حقوق اخوان–قسمت پنجم: میزان تشخیص برادران مکاشره

از شبهاتی که در بحث اخوان مکاشره رضاعی مطرح می باشد، این است که از کجا بفهمیم شخصی برادر اصلی ماست یا رضاعی و چه میزانی است که بر اساس آن با وی معامله...