برچسب گذاری توسط: هورقلیا

هورقلیا نسناس نئاندرتال قبل از آدم زمین خلقت آدم جن جان انسان های اولیه ۰

انسان های اولیه یا نسناس

حقیقتی اثبات شده وجود دارد که هزاران سال پیش از حضرت آدم علیه السلام، موجوداتی شبیه به انسان میزیستند که امروزه به آنها انسان های اولیه یا نئاندرتال میگویند. جدا از آثاری که دانشمندان...

یأجوج و مأجوج هورقلیا موالید ملک دیگر عناصر طریق النجات رجعت ذوالقرنین حواس باطنی جن جسم عرضی جسم جابلقا و جابلسا بسیط بسایط اقلیم هشتم احضار جن اجنه ۲

بسایط و موالید، هورقلیا و اجنه

در ابتدای کتاب مبارک طریق النجات، مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع مباحثی را بیان میکنند که به علم طریقت مربوط نبوده اما دانستن آن برای فهمیدن بهتر مطالب آینده مفید و پایه ای...

هورقلیا معراج معاد محمد کریم خان کرمانی عالم هورقلیا عالم مثال شیخیه شیخ احمد احسایی جسم اصلی جابلقا جابلسا ۰

هورقلیا چیست؟

هورقلیا کلمه ای است که برخی قشرییون معاندی که حتی از حکمت و فلسفه خودشان هم خبری ندارند به گوششان کلمه جدیدی آمده و بخاطر آن به رد و تمسخر و تکفیر مشایخ شیخیه روی آورده...