برچسب: اصول دین

مقام مادر, کعبه و ولایت, کعبه و عرش, کعبه, عدد چهار, سر چهارگوشه بودن کعبه, سر ام القری, دحو الارض, اصول دین, اسرار کعبه, ارکان کعبه ۰

اسرار دحو الارض

بنای خلقت بر این است که در ظاهر، خلقت از مادر خارج شده و به ظهور برسد، کما اینکه در حقیقت مؤثر پدر بوده و مبدأ اصلی اوست. و این قانون همانطور که در...

رکن رابع ۵

رکن رابع چیست

از دیگر موضوعاتی که مخالفین مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع بهانه کرده اند بحث رکن رابع است، یعنی اصل چهارم دین و هیچ جای شگفتی و لعن و تکفیر ندارد. مرحوم کرمانی اع...