برچسب: عدل

عدل خدا, عدل, ظلم خدا, ظلم, خداوند حکیم ۰

مختصری در مورد عدل خداوند

پیش از این، یکتایی را ثابت کردیم که از روی حکمت، عالم خلق را بنا نهاده و بی نیاز از ما سوی است، لذا احتیاجی به ظلم ندارد چرا که ظلم ناشی از حاجت...

رکن رابع ۵

رکن رابع چیست

از دیگر موضوعاتی که مخالفین مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع بهانه کرده اند بحث رکن رابع است، یعنی اصل چهارم دین و هیچ جای شگفتی و لعن و تکفیر ندارد. مرحوم کرمانی اع...