حقوق اخوان – قسمت چهارم: مکاشره اصلی

همانطور که پیش از این گفته شد، نوع دیگر اخوان مکاشره کسانی هستند که در اصل از یک پدر و مادریم اما از شیر دشمنان گوشت و پوست آنها روییده، یعنی طیب الذات بوده و خبیث...