کتابخانه اندروید

  
مکارم الابراردسترسی به محتوی و امکانات وبسایت مکارم الابرار
ارشاد العوامکتاب اندرویدی ارشاد العوام با قابلیت جستجو و غیره...
ترجمه جامعرساله توضیح المسائل جامع
دقایق العلاجکتاب نفیس دقایق العلاج در طب عملی، با قابلیت جستجو در بیماری ها، دارو ها و غیره...
طریقتمجموعه کتب مشایخ اعلی الله مقامهم در علم طریقت (طریق النجات، مصباح السالکین، درهای بهشت)
فصل الخطابکتاب مبارک فصل الخطاب که در بردارنده احادیث عمدتا شریعت میباشد، در بیش از ۷۰۰۰ باب با قابلیت جستجو
کتاب المبینکتاب المبین مرحوم حاج محمد خان کرمانی اع، که با نزدیک ۳۵۰۰ باب در بردارنده احادیث اعتقادی، اخلاق و اصول فقه است، با قابلیت جستجو.
وادی السلامکتاب مبارک وادی السلام نوشته مرحوم حاج ابوالقاسم خان ابراهیمی اع، جهت استفاده در مشاهد مشرفه.
نخبه و چهار فصلرساله نخبه جهت اعمال روزانه برادران و رساله چهار فصل که مرحوم کرمانی اع خواندن آن را هفته ای یک بار لازم دانسته اند.