سیاست – قسمت سوم: سیاست روح حیوانی

در قسمت قبل به کیفیت سیاست بدن جمادی و روح نباتی آن پرداختیم و آنچه گفته شد پیرامون مرتبه ای است که در آن با سایر گیاهان شریکیم، یعنی امور مربوطه به جذب و...