ارکان اعلای عرش و رنگ سرخ

در گذشته به طور مفصل پیرامون رنگ ها و حقیقی بودن آن بحث کرده ایم و مبرهن است که هر حقیقتی دارای ظاهر و باطنی است. در این مطلب به مناسبت ایام، به شرح...