برچسب: نفس

نفس, کیفیت خلق, کیفیات اربعه, کیان ثلثه, عوالم هزارگانه, عالم ملکوت, عالم ملک, عالم عقل, عالم جبروت, سرمد, زمان, روح, دهر, حکمت, جسم, جسد ۱۹

عوالم جبروت، ملکوت و ملک

همانطور که در طب اشاره کردیم، موالید بر سه کیان آب، روغن و خاک (به عبارتی روح، نفس،  جسد) و بر کیفیات طبایع اربع (آتش،هوا، آب و خاک) ایجاد شده اند. و هیچ یک از...

نفس, مقام رحیمیت, مقام رحمانیت, علی علیه السلام, پیامبر, انا و علی ابوا هذه الامة ۵

پدر و مادر امت

چند روزی است که پی در پی از ظهور نوشته ام و این تکراری شدن موضوع میتواند باعث دلزدگی شما از مطالب شود. لذا امروز گریزی به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام زده و قدری در...

نفس, مغز, کبد, قلب, طبایع, طب حقیقی, طب, صفرا, سودا, روح, حقایق الطب, جسد, بیماری, بلفم, اسطقسات قریبه, اخلاط ۰

نقش اسطقسات در اعضای بدن و مراتب اخلاط

توضیح دادیم که اسطقسات قریبه عبارت اند از آب، روغن و خاک، و نقش این سه را در تولد انسان بیان کردیم و گفتیم که ترکیب این سه همان امشاجی است که خداوند میفرماید...

نفس, نطفه مرد, نطفه زن, مزاج نطفه مرد, مزاج نطفه زن, عناصر, طب, روح, حقائق الطب, جسد, تولد انسان, اسطقس ۲

نقش اسطقسات قریبه در تولد انسان

هفته پیش اسطقسات قریبه را به شرح آب، روغن و خاک توضیح دادیم. حال جایگاه این اسطقسات قریبه را در تولد انسان بیان میکنیم. همانطور که مسَلم است، انسان از نطفه پدر و مادرش...

نفس, عناصر, روح, حقائق الطب, جسد, اسطقسات ۰

اسطقسات قریبه

در مطالب پیش گفتیم که در تولد انسان، افلاک جنبه فاعلیت و جایگاه پدر را دارا هستند و عناصر جنبه قابلیت و جایگاه مادر را دارند. و گفتیم که مراتب و حواس باطنی انسان...

نیمه گمشده, نفس, مرد, عقل, عشق, زوج, زن, ادم و حوا ۴

نیمه گمشده در حکمت حق

هر انسانی که در این دنیا خلق شده است زن اصلی دارد که از شعاع نفس او خلق شده و همان را در آخرت باو میدهند و لایق کسی دیگر نیست، چنانکه در قرآن میفرماید خلق...