کتابخانه اندروید

  
مکارم الابراردسترسی به محتوی و امکانات وبسایت مکارم الابرار
ارشاد العوامکتاب اندرویدی ارشاد العوام با قابلیت جستجو و غیره...
ترجمه جامعرساله توضیح المسائل جامع
دقایق العلاجکتاب نفیس دقایق العلاج در طب عملی، با قابلیت جستجو در بیماری ها، دارو ها و غیره...
نخبه و چهار فصلرساله نخبه جهت اعمال روزانه برادران و رساله چهار فصل که مرحوم کرمانی اع خواندن آن را هفته ای یک بار لازم دانسته اند.