پیامبران اولی العزم، ارکان اسفل عرش

همانطور که در مطلب قبل گفته شد، عرش داری انوار زرد و سبز و سرخ و سفید است که هر کدام از ارکان نوری از این انوار میباشند، چنانکه مصداق هر کدام را در...