گریه آسمان بر امام حسین علیه السلام

میدانیم که ائمه علیهم السلام قلب عالم امکان بوده و تمامی فیوضات را خداوند ابتدا به ایشان افاضه کرده و از ایشان به تمامی عوالم میرساند. و معلوم است زمانی که قلب آسیبی ببیند،...