سیاست – قسمت چهارم: سیاست روح انسانی

پس از سیاست روح نباتی و حیوانی که در مطالب قبل گذشت، حال این بدن مَرکبی مناسب شده تا صورت عقل که روح انسانی (به عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام، نفس ناطقه قدسیه) باشد بر...