حقوق اخوان–قسمت دهم: حق عالم

پیش از آنکه به ذکر علامات هر یک از علمای قرای ظاهره بپردازیم، در یک مطلب بطور اختصار حقوق ایشان را ذکر می نمایم تا سلسله مطالب حقوق اخوان را با این مطلب پایان...