سیاست – قسمت دوم: سیاست بدن

همانطور که در مطلب قبل گفته شد، اولین مرتبه سیاست که برای همه واجب است، سیاست نفس بوده و در مراتب هر شخص مرتبه اسفل آن که مَرکب سایر مراتب است جسم میباشد. بنابراین...