صفحات -4 تا 1239 را از كتاب ﴿فهرست كتب مشايخ عظام (اع) جلد 2 ، اسامي كتب و مولفات علماي شيخيه﴾ انتخاب كرده ايد،
براي ضبط اين صفحات در ديسك ،در منوي File روي SaveAs كليك كرده و نام دلخواه خود را براي ضبط وارد نماييد.
فايل با پسوند htm. در ديسك ايجاد ميشود ، با كليك روي فايل توسط برنامه Internet Explorer ميتوانيد آن را مطالعه نماييد.

فهرست كتب مشايخ عظام (اع) جلد 2 ، اسامي كتب و مولفات علماي شيخيه
مؤلف : مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي (اع)
صفحات -4 تا 1239

صفحه -٤

فهرست جلد دوم كتاب فهرست كتب مشايخ عظام اعلي الله مقامهم
٢ مقدمه - در ذكر مآخذ كتاب فهرست
٧ باب اول در ذكر كتب مرحوم شيخ احمد احسائي (اع‌) مشتمل بر نه فصل :
٨ فصل اول - در بيان رسائل حكميه الهيه و فضائل
٥٦ فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و رد ايرادات
٧٤ فصل سوم - در ذكر خطب و رسائل سير و سلوك
٧٩ فصل چهارم - در بيان كتب اصول فقه
٨٨ فصل پنجم - در ذكر كتب فقهيه
٩٦ فصل ششم - در بيان كتب تفسير
٩٩ فصل هفتم - در بيان كتب فلسفه و حكمت عملي
١٠١ فصل هشتم - در بيان كتب ادبيه
١٠٥ فصل نهم - در بيان كتب متفرقه
١٤١ باب دوم در ذكر كتب مرحوم حاج سيد كاظم رشتي (اع‌) مشتمل بر هفت فصل :
١٤٢ فصل اول - در ذكر كتب حكميه الهيه و فضائل
١٩٩ فصل دوم - در ذكر كتب اعتقادات و اجوبه ايرادات
٢٢٦ فصل سوم - در ذكر كتب سير و سلوك
٢٣٤ فصل چهارم - در ذكر كتب اصوليه
٢٥٠ فصل پنجم - در ذكر كتب فقهيه
٢٧٤ فصل ششم - در ذكر كتب تفسير
٢٨٢ فصل هفتم - در ذكر كتب متفرقه

صفحه -٣

 ٣١٥ باب سوم در ذكر كتب مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني (اع‌) مشتمل بر پانزده فصل :
٣١٦ فصل اول - در ذكر كتب حكميه الهيه و فضائل
٣٧١ فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و رد ايرادات و مواعظ
٤٠٣ فصل سوم - در ذكر كتب سير و سلوك
٤١٤ فصل چهارم - در ذكر كتب تفسير
٤٢٤ فصل پنجم - در ذكر كتب اخبار
٤٢٧ فصل ششم - در ذكر كتب اصول فقه
٤٥٠ فصل هفتم - در ذكر كتب فقهيه
٤٨٤ فصل هشتم - در ذكر كتب ادعيه
٤٨٩ فصل نهم - در ذكر كتب طبيه
٤٩٣ فصل دهم - در ذكر كتبي كه در نور و صوت و بعض طبيعيات مرقوم فرموده‌اند
٤٩٩ فصل يازدهم - در ذكر كتب هيئت و رياضيات
٥١٠ فصل دوازدهم - در ذكر كتب فلسفه و صناعت
٥٢٥ فصل سيزدهم - در ذكر كتب علوم غريبه
٥٣٣ فصل چهاردهم - در ذكر كتب ادبيه
٥٤٢ فصل پانزدهم - در ذكر كتب متفرقه

صفحه -٢

 ٥٩٥ باب چهارم در ذكر كتب مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني (اع‌) مشتمل بر ده فصل :
٥٩٦ فصل اول - در ذكر كتب حكميه الهيه و فضائل
٦٥٣ فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات
٦٨٥ فصل سوم - در ذكر كتب سير و سلوك و مواعظ
٧٠٣ فصل چهارم - در ذكر كتب تفسير
٧٠٩ فصل پنجم - در ذكر كتب اخبار و ادعيه
٧١١ فصل ششم - در ذكر كتب اصول فقه
٧١٨ فصل هفتم - در ذكر كتب فقهيه
٧٤١ فصل هشتم - در ذكر كتب فلسفه و رياضيات و طب و بعض حكم طبيعي
٧٤٥ فصل نهم - در ذكر كتب علوم غريبه
٧٥١ فصل دهم - در ذكر كتب متفرقه
٨٠١ باب پنجم در ذكر كتب مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني (اع‌) مشتمل بر شش فصل :
٨٠٢ فصل اول - در ذكر كتب حكميه و فضائل
٨٣٥ فصل دوم - در ذكر كتب اعتقادات و اجوبه ايرادات
٨٨٢ فصل سوم - در ذكر كتب تفسير
٨٨٩ فصل چهارم - در ذكر كتب اصول فقه
٨٩٩ فصل پنجم - در ذكر كتب فقهيه
٩٢٠ فصل ششم - در ذكر كتب متفرقه
* * * * *

صفحه -١

 ٩٥٧ ضميمه اول در ذكر كتب مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي (اع‌) مشتمل بر چهار فصل :
٩٥٨ فصل اول - در ذكر كتب حكميه و اعتقادات و رد ايرادات
٩٧٢ فصل دوم - در ذكر كتب اصوليه و فقهيه
٩٧٩ فصل سوم - در ذكر كتب متفرقه
٩٨٤ فصل چهارم - در ذكر مواعظ باقيمانده از ايشان
٩٨٨ ضميمه دوم در ذكر كتب مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي (اع‌) مشتمل بر پنج فصل :
٩٨٩ فصل اول - در ذكر كتب حكميه و فضائل
١٠٠٥ فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و جواب ايرادات
١٠٢٣ فصل سوم - در ذكر كتب سير و سلوك و مواعظ
١٠٢٩ فصل چهارم - در ذكر كتب اصوليه و فقهيه
١٠٤٦ فصل پنجم - در ذكر كتب متفرقه
* * * * *

صفحه ٠

 ١٠٨٥ ضمائم ديگر و فهرست‌هاي ملحقه :
١٠٨٦ آمار كلي آثار مشايخ عظام اعلي الله مقامهم
١٠٨٧ عناوين مندرج در فهرست بترتيب شماره مسلسل :
١٠٨٧ باب اول - مرحوم شيخ احمد احسائي (اع‌)
١٠٩٥ باب دوم - مرحوم حاج سيد كاظم رشتي (اع‌)
١١٠٥ باب سوم - مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني (اع‌)
١١٢٠ باب چهارم - مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني (اع‌)
١١٣١ باب پنجم - مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني (اع‌)
١١٤٠ ضميمه اول - مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني (اع‌)
١١٤٢ ضميمه دوم - مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي (اع‌)
١١٤٧ فهرست اسامي كتب
١١٦٢ فهرست اسامي سائلين
١١٧٨ فهرست مجلدات نسخ اصل كتب و مندرجات آنها بترتيب ذيل :
١١٧٨ الف - مرحوم شيخ احمد احسائي (اع‌)
١١٨٢ ب - مرحوم حاج سيد كاظم رشتي (اع‌)
١١٨٤ ج - مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني (اع‌)
١٢٠٤ د - مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني (اع‌)
١٢١٧ ه‍ - مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني (اع‌)
١٢٢٨ و - مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني (اع‌)
١٢٣١ ز - مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي (اع‌)
١٢٣٩ نمونه خط مشايخ عظام (اع‌)
* * * * *
( مقابله شد )
صفحه ١


جلد دوم فهرست كتب مشايخ عظام اعلي الله مقامهم
از تأليفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني اعلي الله مقامه

صفحه ٢

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
و بعد اين مجلد دوم است از كتاب فهرست كه فقط تعداد كتب مشايخ عظام اعلي الله مقامهم در آن ذكر ميشود و در آن مقدمه‌ايست و پنج باب ، و مجلد اول در مختصري در شرح احوال و اخلاق آن بزرگواران بود و براي اينكه حجم كتاب زياد نشود ذكر كتب را در آنجا ننموديم .
مقدمه
در ذكر مآخذي است كه اين فهرست را از آنها اقتباس كرده‌ايم و ترتيب ثبت نام كتب و رسائل .
اما مآخذ اين فهرست :
يكي فهرست مختصري است به خط سيد امجد مرحوم حاج سيد كاظم رشتي اعلي الله مقامه كه فهرستي از كتب شيخ مرحوم اعلي الله مقامه و كتب خودشان مرقوم فرموده‌اند و شرح مختصري هم راجع به مطالب كتابها در ذيل اسم هر كتاب مرقوم داشته‌اند و ما اسم بعض كتب را فقط در اين فهرست ديديم و اصل آن كتب فعلا در دست ما نيست و همانقدر كه از مندرجات آن كتب در فهرست سيد ذكر شده ما هم در اين فهرست ذكر ميكنيم و در ذيل آن اشاره ميكنيم كه از ( فهرست سيد ) اقتباس شده است .
و ديگري فهرست مفصلي است كه مرحوم مبرور حاج سيد عبدالمجيد آقا فائقي طاب ثراه در سال هزار و سيصد و چهل و پنج قمري شروع به تأليف آن نموده و تقريبا تمام كتب مشايخ عظام را اعلي الله مقامهم كه تا آن زمان در
صفحه ٣

 دسترس بوده به تفصيل عين مطالب سؤالات سائلين و فرمايشات ايشان را در مقدمه كتب ضبط نموده و عده ابيات كليه كتب را تعيين كرده است جز اينكه كتب را بدون ترتيب معيني هر چه كه به دست آورده ضبط نموده و عمر شريفش وفا بتنظيم و ترتيب ذكر كتب نكرده جزاه الله عن المسلمين خيرا و الحق مجموعه بسيار نفيسي است كه در نوع خود بي‌نظير است و نسخه منحصر بفرد آن كه بخط آن مرحوم است در نزد ماست و صفحات آن متجاوز از هزار و پانصد صفحه است و ما در اين فهرست خلاصه سؤالات يا مطالب كتب و همچنين عدد ابيات را از آن كتاب گرفته‌ايم .
و ديگري فهرست مختصري است كه در زمان مرحوم مبرور عم بزرگوار آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه به امر ايشان تأليف شده و مشتمل بر ذكر كتب شيخ مرحوم و سيد مرحوم و مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان و قسمتي از كتب مرحوم آقاي حاج محمد خان كه تا آن زمان تصنيف شده بوده ميباشد ولي نام جمع‌آورنده آن معلوم نيست و چند نسخه از آن در دست است كه خالي از اغلاط و اشتباهاتي نيست و ما اگر چه متن آن را اساس اين فهرست قرار داده‌ايم ولي هر جا كه اختصار بيش از حد بوده تفصيل داديم و هر جا كه شرح زيادي بوده مختصر كرديم و همه را با فهرست مرحوم فائقي تطبيق كرديم و بعد از اين هر جا كه از آن اسم ببريم به نام ( فهرست كوچك ) اسم خواهيم برد .
و ديگري رساله شرح احوال شيخ مرحوم اعلي الله مقامه است كه مرحوم مبرور عم اكرم آقاي محمدطاهر خان طاب ثراه تأليف نموده‌اند و در آن فهرستي از اسم كتب شيخ ذكر كرده‌اند و ظاهرا مأخذ آن همان فهرست مرحوم سيد اعلي الله
صفحه ٤

 مقامه بوده جز اينكه از فهرست سيد كه فعلا در دست است اوراقي سقط شده و ما آنچه در آن نبود از آن رساله اقتباس كرديم .
و مأخذ ديگر عين كتب آن بزرگواران است كه در دست داريم هر جا كه لزوم پيدا ميكرد به عين نسخ اصل يا نسخه‌هاي آنها كه در دست است مراجعه كرديم مخصوصا كتب مولاي بزرگوار والد عاليمقدارم اعلي الله مقامه كه اغلب در آن فهرستها مذكور نيست .
و پوشيده نماند كه تعداد كتب مشايخ بزرگوار بيش از اين است كه در اين فهرستها موجود است و مرحوم آقاي اول در بعض رسائل خود مرقوم فرموده‌اند كه متجاوز از هشتصد جلد از كتب مشايخ در اطراف منتشر است و حال آنكه آنچه امروز از كتب شيخ و سيد و ايشان در دست ماست خيلي كمتر از اين است .
و اما ترتيب اين فهرست اين است كه آن را بر پنج باب تقسيم نموديم در هر يك كتب يكي از مشايخ اعلي الله مقامهم را ذكر كرده‌ايم و هر باب را به فصولي تقسيم كرديم و در هر فصلي كتبي كه در يك موضوع معيني نوشته شده ثبت كرديم و فصل آخر هر باب را اختصاص به ذكر كتبي داديم كه شامل موضوعات مختلفه بوده و در هر فصلي نام كتب را به ترتيب حروف الفبا ذكر كرديم و اگر كتاب اسمي نداشته به ترتيب حروف اول اسم سائلين آن را ذكر كرديم و هر كتابي كه نه اسمي داشته و نه اسم سائل آن معلوم بوده در آخر فصل ذكر كرديم و اگر كتابي اسم معيني داشته و سائل آن هم معلوم بوده اسم كتاب و شرح آن را در محل خود ذكر كرده و در محل اسم سائل حواله بمحل اسم كتاب كرده‌ايم ، مثلا كتاب قدريه كه سائل آن شيخ عبدالله بوده
صفحه ٥

 در حرف ( ق ) نام كتاب و شرح مطالب آن را نوشته‌ايم و در حرف ( ع ) نوشته‌ايم ( رساله جواب شيخ عبدالله در قدريه ذكر ميشود ) و معذلك در آخر كتاب ، فهرست مفصلي از اسم كليه كتب مندرجه در اين فهرست و اسم سائلين آنها براي تسهيل نوشته‌ايم . و پوشيده نماند كه اسم بسياري از كتب را خود مصنفين نگذارده‌اند و بمناسبتي باسمي مشهور شده‌اند و ما كتبي را كه در شرح حديث يا عبارتي بوده و اسمي نداشته در حرف ( ش ) تحت عنوان ( شرح حديث فلان ) مثلا ضبط كرده‌ايم .
و اما مطالبي كه در تحت عنوان هر كتابي نوشته‌ايم فهرست مختصري از مطالب كتاب است و اگر چنانچه كتاب در جواب سائلي بوده خلاصه تمام سؤالات را نوشته‌ايم و سعي نموده‌ايم كه كليه مطالب سؤال در آن گنجانيده شده باشد و در آخر هم عدد ابيات كتاب اگر در دست بوده و تاريخ فراغ از تصنيف اگر معلوم بوده و چاپي بودن يا خطي بودن آن را نوشته‌ايم و چون همه كتب نسخ اصل آنها در دست ما نيست هر كدام كه نسخه اصل آنها در دست نيست در كنار تاريخ كتاب تذكر داده‌ايم كه معلوم باشد نسخه آن در دست نيست و شايد خداوند بخواهد كه بعض خوانندگان محترم واقف بر آن نسخه‌ها باشند و بر ما منت بگذارند و ما را از محل آنها مطلع فرمايند باشد كه از فضل خداوند همه را انشاء الله جمع كنيم همچنانكه در سالهاي اخير چند جلد از كتب خط شيخ مرحوم و سيد مرحوم اعلي الله مقامهما را خداوند نصيب فرمود .
و عمده كتابهائي كه نسخه اصل آنها در دست نيست كتب شيخ و سيد است و بقيه بحمد الله جز يكي دو تائي در كتابخانه ما نسخه اصل آنها موجود است و از
صفحه ٦

 كتب شيخ و سيد چند جلدي نسخه اصل آنها هست و تعدادي هم هست كه ما فقط اسم آنها را از فهرست مرحوم سيد يا فهرست كوچك ميدانستيم و هيچ نسخه از آنها در دست نداشتيم و در ذيل آنها فقط به ذكر مأخذ اكتفا كرديم مثلا نوشتيم ( فهرست سيد ) يا ( فهرست كوچك ) و اين قبيل اگر نسخه اصل آن هم نباشد و نسخه از آن را خوانندگان محترم سراغ داشته باشند و ما را مطلع فرمايند بي‌اندازه ممنون خواهيم شد ، و اينك شروع ميكنيم بذكر كتب ايشان :

صفحه ٧

 باب اول
در ذكر كتب و مصنفات شيخ اجل اوحد مرحوم شيخ احمد احسائي اعلي الله مقامه كه در ضمن نه فصل بيان ميشود :
فصل اول : در بيان كتب و رسائل حكميه الهيه و فضائل ( صفحه ٨ )
فصل دوم : در بيان كتب و رسائل اعتقادات و رد ايرادات ( صفحه ٥٦ )
فصل سوم : در بيان كتب و رسائل سير و سلوك ( صفحه ٧٤ )
فصل چهارم : در بيان كتب و رسائل اصول فقه ( صفحه ٧٩ )
فصل پنجم : در بيان كتب و رسائل فقهيه ( صفحه ٨٨ )
فصل ششم : در بيان كتب و رسائل تفسير ( صفحه ٩٦ )
فصل هفتم : در بيان كتب و رسائل فلسفه و حكمت عملي ( صفحه ٩٩ )
فصل هشتم : در بيان كتب و رسائل ادبيه ( صفحه ١٠١ )
فصل نهم : در بيان كتب و رسائل متفرقه ( صفحه ١٠٥ )
و چون اغلب كتب شيخ مرحوم چاپ شده است و قريب نود و دو جلد از آنها در دو مجلد كبير بنام ( جوامع الكلم ) در سالهاي ١٢٧٣ و ١٢٧٦ قمري در تبريز چاپ شده است براي تسهيل كار مراجعه كنندگان هر كتابي كه در آن دو مجلد چاپ شده در زير شرح كتاب مينويسيم ( جوامع الكلم ) و چون همه كتب شيخ عربي است لازم ندانستيم كه در ضمن شرح كتب اشاره بعربي بودن آنها بكنيم .
* * * * *

صفحه ٨

 فصل اول - در ذكر كتب و رسائل حكميه الهيه و فضائل * * * * *
)١( رساله - جواب سيد ابوالحسن جيلاني مشتمل بر پنج سؤال :
١ - سؤال از حقيقت عقل و روح و نفس و مسميات آنها و فرق مابين آنها
٢ - سؤال از كيفيت تمايز در عالم ارواح
٣ - آيا نفوس موجودند قبل از ايجاد بدن و خود را ادراك مينمايند يا نه
٤ - سؤال از معني حديثي كه وارد شده : ان العقل وسط الكل
٥ - سؤال از معني حديثي كه ميفرمايد : ليس للنفس الناطقة انبعاث ، و حديث ديگر كه ميفرمايد : مقرها العلوم الحقيقية الدينية ، و جمع بين دو حديث
- ٢٧٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير اول صفر ١٢٢٤
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٩

 )٢( رساله - در جواب سيد ابوالحسن جيلاني اسم سائل در متن كتاب نيست .

از اينكه اگر ايمان و كفر در لوح محفوظ ثبت است پس چرا بايد كافر را تكليف كنند با اينكه معلوم است كه ايمان نميآورد و مطالبي كه متعلق باين مسئله است
- ١٢٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ٨ جمادي‌الثانيه ١٢٢٣ يزد
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١٠

 )٣( رساله - جواب سيد ابوالقاسم لاهيجاني مشتمل بر سه مسئله :
١ - سؤال از معني اوعيه ثلثه : سرمد و دهر و زمان ، و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات
٢ - سؤال از مسئله بدا و حقيقت اجل محتوم و غير محتوم
٣ - سؤال از سر چهار بودن اركان عرش و اينكه اين چهار ركن كيانند و چگونه ميشود كه در روز قيامت هشت نفر حامل داشته باشد
- ٥٨٣ بيت
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير سوم جمادي‌الثانيه ١٢٣٠
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١١

 ( رساله جواب شيخ احمد بن صالح در قطيفيه ذكر ميشود )
* * * * *
)٤( رساله اعتباريه
در تحقيق امور اعتباريه كه در السنه و افواه علما و حكما جاري ميشود و تحقيق اينكه اسماء و صفات الهي از امور اعتباري نيست بلكه اموري هستند متأصله و در اين رساله اقوال بعض علما را بعد از لفظ ( قال ) ذكر فرموده‌اند و رد بر آنها را در ذيل لفظ ( اقول ) بيان فرموده‌اند
- ١٢٢٣ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٢

 ( رساله جواب ميرزا باقر نواب در شرح رساله علميه ميآيد )
* * * * *
)٥( رساله بحرانيه
در جواب سيد حسين بن سيد عبدالقاهر بحراني كه مشتمل بر سؤالاتي چند است از بيان كلام ملا محسن در معني فناء عبد كه مراد فناء ذات است يا فناء جهت بشريت و توجه تام چيست كه شرط فناست و موضوعاتي كه متعلق باين مطلب است
- ١٣١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ماه رمضان ١٢١١
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٣

 )٦( رساله جعفريه
جواب آقا ميرزا جعفر نواب مشتمل بر هشت سؤال :
١ - سؤال از حقيقت مكاشفه
٢ - سؤال از حقيقت صلوة و علت تشريع آن و استفسار از اينكه چرا بايد خير موضوع باشد
٣ - استفسار از حديث : سبقت رحمتي غضبي
٤ - سؤال از تفسير آيه : ان الله لايغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك ، كه وجه اختصاص شرك چيست و چرا بايد ساير معاصي آمرزيده شود و شرك چنين نباشد
٥ - استفسار از معني : اللهم صل علي محمد و آله كما صليت علي ابرهيم و آل ابرهيم
٦ - در ميانه مخلوقات چرا انسان بايد مخصوص بارسال رسل و انزال كتب باشد
٧ - معني اينكه فرموده‌اند نبي آخرالزمان صاحب ناقه حمراء است چيست و حقيقت ناقه و حمرتش كدام است
٨ - استفسار از معني تقوي و اينكه چرا بايد اعمال بدون آن قبول نشود
- ٣٣٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٢٢٢ در يزد
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ ) ، سؤال ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٤

 )٧( رساله حسنيه
در جواب آقا سيد حسن خراساني مشتمل بر سؤالاتي چند از تحقيق علم ازلي و كيفيت آن و استفسار از علوم حادثه و معني آنها و كيفيت علم باري جل شانه باشياء و فرق ميانه علم ذاتي و حادث
- ١٧٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٠ رجب ١٢٣٩
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٥

 ( رساله جواب سيد حسين بن سيد عبدالقاهر در بحرانيه گذشت )
* * * * *
( رساله جواب سيد حسين بن سيد محمدقاسم در شرح الزياره ذكر ميشود )
* * * * *
)٨( رساله خطابيه
جواب بعض عارفين مشتمل بر سه سؤال :
١ - گوينده : اياك نعبد و اياك نستعين ، كه را قصد ميكند آيا قصد ذات ميكند يا چيز ديگر و نماز غافل چگونه صحيح است و حال آنكه شعور و قصدي ندارد
٢ - استفسار از حديث : ان الله تجلي لعباده في كلامه ، و سؤال از شرح معني حديث معروف : ان الصادق عليه السلام كان يصلي في بعض الايام فخر مغشيا عليه ، الي آخر
- ١٤٧ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ١٧ ربيع‌الثاني ١٢٢٤
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١٦

 )٩( رساله رشيديه
در جواب سؤالات آخوند ملا رشيد در فهرست سيد ( ملا محمد ملقب برشيد ) ثبت شده .
مشتمل بر سه سؤال :
١ - سؤال از اينكه ائمه اطهار (ع‌) از وجود مقيدند يا وجود مطلق و معني حديث شريف : ان روح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة
٢ - سؤال از اينكه حقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها چگونه نفس مشيت است و اسامي وجود حق مثل ذات بحت و مجهول النعت و عين كافور و ذات ساذج چگونه بر آن حقيقت اطلاق ميشود
٣ - سؤال از اينكه ائمه اطهار عليهم السلام چگونه مقامات الله و ذات ظاهره بصفاتند
- ١٢٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٩ شعبان ١٢٢٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٧

 )١٠( رساله - جواب شيخ رمضان بن ابرهيم مشتمل بر پنج سؤال :
١ - سؤال از پاره اشكالات در فرمايش شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در كتاب فوائد در فائده دوازدهم : قلنا هو سبحانه يعلم ما يكون و ما يشاء ان يغير الي ما شاء فكل طور يمكن ان يكون الممكن عليه فهو يعلم ، الي آخر
٢ - سؤال از وجه جمع بين فرمايش حضرت صادق عليه السلام : فلما احدث الاشياء و كان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم ، با عبارت صدر حديث : العلم ذاته و لا معلوم
٣ - سؤال از معني علم حادث و قديم و بعض مسائل متعلقه بآن
٤ - سؤال از پاره اعتقادات خود در باب توجه و صفات فعليه و ذاتيه كه آن اعتقادات صحيح است يا نه
٥ - استفسار از راه اختلاف اشياء كه چگونه بعضي شقي شدند و بعضي سعيد و وجه باقي اختلافات
- ٤٢٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٧ جمادي‌الاولي ١٢٣٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١٨

 )١١( رساله سراجيه
جواب ملا مصطفي شيرواني مشتمل بر چهار سؤال :
١ - سؤال از كيفيت نار غيبي در شعله مرئيه و اين كه آيا دهن محل مشيت نار است يا نه و استفسار از اينكه استضائه مفعول نار است يا مفعول فعل نار و شعله مرئيه آيا ظهور نار است يا ظهور فعل نار و از مطالبي كه متعلق باينهاست
٢ - در اينكه عقل اول و وجود محمد صلي الله عليه و آله آيا اين دو اثر مشيتند يا مفعول آن
٣ - سؤال از اينكه اماكن و وجود و وجود محمد (ص‌) بمنزله دهنند يا بمنزله دخان يا بمنزله استضائه
٤ - سؤال از مطابقه ممثل با ممثل له
- ١٧٧ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير شب پنجشنبه ١٠ ذيحجه ١٢٣١
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٩

 )١٢( رساله - شرح حديث رأس‌الجالوت
كه از حضرت رضا عليه السلام سؤال كرده : ما الكفر و ما الايمان و ما الكفران و ما الشيطانان ، الخ كه بخواهش بعضي مرقوم فرموده‌اند
- ٣٢١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٦ جمادي‌الاولي ١٢٢٥
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٢٠

 )١٣( رساله - شرح حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه
در جواب شيخ محمدمهدي استرابادي
- ٢٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢ صفر ١٢٣٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٢١

 )١٤( رساله - شرح حديث حدوث اسماء
كه اول آن اين است : ان الله تعالي خلق اسما بالحروف غير متصوت و باللفظ غير منطق ، الخ كه در جواب شيخ علي بن شيخ صالح بن شيخ يوسف مرقوم فرموده‌اند در جوامع الكلم دو سؤال ديگر هم ضميمه اين رساله چاپ شده كه اشتباه است و آنها از رساله ملا كاظم سمناني است .

- ٢٣١ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٩ صفر ١٢٢٠
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٢٢

 )١٥( رساله - شرح حديث : لولاك لماخلقت الافلاك ،
در جواب سيد مال‌الله بن سيد محمد خطي
- ٧٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٨ ربيع‌الاول ( ربيع‌الآخر خ ) ١٢١٦
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٢٣

 )١٦( رساله شرح الزيارة
در شرح زيارت جامعه كبيره در چهار جلد كه در آن جمع بين ظاهر و باطن و شريعت و حقيقت فرموده‌اند و مشتمل است بر فضايل عاليه ائمه اطهار صلوات الله عليهم و اسرار كاينات و بيان حقيقت موجودات و در حقيقت كتابي مثل آن در اسلام تصنيف نشده است و آن را بخواهش سيد حسين بن سيد محمدقاسم اشكوري گيلاني مرقوم فرموده‌اند
- ٣٣٦٨٥ بيت ( جلد اول ٩٧٠٨ ، دوم ٨٥٢٠ ، سوم ٨٦٦٥ و چهارم ٦٧٩٢ بيت )
- نسخه اصل جلد دوم تا چهارم ( الف ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ) ، نسخه اصل جلد اول در دست نيست لكن نسخه‌اي از آن هست كه ظاهرا بملاحظه مؤلف (اع‌) رسيده
- تاريخ تحرير ١٠ ربيع‌الاول ١٢٣٠
- چاپ قديم ( سه يا چهار مرتبه ) ، چاپ اخير كرمان ١٣٥٥ ش در چهار جلد ، در همه چاپها شرح زيارت وداع نيز در آخر ملحق شده است
* * * * *

صفحه ٢٤

 )١٧( رساله - در شرح زيارت وداع كه در آخر زيارت جامعه كبيره است
- ١٠١٩ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٩ ربيع‌الاول ١٢٣٠
- چاپ قديم ( سه يا چهار مرتبه ) ، چاپ اخير كرمان ١٣٥٥ ش ، در همه چاپها ملحق به شرح الزيارة شده است
* * * * *

صفحه ٢٥

 )١٨( رساله - در شرح عبارت شيخ علي بن عبدالله بن فارس
در جواب سؤالي كه شخصي از شيخ محمد بن عبدالله بن فيروز كرده و شيخ مرحوم آن عبارات را شرح فرموده‌اند و اصل سؤال از عقل و آنچه مقابل اوست بوده و در ضمن شرح حروف بيست و هشت‌گانه را فرموده‌اند بطوري كه با مراتب تكوين مطابقت نمايد و خود شيخ محمد مذكور هم اشعاري در جواب آن سائل گفته كه آن اشعار را هم در آخر رساله شرح فرموده‌اند
- ٦٦٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٩ جمادي ١٢١٠
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، قسمتي از رساله در مجمع التفاسير چاپ شده
* * * * *

صفحه ٢٦

 )١٩( رساله - در شرح عبارات مشكله شيخ علي بن عبدالله بن فارس در علم حروف
- ٣٣٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٣ شوال ١٢٠٨
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٢٧

 )٢٠( رساله شرح فوائد در حكمت
كه سابقا مرقوم فرموده و بخواهش آخوند ملا مشهد بعدا شرح فرموده‌اند
- ٨٨٢٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٩ شوال ١٢٣٣
- چاپ قديم ( دو مرتبه كه يكي از آنها در سنه ١٢٧٤ بوده است )
* * * * *

صفحه ٢٨

 )٢١( رساله - در شرح فايده اول از هفت فائده كه برساله فوائد ملحق فرموده‌اند در اشاره بكيفيت تكون موجودات
- ٤٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم ملحق به شرح فوائد ( دو مرتبه كه يكي از آنها سنه ١٢٧٤ بوده است )
* * * * *

صفحه ٢٩

 )٢٢( رساله - شرح مشاعر ملاصدرا
كه در اصول حقايق ايمان و قواعد حكمت و عرفان نوشته و بخواهش آخوند ملا مشهد شرح فرموده‌اند و در آن بطريقه اهل بيت عليهم السلام در معرفت حقايق اشياء و ذوات موجودات جاري شده‌اند و در اين كتاب قول : بسيط الحقيقة ببساطته كل الاشياء ، را مشروحا ابطال فرموده‌اند
- ١٧٨٣٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٧ صفر ١٢٣٤
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان
* * * * *

صفحه ٣٠

 )٢٣( رساله - شرح رساله علميه ملا محسن فيض در حقيقت علم خداوند
كه بخواهش ميرزا باقر نواب مرقوم فرموده‌اند
- ٢٨١٨ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ٥ ربيع‌الثاني ١٢٣٠ كرمانشاه
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٣١

 )٢٤( رساله - جواب شيخ عبدالله بن مبارك قطيفي
در معني قدر در افعال عباد و بيان اشاره بمنزله بين منزلتين و بيان سبب
- ٧٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٠٨
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٤ (ملحق‌) رساله - در جواب آخوند ملا علي
از مسائلي حكميه درباره قيامت و عود و فناء دنيا
- ٥٥٤ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير شب ٢٢ ربيع المولود ١٢٣٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٢

 ( رساله جواب شيخ علي بن شيخ صالح در شرح حديث حدوث اسماء گذشت )
* * * * *
( رساله علميه در شرح رساله علميه گذشت )
* * * * *
( رساله جواب شيخ عبدالعلي بن عبدالجبار كه در جوامع الكلم هست در فهرست سيد (اع‌) باسم شيخ محمد بن عبدالعلي ضبط شده و ما هم در اسم محمد آن را ذكر ميكنيم )
* * * * *
)٢٥( فائده مختصره در كيفيت تعلق علم خداوند بمعلومات و فائده عجيبي است
- ٤٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع المولود ١٢١٠ ( ١٢١١ خ )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٣٣

 )٢٦( فائده - در بيان وجودات ثلثه وجود حق و وجود مطلق و وجود مقيد
- ٩١ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٠ ماه رمضان ١٢٢٣
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٣٤

 )٢٧( فائده - در حروف نورانيه و ظلمانيه و موازين حروف
- ٢٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٥

 )٢٨( فوائد ثمانيه
در استدلال از كتاب عزيز و از عالم كبير بطريق كشف و تأويل بر پاره از مسائل كه عارفين را ضرور است در طريق كشف و تأويل مستفاد از نفس و قرآن مشتمل بر هشت فائده بشرح زير :
١ - در وجود خير
٢ - در مراتب نعيم
٣ - در حالات مقربين و عصمت انبياء
٤ - در ذات و صفت الوهيت خداوند
٥ - در اينكه كارهاي خوب و بد صور ثواب و عقابند
٦ - در موازين قسط در روز قيامت
٧ - در اينكه پيغمبران جن از آنها هستند يا نه
٨ - در علم خداوند
- ١٢٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٣٦

 ( رساله فارسيه در شرح عبارات شيخ علي بن عبدالله بن فارس گذشت )
* * * * *
)٢٩( فوائد - كه بعد از مراجعت از اصفهان به يزد مرقوم فرموده‌اند
مشتمل است بر دوازده فائده بشرح زير :
١ - در ذكر تفصيل ادله ثلثه
٢ - در بيان معرفت وجود
٣ - در بيان وجود مطلق
٤ - در تقسيم فعل
٥ - در تتمه ملحقات
٦ - در وجود مقيد
٧ - در خلقت اشياء در شش روز
٨ - در اينكه هيچ چيز از وقت خودش تجاوز نميكند
٩ - در اينكه هيچ چيز ماوراء مبدء خود را ترك نميكند
١٠ - در اينكه خداوند خالق وجود خارجي و ذهني هر دو هست
١١ - در بيان صدور افعال از انسان
١٢ - در بيان ثبوت اختيار
- ١١٦٥ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ اسلامبول سنه ١٢٨٧
* * * * *

صفحه ٣٧

 )٣٠( فوائد سبع
كه به دوازده فائده سابق ملحق فرموده‌اند بشرح زير :
١٣ - در اشاره به بيان كيفيت تكون موجودات قسمتي از فائده ١٣ بخط شيخ موجود است و بقيه نيست .

١٤ - در قول حكما بر اينكه وجودات متكثره همه از يك طينتند
١٥ - در احداث مشيت و امكان
١٦ - در قول حكما كه فعل خداوند بدون مرجح بمفعول تعلق نميگيرد
١٧ - در سر تكليف
١٨ - در انطباق صنع خداوند با دواعي عقول سليمه
١٩ - در اشاره به بيان سر تنعم و ثواب و تألم و عقاب
- ٦٥٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم ملحق به شرح فوائد ( دو مرتبه كه يكي از آنها سنه ١٢٧٤ بوده است )
* * * * *

صفحه ٣٨

 )٣١( رساله قطيفيه
در جواب شيخ احمد بن شيخ صالح قطيفي مشتمل بر ده سؤال :
١ - ائمه اطهار عليهم السلام چگونه اول ما خلق اللهند و چگونه علت موجوداتند و معني عليت و مراد از وحدت نور ايشان چيست
٢ - حقيقت جسمي كه محل ثواب و عقاب است چيست و بدأش از كجا و عودش بچه عالم است
٣ - برهان بر اينكه خداي تعالي فاعل مختار است چيست و معني مختار در اين مقام چيست
٤ - فاعل مختار چگونه ميشود كه خلقي كند كه محض مصلحت غير باشد و منفعتي عايد او نشود
٥ - حدوث عالم ذاتي است يا زماني
٦ - اگر از واحد كثرت صادر نميشود مبدء اين كثرات چيست
٧ - مبدء شرور و حقيقت شياطين و ملئكه را بيان فرمائيد
٨ - سؤال از حقيقت عالم ذر و كيفيت تكليف آن عالم و فائده در تكليف در اين عالم بعد از معلوم شدن كفر و ايمان هر كس در آن عالم
٩ - در آخرت آيا تكليفي هست يا نه
١٠ - خداوند ميفرمايد : و لهم فيها ما يشتهون ، اگر خلق همه خواهش مقام نبوت بكنند بهمه ميدهد يا نه
- ٧٥٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٨ ذيحجه ١٢١٣
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١٠ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣٩

 )٣٢( رساله - جواب ملا كاظم سمناني از مطالب زير : سؤال ٢ و ٣ در جوامع الكلم در ذيل رساله جواب شيخ علي بن شيخ صالح چاپ شده و سؤال اول در نسخ خطي كه داريم هست .

١ - چرا آل‌محمد (ع‌) را ثقل اصغر ناميده‌اند و كتاب را ثقل اكبر
٢ - سؤال از فقرات حديث كميل در حقيقت
٣ - سؤال از فرق بين قلب و صدر و نفس و فرق بين علم و خيال و وهم و فكر و تميز بين ادراكات و مدركات آنها
- ٨٦٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب ١٣ صفر ( ربيع المولود خ ) ١٢٣٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٠

 )٣٣( رساله - جواب ملا كاظم بن علي‌نقي سمناني از مطالب زير :
١ - از تحقيق اينكه بازاء امداد هر يك از مخلوقات اسمي از اسماء الله مخصوص باوست و حال آنكه اسماء الله بيش از بيست و هشت نيست
٢ - سؤال از برزخ بين دو شئ
٣ - سؤال از مراتب بيست و هشت‌گانه باسماء خاصه مخصوصه آنها
٤ - سؤال از كيفيت معراج جسماني
٥ - سؤال از اينكه عالم مثال و عالم نفوس يكي هستند يا دو تا
- ١٣٥ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *
١(ر)٣٣ (ملحق‌) رساله - جواب ملا كاظم بن علي‌نقي سمناني از دو مسأله :
١ - تأويل فقرات حديث قدر مروي از اميرالمؤمنين (ع‌) يعني حقيقت ربانيه و قدرت صمدانيه و عظمت نورانيه و عزت وحدانيه چيست
٢ - مراد از استشهاد شما به تأويل آيه شريفه و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا الآيه چيست
- ٨٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٢٣٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٤١

 ( رساله جواب سيد مال‌الله در شرح حديث لولاك گذشت )
* * * * *
)٣٤( رساله - جواب شيخ محمد بن عبدالعلي در جوامع الكلم نام سائل شيخ عبدالعلي است ولي در فهرست سيد اعلي الله مقامه محمد بن عبدالعلي است .
بن عبدالجبار قطيفي
كه از مطالب زير سؤال كرده :
١ - تأويل آيه شريفه : مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ، الخ
٢ - از معني حديثي كه وارد شده است كه حضرت صادق عليه السلام با بعض اصحاب خود گذشتند بر شطي پس موجي خارج شد و با حضرت معانقه كرد
٣ - از معني حديث شريف : لم سميت الزهراء زهراء عليها السلام ، الخ
٤ - جنت مؤمن چنانكه وعده فرموده‌اند بقدر عرض آسمانها و زمين است در چنين جنتي چه خواهد نمود
٥ - سؤال از تأويل و باطن اينكه نهي از مخالطه اكراد ميفرمايند بجهت اينكه ايشان طائفه از جن هستند
٦ - سؤال از معني و سند حديث : ان الله خلق عشرين عالما انتم آخرهم
٧ - سؤال از كيفيت نزول جبرئيل بر پيغمبر صلي الله عليه و آله
٨ - سؤال از دليل عقلي بر وجود نبي و ولي عليهما السلام
٩ - سؤال از اينكه چگونه از امام مثل عبدالله بوجود ميآيد كه درباره او ميفرمايد : ابني عبدالله يحب ان لايعبد الله
١٠ - سؤال از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام : اني سألت الله ان يجعل هذا الامر اي الخلافة في هذا و هو اسمعيل فابي الله ذلك
- ٤٣٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٤٢

 )٣٥( رساله - جواب ملا محمد رشتي
مشتمل بر سؤالاتي چند در اينكه مراد از امكان چيست و ابحاثي كه در اين مقام وارد آورده و جواب هر يك را خواسته
- ٤٩٩ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ٩ رجب ١٢٣٠
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٤٣

 )٣٦( رساله - جواب ملا محمد دامغاني
از معني بسيط الحقيقة كل الاشياء و بيان حق اين مسئله
- ٢٩٩ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٩ ربيع‌الاول ١٢٣٢
- چاپ اول تبريز ١٣٤٩ ، چاپ دوم عراق
* * * * *

صفحه ٤٤

 )٣٧( رساله - جواب سيد محمد بكاء مشتمل بر شش سؤال :
١ - سؤال از تفسير سوره توحيد
٢ - سؤال از تفسير آيه نور و بواطن آن
٣ - استفسار از حقيقت فرق بين نبوت و ولايت مطلقه
٤ - مراد از اينكه ولايت باطن نبوت است چيست
٥ - سؤال از معني حديث شريف در توحيد : داخل في الاشياء لا كدخول شئ في شئ ، الخ
٦ - شرح معني : يا نعيمي و يا دنياي و آخرتي ، در مناجات حضرت سجاد عليه السلام
٧ - طريقه رياضت و تحصيل سعادت چيست سؤال هفتم در جوامع الكلم نيست و در نسخه اصل هست .

- ٦٤٩ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم تمام رساله كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٧٩ ، سؤال ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٤٥

 )٣٨( رساله - جواب سيد محمد بن سيد عبدالنبي
در شرح حديث اميرالمؤمنين عليه السلام در خلقت ذره‌هائي كه در نور آفتاب ديده ميشوند
- ٧٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٠٦
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٣٨ (ملحق‌) رساله - در جواب سيد محمدباقر موسوي رشتي
در شرح دو عبارت از خواجه نصيرالدين طوسي و شريف جرجاني
- ٦٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٢٣٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٦

 )٣٩( رساله - جواب شيخ محمدمسعود بن شيخ سعود از مطالب زير :
١ - از مسئله علم خداوند باشياء در وقت ايجاد و بعد از ايجاد
٢ - از معني فرمايش پيغمبر (ص‌) : انا و الساعة كهاتين و اشار بالسبابة و الوسطي
٣ - از كيفيت فناء معلولات با وجود علت
٤ - از معني حديث : خمرت طينة آدم بيدي اربعين صباحا
٥ - سؤال از كيفيت خروج نفس از بدن دنيوي
٦ - برزخي كه نفس پس از مردن آنجا ميرود همان برزخ است كه از آنجا آمده يا نه
٧ - نفوس ناقصه فاسد ميشوند يا باقي ميمانند
٨ - معني ربوبيت اذلامربوب و الوهيت اذلامألوه چيست
٩ - سؤال از معني فرمايش پيغمبر (ص‌) ان الزمان ( كذا ) كهيئة يوم خلق الله السموات و الارض
- ٤٤١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٠ شعبان ١٢١١
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٤٧

 )٤٠( رساله - جواب ميرزا محمدعلي خان خلف محمدنبي خان
كه از مراتب توحيد و مشيت و علت وجود و بعض متعلقات آنها سؤال كرده
- ٣٦٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير روز ٢٤ شعبان ١٢٣٩
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٤٠ (ملحق‌) رساله در جواب ملا محمدمهدي بن ملا شفيع استرابادي از ١٦ مسأله حكميه درباره توحيد و وجود و ماهيت و امكان و عدم و نسخ و بداء و بعض صفات خداوند و بعض اشكالاتي كه بر كلام ابن‌سينا و معلم ثاني و ابن‌كمونه و غير آنها وارد است
- ٨٥٧ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير اواسط جمادي‌الثانيه ١٢٣٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٨

 ( رساله جواب شيخ محمدمهدي در شرح حديث من عرف نفسه گذشت )
* * * * *
)٤١( رساله - جواب شاهزاده محمود ميرزا كه از مطالب زير سؤال كرده :
١ - از سر عصمت انبياء و اوصياء عليهم السلام قولا و عملا و علما
٢ - از معني ولايت و معني آيه كريمه : انا عرضنا الامانة ، الخ
٣ - از معني حديث نبوي (ص‌) كه بسواده فرمودند : حاشا ان يكون عن عمد هي ، كه مراد سهو است يا چيز ديگر
٤ - از معني حديث : لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
٥ - اگر علم رسول خدا بواسطه ملئكه ميرسيد لازم ميآيد كه ملئكه اشرف باشند
٦ - صفات واجب عين ذات هستند يا نه و از كيفيت علم خداوند و اراده او بكفر و ايمان و حال آنكه لايرضي لعباده الكفر
٧ - حدوث عالم با دوام فيض چطور جمع ميشود
٨ - خطبه بيان و خطبه طتنجيه را حضرت امير (ع‌) فرموده‌اند يا نه
٩ - وجه نسبت تردد و بدا بخداوند عالم چيست
١٠ - شرط استجابت دعا چيست
١١ - امام در حال تناول سم عالم بسم بودند يا نه
- ٥١٢ بيت
- نسخه اصل ( الف ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٤ رجب ١٢٣٧
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ ) ، سؤال ٢ و ١٠ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٤٩

 )٤٢( رساله - جواب شاهزاده محمودميرزا كه از مطالب زير سؤال كرده :
١ - بيان فرمايش حضرت سجاد عليه السلام : فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة
٢ - بيان معني : ان الله خلق آدم علي صورته
٣ - بيان معني حديث كميل در حقيقت معرفت
٤ - بيان حقيقت عالم برزخ و مثال و حشر و بعث و قيامت و ثواب و عقاب
٥ - فرق بين كلام و كتاب چيست و معني اينكه خداوند عالم متكلم است چيست
٦ - معني حديث فرجه مروي از حضرت صادق (ع‌) در توحيد را بيان فرمائيد
٧ - چرا شجاع با اينكه كمالي است در اسماء خدا وارد نشده
- ٢٤٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠

 ( رسائل جواب ملا مشهد در شرح مشاعر و شرح فوائد گذشت )
* * * * *
( رساله ملا مصطفي شيرواني در سراجيه گذشت )
* * * * *
)٤٣( رساله - جواب شيخ يعقوب بن حاجي قاسم شيرواني مشتمل بر سؤالاتي چند از تحقيق ماده و صورت مولود شرعي و كيفيت ذاهب و جائي آن كه آيا ذاهب عين جائي است يا غير آن و اشكالاتي كه در اين مقام از فرمايشات شيخ و اقوال ساير حكما كه مغاير با فرمايش ايشان است براي او حاصل شده
- ٢٦٥ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير شب ٨ شعبان ١٢٣٩
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٥١

 )٤٤( رساله - جواب يكي از علما (ملحق‌) در صفحه ٩٨ جوامع الكلم در رساله عصمت و رجعت اسم سائل فوق را ملا مهدي ذكر فرموده‌اند .

در جمع بين حديث : ان موسي عليه السلام اخرج عظام يوسف عليه السلام ، و اينكه ميفرمايند : لاتمكث جثة نبي و لا وصي اكثر من اربعين يوما ، و فرمايش خود شيخ كه فرموده‌اند ائمه در قبرند و لكن مردم ايشان را نمي‌بينند
- ٢٦٧ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٥٢

 )٤٥( رساله - در جواب بعض اهل اصفهان مشتمل بر هفت سؤال :
١ - سؤال از معني حديث : الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي
٢ - سؤال از معني حديث : ان العرش خلقه الله تبارك و تعالي من انوار اربعة
٣ - سؤال از بيان حديثي راجع بطينت عليين و طينت سجين
٤ و ٥ و ٦ - سؤال از معاني فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام : فقبض بيمينه قبضة ، الخ
٧ - سؤال از حديث : خمرت طينة آدم بيدي اربعين صباحا
- ٥٠١ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير سلخ جمادي‌الاولي ١٢٢٣
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٥٣

 )٤٦( رساله - در جواب بعض از سادات مشتمل بر هشت سؤال از مسائل زير :
١ - از تفسير آيه : انا لله و انا اليه راجعون ، و آيه : الا الي الله تصير الامور
٢ - از وجه صحت : بسيط الحقيقة كل الاشياء
٣ - از معني حديث نبوي (ص‌) : اللهم ارنا الاشياء كما هي
٤ - از معني رؤيت حق و معني حديث : مارأيت شيئا الا و رأيت الله قبله
٥ - از معني حديث : شر الثلثة ولد الزنا
٦ - از كيفيت كندي فلك در زمان سلطان عادل و سرعت آن در زمان پادشاه جابر كه حقيقت آن چيست
٧ - از اينكه عذاب اهل نار ابدي است يا منقطع
٨ - در جنت داني تمناي رتبه عالي ميكند يا نه و بر فرض تمنا خواهد رسيد يا نه
- ١٥٨ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٤

 )٤٧( رساله - جواب بعض سادات
در معني حديثي كه شيطان در خواب بصورت انبياء و اوليا درنميآيد
- ١٣٤ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *
١(ر)٤٧ رساله - در جواب بعض سادات اجلاء از اينكه علم ممكن و ممتنع و واجب براي انسان كدام است و علم ممكن از چه راهي كسب ميشود و اگر راههاي مختلفي هست كدام يك بهتر و آسانتر است
- ٩٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)٤٧ رساله - در جواب بعض سادات اجلاء از دو مسأله :
١ - خداوند كه خلق را خلق كرد در مكاني غير از مكان خلق بود يا با ايشان بود و اين صورتها مستلزم تحديد يا تجويف است
٢ - اگر قائل به وحدت وجود شويم هر يك از اقوال عرفا و صوفيه از جهتي نقص دارد پس چه طريقي درست است و مثل اعلي براي آن كه نقص نداشته باشد كدام است
- ٦٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٥

 )٤٨( رساله - در تفسير بعض مشكلات بر اينكه اميرالمؤمنين عليه السلام را بشكل رابع تشبيه نموده‌اند و مسائل ديگري از اين قبيل (ملحق‌) به توضيح ذيل رساله )١٠١( در جواب آخوند ملا حسين بافقي رجوع شود .

- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)٤٨ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي از اينكه آيا از واحد بيش از واحد صادر ميشود يا نه ، اين رساله در ضمن مجموعه‌اي در ميان كتب شيخ مرحوم (اع‌) استنساخ شده و باحتمال قوي از آن بزرگوار است لكن در مقدمه و آخر كتاب اسمي ذكر نشده
- ٨٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)٤٨ (ملحق‌) رساله در جواب سائلي از سه سؤال :
١ - كيفيت صدور موجودات از مبدأ اول چيست
٢ - كيفيت علم خداوند تعالي به جزئيات چيست
٣ - كيفيت معراج و حق قول در آن را بيان فرمائيد
- ٣٩٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٥ ربيع‌الاول ١٢٣٢
- خطي
* * * * *
٣(ر)٤٨ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب سائلي از چهار مسأله
- ٣٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٤(ر)٤٨ (ملحق‌) رساله در جواب سائلي از اين مسائل :
١ - مكمل تكويني بايد مكمل تشريعي هم باشد حال آنكه حضرت فاطمه (ع‌) مكمل در تكوين هستند و مكمل در تشريع نبودند
٢ - سؤالي درباره فرمايش ايشان در شرح فوائد } و النفس الرحماني الاولي { الخ
٣ - امكان كلي كه مواد اشياء است همان امكان راجح است كه مكان مشيت است يا غير از آن است
٤ - ائمه چرا منحصر در دوازده و معصومين (ظ) چرا منحصر در چهارده‌اند
- ٧٠ بيت قسمت موجود
- ناتمام
- نسخه اصل ( الف ١١ )
- خطي
* * * * *
٥(ر)٤٨ (ملحق‌) رساله مختصره در شرح عبارتي از ايشان در اينكه خداوند خلق خود را بر مقتضاي حكمت خلق ميفرمايد
- ٥٠ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٠ ) ، ( در صفحه ٢٠٥ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٦

 فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و رد ايرادات
* * * * *
)٤٩( مراسله - در جواب ميرزا احمد در خصوص شبهه آكل و مأكول
- ٤٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٤٩ (ملحق‌) رساله - در جواب آقا جعفر قراگوزلوي همداني كه اعتقادات خودش را ذكر كرده و درخواست نموده كه آنچه موافق حق است مقرر فرمايند و آنچه منافات دارد وجه عدم صحتش را بيان فرمايند
- ١٦٥ بيت
- نسخه اصل ( الف ٥ )
- تاريخ تحرير شب ١٤ جمادي‌الثانيه ١٢٣٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٥٧

 )٥٠( رساله حيوة النفس
در اصول دين مشتمل بر مقدمه و پنج باب و خاتمه :
باب اول - در توحيد و متعلقات آن
باب دوم - در عدل و متعلقات آن از ثواب و عقاب و اختيار و بطلان جبر و تفويض
باب سوم - در نبوت و متعلقات آن
باب چهارم - در امامت و براهين امامت ائمه اثني‌عشر صلوات الله عليهم
باب پنجم - در اثبات معاد جسماني و كيفيت قيامت
خاتمه - در لزوم اعتقاد برجعت و ظهور و اينكه آجال و ارزاق و اسعار بدست خداوند است
- ٨٨٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب ١٥ ربيع‌الثاني ١٢٣١
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٥٠ (ملحق‌) رساله مختصره در اصول دين
- ٤٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٨

 )٥١( رساله خاقانيه
در جواب خاقان مغفور فتحعلي شاه مشتمل بر پنج سؤال :
١ - سؤال از كيفيت موت و مفارقت روح و نزول در جنت مثالي كه آيا با بدن مثالي است يا جسم دنيوي
٢ - تنعم جنت مثل تنعم دنياست يا طور ديگر است
٣ - استفسار از كيفيت نكاح اهل جنت
٤ - استفسار از احوال مختلفه كه بر انسان وارد ميشود از قبيل حزن و سرور و اقبال بر طاعات و معاصي و حال آنكه سبب ظاهري ندارد
٥ - اهل جنت بيش از چهار زن عقدي ميتوانند تزويج نمود يا نه
- ٥٦٣ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير اوايل ماه رمضان ١٢٢٣
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٥٩

 )٥٢( رساله سلطانيه
در جواب خاقان مغفور فتحعلي شاه از دو مسئله زير :
١ - سؤال از تفاضل ميانه ائمه اطهار (ع‌) و تعيين فاضل و مفضول ايشان
٢ - سؤال از مراتب نبوت و ولايت و آنچه متعلق باينهاست
- ٣٤٣ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير شب دوشنبه غره صفر در كرمانشاه ( تاريخ سال ندارد لكن بقرينه عبارتي كه در متن فرموده‌اند احتمالا سال ١٢٣٤ بوده است )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٦٠

 )٥٣( رساله شرح عرشيه ملاصدرا
كه در معاد نوشته و آن را بر حسب خواهش آخوند ملا مشهد بن ملا حسينعلي شبستري شرح فرموده‌اند و آن سه جلد است مشتمل بر لباب معرفت الهيه و معرفت حقايق اشياء
- ٢٤٠٦٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست ، جزء اول آن در كتابخانه غرب همدان و جزء دوم و قسمتي از جزء سوم در كتابخانه مرعشي قم است
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الاول ١٢٣٦ كرمانشاه
- چاپ اول تبريز ١٢٧١ ، چاپ دوم تبريز ١٢٧٨ ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٦١

 )٥٤( رساله - جواب سيد شريف كه از وجه عصمت معصومين عليهم السلام سؤال كرده
- ١٣١ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٦٢

 )٥٥( رساله - جواب شيخ عبدالحسين بن شيخ يوسف بحراني مشتمل بر سؤالاتي چند از شرح اقسام كفر و حقيقت ايمان و كفر و از اينكه اصل ايمان چيست كه بي آن دخول جنت محال است و اصل كفر چيست كه اسباب دخول نار است و امثال اينها
- ٧٠٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب ١٥ جمادي‌الثانيه ١٢١٢
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٦٣

 )٥٦( رساله - جواب حاج عبدالوهاب قزويني كه از اعتراض يكي از علما جواب خواسته بود از كيفيت معاد جسماني و معني جسد و جسدين و جسم و جسمين
- ٤٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)٥٦ (ملحق‌) مراسله شيخ (اع‌) به آخوند ملا علي رشتي در توضيح بحثي كه بين او و ديگري درباره صوفيه بوده و وضع علما نسبت بآن جماعت
- ٤٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٤

 ( رساله‌هاي جواب فتحعلي شاه در خاقانيه و سلطانيه گذشت )
* * * * *
)٥٧( عصمت و رجعت
در جواب شاهزاده محمدعلي ميرزا دولتشاه در اثبات عصمت انبيا و اثبات رجعت و حقيقت آن و ذكر علامات ظهور
- ٦٩٠٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢١ ربيع‌المولود ١٢٣١
- چاپ اول تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كربلا ٢٠ صفر ١٣٩٢ ، چاپ سوم بيروت
* * * * *

صفحه ٦٥

 ( رساله جواب عبدالله بن دندن در قدريه ميآيد )
* * * * *
)٥٨( فائده - در كيفيت تنعم دائمي اهل جنت و تألم دائمي اهل نار
- ٤٨١ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ٦٦

 )٥٩( فائده - در خصوص تولد و ظهور حضرت قائم عجل الله فرجه
كه بخواهش شيخ موسي بن محمد صائغ برمز مرقوم فرموده‌اند
- ٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١١٩٧
- چاپ تبريز ١٢٧٤ ( ملحق به شرح فوائد )
* * * * *

صفحه ٦٧

 )٦٠( قدريه
كه بخواهش شيخ عبدالله بن دندن در مسئله قدر در افعال عباد در شرح كلمات سيد شريف در اين مسئله مرقوم فرموده‌اند
- ٧٣٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الاولي ١٢٠٤
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٦٨

 )٦١( رساله - جواب آخوند ملا محمدحسين در جوامع الكلم سهوا ملا حسين چاپ شده است .
اناري مشتمل بر پنج سؤال :
١ - سؤال از معني هورقليا و عالم آن و عناصر و افلاك آن و اينكه اين لفظ از چه لغت است و دليل عقل و شرع بر اين مراتب چيست
٢ - جسد عنصري چگونه فاني ميشود
٣ - سؤال از كيفيت صور و انجذاب ارواح بين النفختين و مراد از خزائن شش‌گانه صور
٤ - سؤال از بعض احوال روز قيامت و كيفيت طي سموات با اينكه ميفرمايند كه در قيامت اگر جهنم را منع نكنند سماوات را ميسوزاند و رفع تنافي بين اين دو كلام
٥ - مراد از نورانيت انا انزلناه و از خيطي كه حضرت سجاد بحضرت باقر عليهما السلام مرحمت فرمود چيست
- ١٤٣ بيت
- نسخه اصل ( الف ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٨ جمادي‌الاولي ١٢٣٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ ) ١٢٧٧ ، چاپ سوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ ) ، سؤال ٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٩

 )٦٢( رساله - در بيان معني ملك نقاله (ملحق‌) احتمالا اين رساله همان قسمت دوم رساله شماره )٦٦( در جواب يكي از علما در احوال عالم برزخ و معني ملك نقاله است چون اين قسمت در بعض نسخ بطور جداگانه نقل شده و رساله ديگري هم در اين مطلب فعلا مشاهده نشده ))

- ٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٠

 ( رساله جواب ملا مشهد در شرح عرشيه گذشت )
* * * * *
( رساله جواب محمدعلي ميرزا در عصمت و رجعت گذشت )
* * * * *
)٦٣( رساله موسويه
در جواب شيخ موسي بحراني درباره شخصي كه ادعا ميكرده وكيل امام زمان است و خدمت امام (ع‌) رسيده و اثبات بطلان ادعاي او
- ١٢٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٠٦
- چاپ تبريز جوامع الكلم ( در هر دو جلد چاپ شده )
* * * * *

صفحه ٧١

 ( جواب شيخ موسي در فائده تولد و ظهور گذشت )
* * * * *
)٦٤( رساله - جواب بعض اخوان در معاد جسماني
در رد كسي كه بر بعض عبارات ايشان در اينكه براي انسان دو جسم است و دو جسد ايراد كرده
- ١٩٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب پنجشنبه آخر جمادي‌الاولي ١٢٣٢
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٧٢

 )٦٥( رساله - جواب بعض اخوان مشتمل بر دو مسئله :
١ - تعذيب اهل نار دائم است يا زايل
٢ - چه ميفرمائيد در كسي كه بايمان فرعون قائل شده
- ٤١٥ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ٩ جمادي‌الثانيه ١٢٢٣
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *
١(ر)٦٥ (ملحق‌) رساله - در جواب بعض از طلاب در كيفيت معراج ، اين رساله در ضمن مجموعه‌اي در ميان كتب شيخ مرحوم (اع‌) استنساخ شده و باحتمال قوي از آن بزرگوار است لكن در مقدمه و آخر كتاب اسمي ذكر نشده است
- ٢٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)٦٥ (ملحق‌) رساله - در جواب بعض ايرادات كه بر كتب ايشان نموده‌اند
و ذكر اعتقاد مصنف در آن مسائل
- ٥٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٨ ذيقعده ١٢٤٠
- خطي
* * * * *
٣(ر)٦٥ (ملحق‌) رساله - در بيان اصطلاح مصنف (اع‌) در جسم و جسد
- ٣٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٨ ذيقعده ١٢٤٠
- خطي
* * * * *
٤(ر)٦٥ (ملحق‌) رساله در اينكه عقل و شرع هر دو بمعاد جسماني شهادت ميدهند
- ٢٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٣

 )٦٦( رساله - در جواب يكي از علما در احوال عالم برزخ و معني ملك نقاله
- ٧٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٦٦ (ملحق‌) جواب سؤالي از كيفيت معراج كه چگونه خرق و التيام لازم نمي‌آيد
- ٤٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٤

 فصل سوم - در ذكر خطب و رسائل موعظه و سير و سلوك
* * * * *
)٦٧( خطبه عيد فطر
كه در آن پس از توحيد خداوند و مدح حضرت سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين مردم را تحريص بر عمل و تزود براي آخرت فرموده و در آخر امر بزكوة فطره و دستور اخراج آن را بيان فرموده‌اند
- ٧٦ بيت
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٦٧ (ملحق‌) خطبه عيد فطر
- ٦٧ بيت
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٥

 )٦٨( خطبه عيد اضحي
كه مشتمل است بر توحيد خداوند و صلوات بر محمد و آل‌محمد عليهم السلام و وصيت بتقوي و عبرت گرفتن از حال موتي و تحريص بر عمل قبل از حلول اجل
- ٦١ بيت
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٧٦

 )٦٩( خطبه - كه بجهت استسقا انشاد فرموده‌اند
و مشتمل است بر توحيد و موعظه و صلوات بر پيغمبر و يك يك ائمه اطهار صلوات الله عليهم و دعا براي تعجيل فرج امام زمان عجل الله فرجه و امر بذكر و تسبيح و استغفار و دعا براي رفع بلا
- ١٣٣ بيت
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٧٧

 )٧٠( خطبه - كه معلوم نيست در چه موقع انشاد فرموده‌اند
و مشتمل است بر توحيد خداوند و موعظه مردم بعبرت از حال گذشتگان و صلوات كبير بر پيغمبر صلي الله عليه و آله و فاطمه زهراء و يك يك ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين و دعا براي تعجيل فرج حضرت حجت عجل الله فرجه
- ١٣٥ بيت
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٧٠ (ملحق‌) خطبه - كه معلوم نيست در چه موقع انشاد فرموده‌اند
- ١٤٢ بيت
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٨

 )٧١( رساله - جواب ملا علي‌اكبر بن محمدسميع
در خلوص نيت و حضور قلب و طريق رياضت حقه و ترقي نفس در كمالات قدسيه
- ١٨٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سال ١٢٢٥
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كربلا ، چاپ سوم بيروت ، چاپ چهارم قم
* * * * *
١(ر)٧١ (ملحق‌) رساله مختصره در ذكر طريق موصل الي الله
- ١٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)٧١ (ملحق‌) دستور ادعيه براي بعض حاجات
- ٣٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٩

 فصل چهارم - در بيان كتب اصول فقه
* * * * *
)٧٢( رساله اجماعيه
در شرح مسائل متعلقه به اجماع و اقسام آن
- ٣٠٢٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٦ ماه رمضان ١٢١٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٨٠

 )٧٣( رساله حمليه
در احكام تقيه در شرح يكي از عبارات فوائد آقا باقر بهبهاني
- ٤١٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٨١

 )٧٤( فائده - در استصحاب
- ٢٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٨٢

 )٧٥( فائده - در اينكه اكثر اصولي كه فقها بآن عمل ميكنند راجع است به اصل عدم
- ١٥٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٨٣

 )٧٦( فوائد در مباني اصول
در خصوص تكليف و دلالت امر و اينكه قضا بامر جديد است و بيان مشاعر انسان
- ٧٨٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٨٤

 )٧٧( رساله - جواب شيخ محمدكاظم
در اين مسئله كه آيا جايز است مقلد در مسئله واحده تقليد دو مفتي كه با هم در آن مسئله اختلاف دارند بنمايد
- ٣٨٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٨ جمادي‌الثانيه ١٢١٧
- خطي
* * * * *

صفحه ٨٥

 )٧٨( رساله - در مباحث الفاظ كه ناتمام است
و قسمتي از اول آن هم در دست نيست و آنچه موجود است از فصل سوم شروع شده در لغت و در آن چهار قسم است :
قسم اول - در فائده ايجاد لغت و علل آن و وضع آن و متعلقات اين مسئله
قسم دوم - در دلالت و مدلول و اقسام آن دو
قسم سوم - در تقسيم الفاظ
قسم چهارم - در اشاره ببعض تصاريف لغات
- ١٩٧٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٨٦

 )٧٩( رساله - در جواب يكي از علما در اجتهاد و تقليد و بعض مسائل در فقه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٨٧

 )٨٠( رساله - در عمل بكتب اربعه
و اينكه آنها قطعية الصدورند و وجوب اخفات تسبيحات در دو ركعت آخر نماز
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٨٨

 فصل پنجم - در ذكر كتب فقهيه
* * * * *
( رساله جواب شيخ احمد بن شيخ صالح در قطيفيه ميآيد )
* * * * *
)٨١( رساله حيدريه
كه در آن اقوال فقها و اموري كه متفرع بر قول هر يك ميشده جمع فرموده و بيان حق و ترجيح خود را در هر مسئله بيان فرموده‌اند و نسخه اين رساله فعلا در دست نيست و شرح فوق از فهرست سيد مرحوم (اع‌) نقل شده است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٨٩

 )٨٢( رساله مختصر حيدريه
كه بخواهش بعض اصحاب خود رساله حيدريه را مختصر فرموده‌اند و بر ذكر فتواي خود بدون ذكر ادله اقتصار فرموده‌اند و مشتمل است بر احكام طهارت و صلوة و متعلقات آن رساله فوق را يكي از پسرهاي شيخ مختصر نموده و در جوامع الكلم بطبع رسيده و بالغ به ٤٦٠٠ بيت است .

- ١١٥٦٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ٢ )
- تاريخ تحرير ٨ جمادي‌الاولي ١٢٢٠
- چاپ كرمان
* * * * *

صفحه ٩٠

 )٨٣( رساله ذو رأسين
در شرح خاتمه كتاب كشف الغطاء تأليف مرحوم شيخ جعفر نجفي (ره‌) و مشتمل است بر احكام و تكاليف شرعيه دو شخص كه بر حقو واحد باشند از عبادات و معاملات و ساير تكاليف آنها و آن خاتمه را بخواهش خود مرحوم شيخ جعفر شرح فرموده‌اند و ناتمام است
- ١٥٨٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٨٣ (ملحق‌) حاشيه بر شرح لمعه
مؤلف اعلي الله مقامه در صفحه ٢٥٠ كتاب مختصر حيدريه در اشاره باين رساله فرموده‌اند كه در آن به ركنيت مسماي سجود و برهان آن اشاره شده است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٩١

 )٨٤( صراط اليقين
در شرح تبصره علامه مشتمل است بر شرح احكام طهارت بطور استدلال و ناتمام است
- ٦٥٨١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٩٢

 )٨٥( صوميه
در جواب شاهزاده محمدعلي ميرزا دولتشاه در احكام روزه بطور تفصيل
- ١٨٢٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٦ رجب ١٢٣٦
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٩٣

 )٨٦( فقهيه
در جواب شاهزاده محمدعلي ميرزا از دو مسئله زير :
١ - آيا كافر مكلف بفروع است يا نه و بر فرض تكليف واجب است بر او قضا نمودن هر گاه اسلام آورد يا نه و همچنين مخالف اگر طريقه حقه را انتخاب نمايد
٢ - معاملات و مناكح و ساير عقود سابقه او آيا ممضي است يا نه
- ٩٦٠ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير اوائل جمادي‌الثانيه ١٢٢٩
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ٩٤

 )٨٧( رساله قطيفيه
در جواب شيخ احمد بن صالح قطيفي مشتمل بر يازده سؤال :
١ - نيت وجه در عبادت شرط است يا مطلق قربت كافي است
٢ - معني نيت وجه چيست
٣ - در ادعاء بر ميت يك شاهد و قسم كفايت ميكند يا نه
٤ - ميقات اهل مدينه كجاست و تأخير احرام از ميقات جايز است يا نه
٥ - اگر بجهت تنگي وقت از عمره تمتع بحج مفرد عدول شود واجبات ذبح كه در اول لازم بود بحال خود باقي است يا نه و سؤال از بعض مسائل متعلقه باين مطلب
٦ - بدليل عقلي بيان فرمائيد اقامت در مكه افضل است يا مدينه
٧ - استقرار عادت بايد بشهور هلالي متحقق شود يا اينكه گذشتن دو حيض كفايت ميكند ولو كمتر از شهر باشد
٨ - معني حديث : نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة ، چيست
٩ - اگر زوج معسر باشد و نتواند نفقه زوجه را بدهد زوجه تسلط بر فسخ نكاح دارد يا آنكه امر فسخ مربوط بحكم حاكم است
١٠ - كسي كه بقدر كفايت مؤنه سالش را دارد ميتواند خمس و زكوة قبول كند يا نه
١١ - محدث مس نقطه و اعراب قرآن ميتواند بكند يا نه
- ١٩٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع الاول ١٢٢٥
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٨٧ (ملحق‌) مرشد النساء
در مسائل طهارت و غير آن كه بخواهش خاقان مغفور فتحعلي شاه براي زنان مرقوم فرموده‌اند و آنرا مرحوم ميرزا علي‌رضا يزدي كه در سفر تهران در خدمت شيخ (اع‌) بود بدستور فتحعليشاه بفارسي ترجمه كرده است
- نسخه‌اي در دست نيست و شرح فوق از مقدمه تفسير مفتاح الاسرار تأليف مرحوم آقا سيد حسين يزدي رحمة الله عليه نقل شد
* * * * *

صفحه ٩٥

 ( رسائل جواب محمدعلي ميرزا در فقهيه و صوميه گذشت )
* * * * *
)٨٨( رساله - در احكام مستحاضه
- ٨٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١١ شوال ١٢١٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٩٦

 فصل ششم - در بيان كتب تفسير قرآن
* * * * *
)٨٩( رساله زنجيه
در محاكمه ميان شيخ احمد بن شيخ محمد و سيد عبدالصمد زنجي در حقيقت كاف ليس كمثله شئ
- ١٧٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب ١٥ رجب ١٢١٢
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٧

 )٩٠( رساله - در تفسير كلمه احد كه در سوره مباركه توحيد است
مشتمل است بر اسرار بسيار و واردات قلبي آن بزرگوار
- ٨٠٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٨

 )٩١( رساله - در تفسير آيه شريفه : دني فتدلي فكان قاب قوسين او ادني
- ١٨٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
و پوشيده نماند كه در ضمن مسائل مختلفه كه از ايشان سؤال شده تفسير آيات قرآنيه زياد است كه هر يك را در جاي خود ذكر كرديم .
* * * * *

صفحه ٩٩

 فصل هفتم - در بيان كتب فلسفه و حكمت عملي
* * * * *
)٩٢( رساله - در شرح اشعار شيخ علي بن عبدالله بن فارس
در فلسفه و مشهور است بفارسيه
- ٢٨٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ربيع‌المولود ١٢٠٧
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٩٢ (ملحق‌) رساله - در شرح ابيات شيخ علي بن فارس هجري
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست مختصر اول نسخه اصل الف ١٧ )
* * * * *

صفحه ١٠٠

 )٩٣( رساله - در صناعت در بيان عمل شعر و مشتمل است بر :
١ - تفصيل ماده
٢ - تزويج كه از تماميت عمل است
٣ - تفصيل اركان و طبايع
٤ - تركيب اركان كه تمام عمل بآن است
- ٧٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٩٣ (ملحق‌) رساله در عمل شعر ( شجره طوريه )
- ٤٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ١٠١

 فصل هشتم - در بيان كتب ادبيه
* * * * *
)٩٤( ديوان مراثي
مشتمل بر دوازده قصيده در رثاء حضرت خامس آل عبا عليه و علي آبائه السلام غير از قصايد فوق قصايدي در مدح اهل بيت صلوات الله عليهم از ايشان هست كه مدون نشده است .
(ملحق‌) چند قصيده كه از كشكول شيخ مرحوم اعلي الله مقامه و نسخ ديگري بدست آمده و جمعا ٣١٦ بيت شعر است به ديوان مراثي شيخ (اع‌) ملحق شده .

- ٩٢٤ بيت پنجاه حرفي ( ١١١٩ بيت شعر )
- نسخه اصل ( الف ٤ )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٠٢

 )٩٥( خطبه مفصله كه در نكاح انشاد فرموده‌اند
مشتمل است بر توحيد و ذكر نعم خداوند و صلوات بر پيغمبر و يك يك ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين و ذكر آيات و اخبار وارده در امر بتزويج و دعا بجهت بركت و تأليف بين زوجين
- ١١١ بيت
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)٩٥ (ملحق‌) خطبه‌هاي نكاح
- ٤٥ بيت
* * * * *

صفحه ١٠٣

 )٩٦( رساله - در رسم خط قرآن
- ٢٢٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ اول تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ١٠٤

 )٩٧( رساله - در بعض اسرار تجويد قرائت قرآن
كه بخواهش بعضي مرقوم فرموده‌اند مشتمل است بر شش فصل و خاتمه :
فصل اول - احكام ادغام
فصل دوم - احكام تنوين و نون ساكنه
فصل سوم - احكام ترقيق و تفخيم
فصل چهارم - احكام مد و قصر
فصل پنجم - احكام هاء كنايه
فصل ششم - احكام وقف
خاتمه - در لحن
- ٢٠٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٣ جمادي‌الثانيه ١١٩٩
- چاپ اول تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ١٠٥

 فصل نهم - در بيان كتبي كه مطالب آنها همه از يك نوع نيست و مشتمل بر مسائل متفرقه است
* * * * *
( رساله‌هاي جواب شيخ احمد قطيفي در قطيفيه ذكر ميشود )
* * * * *
)٩٨( رساله - جواب شيخ احمد بن صالح بن طوق مشتمل بر چند سؤال :
١ - سؤال از كيفيت انطباق علم بر معلوم با اينكه عين ذات خداست جل شانه
٢ - سؤال از اينكه چگونه خلق مكلفند بمعرفت خدا و حال آنكه مجهول الكنه است از هر جهت
٣ - سؤال از معني نام گذاردن معلومات بعلم از براي خداوند عالم
٤ - سؤال از معني حديث شريف : له الامثال العليا ، و قول خداوند عالم جل شأنه : و له المثل الاعلي في السموات و الارض
٥ - استفسار از دليل بر اثبات معاد جسماني از غير اخبار
٦ - سؤال از كيفيت تطبيق آنچه مسلمين بر آن اجماع دارند كه معراج در شب واقع شده با اينكه ميفرمايند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله با ملئكه و انبياء نماز ظهر را بجا آوردند
٧ - آيا مدلول لفظ جلاله در بسمله و فاتحه متحد است يا نه
٨ - مهر زني كه قبل از دخول شوهرش بميرد يا خودش بميرد نصف است يا نه
٩ - غير ذات ولد از خيار عقار ارث ميبرد يا آنكه اين مخصوص ذات ولد است
١٠ - فائده منسوخ قبل از گذشتن زماني كه وسعت عمل بآن باشد چيست
١١ - فرق بين حقيقت دعا و امر و نهي چيست
١٢ - پنج چيزي كه بامام لاحق بعد از موت سابق ميدهند بيان فرمائيد
١٣ - عصير بعد از جوشيدن پاك است يا نجس
١٤ - حقيقت معني : له معني الربوبية اذلامربوب ، چيست و فرق بين عالم و رب و خالق چيست و معني ربوبيت و خالقيت اذمربوب چيست
- ٥٥٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٦ ذيقعده ١٢٣٤
- خطي ، سؤال ٤ و ٧ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٠٦

 )٩٩( رساله - جواب سيد اسمعيل
مشتمل است بر سؤالاتي چند از مسائلي كه متعلق است به اصلاح دين و دنيا و معاش و در معني امر بين امرين و معني : لا حول و لا قوة الا بالله ، و معني : ما شاء الله كان و ما لم‌يشأ لم‌يكن
- ٢٦٤ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كربلا ، چاپ سوم بيروت ، چاپ چهارم قم ، قسمت آخر چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٠٧

 )١٠٠( رساله - معروف به توبليه مسمي به لوامع الوسائل جواب ملا علي توبلي مشتمل بر ٢٠ سؤال :
١ - بيان فرق بين كلام صوفيه و كلام اهل حق
٢ - بيان عبارت جامع در صنعت مكتوم كه از آن كيفيات دنيا و برزخ و آخرت و مراتب انسان صغير استنباط شود
٣ - استفسار از معني ابداع اول در عرصه كون و عرصه حروف و اسماء حسني و خواص آنها
٤ - بيان كيفيت استجابت دعا بواسطه اسم اعظم
٥ - بيان كيفيت بسط و تكسير و مزج و وضع در بيان وفق
٦ - بيان حروف مقطعه اوايل سور و بيان معاني حروف هجاء
٧ - بيان تزكيه نفس و وصول بطريق حق
٨ - بيان شجره باقسامها شجره خلد و طوبي و شجره الهيه و شجره مزن و شجره زيتونه و مقابلات آنها از شجره زقوم و طمطام و شجره مجتثه و امثال آنها
٩ - بيان معني ارض مقدسه و تسعه مفسده و جبال عشره و طيور اربعه و سي روز و تتميم آن بده و نعلي كه موسي امر بخلع آن شد و معني شهور دوازده‌گانه و اربعه حرم
١٠ - بيان معني ايام كوامل
١١ - معني حديث : عادانا من كل شئ شئ حتي من الطيور العصفور
١٢ - مراد از كلمه در آيه : و تمت كلمة ربك
١٣ - بيان صلوة وسطي و ليالي عشر و شفع و وتر و مدهامتان و سدرة‌المنتهي و جنة‌المأوي و آيات كبري
١٤ - بيان حقيقت نفس ناطقه و نفس كليه و نفس مطمئنه و نفس اماره و نفس نباتيه
١٥ - بيان معني تفاسير از ظاهر و ظاهر ظاهر و باطن و باطن باطن و تأويل و باطن تأويل
(ملحق‌) سؤال ١٥ در بعض نسخ نيست
١٦ - معني حديث نبوي (ص‌) : اللهم زدني فيك تحيرا ، و معني احباط و جمع بين اخباري كه بحسب ظاهر در اين مقام مختلفند
١٧ - سؤال از حقيقت عقل كلي و جهل كلي و حقيقت اسماء حسني و سوأي و دايره عقل و دايره جهل
(ملحق‌) سؤال - حد زهدي كه از ما خواسته‌اند چيست
١٨ - سؤال از تحقيق امر بين امرين و منزله بين منزلتين
١٩ - جمع اخبار داله بر اينكه مداومت بر اعمال صالحه و مجاهده و زهد در دنيا انسان را ميرساند بسوي معرفت حقيقيه بطوري كه محتاج بغير نباشد و اخباري كه بر وجوب اخذ از علماء ربانيين دلالت ميكند
(ملحق‌) خاتمه - در عمل مكتوم - ٤٩٩٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٢ شعبان ١٢١١
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤالات ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٢ تا ١٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٠٨

 )١٠١( رساله - جواب آخوند ملا حسين بافقي مشتمل بر بيست و سه سؤال :
١ - بيان معني بقاي طينت ميت در قبر مستديرا
٢ - شارب خمر چرا تا چهل روز نمازش قبول نميشود
٣ - بيان معني حديث نبوي (ص‌) در خلقت دجال
٤ - بيان معني حديثي در ثواب زيارت نيمه شعبان
٥ - بيان معني حديث : لو كان الموت يشتري لاشتراه اثنان كريم ابلح و حريص ملهوف
٦ - معني حديث : ان الله يكره البخيل في حيوته و الكريم في مماته
٧ - معني حديث : بين المرء و الحكمة نعمة العالم و الجاهل شقي بينهما
٨ - بيان معني حديث : لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله
٩ - بيان معني حديث : لاينقض النوم الا حدث و النوم حدث
١٠ - بيان معني حديث حضرت باقر (ع‌) : قال لما اسري صلي الله عليه و آله قال يا رب ما حال الموت عندك قال يا محمد من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة و انا اسرع الي نصرة اوليائي ، تا آخر حديث
١١ - بيان معني حديث نبوي (ص‌) : ان قلوب بني آدم بين اصبعين من اصابع الرحمة يعرفها ( يقلبها ) كيف يشاء
١٢ - معني حديث : اسلم ابوطالب بحساب الجمل و عقد بيده ثلثا و ستين
١٣ - از حضرت باقر عليه السلام مروي است : ان عبدا مكث في النار يناشد الله سبعين خريفا و سبعين خريفا و الخريف سبعون سنة و سبعون سنة و سبعون سنة علت اينكه نفرموده‌اند صد و چهل خريف و همچنين دويست و ده سال چيست
١٤ - بيان معني حديث : اياك و الرياسة و اياك ان تطأ اعقاب الرجال ، تا آخر
١٥ - بيان معني حديث : ان الله اوحي الي موسي بن عمران ان اخرج عظام يوسف من مصر و وعده طلوع القمر ، تا آخر
١٦ - معني حديث نية المؤمن خير من عمله و نية الكافر شر من عمله
١٧ - ائمه عليهم السلام در موقع تناول سم اگر عالم بآن بودند چگونه القاء نفس بتهلكه ميفرمودند و اگر جاهل بودند لازم ميآيد كه قتله ايشان عالم باشند بچيزي كه ايشان بآن جاهلند
١٨ - بيان معني خطبه اميرالمؤمنين عليه السلام در توحيد كه از جمله آن است : فما دلك القرآن عليه من صفة فائتم به و استضئ بنور هدايته ، تا آخر
(ملحق‌) سؤال - در حديث است كه : الصلوة لها اربعة‌آلاف حد ، يعني چه
١٩ - در حديث فرموده‌اند : اذا احببت احدا من اخوانك فاعلم بذلك فان ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموتي قال أولم‌تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي ، اعلام محبت باخوان را از اين آيه چگونه ميتوان استنباط نمود
٢٠ - بيان حقيقت يأس از خلق و اميد بخداوند كه در حديث آن دو را از اسباب استجابت دعا شمرده‌اند
٢١ - معني حديث : ان الدنيا عند اهل اللب و العلم كفي‌ء الظلال ، تا آخر
٢٢ - روح مثاب و معاقب چه روح است
٢٣ - وجه تشبيه عامه حضرت امير عليه السلام را بشكل رابع چيست
مخفي نباشد كه بطوري كه در فهرست مذكور در رساله فارسيه شرح حال شيخ مرحوم اعلي الله مقامه نگاشته شده رساله در وجه تشبيه حضرت امير عليه السلام بشكل رابع و مسائل ديگري از اين قبيل ضبط شده و رساله ملا حسين بافقي جدا ضبط شده و بنظر ميآيد كه از بعد از سؤال ١٨ مربوط برساله ديگر باشد كه در فوق اشاره شد و مؤيد اين نظر آن است كه سؤال ١٨ به صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين ختم شده و خدا داناست .
- ١٤٥٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٠٩

 )١٠٢( رساله - جواب سيد حسين بن عبدالقاهر مشتمل بر دو مسئله :
١ - در قصه موسي و خضر عليهما السلام
٢ - در مسئله رجعت
- ١٨١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الثاني ١٢١٤
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)١٠٢ (ملحق‌) رساله - در جواب سيد حسين بن سيد عبدالقاهر از ٩ مسأله :
١ - احترام تربت حسينيه چگونه متحقق ميشود
٢ - معني اينكه وارد شده مؤمن افضل از ملائكه و سلمان افضل از جبرئيل است چيست
٣ - در صفات خداوند كه ميگوئيم عالم لا جهل فيه و هكذا نفي جهل مستلزم وصف بعلم است
٤ - آيا جن مكلف بتكاليف شرعيه انسان هست و آيا موت و قتلي بر ايشان هست
٥ - از معني حديثي كه در تفسير عياشي از حضرت صادق (ع‌) درباره متأخرين از كربلا وارد شده
٦ - دليل عقلي بر اينكه پيغمبر ما (ص‌) خاتم نبيين است چيست
٧ - از معني حديثي كه در مناقب از حضرت كاظم (ع‌) وارد شده در كيفيت تولد دواب ارض
٨ - از معني حديثي مروي از حضرت جواد (ع‌) در فضيلت زيارت حضرت رضا (ع‌) بر سيدالشهدا (ع‌)
٩ - از معني حديث وارد در تفسير امام (ع‌) در آيه : سنقرؤك فلاتنسي
- ٢٧٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٩ شوال ١٢٤٠
- خطي
* * * * *

صفحه ١١٠

 )١٠٣( رساله - آخوند ملا حسين واعظ كرماني مشتمل بر چند سؤال :
١ - تفسير فقراتي از سوره دهر
٢ - سؤال از كيفيت مراتب عقل و اشعه آن و كيفيت مراتب جهل
٣ - استفسار از معني اينكه فرموده‌اند منافقين و شياطين بر حضرت سيدالشهداء عليه السلام گريه نكردند و كفار گريستند
٤ - استفسار از معني شعري كه در مرثيه فرموده‌اند :
أماتري النخلة في قبة       ** * **      ذات انفطار و انفراج فشا
٥ - استفسار از كيفيت خلقت زوجه از ضلع ايسر
٦ - سؤال از نجاست غبار خاكي كه طفل روي آن بول كرده
- ٧٢٠ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٠ ذيقعده ١٢٢٩
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١١١

 ( رساله جواب شيخ حسين آل‌عصفور در وسائل الهمم العليا ذكر ميشود )
* * * * *
)١٠٤( رساله رشتيه
جواب ملا علي بن ميرزاجان رشتي مشتمل بر سي و سه سؤال :
١ - اينكه صوفيه ميگويند از اعظم شروط سلوك رفيق و مرشد است اصلي دارد يا نه
٢ - مراد از شيخ مقتدي كيست
٣ - حقيقت فناء بر در شيخ چيست
٤ - در استكمال ناقصين مصاحبت ظاهري شيخ شرط است يا نه
٥ - سر اختلاف مكاشفات اهل حق و باطل چيست
٦ - در سلوك شوق سالك كافي است يا بايد شيخ در تربيتش اقدام كند
٧ تا ١١ - معني قول ابوالعباس بوني چيست كه در اسباب تقريب مسافت و سرعت وصول ميگويد : منها علم اسرار الحروف و الاستعانة بها علي تجريد النفوس ، تا آخر عباراتي كه از او نقل ميكند تا اينكه در سؤال يازدهم از معني عبارتي از محيي‌الدين استفسار ميكند
١٢ - استفسار از عبارت محيي‌الدين كه در تعريف حضرت امير و حضرت صادق و حضرت قائم عليهم السلام گفته
١٣ - نمازي كه محيي‌الدين قرار داده مأخذي دارد يا نه
١٤ - سؤال از معني عبارتي از محيي‌الدين و استفسار از قواي كلمه
١٥ - اينكه اهل جفر ميگويند ملك موكل بالف اسرافيل است و موكل بباء جبرئيل قاعده كليه در اين چيست
١٦ و ١٧ و ١٨ - سؤال از كيفيت استخراج اسامي ملئكه و شياطين و قاعده آن
١٩ - سؤال از كيفيت مربعات در شرف زحل و شمس و با خود داشتن آنها و بعض مسائل متعلقه بعلم حروف
٢٠ - سؤال از كيفيت تبييض مولود فلسفي و حل و عقدي كه مولود را لازم است
٢١ تا ٢٧ - سؤالات متعلقه بصناعت و فلسفه است
٢٨ - سؤال از كيفيت بودن امام عليه السلام در هورقليا و بودن ظهور و رجعت در عالم مثال
٢٩ - سؤال از معني سلام كردن بر خضر عليه السلام و معني طي الارض
٣٠ - سؤال از معني ملحق شدن اولاد بآباء در جنت
٣١ - سؤال از معني عبارتي از محمد قمري در علم صناعت
٣٢ و ٣٣ - سؤال از بعض قواعد علم حروف و كيفيت استدلال بر ضمائر و خبر دادن از حوادث كونيه و اسرار غيبيه و تصرف كردن در اشباح و جذب قلوب و ارواح
- ٣٥٧٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٢٦
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١١٢

 )١٠٥( رساله - در شرح حال خودشان كه بخواهش شيخ محمدتقي پسرشان مرقوم فرموده‌اند
و در مقدمه همين فهرست عينا نقل شده و نسخه خطي كه از آن داريم محتملا خط خود شيخ (اع‌) است
- ٢٢٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ٧ )
- چاپ كرمان ( ضمن متن جلد اول فهرست )
* * * * *
١(ر)١٠٥ (ملحق‌) رساله مختصره در مضمون رؤيائي كه ديده بودند
- ٣٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٠٥ (ملحق‌) مراسله در جواب ملا علي رشتي در شرح حال خودشان
- ٣٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ( ضمن متن جلد اول فهرست )
* * * * *

صفحه ١١٣

 )١٠٦( رساله - شرح ابيات ابن فيروزي عليه ما عليه
- نسخه‌اي در دست نيست و نامش در شرح احوال فارسي شيخ مذكور است
* * * * *

صفحه ١١٤

 )١٠٧( رساله صالحيه
در جواب سؤالات شيخ صالح بن طوق :
١ - مدعي ميت در وقت اراده قسم بعد از اقامه بينه ميگويد كه نصف مدعي به از من است و نصف ديگر از موكل من است و او جاهل است كه اين مبلغ در نزد ميت است در اين صورت حكم آن نصف چه خواهد بود
٢ - غساله طاهر است يا نجس
٣ - در تفسير آيه : ان السمع و البصر و الفؤاد ، كه وارد شده مراد از اول و دوم و سوم كيست
٤ - سؤال از ميراث جنين كه در دريا افتاده باشد
٥ - سؤال از حبوه و بعض احكام آن
٦ - كفن متعه و ناشزه بر كيست
٧ - سؤال از سر محبت پيغمبر صلي الله عليه و آله بزنان و معني حديث : اشدكم حبا لنا اشدكم حبا للنساء
٨ - نصف يا ربع وصيت بشهادت رجل واحد ثابت ميشود يا نه
٩ - سؤال از مسئله متعلق بتمتع
١٠ - سؤال از مسئله متعلق بحيض
١١ - حج تمتع بجماع فاسد ميشود يا نه و سؤال از بعض مسائل حج
١٢ - مقطر آب مطلق مضاف است يا مطلق
١٣ - جد بر پسر و دختر ولايت دارد يا نه
١٤ - براي حاكم تزويج صغير در صورتي كه صلاح او باشد جايز است يا نه
١٥ - زن در روز وضع حمل اگر خون نبيند طلاقش صحيح است يا نه
١٦ - وارد شده كه براي هر زماني دو امام است صامت و ناطق ، امام ناطق در زمان غيبت كيست و امام صامت كيست
١٧ - گلاب اگر گلش نجس شده باشد مقطرش طاهر است يا نجس
١٨ - حكم شبنم حكم ماء مطلق است يا مضاف و در صورت اول حكم آن ماء قليل است يا حكم مطر است
- ١٧٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١١٥

 )١٠٨( رساله - در جواب شيخ محمدحسين نجفي مشتمل بر ١٥ سؤال :
١ - ضروريات پنجگانه دين كه در شرايع پنجگانه است چيست
٢ - اركان ده‌گانه و فروع ده‌گانه اصول دين چيست
٣ - هفتاد ( شصت و دو ظ ) واجبي كه مصلي قبل از نماز بايد بداند كدامند
٤ - مستحبات نود و نه‌گانه نماز صبح كدامند
٥ - نمازهاي مفروضه كه واجب است بر مكلف كه دو مرتبه بجا بياورد هم در وقت و هم در خارج وقت كدامند
٦ - سؤال از مسئله‌اي از حساب كر
٧ - چه حالت است كه بر زن در يك روز هشت غسل واجب ميشود
٨ - كدام نماز است كه در موضع ادا قضاء است و موضع قضا اداء است
٩ - ما سوي الله چگونه محدث است و ماده حوادث چيست
١٠ - استفسار از جواهر خمسه حكماء و اربعه متكلمين و از اجسام ثلثه و اعراض بيست و چهارگانه
١١ - مسئله حسابي در خصوص وصيت
١٢ - زنهاي دوازده‌گانه كه بي طلاق باين ميشوند كيانند
١٣ - كيفيت ميراث مفقود چيست
١٤ - غريق اگر با پسر خود غرق شود و پسرش را اولاد و اخوه باشد ميراث اينها چگونه تقسيم ميشود
١٥ - كيفيت ميراث خنثي چيست
- ٣٥٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١١٦

 )١٠٩( رساله طاهريه
در جواب سؤالات ملا محمدطاهر مشتمل بر ١٨ سؤال :
١ - مراد از سهو نبي كه در بعض اخبار وارد شده چيست
٢ - مراد از علما در حديث : العلماء ورثة الانبياء ، و حديث : علماء امتي كانبياء بني‌اسرائيل ، كيانند
٣ - معني اين حديث چيست : لو علم سلمان ما في قلب ابي‌ذر لقتله
٤ - اينكه فرموده‌اند انبيا از طينت ائمه عليهم السلام خلق شده‌اند و ساير مردم از طينت انبيا مقصود انبياي اولوا العزمند يا همه آنها و آيا ممكن است امثال سلمان بمراتب اداني انبيا برسند
٥ - مراد از اين چيست كه جسد ائمه (ع‌) از ارواح انبيا لطيف‌تر است
٦ - خون و بول ائمه (ع‌) نجس است يا نه
٧ - ائمه عليهم السلام كه صفات تعريف و تعرف خداوندند نبايد كه نه والد و نه مولود باشند و حال آنكه حقايق ايشان از مشيت متولد شده
٨ - وجه جمع بين قول طبيعيين كه ميگويند ابر از ابخره متصاعده از زمين ايجاد ميشود و چون بكره اثير برسد متراكم ميشود و بحرارت آن نازل ميشود و بين فرمايش امام (ع‌) كه ميفرمايند : ان الغيم حين يأخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فيسقط منه ، چيست
٩ - مثال عيسي (ع‌) كه بدون پدر بدنيا آمد در اين امت چيست
١٠ - مثال يونس (ع‌) و اتفاقاتي كه براي او روي داد در اين امت چيست
١١ - اگر ترقي بعمل و عبادت است چگونه ائمه عليهم السلام قبل از آمدن بدنيا حجج خداوند و اصفياء او شده‌اند
١٢ - اگر اشياء در عالم مشيت مساويند معني : يكاد زيتها يضي‌ء ، الآيه چيست
١٣ - در عبارت دعا : اشهد ان كل معبود مما دون عرشك الي قرار ارضك السابعة السفلي باطل مضمحل ماعدا وجهك الكريم ، مراد از وجه چيست
١٤ - معني صلوات انبيا و ما چيست و حال آنكه عبادت شعاع برتبه منير نميرسد
١٥ و ١٦ و ١٧ - سؤال از معني عبارتي از كتاب مستطاب فوائد در خصوص مشيت و امكان و علم امكاني
١٨ - عمل شما در نماز شب در مفرده وتر چيست
- ٦٥٠ بيت
- نسخه اصل ( الف ٦ )
- تاريخ تحرير ١٨ رجب ١٢٣٦
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١١٧

 )١١٠( رساله - جواب مسائل سيد عبدالصمد و شيخ محمد بلادي
- نسخه‌اي در دست نيست و نامش در شرح احوال فارسي شيخ مذكور است
* * * * *
١(ر)١١٠ (ملحق‌) رساله - در جواب سيد عبدالله ابن سيد ابي‌تراب از هشت مسأله
كه طي آن از كيفيت معرفت صفات ذاتيه و اشهاد نبي و ائمه (ع‌) بر خلق و افتراق نور خلق اول و مراد از عصمت و معني اختيار و حد عمل بمظنه و شك در نفس حكم شرعي سؤال كرده است
- ٢٠٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سال ١٢٣٣
- خطي
* * * * *

صفحه ١١٨

 ( رساله عبدالله بن غدير در غديريه ميآيد )
* * * * *
( رساله جواب ملا علي بن ميرزاجان رشتي در رشتيه ذكر شد )
* * * * *
)١١١( رساله - در جواب شيخ علي عريض مشتمل بر ٦٢ سؤال :
١ - تقليد از مجتهد بچه محقق ميشود
٢ - عدول از مجتهدي بمجتهد مساوي آن يا از فاضل بمفضول جايز است يا نه
٣ - بقاء بر تقليد ميت جايز است يا نه
٤ - مقلد اگر بواسطه بعد مسافت متمكن بر اخذ از مجتهد خود نشود تكليفش چيست ، و سؤالات ديگر كه متفرع بر اين است
٥ - مس ميت ناقض وضوء هست يا نه
٦ - با ظرف مغصوب در مكان مغصوب يا نجس با حليت و طهارت ماء اگر وضوء سازند صحيح است يا نه
٧ - غسل ثوب نجس در آب كثير راكد يك مرتبه كافي است يا محتاج بتكرار است
٨ - اگر جائي از جامه نجس شود حكم بنجاست كل بايد كرد كه اگر دست برطوبت ملاقات شود نجس شود يا نه
٩ - غايب شدن كسي كه بر بدنش نجاستي باشد مطهر او هست بجهت غير و مطلقا يا مخصوص بنجاست بدن است كه حكم بطهارت جامه نميتوان كرد و حكم طفل هم چنين است يا نه
١٠ - وجه جمع بين فريضتين چيست و حال آنكه تفريق مستحب است و امر صوم و صلوة در قطب چگونه است
١١ - غسل وجه در وضوء بهر دو دست جايز است يا نه
١٢ - هر گاه شخص ساتري نيابد آيا جايز است نماز كردن با جلد ميته مدبوغ باشد يا غير مدبوغ مأكول اللحم باشد يا غير آن
١٣ - سؤال از بعض احكام اذان و اقامه
١٤ - سؤال از نسيان سجده و وجوب سجده سهو در زياده و نقيصه
١٥ - سؤال از پاره مسائل متعلقه بشك در نماز
١٦ - سؤال از وجوب قنوت
١٧ - اگر شخص ركوع را فراموش كند ولي هنوز بسجود نرسيده چه ميكند
١٨ - مراد از قيامي كه ركن نماز است چيست
١٩ - حكم شك در ابعاض حمد و سوره و تشهد چيست
٢٠ - بظن بعد از تسليم ميتوان اعتماد كرد يا نه
٢١ - حكم كثير الشك چيست
٢٢ - شك شامل سهو و نسيان هست يا نه
٢٣ - اگر در ايام حيض زلزله اتفاق افتاد بعد از طهر قضاء نماز آيات واجب است يا نه
٢٤ - در موقع شروع بانجلاي شمس و قمر نماز را بنيت ادا بايد نمود يا قضاء
٢٥ - سؤال از بعض مسائل متعلقه بقصر و اتمام نماز
٢٦ - در موم و عسل كه از فضلات غير مأكول اللحم است نماز جايز است يا نه
٢٧ - با سعه وقت اگر داخل فريضه شد ميتواند عدول بنماز قضا كند يا نه
٢٨ - نسيان نماز عشا تا فجر موجب صيام آن روز هست يا نه
٢٩ - غسل و كفن و دفن مخالف ، واجب است يا نه و مراعات مذهب او بايد بشود يا مذهب اهل حق
٣٠ - اگر كسي بميرد و كفني نباشد مگر يكي كه صاحبش غايب است آيا بدون اذن او ميتوان ميت را كفن نمود يا نه
٣١ - اداي زكوة مال طفل بر ولي واجب است يا نه
٣٢ - اخراج زكوة بعد از اخراج مصارف و مؤنه است يا قبل از آن و آنچه حكام از ملك و غله ميگيرند جزو مصارف است يا نه
٣٣ - سؤال از بعض مسائل زكوة
٣٤ - خمس بسادات بدون اذن مجتهد ميتوان داد يا نه و پاره از متعلقات مسائل خمس
٣٥ - كفاره را بفقراء سادات ميتوان داد يا نه
٣٦ - سهم امام بسادات فقير ميتوان داد يا نه و بشريف خمس ميرسد يا نه
٣٧ - در موهوب و موروث و ساير حقوق خمس واجب است يا نه
٣٨ - اعتماد بخبر ثقه در رؤيت هلال ميتوان نمود يا آنكه شهادت عدلين و شياع لازم است و حد شياع چه اندازه است
٣٩ - استفسار از احكام مفطرات و غبار غليظ و بعض مسائل متعلقه بصوم
٤٠ - استفسار از حد استطاعت حج و بعض مسائل حج
٤١ - در زيارت ائمه اطهار (ع‌) ميتوان در يك دفعه از دو نفر اجير زيارت شد
٤٢ - بقرائني كه افاده قطع كند شاهد ميتواند شهادت دهد يا نه
٤٣ - بيع عذره انساني و ساير حيوانات جايز است يا نه
٤٤ - سؤال از بعض مسائل متعلقه ببيع
٤٥ - در پاره از مسائل متعلقه بوصايت
٤٦ - كسي كه همه متروكاتش غصب باشد ميتواند وصيت بثلث كند يا نه و وصي بايد بوصيت عمل كند يا حقوق مردم را بپردازد
٤٧ - كسي كه بميرد و بر اوست زكوة يا خمس و ساير حقوق و مالي را دست كسي سپرده باشد آيا واجب است دفع مال بسوي ورثه يا آنكه بايد در آن حقوق صرف كند
٤٨ - در تزويج امه حكم اولاد چه خواهد بود و پاره از مسائل متعلقه بتحليل امه
٤٩ - استفسار از بعض احكام حبوه
٥٠ - حكم ميراث خنثي چيست و غاسلش بايد مرد باشد يا زن
٥١ - سؤال از حقيقت وضع و واضع الفاظ و كيفيت دلالت الفاظ
٥٢ - جمع بين اخبار داله بر مفوض بودن امر خلق بائمه عليهم السلام با اخبار وارده بر خلاف آنها بچه نحو است
٥٣ - مشهور است كه كسي كه دفن بشود در نجف اشرف حساب او بتأخير ميافتد تا قيامت و در كربلا بعكس اين مشهور است آيا اين مأخذي دارد يا خير
٥٤ - استفسار از بعض حالات بعد از موت و حقيقت نكير و منكر
٥٥ - استفسار از اينكه ارواحي كه بجنت ميروند مؤمنين خالصند يا مطلق موالين و بعض متعلقات اين مسئله
٥٦ - دليل عقلي و نقلي بر اينكه بين نفخه صعق و بعث چهارصد سال است چيست و اختصاص اين عدد از چه راه است
٥٧ - بعضي طفره در وجود را جايز ميدانند دليلشان چيست و دليل بطلان اين قول چيست
٥٨ - استفسار از حقيقت جابرسا و جابلقا و هورقليا و استفسار از قول افلاطون كه گفته : ان الله لايعلم جزئيات العالم
٥٩ - فرق فرمايش امام (ع‌) والله ما بعد الموت الا روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار ، با قول مرجئه كه قائل بمنزله بين ايمان و كفر نيستند چيست
٦٠ - استفسار از آيه : ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها ، كه اگر ناسخ مثل منسوخ است فائده نسخ چيست
٦١ - سؤال از معني قول امام عليه السلام : كنهه تفريق بينه و بين خلقه و غيوره تحديد لما سواه
٦٢ - سؤال از شرح فقره دعاي سمات : و صنعت بها العجائب في بحر سوف ، كه اين بحر چيست و كجاست
- ٧٤٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ٦٠ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١١٩

 )١١٢( رساله غديريه
جواب شيخ عبدالله بن محمد بن احمد بن غدير در جوامع الكلم عبدالله بن غدير است ولي در نسخه خطي عبدالله بن محمد است .
مشتمل بر چهار سؤال :
١ - علت نسبت دادن معصومين عليهم السلام معاصي را بخود در ادعيه و مناجاتها چيست
٢ - دليل علامه كه احباط را باطل دانسته چيست
٣ - مراد از اينكه بعض عبادات مكروه هستند چيست
٤ - استفسار از بعض احكام مسافر
- ٤٥٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير اواسط جمادي‌الثانيه ١٢١٠
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٢٠

 )١١٣( رساله - جواب ملا فتحعليخان مشتمل بر ده سؤال :
١ - قرآن افضل است يا كعبه
٢ - سؤال از اجتهادات ظنيه
٣ - آيا جايز است عمل كردن باصول مصنفه يا نه
٤ - بعضي گفته‌اند مجلسي مرحوم بر اخباريين كثير الطعن بود و حال آنكه در كتبش مي‌بينيم بعكس بوده
٥ - سؤال از جهر استعاذه و تسبيحات
٦ - بمجرد سماع غيبت ، حكم بفسق مغتاب ميشود يا نه
٧ - سؤال از شرح عبارتي از يكي از علما در توحيد
٨ - اشاعره اصول مذهب را سه شمرده‌اند و معتزله چهار و اماميه پنج بكدام يك بايد اعتماد كرد
٩ - اگر كسي از اهل عدالت ظاهره بر مؤمني ظلم كند باعتقاد اينكه اين ظلم نيست مظلوم ميتواند غيبت او را كند و او را نفرين كند يا نه
١٠ - اين حرف مأخذي دارد كه ميگويند اگر كسي وضوء بدون نيت نماز بگيرد با آن وضو نماز نميتواند بخواند
- ٧٤٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٠ جمادي‌الثانيه ١٢٢٥
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ( سؤال دوم به تنهائي در جلد اول هم چاپ شده )
* * * * *

صفحه ١٢١

 )١١٤( رساله قطيفيه
جواب شيخ احمد بن شيخ صالح قطيفي و آن مشتمل است بر ٧١ سؤال :
١ - علت تعدد جهات مشيت با صادر شدن آن از خداي واحد چيست
٢ - سؤال از وجه اختصاص لفظ الله و رحمن بخداوند
٣ - سؤال از وجه فرق مابين اسم و صفت
٤ - امتياز موجودات بوجود است يا بعدم
٥ - نفوس جزئيه بواسطه بدن پيدا ميشوند يا سابقند بر بدن
٦ - سؤال از اينكه ثوابت مظهر عقولند يا مظهر عقل واحد
٧ - استفسار از معني فلك البروج و فلك منازل و مراد از صدور فلك زحل و فلك قمر از فلك شمس
٨ - سؤال از معاني و تأويلات لفظ ارض و ماء و هواء و ريح و نار و سماء و كرسي و عرش
٩ - سؤال از فرق ميانه تأويل و باطن تأويل و باطن و باطن باطن و ظاهر و ظاهر ظاهر
١٠ - سؤال از فرق بين جسم كل و شكل كل و طبيعت كل و هيولاي كل
١١ - سؤال از جمع بين ادله سبقت خلق آسمان بر زمين و بين قول خداوند : خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوي الي السماء ، و مراد از اين سماء و استواء
١٢ - سؤال از معني پهن شدن زمين از زير كعبه و معني مخزون بودن بادها در اركان كعبه و معني فرو بردن حجرالاسود عهد و ميثاق را
١٣ - سؤال از معني حديث شريف : اعرفوا الله بالله ، الخ
١٤ - معني اتحاد عاقل و معقول و اتحاد نفوس با عقل فعال چيست
١٥ - عكس در آئينه قائم بچه چيز است و آيا جايز است نظر بعورت اجنبيه در آينه يا نه
١٦ - سؤال از فرق ميان ماده و صورت و جنس و فصل و اجزاء
١٧ - سؤال از كيفيت تولد آدم عليه السلام از خاك و پيدا شدن عناصر مختلفه در آن با بساطت خاك
١٨ - فرق بين علم انسان و عقل و حيوة و وجود او چيست و وجه اختصاص هر يك از قبضات عشره بآنچه معين شده است از مراتب انساني چيست
١٩ - سؤال از كيفيت تولد حضرت حواء و معني ضلع ايسر آدم (ع‌)
٢٠ - سؤال از معني حوريه و جنيه و وجه اختصاص تولد حضرت آدم (ع‌) از تراب
٢١ - سؤال از حقيقت جنت و شجره و حيه و ابليس و ملئكه و معني دخول ابليس ببهشت و از معني عبادت او و معني سبقت خلقت او بر آدم و معني تناول آدم از شجره
٢٢ - سؤال از معني قصه ايوب عليه السلام و اينكه چگونه شيطان بر پيغمبر خدا مسلط ميشود
٢٣ - سؤال از وجه اختصاص تكليف شرعي باناسي و جن و معني جن
٢٤ - سؤال از معني صعود شياطين بآسمان و استراق سمع و ممنوع شدن آنها بعد از ظهور حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و معني شهاب
٢٥ - سؤال از معني ظاهر شدن شيطان در روز سقيفه و شوري
٢٦ - سؤال از حقيقت معراج پيغمبر (ص‌) و بعض مشاهدات آن حضرت
٢٧ - سؤال از جمع بين اخبار وارده در علت پنج بودن نمازهاي فريضه
٢٨ - سؤال از حقيقت براق و معني ثقل وحي
٢٩ - سؤال از كيفيت نزول جبرئيل و كيفيت نزول نجم و انشقاق قمر بدون لزوم خرق و التيام
٣٠ - سؤال از علت اينكه پيغمبر صلي الله عليه و آله دو دختر بعثمان دادند و دو دختر از ابوبكر و عمر تزويج كردند
٣١ - چگونه ميشود كه از امام (ع‌) فاسق تولد كند و ابوبكر از آباء امام باشد
٣٢ - سؤال از معني قبه سيدالشهداء (ع‌) و اختصاص استجابت دعا زير آن
٣٣ - چرا اغلب توحيد و نبوت را قبول دارند و از قبول ولايت امتناع ميكنند
٣٤ - علت سبقت گرفتن اغلب نفوس بمعصيت چيست
٣٥ - چرا با اينكه انبيا ملئكه را ميديدند ائمه (ع‌) از آنها افضلند
٣٦ - سؤال از علت جواز تزويج بيش از چهار زن براي پيغمبر (ص‌)
٣٧ - معني ليلة القدر و نزول ملئكه در آن شب بر امام عليه السلام چيست و آيا علمي بر آن حضرت زياد ميشود
٣٨ - فرق ميانه ناطق و صامت چيست
٣٩ - سؤال از علت افضليت امام زمان عجل الله فرجه از بعض اجداد طاهرين خود و معني حديث : لو اخبرتهم بالاسم اذاعوه او بالمكان دلوا عليه ، مراد از مكان چيست
٤٠ - سؤال از معني برگشتن آفتاب از مغرب كه آيا همين آفتاب است
٤١ - سؤال از فرق بين رجعت و ظهور و فرق بين اجسام دنيويه و اخرويه و اينكه آيا قول حكما صحيح است كه افلاك قبول خرق و فساد نميكنند يا نه
٤٢ - سؤال از حقيقت معني انشقاق سماء و طي سموات و تكوير شمس و نسف جبال و مد ارض در قيامت و اينكه چگونه ميشود زمين قيامت مانند نان باشد كه از او بخورند و در پاره اخبار است كه ارض محشر ارض كربلا است
٤٣ - سؤال از معني حديث : تخففوا تلحقوا و انما ينتظر باولكم آخركم
٤٤ - سؤال از معني فرمايش حضرت امير عليه السلام بسلمان : انا خازنها عليهم
٤٥ - سؤال از جمع بين آيه : كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ، و آيه : يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه
٤٦ - سؤال از معني بازگشت بخدا بخصوص از معني بازگشتن كافر و از حقيقت حشر جسماني و سؤال از دليل آن و معني موت طبيعي و موت فجأه و امثال آن
٤٧ - سؤال از ماهيت قبر و حقيقت آن و كيفيت بعد از موت
٤٨ - سؤال از معني صعود و نزول ملئكه ليل و نهار در صبح و شام و معني فرمايش امام عليه السلام بملئكه هنگام تخليه كه دور شويد از من ، من خود ضامن اعمالم هستم
٤٩ - سؤال از حشر جن و حيوانات و ثواب و عقاب آنها
٥٠ - سؤال از معني نفخ صور و فرق بين نفختين و بعض مسائل متعلقه بآن و معني ذبح موت بصورت كبش و آوردن جهنم بصورت شتر
٥١ - سؤال از معني سلسله كه طول آن هفتاد ذراع است و معني حجابهاي هفتادگانه يا هفتاد هزارگانه
٥٢ - سؤال از معني بودن صراط باريكتر از مو و تندتر از شمشير
٥٣ - سؤال از حديث : حسين مني و انا من حسين ، و وجه اختصاص آن حضرت بجهاد دون باقي ائمه عليهم السلام و معني : كلنا محمد
٥٤ - سؤال از معني امانتي كه انسان حمل كرده
٥٥ - دليل بر ترتيب افضليت انبياي اولوا العزم چيست و چگونه شريعت فاضل ناسخ افضل ميشود
٥٦ - چرا طوفان نوح شامل جميع اهل زمين شد و عذابهاي باقي انبيا چنين نبود
٥٧ - سؤال از كيفيت نزول وحي و عذاب و فرق بين معجز و سحر و كيفيت كهانت
٥٨ - استفسار از عبارت ملاصدرا كه : العالم تدريجي الحدوث ، و قول او : ثمار الجنة انما نضجها و حلاوتها بسبب النار
٥٩ - سؤال از معني رجوع كل بمبدء خود با اينكه ائمه عليهم السلام مبدء كلند
٦٠ - اگر اجسام بسيطه غير قابل براي كون و فساد هستند معني كشط السماء و عود آن چيست
٦١ - چرا جزاي حسنه را ده و سيئه را يكي ميدهند و وجه تضاعف ثواب و عقاب بر نساء نبي (ص‌) و بني‌هاشم چيست
٦٢ - سؤال از معني عبارت دعا : بالاسم الذي استويت به علي عرشك و استقررت به علي كرسيك
٦٣ - سؤال از معني آيه شريفه : و ماانسانيه الا الشيطان ، كه چگونه شيطان بر معصوم مستولي ميشود
٦٤ - سؤال از معني اخباري كه در ظاهر آنها نسبت معصيت بمعصومين است و معني استغفار ايشان
٦٥ - چرا فلك نهم در نهايت سرعت است و فلك هشتم در نهايت بطؤ
٦٦ - سؤال از تفصيل آنچه ميفرمايند : لايكون شئ في السماء و لا في الارض الا بسبعة اشياء ، و تفصيل اين مراتب در عالم عقل و آفاق و انفس و در حالات جنين
٦٧ - سؤال از حقيقت بداء و اينكه نسخ آيا از بداء است يا نه و سؤال از كيفيت مأمور شدن ابرهيم (ع‌) بذبح و واقع نشدن آن
٦٨ - سؤال از معني حديث : ان الصلوة اميرالمؤمنين عليه السلام
٦٩ - طاعت اگر از جانب خداست چرا بنده بايد مستحق ثواب شود
٧٠ - حروف قبل از معاني از مجردات شمرده ميشوند يا نه
٧١ - معني قول ملاصدرا چيست كه عالم حادث زماني است
- ٢٥٨٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٠ رجب ١٢٢٣
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤالات ٢ و ٩ و ١١ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٥ و ٥١ و ٥٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٢٢

 )١١٥( رساله قطيفيه
جواب شيخ احمد بن صالح قطيفي مشتمل بر ١٦ سؤال :
١ - موت طبيعي كه نسبت بحيات كمال است كسي كه دفعة بميرد حال او چگونه است و آنان كه انبيا آنها را زنده كرده‌اند چطور از كمال بنقص برگشتند
٢ - چرا سميع و بصير بر خداوند گفته ميشود و ساير مشتقات از حواس ظاهره بر خداوند روا نيست
٣ - فرق بين استطاعت و عزم و اراده و نيت چيست و استطاعت مقارن با فعل است يا قبل از آن
٤ - سؤال از وجه جمع بين دو كلام كه ميفرمايد : لايكون المريد الا و المراد معه ، و ميفرمايد : خالق اذ لا مخلوق ، چگونه خالق از مخلوق تخلف ميكند و اراده از مراد تخلف نميكند
٥ - قبل از گذشتن زمان عمل ، نسخ صحيح است يا نه و فرق بين نسخ و بدا چيست
٦ - چگونه خداوند امر ميفرمايد بابرهيم كه اسمعيل را ذبح كند و حال آنكه اراده ذبح او را ندارد
٧ - سؤال از معني حديث : لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة و لا بد له في غيبته من عزلة و نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة
٨ - سؤال از معني عبارتي از صاحب كشكول
٩ - سؤال از حقيقت عالم ذر و ميثاق و رتبه اين دو در ملك و در انسان
١٠ - سؤال از معني حسبان در آيه : تحسبهم ايقاظا و هم رقود ، و آيه : و تري الجبال تحسبها جامدة
١١ - سؤال از كيفيت انتهاء زمان
١٢ - چرا ابليس بايد قبل از خلقت آدم عليه السلام خلق شده باشد
١٣ - تقابل بين عقل و جهل تقابل ملكه و عدم است يا تقابل نفي و ايجاب
١٤ - جهل بسيط وجود دارد يا نه و فرقش با جهل مركب چيست
١٥ - علماي منطق متفقند كه لازم اخص از ملزوم نميشود پس نسبت مقيدات كه از لوازم مطلقاتند بمطلقات چيست
١٦ - سؤال از تفصيل مراتب هفتگانه فعل
- ٢٥٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١٠ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٢٣

 )١١٦( رساله قطيفيه
در جواب شيخ احمد قطيفي مشتمل بر ١٥ سؤال :
١ - از سر تولد حضرت عيسي عليه السلام بدون پدر
٢ - سؤال از معني حديثي در باب ولادت حجاج
٣ - اگر مجامع بسم الله نگويد چگونه شيطان شركت ميكند
٤ - سؤال از كيفيت حسن و قبح عقلي در احكام شرع
٥ - نسخ قبل از حضور وقت عمل ميشود يا نه
٦ - چرا تا زمين پر از ظلم نشود امام (ع‌) نبايد ظاهر بشود و چگونه آن بزرگوار با حضور اميرالمؤمنين عليه السلام حاكم خواهند بود و معني : ان لكل مؤمن قتلة و ميتة
٧ - سؤال قبر چرا مخصوص بماحض الايمان و ماحض الكفر است
٨ - معني اين حديث چيست : لاتقوم الساعة الا علي شرار الناس
٩ - سؤال از معني اراضي سبعه و معني جبال برد و ثور و صخره و حوت و فلسهاي آن
١٠ - سؤال از تطبيق مراتب جنين با مراتب عالم
١١ - معني حديث نبوي (ص‌) : نصرت بالرعب شهرا ، چيست
١٢ - سؤال از سر دفن آدم (ع‌) و نقل عظام آن بزرگوار و علت خوردن زمين گوشت آن حضرت را و معني اينكه هر كس هر جا كه طينتش از آنجاست دفن ميشود
١٣ - مربي نطفه در رحم مزاج ام است يا مزاج خود نطفه
١٤ - معني خاكي كه ملك در رحم بين دو نطفه ميريزد چيست
١٥ - در آيه : لاتعلمهم نحن نعلمهم ، معني نفي علم از آن بزرگوار چيست
- ٣٨٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٤ رجب ١٢٢٣ در كاشان
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٢٤

 )١١٧( رساله - در جواب سؤالات سيد جليل اعلي الله مقامه
- نسخه‌اي در دست نيست و نامش در شرح احوال فارسي شيخ مذكور است
* * * * *

صفحه ١٢٥

 )١١٨( كشكول
مشتمل بر مطالب متفرقه كه بترتيب حروف اول مطالب مدون شده است و همه آن خط مصنف نيست و در دو مجلد است
- ١٩٦٧٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ٩ و الف ١٠ )
- خطي
* * * * *

صفحه ١٢٦

 ( رساله لوامع الوسائل در توبليه گذشت )
* * * * *
)١١٩( رساله - جواب سيد محمد بن سيد ابي‌الفتوح مشتمل بر ده سؤال :
١ - سؤال از اراده خداي تعالي
٢ - سؤال از معني تكليف
٣ - سؤال از فائده تكليف
٤ - ترك عبادت چرا منشأ عذاب ميشود
٦ تا ١٠ - باعث عذاب اخروي چيست و حال آنكه ضرري است خالي از نفع و سؤال از بعض مسائل متعلقه بعذاب
- ٨١٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير اوائل سنه ١٢٢٧
- چاپ تبريز ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٢٧

 )١٢٠( رساله - جواب شيخ محمد هندجاني
- نسخه‌اي در دست نيست و نامش در شرح احوال فارسي شيخ مذكور است
* * * * *

صفحه ١٢٨

 ( رساله جواب ملا محمدطاهر در طاهريه گذشت )
* * * * *
)١٢١( رساله - جواب شيخ محمد بن شيخ علي (ملحق‌) اسم سائل در بيشتر نسخ شيخ محمد بن شيخ عبدعلي است .
بن عبدالجبار
مشتمل بر ده سؤال :
١ - سؤال از معني حديث : العلم نقطة كثرها الجاهلون
٢ - در حديث است كه سال ٣٦٠ روز است و شش روز بجهت خلقت زمين و آسمان موضوع شده معني حديث چيست
٣ - معني اينكه مؤمن الم آتش را تا در آتش است احساس نميكند چيست
٤ - جمع بين اخبار داله بر احباط و اخبار مخالف آنها چگونه ميشود
٥ - در پاره از اخبار است كه پاك نميكند ذنوب را مگر نار و در پاره‌ايست كه شفاعت باعث سقوط عقاب ميشود جمع ميان آنها چگونه است و شفاعت چرا مخصوص بهمه نيست
٦ - اول وقتي كه معرفت خدا در آن واجب ميشود چه سن است
٧ - كسي كه قصد چهار فرسخ سفر را بكند و همان روز برنگردد قصر بايد بكند يا تمام
٨ - حد زماني كه غايب ميتواند زوجه خود را طلاق بدهد چقدر است
٩ - زوجه مفقود اگر اراده تزويج دارد چقدر بايد صبر كند
١٠ - علت اينكه كفار ملئكه را اناث ميدانستند و براي خداوند دختراني اثبات ميكردند چه بوده
- ٣٦١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سلخ عاشوراء سنه ١٢١٤
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٢٩

 )١٢٢( رساله - جواب شيخ محمد بن شيخ عبدالعلي قطيفي مشتمل بر ٨ سؤال :
١ - استفسار از تأويل سبعة ابحر و بيان اسامي آنها
٢ - وجه جمع بين آنچه روايت شده : ان لهم ملكا يسددهم عليهم السلام ، و بين اينكه : انهم يزادون في كل جمعة ، چيست
٣ - استفسار از مسئله ابرام و قضاء در ليالي قدر
٤ - سؤال از اينكه آيا براي ائمه عليهم السلام ثابت ميشود آنچه براي پيغمبر صلي الله عليه و آله ثابت ميشود
٥ - سؤال از توثيق علماء بعض رجال را و تصحيح بعض اخبار را
٦ - وجه اينكه معصومين عليهم السلام چهارده نفرند چيست
٧ - جهل بسيط مقابل عقل است يا جهل مركب
٨ - سؤال از معني بعض اشعار
- ١٥٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير روز ٧ شوال ١٢٠٨
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٣٠

 )١٢٣( رساله - در جواب سؤال محمد خان مشتمل بر سه سؤال :
١ - اطفال شيعه كه ميميرند آيا بسن طفوليت داخل جنت ميشوند يا بزرگ ميشوند
٢ - كداميك از زيارات حضرت سيدالشهداء عليه السلام افضل است
٣ - نماز جمعه و عيدين منفردا جايز است يا بايد بجماعت بشود
- ٦٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ٨ محرم ١٢٣٩
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *
١(ر)١٢٣ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب محمد خان ايرواني از دو مسأله :
١ - اطفال شيعه كه ميميرند حال آنها در عالم برزخ و قيامت چگونه است
٢ - اينكه از بعض علما نقل شده كه اطفال شيعه كه گناه نكرده‌اند خداوند حساب آنان را سه روز بعد از مردن ميفرمايد و به قيامت نمي‌اندازد صحيح است يا نه
- ٣٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٢٣ (ملحق‌) دعائي براي عموم دردها و قاعده استنباط در فقه
در جواب حاج ملا محمد كهنوئي
- ٣١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٣١

 )١٢٤( رساله - در جواب ميرزا محمدعلي مدرس ابن سيد محمد در يزد
مشتمل بر ٦ سؤال :
١ - سؤال از معني حديث : كتب الله عز و جل كتابا قبل ان يخلق الخلق بالفي عام ، تا آخر حديث سؤال اول در جوامع الكلم تحت عنوان جواب ميرزا محمدعلي بن سيد محمد جداگانه چاپ شده و تمام رساله هم در جاي ديگر بدون اسم سائل چاپ شده و سؤال ٢ و ٣ و ٤ باز در جاي ديگر بدون اسم چاپ شده ، در نسخه اصل فقط سؤال اول هست جواب آن هم نيمه‌تمام تا كلمه : ذلك مع الايمان به ، هست سؤالات ٢ و ٣ و ٤ هم در جاي ديگر در همان مجلد هست تا كلمه : فقد اخطأ الصواب .

٢ - سؤال از فرق بين مبدء و مشتق در اصل وضع
٣ - آنكه وجود را عين موجود دانسته دليلش چيست
٤ - سؤال از حقيقت اينكه گفته‌اند وجود مشترك است بين خلق و خدا
٥ - مراد از كاف مستديرة علي نفسها و مراد از عمق اكبر چيست
٦ - بيان سلسله طوليه و عرضيه را بفرمائيد بطوري كه در حاشيه جوامع الكلم نوشته جواب سؤال ٥ و ٦ را سيد مرحوم در حضور شيخ اعلي الله مقامهما مرقوم فرموده‌اند .
(ملحق‌) دو سؤال اخير بشماره ١(ر)١٧٠ در كتب سيد مرحوم (اع‌) ثبت شد .

- ٤٦١ بيت ( چهار سؤال اول )
- نسخه اصل سؤال ١ تا ٤ ( الف ٣ )
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم سؤال اول تا چهارم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١٣٢

 )١٢٥( رساله - جواب ملا محمدمهدي پسر ملا شفيع استرابادي
مشتمل بر ٧ سؤال :
١ - مراد از اينكه ميگويند امر بمعروف و نهي از منكر لطف است و لطف واجب است چيست
(ملحق‌) سؤال - اگر قرآن بنا بر اخبار معصومين (ع‌) تحريف شده وجه حجيت و استدلال بآن چيست
٢ - جمع بين حديث : نية المؤمن خير من عمله و نية الكافر شر من عمله ، و حديث : افضل الاعمال احمزها ، چگونه است
٣ - استفسار از معني آيه ربوا
٤ - مشهور است كه حضرت ايوب (ع‌) صابر بود پس چگونه جزع ميفرمود
٥ - دليل بر حدوث عالم چيست
(ملحق‌) سؤال - دليل اهل وحدت وجود يا موجود چيست با آنكه حس آنرا تكذيب ميكند و اعتقاد بآن كفر است
٦ - معني آيه : لا اكراه في الدين چيست ، و حال آنكه پيغمبر صلي الله عليه و آله با كفار جهاد فرمود
(ملحق‌) سؤال - چرا جزاي حسنه ده برابر آن و جزاي سيئه مثل آن است
٧ - در آيه : اذا مرضت فهو يشفين و الذي يميتني ثم يحيين ، چرا مرض نسبت بعبد و اماته نسبت برب داده شده
- ٢٧٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٦ ذيقعده ١٢٢٩
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ٣ و ٧ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٣٣

 )١٢٦( رساله - جواب آقا محمدمهدي ابرقوئي مشتمل بر شش سؤال :
١ - ظن در عقايد كافي است يا نه
٢ - فرق بين غنا و اصوات مباحه چيست
٣ - سبب اختلاف احاديث چيست
٤ - سؤال از آيات محكمه قرآنيه داله بر امامت ائمه عليهم السلام
(ملحق‌) سؤال - در علت ابتلاي اطفال بامراض و دردها
(ملحق‌) سؤال - طريق استخاره و دعا براي تنگي و مكروهات و حكم كسي كه شبهه براي او پيدا شود
- ٩٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٣٤

 )١٢٧( رساله - ملا محمدمهدي پسر ملا شفيع استرابادي
مشتمل بر ده سؤال :
١ - چرا در گل راه اصل را طهارت گرفته‌اند و در غساله حمام اصل را نجاست
٢ - سؤال از معني تعريف اصوليين براي احكام شرعي
٣ - سؤال از معني اينكه لا اله الا الله منطبق است بر جميع مراتب و كيفيت تركيب نحوي كلمه شهادت
٤ - در آيه : و الليل اذا يسر ، چرا ياء بدون جازم حذف شده
٥ - سؤال از معني آيه : و اذا الوحوش حشرت
٦ - سؤال از معني حديث : بنا عرف الله ، الخ
٧ - سؤال از معني حديث : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ، الخ
٨ - جنت و نار جن و انس يك جاست يا جداست
٩ - جمع بين اخبار داله بر تحريف قرآن و آيه : انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ، چگونه است
١٠ - سؤال از وجه جمع بين آيه : كل شئ هالك الا وجهه ، و حديث : خلقتم للبقاء لا للفناء
- ١٢٤٠ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير غره جمادي‌الاولي ١٢٣٠
- خطي سؤال ٣ و ٦ و ٧ اين رساله باسم رساله ملا مهدي در جوامع الكلم چاپ شده .
، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *
١(ر)١٢٧ (ملحق‌) رساله - در جواب ملا مهدي استرابادي
از مسائل بسيار در علوم مختلفه و احاديث مشكله
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٣٥

 )١٢٨( رساله - وسائل الهمم العليا في جواب مسائل الرؤيا
در جواب شيخ حسين بن شيخ محمد آل‌عصفور مشتمل بر دو مسئله كه سائل خواب ديده بوده كه والدش سؤال كرده :
١ - سؤال از وجه اصابت احكام قرعه
٢ - ظنون بواسطه ظنون مرتفع ميشوند يا باقي ميمانند و آيا ظنون از ظنون پيدا ميشوند و اگر پيدا ميشوند باقي ميمانند يا منقلب بشك ميشوند
- ٣٥٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير شب دوشنبه ٢٩ ربيع‌الثاني ١٢١١
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٣٦

 )١٢٩( رساله - در جواب سائلي مشتمل بر ١٦ سؤال :
١ - علامت فقيه كامل چيست
٢ - تقليد مجتهد مفضول با وجود فاضل جايز است يا نه
٣ - تجزي در تقليد جايز است يا نه
٤ - اگر شخصي در بيشتر از اوقات عمر خودش تقليد فقيه مجتهد را نكرده باشد تكليف او چيست
٥ - مرافعه نزد كسي كه برتبه اجتهاد نرسيده جايز است يا نه و چنين كسي ميتواند قسم دهد و حكم كند و اقامه حدود نمايد
٦ - اختيار مرافعه و حكم دست مدعي است يا مدعي عليه
٧ - آب قليل بعد از نجاست اگر بحد كر رسيد پاك و پاك‌كننده هست يا نه
٨ - عبادت شخصي كه در اداء دين با تمكن تكاهل ميكند چگونه است
٩ - در تطهير از بول ، ريختن آب دو مرتبه واجب است يا يك مرتبه
١٠ - جامه نجس اگر در كر انداخته شود و عين نجاست زايل شود بدون فشردن پاك است يا نه
١١ و ١٢ - غسل ترتيبي در آب و غسل با لنگ ابريشم صحيح است يا نه
١٣ - آيا صحيح است وضو هر گاه شخص بريزد آب را فوق مرفق يا تحت مرفق خواه عالم باشد يا جاهل بحكم يا بوضوء
١٤ - اگر زيد از عمرو طلبي داشته باشد و بكر بدون بودن عمر آن طلب را قبول كند عمرو بري‌ء الذمه ميشود يا نه
١٥ - سؤال از معني حديث : ان شيعتنا يموتون بعلة البطن و اعداؤنا يموتون بعلة الصرع
١٦ - سؤال از معني حديث : جاء عند سليمن ثلثة رياح فاختار اثنين منها و ترك الثالثة للقائم عليه السلام
- ٣٩٦ بيت
- نسخه اصل ( الف ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٤ ذيقعده ١٢٣١
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٣٧

 )١٣٠( رساله - در جواب بعض اخوان مشتمل بر سه سؤال :
١ - چرا بعضي رؤياها صادقه است و بعضي نيست
٢ - چرا بعض رؤياي صالحين كذب ميشود و بعض رؤياي طالحين صدق
٣ - انسان در طلب عقايد حقه گاه دچار شبهات ميشود كيفيت خلاصي از آنها چيست
- ١٦٩ بيت
- نسخه اصل ( الف ٣ )
- تاريخ تحرير ١٩ صفر ١٢٢٤
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٠ )
* * * * *

صفحه ١٣٨

 )١٣١( رساله - جواب يكي از علما مشتمل بر ٤ سؤال :
١ - استفسار از معني آنچه وارد شده كه مؤمن افضل از ملئكه است و سلمان افضل از جبرئيل عليه السلام
٢ - استفسار از اينكه چرا براي خداوند صفات كمال اثبات ميشود و حال آنكه : كمال التوحيد نفي الصفات عنه
٣ - جن بتكاليف اناسي مكلفند يا نه و آيا آنها ميميرند يا كشته ميشوند
٤ - سؤال از حديثي در تفسير آيه : سنقرؤك فلاتنسي
- ١٤٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٦ ( جوامع الكلم ) ، سؤال ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *
١(ر)١٣١ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب سائلي از كيفيت زيارت عاشورا و زيارت ششم و اينكه چگونه سلمان داخل خانه حضرت فاطمه (ع‌) ميشد و با ايشان تكلم ميكرد و ديگر اينكه آيا طلب رتبه معصوم براي غير معصوم جايز است يا خير
- ١٨ بيت
- نسخه اصل ( الف ١١ )
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٣١ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب سائلي از دو سؤال
- ٢١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٣٩

 )١٣٢( رساله - در بسط و تكسير
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)١٣٢ (ملحق‌) رساله در جواب سائلي در معناي عباراتي درباره اشارات حضرت پيغمبر (ص‌) كه جزئي از حديث مفصلي درباره حالات و صفات ايشان است و آنرا حضرت امام حسن (ع‌) از دائي خود هند بن ابي‌هالة روايت فرموده‌اند
- ٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٣٢ (ملحق‌) رساله در جواب سائلي از سيزده مسأله
- ٨٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٣(ر)١٣٢ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب سائلي
- ٦٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٤(ر)١٣٢ (ملحق‌) رساله مختصره در جواب سائلي از چهار مسأله
١ - وجود و ايجاد آيا ابدي است يا خير
٢ - چگونه اراده خداوند به فعل عبد تعلق ميگيرد و جبري هم پيش نمي‌آيد
٣ - سؤال از معني ان الله خلق آدم علي صورته
٤ - سؤال از معني سه حديث در فضل اولياء الله
- ٣٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست لكن كپي آن موجود است
- خطي
* * * * *

صفحه ١٤٠

 فهرست اجازات شيخ اجل اوحد مرحوم شيخ احمد احسائي اعلي الله مقامه :
( در اين فهرست تنها اجازاتي كه نسخه آنها موجود بوده ثبت شده است )
اجازات علما به آن بزرگوار (اع‌) :
- اجازه مرحوم شيخ احمد بحراني دمستاني - غره محرم ١٢٠٥
- اجازه مرحوم ميرزا مهدي شهرستاني - سنه ١٢٠٩
- اجازه مرحوم سيد مهدي بحرالعلوم طباطبائي - ٢٢ ذيحجه ١٢٠٩
- اجازه مرحوم شيخ حسين آل‌عصفور بحراني - ٢ جمادي‌الاولي ١٢١٤
- اجازه مرحوم شيخ جعفر بن شيخ خضر - ذيقعده ١٢٠٩
- اجازه مرحوم سيد علي طباطبائي
اجازات آن بزرگوار (اع‌) به ساير علما :
- اجازه به مرحوم سيد امجد سيد كاظم بن سيد قاسم رشتي (اع‌)
- اجازه به شيخ ملا حكيم يزدي - ١٢ شوال ١٢١٠
- اجازه به ملا علي رشتي - ٢٦ ربيع‌المولود ١٢٢٧
- اجازه به حاج محمدابراهيم بن حاج حسن - ٢٥ ذيقعده ١٢٢٩
- اجازه به ملا علي سمناني - ٢٢ جمادي‌الثانيه ١٢٣٢
- اجازه به ملا احمد مراغي - ٢١ شوال ١٢٣٤
- اجازه به شيخ محمدحسين - ١٣ ربيع‌المولود
- اجازه به شيخ علي حلي
- اجازه به شيخ محمدحسن نجفي صاحب جواهر ( بين سالهاي ١٢٢٧ تا ١٢٣١ )
- اجازه به ملا عبدالخالق يزدي ( سال ١٢٢٨ )
- اجازه به مرحوم حاج محمدابراهيم كلباسي ( شب ٢٥ ذيقعده ١٢٢٩ )
- اجازه به سيد محمد بن سيد رحيم حسني
- اجازه به آخوند ملا عبدالله بن ملا محمدقلي تبريزي
- اجازه به شخصي كه در نسخه موجود نام او نوشته نشده
* * * * *

صفحه ١٤١

 باب دوم
در ذكر كتب عالم جليل و سيد نبيل مرحوم حاج سيد كاظم رشتي اعلي الله مقامه كه در ضمن هفت فصل بيان ميشود :
* * * * *
فصل اول : در ذكر كتب و رسائل حكميه الهيه و فضائل ( صفحه ١٤٢ )
فصل دوم : در ذكر كتب اعتقادات و اجوبه ايرادات ( صفحه ١٩٩ )
فصل سوم : در ذكر كتب و رسائلي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٢٢٦ )
فصل چهارم : در ذكر كتب اصول فقه ( صفحه ٢٣٤ )
فصل پنجم : در ذكر كتب فقهيه ( صفحه ٢٥٠ )
فصل ششم : در ذكر كتب تفسير ( صفحه ٢٧٤ )
فصل هفتم : در ذكر كتب و رسائلي كه در جواب سؤالات مختلفه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٢٨٢ )
و چون اغلب كتب ايشان جز چند تائي همه عربي است هر رساله كه بزبان فارسي مرقوم فرموده‌اند تذكر داده‌ايم كه فارسي است .
* * * * *

صفحه ١٤٢

 فصل اول - در ذكر كتب و رسائل حكميه الهيه و فضائل
* * * * *
)١٣٣( رساله اسطرلابيه
در شرح رساله از شيخ بهائي در شرح احكام اسطرلاب و تطبيق آنها با مراتب باطنه و عالم كبير
- ٥٤٠ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٤٣

 )١٣٤( ترجمه قسمتي از اول كتاب مبارك شرح الزياره بفارسي
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٤٤

 )١٣٥( رساله جنيه
در جواب سائلي از حقيقت جن مشتمل بر چند سؤال :
١ - از حقيقت جن و بدو خلقت و مقام و مرتبه ايشان و كيفيت تكليف ايشان و بيان صحت و سقم قول منطقيين : ان الجن جسم ناري مشكل باشكال مختلفة حتي الكلب و الخنزير
٢ - از مدت عمر ايشان و كيفيت سلوكشان با اناسي و مرتبه ايشان در جنت و نار و نهايت ترقي ايشان و فائده خلقت آنها
٣ - بنا بر تقدير مصور شدنشان باشكال اين تصور حقيقي است يا مجازي و چگونه ارباب تسخير آنها را مي‌بينند و ديگران نمي‌بينند و راه رفع مضرات ايشان چيست و اينكه معروف است ايشان مظاهر قدرت خدايند صحيح است يا نه
- ١٣٢٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢١ رجب ١٢٥٧
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٤٥

 ( رساله جواب شيخ جواد در طينيه ذكر ميشود )
* * * * *
)١٣٦( رساله - جواب ميرزا حسن هندي عظيم‌آبادي
در باب اشكالاتي كه در مسئله معاد داشته و رفع اشكالاتي كه در شرح دعاي سمات داشته از بواطن و تحقيق قول در بواطن و ذكر ميزاني بجهت معرفت حق و باطل در بواطن
- ٨٨٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٠
- خطي
* * * * *

صفحه ١٤٦

 )١٣٧( رساله - در جواب سيد حسن‌رضا هندي
در شرح بعضي فقرات كه روايت شده است بعد از نماز جعفر طيار و سؤال از معني اشتقاق و اقسام آن و مراد از عظمت و كبرياء و كينونت و جود و عز و كرم و رحمت و رأفت و لطف و بيان مفاهيم و مصاديق آنها لغة و اصطلاحا
- ١٤٧٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٤٧

 )١٣٨( رساله - در جواب آخوند ملا حسين‌علي مشتمل بر دوازده سؤال :
١ - از حقيقت قول امام عليه السلام :
دواؤك فيك و ماتبصر       ** * **      و داؤك منك و ماتشعر
أتزعم انك جرم صغير       ** * **      و فيك انطوي العالم الاكبر
كه مراد از داء و دواء و عالم اكبر و انطوا چيست
٢ - استفسار از حقيقت صراط
٣ - از شرح حديث : من عبد الاسم دون المعني فقد كفر ، تا آخر و بيان معني فرمايش امام عليه السلام : انا الذي لايقع علي اسم و لا صفة ، و فرق بين معني و مسمي و مصداق و مفهوم
٤ - بيان حقيقت لوح محفوظ و اينكه چگونه عقل كلي و طبيعت كليه و ماده كليه عرش استواي رحمنند و حال آنكه در مقام كثراتند
٥ - انبياء و كروبيين اگر از فاضل اجساد ائمه اطهار عليهم السلام خلق شده‌اند پس معني اينكه ميفرمايند : ارواحكم في الارواح و انفسكم في النفوس ، چيست و آيا انبياء هم مانند ائمه نسبت بمادون خود باب فيض محسوب ميشوند يا نه
٦ - ائمه كه باب فيض انبيا هستند چرا نسبت نبوت بايشان داده نميشود و فرق بين نبوت و ولايت چيست
٧ - مراتب وجود چرا منحصر بهشت است و كيفيت ادراك مدركات چگونه است
٨ - دليل بر بطلان اشتراك معنوي و لفظي چيست
٩ - اعتقاد صفات ذاتيه در ذات و تكليف بآن بجهت چيست با اينكه در تكليف باين معني مغايرت بين ذات و اين صفات احتمال داده ميشود
١٠ - سؤال از فائده شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام
١١ - حقيقت مصدر و فعل و اسم فاعل و طبايع آنها و سر ضماير را ظاهرا و باطنا بيان فرمائيد
١٢ - غيبت كه اشد از زنا است شروط و كيفيت آن چيست
- ١٩٤٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٠ صفر ١٢٣٧
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٤٨

 )١٣٩( خطبه عربي كه در روز عيد فطر انشاد فرموده‌اند
و مشتمل بر صلوات بر ائمه اثني‌عشر صلوات الله عليهم است و بدوازده امام مشهور شده و اولش اين است : الحمد لله الذي توحد بالكبرياء
- ٣٣٣ بيت
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٦ ش ، چاپ با مقدمه اردو كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *
١(ر)١٣٩ (ملحق‌) خطبه عيد فطر منسوب به سيد مرحوم (اع‌)
و مشتمل است بر ذكر بعض فضايل آل‌محمد صلوات الله عليهم و بعض بلاياي نازله بر ايشان و اول آن اين است : الحمد لله الذي مد نقطة الكينونة في عالم البينونة
- ١٦٦ بيت
* * * * *
٢(ر)١٣٩ (ملحق‌) خطبه دوم عيد اضحي منسوب به سيد مرحوم (اع‌)
كه با اين عبارت شروع ميشود : عباد الله و في مثل هذا اليوم العظيم ابتلي الله ابراهيم الخليل بذبح ولده اسمعيل
- ٥٧ بيت
* * * * *
٣(ر)١٣٩ (ملحق‌) دروس - در شرح فقره اول خطبه توحيد حضرت امير عليه السلام : الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائلون ، الخ كه قسمت موجود را در ليالي ماه مبارك رمضان ١٢٥٧ بيان فرموده‌اند و مشتمل بر ١٨ درس است
- ٢٣٠٣ بيت
* * * * *
٤(ر)١٣٩ (ملحق‌) دروس - در شرح كتاب شرح خطبه طتنجيه كه متن آنها در دست نيست و از نيمه شعبان ١٢٥٩ در كاظمين (ع‌) ايراد شده و تا ذيقعده همان سال يعني اندكي قبل از رحلت ايشان ادامه داشته و به طلاب امر فرموده بودند كه هر چه استفاده ميكنند بنويسند و از آن خلاصه‌ها دو نسخه در دست است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *
٥(ر)١٣٩ (ملحق‌) دروس - در شرح كتاب لوامع الحسينيه كه متن اين دروس نيز در دست نيست و تنها خلاصه‌اي از آن موجود ميباشد
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ١٤٩

 ( رساله جواب ميرزا زين‌العابدين همان شرح حديث عمران صابي است )
* * * * *
)١٤٠( شرح چهل حديث
در حقيقت علم و فائده و مراتب آن و عوالم عاليه و سافله آن و حمله آن ناتمام است و بيش از مقدمه كتاب نوشته نشده .

- ٣٣٤٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٥٠

 )١٤١( شرح حديث عمران صابي
كه از حضرت رضا عليه السلام سؤال ميكند : اخبرني عن الكائن الاول و عما خلق ، در جواب آقا ميرزا زين‌العابدين مرقوم فرموده‌اند
- ٧٠٢٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٢٤١
- چاپ تبريز همراه با شرح آية‌الكرسي و لوامع الحسينيه ١٢٧١
* * * * *

صفحه ١٥١

 )١٤٢( شرح حديث قدر
كه از حضرت امير عليه السلام روايت شده است و اول حديث اين است كه ميفرمايد : ان القدر سر من اسرار الله و ستر من ستر الله و حفظ من حفظ الله ، الخ
- ٨٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٥٢

 )١٤٣( شرح خطبه طتنجيه
اميرالمؤمنين عليه السلام كه در منزلي بين مدينه و كوفه بيان فرموده‌اند و مشتمل است بر حكمتها و فضائل بسيار ، فرمود : الحمد لله الذي فتق الاجواء ، الخ
- ٢٦٧٥١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير جلد اول ذيقعده ١٢٣٥ ( جلد دوم ناتمام است )
- چاپ قديم در سنه ١٢٧٠
* * * * *

صفحه ١٥٣

 )١٤٤( شرح دعاي سمات
در جواب آخوند ملا علي‌اصغر نيشابوري و مشتمل است بر اسرار و حكم بسيار
- ١٥٥٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٥ شعبان ١٢٣٨ در جامع كوفه
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٥٤

 )١٤٥( رساله - در شرح يك فقره از دعاي شعبان
كه اول آن اين است : الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و انر بصائر قلوبنا بضياء نظرنا اليك ، تا آخر كه در جواب بعض سالكين مرقوم فرموده‌اند
- ٥٥٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير آخر شعبان ١٢٣٦
- خطي
* * * * *

صفحه ١٥٥

 )١٤٦( رساله - در شرح دعاي مروي در ربيع الاسابيع (ملحق‌) نام سائل ملا محسن مازندراني است و مؤلف اعلي الله مقامه جواب سؤال اول در شرح دعا را به مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) محول فرموده‌اند كه بشماره )٣١٨( در فهرست ثبت است و بقيه را خود جواب فرموده‌اند .

و در كيفيت صدور آثار جزئيه از مشيت كليه دهريه يا سرمديه كه آن حقيقت محمديه است صلوات الله علي صاحبها
- ٤٨٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه مجلس شورا است
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥١
- خطي
* * * * *

صفحه ١٥٦

 )١٤٧( رساله - در شرح بعض فقرات از جزء اول از شرح الزياره شيخ مرحوم اعلي الله مقامه
- ٢٢٣٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ب ٥ )
- خطي
* * * * *

صفحه ١٥٧

 )١٤٨( رساله - در شرح بعض فقرات از فائده اولي از فوائد شيخ مرحوم اعلي الله مقامه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٥٨

 )١٤٩( شرح قصيده لاميه عبدالباقي افندي
كه در هنگامي كه سلطان عثماني قطعه پوشي از پوشهاي ضريح مطهر حضرت رسول صلي الله عليه و آله را بعنوان تحفه و هديه جهت ضريح محترم حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام فرستاده بود در مدح آن حضرت انشاد كرده و اول آن قصيده اين است :
وافتك يا موسي بن جعفر تحفة       ** * **      منها يلوح لنا الطراز الاول
و بخواهش علي‌رضاپاشا والي بغداد آن قصيده را شرح فرموده‌اند و مشتمل است بر غرايب علوم
- ١٦٥٠٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير جمادي‌الاولي ١٢٥٨
- چاپ اول تبريز ١٢٦٩ ، چاپ دوم تبريز ١٢٧٢
* * * * *

صفحه ١٥٩

 )١٥٠( شرح قصيده بائيه شذور الذهب علي بن موسي اندلسي
در علم كيميا و اول آن قصيده اين است :
خذ البيضة الشقراء و انزع قشورها       ** * **      فان لها تحت القشور لبابا
- ٤٨٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٤ شوال ١٢٣٩ در قريه ماران از قراء همدان
- خطي
* * * * *
١(ر)١٥٠ (ملحق‌) شرح قصيده معروفه ابن‌سينا درباره روح
كه مطلع آن اين است :
هبطت اليك من المحل الارفع       ** * **      ورقاء ذات تعزز و تمنع
- ٣٩٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٥ جمادي‌الاولي ١٢٥٧
- خطي
* * * * *

صفحه ١٦٠

 )١٥١( شرح لوامع الحسينيه
كه بخواهش آخوند ملا مشهد مرقوم فرموده‌اند و نيمه‌تمام است
- ٢٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٦١

 )١٥٢( رساله - در جواب ميرزا شفيع صدر
كه از ضمير فاعل در : زيد ضرب ، و مرجع آن كه آيا ذات زيد است يا عنوان او سؤال كرده و از فرق بين مقام بيان و ابواب استفسار نموده
- ٣١٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير غره ماه رمضان ١٢٥٢ ( ١٢٥٦ خ )
- چاپ اول ضميمه شرح فوائد ، چاپ دوم تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٦٢

 ( رساله جواب ملا صالح در غرويه ذكر ميشود )
* * * * *
)١٥٣( رساله طينيه
در جواب شيخ جواد از معني حديث شريف مروي از اميرالمؤمنين عليه السلام كه مردي از ايشان سؤال كرد كه : هل رأيت رجلا في الدنيا فقال عليه السلام رأيت رجلا و انا الي الآن اسأل عنه فقلت له من انت قال انا الطين ، تا آخر
- ٤٠٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٩ جمادي‌الثانيه ١٢٥٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٦٣

 )١٥٤( رساله عامليه
در جواب سؤالات يكي از اهل جبل عامل از مطالب زير :
١ - عذاب كسي كه اصل خلقت او از سجين است چگونه صحيح است و حال آنكه براي مخلوق قبل از خلق اختياري نيست
٢ - از معني رب و مراتب او
٣ - از معني حديث شريف : الناس نيام و اذا ماتوا انتبهوا ، و تطبيق آن در باقي مراتب صعود
٤ - از فرق بين اهل باطن از حق و باطل
٥ - از معني كبد ثور و كبد حوت
٦ - از معني حديث شريف : كلما في القرآن في الحمد و كلما في الحمد في البسملة ، الخ
٧ - از معني حديث شريف : ان لنا مع الله حالات هو فيها نحن و نحن فيها هو الا انه هو هو و نحن نحن
٨ - از معني حديث شريف : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ، الخ
٩ - پيغمبر صلي الله عليه و آله كه قطب و محل فيض است سر انتظار آن حضرت براي وحي چه بوده
١٠ - بعد از موت متألم و متنعم روح است يا جسد يا هر دو
١١ - براي حصول نور معرفت بفؤاد بچه بايد متوسل شد
- ٦٣١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٣ شعبان ١٢٣٩
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ ) ، سؤال ٦ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٦٤

 )١٥٥( رساله - جواب عبدالله بيك كه از مسائل زير سؤال كرده :
١ - توحيد و ادله و مراتب و اركان آن
٢ - حقيقت صفات ذاتيه و فعليه
٣ - حقيقت اسماء الله و اقسام آنها
٤ - موضوع له اسماء الهيه چيست
٥ - ائمه اطهار عليهم السلام چگونه محل ظهور آيات خداوند عالمند
٦ - استفسار از بعض رموز حرفيه
٧ - استفسار از مراد از حروف مقطعه در قرآن
٨ - استعلام از ميزان فضيلت پيغمبر صلي الله عليه و آله بر حضرت امير عليه السلام
٩ - استفسار از معني جبر و تفويض و امر بين امرين
١٠ - استفسار از اول وجود و مراتب و محل آن
١١ - استفسار از اينكه كلي منطقي و كلي طبيعي و كلي عقلي در خارج موجودند يا نه
١٢ - عقل چگونه است و كيفيت ادراك آن چيست
١٣ - بين الفاظ و معاني مناسبت ذاتيه است يا نه و دلالت بواسطه مناسبت است يا بمجرد وضع
١٤ - استفسار از وجه تركيب اشياء از ضدين
١٥ - وجه تقسيم اشياء به‌كثيف و لطيف و الطف چيست
١٦ - وجه بطلان مفهوم براي ذات سبحانه چيست
١٧ - معني : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، چيست
١٨ - سر ظهور معجزات از حضرت امير عليه السلام چيست و حقيقت اينكه آن بزرگوار آيت پيغمبر است (ص‌) چيست
١٩ - جزاي طاعت چرا بايد ده برابر جزاي معصيت باشد
- ١٨٧٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٥ محرم ١٢٣٧
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، سؤال ٧ و ١٩ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٦٥

 )١٥٦( رساله - ديگر در جواب عبدالله بيك از مطالب زير :
١ - اگر رسول خدا (ص‌) عالم بتفاصيل كربلا بود فايده اخبار جبرئيل چه بود
٢ - معني : خلق الله الاشياء بالمشية و خلق المشية بنفسها ، چيست
٣ - صفات حادثه فعليه قبل از مشيت خلق شده‌اند يا بعد
٤ - صادر اول مشيت است يا حقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها
٥ - صادر اول مخلوق بذات خداست يا بامري ديگر
- ١٥٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٦٦

 )١٥٧( رساله - در جواب آخوند ملا عبدالوهاب لاهيجاني از مطالب زير :
١ - ما كه خود را مايل بعمل و تقوي و مجاورت علما مي‌بينيم چرا خداوند ما را بر آنها موفق نميفرمايد و از ما معاصي سر ميزند با اينكه بآنها راضي نيستيم
٢ - علت عدم استجابت دعاها چيست با اينكه خداوند ميفرمايد : ادعوني استجب لكم ، و چرا تداوي بادويه اثر دارد و ادعيه اثر نميكند
٣ - راه تأثير اذكار چيست
- ٢٨٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٥ ذيحجه ١٢٣٧
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٦٧

 )١٥٨( رساله - در جواب ميرزا علي اشرف از مطالب زير :
١ - همه ملائكه در رتبه واحده‌اند يا مراتب متكثره دارند
٢ - ملائكه معصومند يا نه و اگر معصومند چگونه اناسي و جن كه فوق آنها شمرده شده‌اند معصوم نيستند
٣ - بعد از فناي عالم و قيام قيامت در دار تكليف مكلفين ديگري هستند يا نه
٤ - فعل اشرف است يا اسم فاعل
٥ - معني حركت جوهريه چيست
- ٥٢٩ بيت
- نسخه اصل ( ب ٣ )
- تاريخ تحرير سلخ محرم ١٢٤٣
- چاپ اصفهان ١٣٧٤ ش
* * * * *

صفحه ١٦٨

 )١٥٩( رساله - در جواب آخوند ملا علي برغاني از مطالب زير :
١ - از ابن‌عباس از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مروي است : اول ما خلق الله الخلق خلق نورا ابتدعه من غير شئ ثم خلق منه ظلمة ، الخ چگونه نور از ظلمت و ظلمت از نور خلق ميشود
٢ - فرق صيغتين در حديث شريف چيست كه حضرت صادق عليه السلام فرمودند : لما امر ابرهيم و اسمعيل ببناء البيت و تمت بناؤه قعد علي ركن ثم نادي هلم الي الحج و لو نادي هلموا الي الحج لم‌يحج الا من كان يومئذ انسيا مخلوقا
٣ - در فرمايش امام عليه السلام :
أتزعم انك جرم صغير       ** * **      و فيك انطوي العالم الاكبر
راه تطبيق تفاصيل عالم كبير با انسان چيست
(ملحق‌) سؤال - عمر طبيعي محدود در انسان و فصول عمر و مراتب او از نطفه تا تولد و كيفيت انطباق آندو بر يكديگر چيست
٤ - در عالم كبير انبياء محسوس و مشهودند و شرايع آنها ثابت است تفاصيل اينها در عالم صغير چيست
٥ - موت و حشر و حساب كه براي انسان است تفاصيلش در عالم كبير چيست
٦ - ظهور امام عليه السلام و رجعت ايشان در عالم كبير است تفصيلش در عالم صغير چيست
٧ - استفسار از جواب مسائل بطريق باطن و باطن باطن
- ٩٥٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٥ جمادي‌الثانيه ١٢٣٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٦٩

 )١٦٠( رساله - جواب آقا سيد علي بهبهاني از مطالب زير :
١ - مراد از بينونت عزلت و بينونت صفت در فرمايش حضرت امير عليه السلام چيست كه فرمودند : توحيده تمييزه عن خلقه و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة
٢ - معني حديث شريف : الجمع بلا تفرقة زندقة و التفرقة بلا جمع تعطيل و الجمع بينهما توحيد ، چيست
٣ - وجود امر انتزاعي اعتباري است يا اينكه موجود متأصل است
- ٥٨٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٧٠

 )١٦١( رساله - در جواب آقا سيد علي بهبهاني از مطالب زير :
١ - معني كاف مستديره بر نفس خودش و مراد از عمق اكبر چيست
٢ - معني قصبه ياقوت و معني درياهاي دوازده‌گانه و معني ذر اول و ذر ثاني چيست
٣ - سلسله طوليه و عرضيه چيست
٤ - استفسار از تفسير آيه نور و حديث : العبودية جوهرة كنهها الربوبية
- ٦٣٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٧١

 )١٦٢( رساله - در جواب شيخ علي آل عبدالجبار قطيفي از مطالب زير :
١ - استفسار از كيفيت تطبيق آنچه سيد فرموده‌اند كه الف از نقطه صادر شده و باء از الف و دال از باء تا آخر با ترتيباتي كه حكما براي حروف داده‌اند مثل ابتث و ابجد و استفسار از مطالبي كه متعلق باين معني است
٢ - فرمايش امام عليه السلام در دعا : بحق من وصلت طاعته بطاعتك و من جعلت معصيته لمعصيتك ، ظاهر اين است كه تشبيه در دو چيز مختلف واقع ميشود و حال آنكه مستفاد از اخبار اين است كه طاعت ايشان عين طاعت خداست چگونه جمع ميفرمائيد
- ١٥١٧ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل ( ب ٢ )
- تاريخ تحرير كمي بعد از وفات شيخ (اع‌) كه در اواخر سنه ١٢٤١ واقع شده
- خطي
* * * * *

صفحه ١٧٢

 ( رساله جواب آخوند ملا علي‌اصغر نيشابوري در شرح دعاي سمات گذشت )
* * * * *
)١٦٣( رساله غرويه
در جواب ملا صالح از مطالب زير :
١ - استفسار از مراد بعض سالفين در قولش درباره حرف : كان موجودا قبل وجود السماوات و الارضين و الافلاك ، تا اينكه گفته : و لايتوهم احداثها كانت موجودة كما هي موجودة الآن و انما هي قدرة اخرجها الله تعالي
٢ - استفسار از معني حديث شريف : ان الله تعالي لما خلق اللوح و القلم و قال له اكتب و قال ما اكتب فنظر اليه بنظر الهيبة ، الخ
٣ - استفسار از معني قول آصف بن برخيا : وجود الحرف سر من اسرار مخزون في خزائن علمه ، الخ
٤ - استفسار از قول اندلسيين و زماطره كه ميگويند : ارواح حروف دائمة الفيض و الهبوطند و تشبيه ميكنند آنها را بارواح اناسي ، و موضوعاتي كه متعلق باين مطلب است
٥ - معني فرمايش آصف بن برخيا چيست كه : ان الاشكال مقناطيس لارواحها متي صورت شكلا جذب روحا ، الخ
٦ - ابن‌سينا در باب فعل و ترتيب ميگويد كه علويات فاعل و سفليات مفعولند و اين قول ظاهرا با فرمايش آصف بن برخيا : الاشكال مقناطيس الارواح ، منافات دارد بيان مطلب چيست
٧ - معني زمامين در كلام ابن‌سينا در حروف چيست
٨ - استفسار از معني فرمايش آصف بن برخيا : لقد مدت لنا الاحرف النورانية حجابا نورية و سرادقات جلالية ، الخ
٩ - استفسار از معني قول حكما : ان الفلك حي في ذاته كامل في صفاته ، الخ
١٠ - خداوند عالم عموم اسماء را بآدم (ع‌) تعليم فرمود يا رمل و نجوم را
١١ - كواكب سياره در اجسام تنها مؤثرند يا در اجسام و نفوس هر دو
١٢ - مراد از اين چيست كه ميگويند زحل اثر ميكند در اجسام در ارض بردا و يبسا و تجمدا و اثر ميكند در نفوس پس مستعد ميكند آنها را از براي خيال و وهم و تعقل
١٣ - معني اينكه مشتري قوي و هيئت را حفظ ميكند چيست
١٤ - مراد از اينكه مريخ حرارت غريزيه باجسام افاضه ميكند چيست
١٥ - معني اينكه شمس افاضه ميكند بر نفوس قواي قلب و قهر را و ساير تأثيراتي كه براي آن شمرده‌اند چيست
١٦ - معني اينكه زهره فيض ميدهد باجسام حرارت و رطوبت را و ساير تأثيراتي كه براي آن شمرده‌اند چيست
١٧ - مراد از فيض دادن عطارد قواي ناريه را و ساير تأثيراتي كه براي آن شمرده‌اند چيست
- ١٩١٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١١ جمادي‌الثانيه ١٢٥٣ در كاظمين
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٧٣

 )١٦٤( فائده - در بيان وجود و ماهيت و بيان حكمت احكام خمسه شرعيه
- ١٣٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٣٢ در كربلا
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *
١(ر)١٦٤ (ملحق‌) رساله - در بيان تشعب علوم از نقطه واحده
اين رساله منسوب به سيد مرحوم اعلي الله مقامه است
- ٥٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٦٤ (ملحق‌) فائده - در اينكه لفظ وجود در مورد خداوند و خلق باشتراك حقيقي معنوي بكار نميرود
- ٤٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٧٤

 )١٦٥( رساله لوامع الحسينيه
در بيان وجودات ثلثه بطوري كه مطابق حكمت آل‌محمد (ع‌) است
- ٨٩٧٥ بيت
- ناتمام است و تا لمعه دهم نوشته شده
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز همراه با شرح آية‌الكرسي و شرح حديث عمران صابي ١٢٧١
* * * * *
١(ر)١٦٥ (ملحق‌) مثنوي
شامل اشعاري فارسي كه نسخه آن در دست نيست لكن در رساله مقامات العارفين كه در مجمع الرسائل ١٦ چاپ شده و چند رساله ديگر بعض اشعار آنرا نقل فرموده‌اند
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ١٧٥

 )١٦٦( رساله - در جواب آقا محمد رشتي از مطالب زير :
١ - از سبب اختلاف موجودات كه آيا قوابلند يا مشيت امكانيه و اشكالاتي كه بر اين دو فرض وارد است
٢ - سؤال از بيان فرمايش شيخ كه فرموده‌اند اختلاف در صور است
٣ - مراد از عالم عقول كه معاني اشياء در آنجا متمايز است چيست و مكان او كجاست
٤ - در اخبار است كه مؤمن از عليين خلق شده و كافر از سجين و از اين جبر لازم ميآيد
٥ - سؤال از معني فرمايش امام عليه السلام كه ارواح دوهزار سال قبل از اجساد خلق شده‌اند
٦ - اينكه ميفرمائيد : كل ما يجب في الواجب فهو في الممكن ممتنع و كلما جاز في الممكن فهو في الواجب ممتنع ، لازمه‌اش صحت قول ملاصدرا است كه ميگويد : بسيط الحقيقة كل الاشياء ، چرا كه اين در حق مخلوق ممتنع است پس در حق واجب واجب است و حال آنكه قائل باين قول نيستيد
٧ - نبوت خاصه و ولايت خاصه را بدليل عقل قاطع بيان فرمائيد
٨ - دليل اينكه خيال صورت مرشد براي مسترشد حرام است از كتاب و سنت چيست
- ٢١٨٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الثاني ١٢٣٨
- خطي
* * * * *

صفحه ١٧٦

 )١٦٧( رساله - جواب حاج محمد كه از شرح اسم اعظم سؤال نموده
بطوري كه مطابق با هياكل شريفه اربعة‌عشر سلام الله عليهم باشد
- ٢٨٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٧ رجب ١٢٥١ ( ٦ جمادي‌الثانيه ١٢٤٩ خ )
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٧٧

 )١٦٨( رساله در جواب آقا محمدباقر يزدي در اسرار حج
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٧٨

 )١٦٩( رساله - در جواب محمدرحيم خان از مطالب زير :
١ - از معني حديث شريف : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ، تا آخر
٢ - از معني حديث شريف : اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ، الخ
٣ - استفسار از شرح احاديث وارده در طينت
٤ - استفسار از شرح حقيقت امر بين الامرين
٥ - استفسار از حقيقت معاد و حشر ارواح و اجساد
- ١٤٧٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٧٩

 )١٧٠( رساله - در جواب ميرزا محمدحسن بن وزير از مطالب زير :
١ - قاب قوسين از كدام مرتبه است
٢ - حكما ذات خدا را علت اشياء دانسته‌اند و شيخ مرحوم (اع‌) قائل بعليت مشيتند حق مقام چيست
٣ - مشيت چگونه مخلوق بنفس است
٤ - اسماء الله كه موضوع از براي مقاماتند بچه معني است
٥ - خطابات چگونه راجع بمقامات است
٦ - در عرصه امكان اشياء چگونه مذكورند و معني امكان چيست
- ٤١٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم ( مجمع الرسائل فارسي سيد مرحوم )
* * * * *
١(ر)١٧٠ (ملحق‌) جواب ميرزا محمدعلي مدرس ابن سيد محمد
كه در حضور شيخ (اع‌) مرقوم فرموده‌اند و شرح آن ضمن شرح رساله )١٢٤( از كتب شيخ (اع‌) و در پاورقي آن موجود است .
- ٣٢٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ١٢٧٣ ( جوامع الكلم )
* * * * *

صفحه ١٨٠

 ( رساله جواب محمد رشيد در مطالع الانوار ذكر ميشود )
* * * * *
( رساله جواب محمد رشيد در المسائل الرشيديه ذكر ميشود )
* * * * *
)١٧١( رساله - در جواب محمدعلي بن محمدنبي خان كه از كيفيت وجود سؤال كرده
- ٥٩٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه فاضلي خوانسار است
- تاريخ تحرير ٢٣ ماه رمضان ١٢٤٣
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *
١(ر)١٧١ (ملحق‌) مرشد المؤمنين الي النهج المستقيم
نسخه اين رساله فعلا در دست نيست لكن آنطور كه در رساله مقامات العارفين ( صفحه ٤٠٣ مجمع الرسائل ١٦ ) فرموده‌اند رساله‌ايست فارسي كه شامل اثبات توحيد ذات با دليلي جامع دليل فرجه و دليل تمانع است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ١٨١

 )١٧٢( المسائل الرشيدية
در جواب ملا محمد رشيد در حقيقت اعيان ثابته و اختلاف قابليات و سر اختلاف موجودات كه از جانب خداست يا خلق كه در سن نوزده سالگي مرقوم فرموده‌اند
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٨٢

 ( رساله جواب ملا مشهد در شرح لوامع گذشت )
* * * * *
)١٧٣( رساله مطالع الانوار
در جواب ملا محمد رشيد در شرح بعض عبارات كلمات مكنونه ملا محسن فيض و تزييف حق و باطل آنها ، اين رساله را در ١٩ سالگي مرقوم فرموده‌اند
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٨٣

 )١٧٤( رساله - در جواب آخوند ملا مهدي از مطالب زير :
١ - سر اختلاف مزاجها چيست و سر اينكه محبت در سوداوي بيشتر از ديگران است چيست
٢ - فؤاد در انسان چگونه جهت من ربه اوست و حال آنكه خداوند جهت ندارد
٣ - مراد از حدوث چيست
٤ - در اخبار است كه هر كه آيه آخر كهف را قبل از خواب بخواند هر وقت خواست بيدار ميشود راه اختصاص اين امر باين آيه چيست و چرا گاهي اثر نميكند
٥ - در وقت خواب روح كجا ميرود و سبب نوم چيست
٦ - چرا بعضي بليد هستند و بعضي ذكي و بليد ميتواند تحصيل ذكاوت كند يا نه
٧ - شيطان از جن بود يا ملائكه
- ٧٥٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٨٤

 )١٧٥( رساله - در جواب حاج ملا نعمة‌الله شيرازي
از معني ابواب اربعه در حديث شريف مروي از حضرت صادق عليه السلام : انكم لاتكونون صالحين حتي تعرفوا و لاتعرفون حتي تصدقوا
- ٤٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٨٥

 )١٧٦( رساله - در علم هيئت
و اثبات هيأت افلاك باطنه و كيفيت حركات آنها و تطبيق احكام هيئت ظاهره با احكام باطنه
- ٦٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٨٦

 )١٧٧( رساله - در جواب سائلي كه مطالب زير را جواب فرموده‌اند و اصل سؤالات ذكر نشده :
١ - معذب بودن كفار در دار دنيا
٢ - خلقت جنت و نار از روز اول
٣ - علت تولد كفار و اشرار از انبياء عليهم السلام
٤ - علت تأخير اجابت دعا
٥ - علت اينكه استغفار باعث استجابت دعا ميشود
٦ - كيفيت خوردن عصاي موسي عليه السلام حبال و عصي سحره را
٧ - تحقيق احوال رؤيا و رائي و مرئي
٨ - موت و نزع روح
٩ - حقيقت زمان و تحقيق اينكه اعياد اربعه باحسن صورتي در روز قيامت ميآيند
١٠ - تحقيق اينكه براي انسان چهل مقام است كه بآنها مراتبش تمام و تكميل ميشود
(ملحق‌) اين همان رساله )٢٧٨( است و متن سؤالات را در نسخه اصل نقل نفرموده‌اند لكن در بعض نسخ ديگر مثل ٢ و ٦٤ خ هست ، به توضيح ذيل آن شماره رجوع شود .
* * * * *
١(ر)١٧٧ (ملحق‌) رساله - در جواب جماعتي از طلاب كه قسمت موجود آن از دو مسأله است :
١ - سبب تعلم موسي از خضر عليهما السلام با وجود افضليت موسي و علت خرق سفينه و قتل غلام و بناء جدار چه بود
٢ - قرآن متداول نزد ما كه قطعا همان قرآن نازل بر رسول خدا صلي الله عليه و آله بعينه نيست پس آن قرآن الآن كجاست
- ١٥٣ بيت قسمت موجود
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٨٧

 )١٧٨( رساله - در جواب بعض فضلاي خراسان از مطالب زير :
١ - مفاعيل كه قائمند بفعل خداوند قيام صدور و بحقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها قيام ركني حال فعل بنفسه چيست آيا در او جهت مفعوليتي ملاحظه ميشود يا نه و آيا بذات خود قائم است يا بذات الله
٢ - اختلاف اجابت و انكار بفعل خداست يا نه و بنا بر ثاني آيا اشياء شاعر بودند بما يكون از شقاوت و سعادت قبل از كون
٣ - سؤال از عمل و ذكري كه باعث فتح نور و رفع شكوك و شبهات قلبيه بشود
- ٢٣٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٥ رجب ١٢٥٤ ( ١٢٥٦ خ )
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ١٨٨

 )١٧٩( رساله - در جواب بعض علماي شام كه از مسئله اصابة العين سؤال نموده در يكي از نسخ كاتب بعد از استنساخ رساله نوشته : قد تمت رسالة الاستبصار ، و ظاهرا نام رساله استبصار است .
كه علتش چيست و علامتش كدام است و تكليف صائب و مصاب چيست و دواي آن كدام است
- ٢٥٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٨٩

 )١٨٠( رساله - در جواب بعض اعلام در عصمت انبياء و اولياء و تفسير قول خداي تعالي انا عرضنا الامانة ، الخ و مطالب ديگر
(ملحق‌) نسخه اين رساله اخيرا پيدا شده و در جواب از يازده سؤال بشرح ذيل است (ملحق‌) چند سؤال از اين رساله مثل سؤالاتي است كه شاهزاده محمود ميرزا در رساله شماره )٤١( فهرست از شيخ مرحوم (اع‌) نموده است و شايد سائل اين رساله هم او باشد .
:
١ - سر عصمت انبياء و اولياء قولا و علما و عملا چه چيز است
٢ - ولايت مطلقه و آيه : انا عرضنا الامانة ، الخ مقصود از آنها چيست
٣ - ضرب تازيانه پيغمبر (ص‌) بر سواده عمدي بوده يا سهوي
٤ - بيان : لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين ، را بفرمائيد
٥ - آيا پيغمبر (ص‌) قبل از نزول جبرئيل عالم بوحي بودند
٦ - آيا تناول حضرت رضا (ع‌) انگور مسموم را القاء نفس بتهلكه نبود
٧ - موجب بدا چيست و تردد از خداوند در : ماترددت ، الخ چه معني دارد
٨ - حروفي كه در الفاظ بكار ميرود قديم است يا حادث و چند نوع است
٩ - حكمت آن چيست كه در شب معراج حضرت موسي (ع‌) عدم طاقت امت بر نماز را بحضرت پيغمبر (ص‌) نشان داد و چرا نماز پنجاه ركعت شد
١٠ - وجود تشريعي و وجود تكويني كدام است
١١ - در شب معراج كه پيغمبر (ص‌) در عرش هفتادهزار قنديل ديدند كه در ميان يكي از آنها ما سوي الله بود در باقي چه بود
- ٦٤٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩٠

 )١٨١( رساله - در جواب يكي از اهل احساء از مسائل زير :
١ - جمع بين آيات داله بر نفي علم پيغمبر (ص‌) و ائمه عليهم السلام بمغيبات و اخباري كه دلالت بر اين دارند كه ايشان علم غيب دارند
٢ - معني اينكه ائمه عليهم السلام علت فاعلي هستند چيست
٣ - معني اينكه حمره آسمان بعد از شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام پيدا شد چيست
٤ - جمع بين اخبار وارده در وجوب رضا بقضا و اخبار وارده در وجوب كراهت از معاصي و اهل آنها با اينكه همه چيزها بقضا و قدر خداست چگونه است
- ١٩٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)١٨١ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي از معني حديث ابوالاسود دؤلي
در مورد كلام و رفع اشكال در آن
( چنانكه كاتب نوشته است اين آخرين رساله سيد مرحوم اعلي الله مقامه است و آنرا در سرمن‌رأي مرقوم فرموده‌اند )
- ٦٢٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩١

 )١٨٢( رساله - در معني حديث : ان الله خلق آدم علي صورته
كه در مكه معظمه در جواب اعتراض بعض اهل انكار مرقوم فرموده‌اند
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)١٨٢ (ملحق‌) رساله - در جواب بعض اخوان از ١١ مسأله :
١ - آيا مادر معصوم بتول است يا نه
٢ - سؤال از معني حديث : من عرف نفسه فقد عرف ربه
٣ - از معني حديث : كلما في العالم في القرآن و كلما في القرآن في الحمد ، الخ
٤ - از معني حديث : لاتحيط به الاوهام بل تجلي لها بها ، الخ
٥ - از معني حديث : انما تحد الادوات انفسها و تشير الآلات الي نظائرها
٦ - در آيه : شهد الله انه لا اله الا هو ، الخ اقسام اربعه شهادات چيست و چرا نفرموده : لا اله الا الله ، و چرا ملائكه را بر اولوا العلم مقدم داشته است
٧ - از معني آيه : انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ، و آيا اين مخاطب حين خطاب موجود است
٨ - از معني حديث : ان اناسا من شيعتنا يزعمون انا نعلم الغيب ، الخ
٩ - از معني حديث جابر : أتدري ما المعرفة ، الخ
١٠ - سؤال از بيان ايمان مستقر و مستودع
١١ - سؤال از حال معصوم در بطن ام از جهت غذاء
- ٥٣٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩٢

 )١٨٣( رساله - در جواب سؤال بعض اخوان از حقيقت عقل و روح و نوم و از ماده شمس و كيفيت خلقت آن
- ١٥٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)١٨٣ رساله - در جواب سائلي از چهار سؤال :
١ - سؤال از صحت حديث كميل و شرح آن
٢ - سؤال از صحت و شرح حديث : لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله
٣ - سؤال از مسأله طينت و شرح حديث : السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه
٤ - سؤال از مسأله بدا و لوح محو و اثبات و لوح محفوظ و معني لوح
- ٩٨٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩٣

 )١٨٤( رساله - در اختلاف مراتب موجودات بحسب اختلاف قوابل آنها در قبول تكليف
- ١١٣٩ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ١٩٤

 )١٨٥( رساله - در معني حديث كنت كنزا مخفيا
- ٨٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)١٨٥ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي از دو سؤال
١ - در امر : ادعوني استجب لكم ، با وجود اينكه لفظ عام و مطلق است چرا از دعا اثري ظاهر نميشود
٢ - در شرح دعاي سمات در فقره : و للداعين باسمائك ، درباره دعا و اجابت فرموده‌ايد كه هرگاه بلفظ قولي بخوانند اجابت نميشود مراد چه چيز است
- ٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩٥

 )١٨٦( رساله - در حصول علم بندگان بمصالح خود
- ٣٢٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم
* * * * *

صفحه ١٩٦

 )١٨٧( رساله - در اسرار نون و وضع دايره باتصال نونين
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ١٩٧

 )١٨٨( رساله - در بيان اشارات ملكيه و در بيان مقامات ظاهره و باطنه و تأويل كلمات قرآن و اخبار اهل بيت عليهم السلام (ملحق‌) ظاهرا رساله‌هاي )١٨٨( و )٢٧٢( يكي هستند و در جواب بعض علماي سمنان تأليف شده .
و مشتمل است بر نكات بسيار
- ١٦٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٦ شوال ١٢٣٧
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، چاپ دوم ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ١٩٨

 )١٨٩( رساله - در جواب يكي از دوستان
از اينكه اسماء ائمه عليهم السلام باختيار خودشان بوده يا خداوند آنها را اختيار كرده و در اين صورت ترجيح اين اسمها بر ساير اسمها چيست
- (ملحق‌) اين مطلب همان سؤال ١٧ رساله عامليه شماره )٢٨١( فهرست است و ظاهرا چون بتنهائي در جلد دوم مجمع الرسائل چاپي سيد مرحوم مكرر شده رساله جداگانه‌اي فرض شده است
* * * * *
١(ر)١٨٩ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي از چند سؤال
كه سؤال اول آن از معني اين شعر است و فعلا فقط قسمتي از جواب اين سؤال موجود است :
پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت       ** * **      آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد
- ٥٧٧ بيت قسمت موجود
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
٢(ر)١٨٩ (ملحق‌) مقدماتي در اسماء و صفات خداوند
ظاهرا از اين رساله بيش اين مقدمات نوشته نشده
- ٢٤٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ١٩٩

 فصل دوم - در ذكر كتب اعتقادات و اجوبه ايرادات
* * * * *
( رساله جواب سيد احمد در الحجة البالغة ميآيد )
* * * * *
)١٩٠( رساله - در جواب شيخ اسمعيل بن شيخ اسدالله كاظميني از مسائل زير :
١ - از معني عصمت و آنچه متعلق بآن است
٢ - از تفسير قول خداي تعالي : اني جاعل في الارض خليفة
٣ - از برهان قطعي بر وجوب معرفت ائمه اثني‌عشر (ص‌) بر كافه امت
٤ - از تطبيق احاديث طينت و توفيق آنها با قواعد عقليه
- ٦٢٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)١٩٠ (ملحق‌) رساله - در بيان اعتقادات مؤلف (اع‌) و اينكه اگر در بيانات ايشان كلام متشابهي يافت شد بايد آنرا حمل بر محكمات نمود و اينكه ظاهر اعتقادات فرقه محقه حق و حجت است بلاشك ، اين رساله دو مرتبه با قدري تفاوت در عبارات نوشته شده است
- ٧٧ بيت حجم يك نسخه و ٦٢ بيت حجم نسخه ديگر است
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه فاضلي خوانسار است
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٠٠

 )١٩١( رساله بهبهانيه
در جواب سؤالات ميرزا محمدباقر طبيب بهبهاني مشتمل بر سه سؤال از مراتب زير :
١ - از مراتب توحيد و مقام وحدت و تفريد
٢ - از مراتب ائمه اطهار عليهم السلام و مقامات ايشان و ولايت ايشان
٣ - از معاد كه آيا جسماني است يا روحاني و بيان حقيقت آن
- ١٤٠٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌المولود ١٢٣٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٠١

 )١٩٢( رساله - ترجمه كتاب مبارك حيوة النفس شيخ مرحوم (اع‌)
- ١٤١٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ اول ١٢٧٦ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٢٠٢

 )١٩٣( رساله حجة البالغة
در جواب سيد احمد در رد بر يهود و نصاري و اثبات نبوت و ولايت ائمه عليهم السلام و بطلان مذهب مخالفين ايشان و مخالفين شيعه ايشان
- ٢٤٦١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٥ ربيع‌الاول ١٢٥٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٠٣

 )١٩٤( رساله حجة الدافعة (ملحق‌) نام اين رساله در نسخي از فهرست سيد اعلي الله مقامه حجة الدامغة ذكر شده و در نسخه اصل فهرست سيد باين طور هم خوانده ميشود و ظاهرا اين همان رساله )٣٠٤( فهرست است كه در قديم بنام حجة الدامغة چاپ شده است .

در اثبات تصرف امام عليه السلام در عرصه كون در جواب مسائل بعضي از متعسفين
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٠٤

 )١٩٥( رساله حمليه
در جواب سائلي كه از معني اينكه اميرالمؤمنين عليه السلام باطن انبياء هستند و از كليات فضائل ائمه عليهم السلام سؤال كرده
- ٦٥٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *
١(ر)١٩٥ (ملحق‌) خطبه‌اي است كه در روز جمعه‌اي كه مصادف با عيد غدير بوده در مورد بعض ايرادات وارده انشاد فرموده‌اند
- ٤٥ بيت
- در كتاب دليل المتحيرين نقل و چاپ شده
* * * * *

صفحه ٢٠٥

 )١٩٦( رساله دليل المتحيرين
در جواب شخصي كه از علت اختلاف فرق اسلام سؤال كرده و مشتمل است بر ذكر بعض مصائب شيخ مرحوم اعلي الله مقامه و خود آن جناب كه يكي از اصحاب ايشان بنام محمدرضي بن محمدرضا آن را ترجمه نموده و چاپ شده است و نسخه كه در دست است اگر چه نسخه اصل نيست ولي معلوم است كه بنظر سيد اعلي الله مقامه رسيده است و در نسخه اصل ( ج ١٤ ) جلد شده
- ٢٤١٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١١ ربيع‌الاول ١٢٥٨ در هور هنديه در جزيره حصيوه نزديك مسجد كوفه
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ، ترجمه فارسي چاپ كرمان ١٣٥٧ ش
* * * * *

صفحه ٢٠٦

 )١٩٧( رساله - در جواب سليمان خان افشار از مسائل زير :
١ - در اخبار فرموده‌اند همه قرآن يا ثلث آن يا ربع آن در فضل ما است در ظاهر قرآن كه چنين نيست قاعده كليه كه رفع شكوك و شبهات را در اين باره بنمايد بيان فرمائيد
٢ - معني اينكه در آيات و اخبار وارد شده كه ذكر همه چيز در كتاب مبين هست چيست
٣ - مفسرين خاصه و عامه آنچه از ادله اعجاز قرآن ذكر كرده‌اند منحصر به سه وجه است يكي عجز بشر از اتيان بمثل و يكي اشتمال آن بر مغيبات و يكي منافع و آثار مترتبه بر آيات و صوفيه و فرنگيان اين ادله را نقض كرده‌اند رفع اشكالات را بفرمائيد و همچنين آداب تلاوت نافعه را بفرمائيد
٤ - بيان فرمائيد علامت شناختن علماي عارفين چيست
٥ - وجه تسميه سور باسماء مخصوصه از قبيل بقره و عنكبوت چيست
- ٥٥٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير پنجشنبه ١٤ صفر ١٢٥٩
- چاپ قديم ( مجمع الرسائل فارسي سيد مرحوم )
* * * * *

صفحه ٢٠٧

 )١٩٨( رساله - در شرح كلمات معما مانندي است در توحيد كه منسوب بفخررازي است
و اول آنها اينست : سد توحيد از پي توحيد است ، با تو توحيد از پي توحيد است
- ٤١٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٠٨

 )١٩٩( رساله - در شرح كلمات بعض علما
- ٥٣٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)١٩٩ (ملحق‌) رساله در جواب عالم فوق الذكر كه مسمي به علي و اهل طهران بوده و بر عباراتي از شرح فوق ايراد گرفته است
- ٤٧٧ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٠٩

 )٢٠٠( رساله - در عقايد پنج‌گانه
كه بخواهش بعض سالكين با ذكر ادله مختصره مرقوم فرموده‌اند و مشتمل بر پنج باب است :
١ - توحيد ، ٢ - عدل ، ٣ - نبوت ، ٤ - امامت ، ٥ - معاد
- ٣٥٤٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ اول تبريز ١٢٥٩ در حيات مؤلف (اع‌) ، چاپ دوم ١٢٧٩ ، چاپ سوم قم ١٣٧١ ش
* * * * *

صفحه ٢١٠

 )٢٠١( رساله غريه
در جواب محمدعلي نام از مسائل زير :
١ - وجه انحصار شرايع شش‌گانه چيست
٢ - غير از پيغمبر (ص‌) هيچ يك از انبياء اولوا العزم بر كافه خلق مبعوث بوده‌اند يا نه و انبياء اربعه (ع‌) كه الآن زنده‌اند مثل ما احكامشان را از ائمه (ع‌) ميگيرند يا نه
٣ - از انبياء اولوا العزم غير از پيغمبر ما (ص‌) هيچ يك مبعوث بر جن بوده‌اند يا نه
٤ - پيغمبر ما (ص‌) آيا مبعوث بر همه اشياء بوده‌اند يا نه و اگر بوده‌اند اين اختصاص بايشان دارد يا ساير اولوا العزم هم مبعوث بر آنها بوده‌اند
- ٨٢٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢١١

 )٢٠٢( فائده - در تحقيق جبر و تفويض و بيان مشيت عزم و مشيت حتم
- ٨٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٣٢
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢١٢

 )٢٠٣( رساله كشف الحق
در تحقيق مسئله معراج بتفصيل
- ١٨٧٣ بيت
- نسخه اصل قسمتي از رساله در ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ١١ ذيقعده ١٢٤٢
- قسمتي از نسخه اصل رساله در ( ج ١٧ ) هست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢١٣

 )٢٠٤( رساله - در جواب شيخ محمد بن شيخ عبدعلي آل عبدالجبار قطيفي (ملحق‌) اين رساله در فهرست ظاهرا در دو محل ديگر تكرار شده يعني رساله )٢١٦( در تسديد خداوند و رساله )٢٢٨( در تحقيق مظنه و بنظر ميرسد كه علت آن مذكور نبودن اسم سائل در متن رساله و اختلاف عبارت در خطبه‌هاي نسخ موجود و در انتهاي آنها بوده است ، اين رساله بالتمام با ذكر نام سائل در رساله ١(ر)٢٣١ جواب آقا محمدتقي نقل شده و رساله‌هاي )٢٠٤( و ١(ر)٢٣١ هر دو در بعض نسخ بنام رساله تسديديه ناميده شده‌اند ، ضمنا رساله ٢٠٤ در فهرست سيد (اع‌) ذكر شده لكن به عناوين رسائل )٢١٦( و )٢٢٨( اشاره‌اي نشده است .
در اثبات تقرير امام زمان عجل الله فرجه و عليه السلام و اثبات تصرف آن حضرت در زمان غيبت و نصرت كردن رعيت خود
- ٩٢٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٥ صفر ١٢٤٦
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢١٤

 ( رساله جواب ميرزا محمدباقر طبيب در بهبهانيه گذشت )
* * * * *
)٢٠٥( رساله - در جواب محمدرضا ميرزا از شبهه آكل و مأكول
- ٧٣٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢١٥

 ( رساله جواب محمدعلي در غريه ذكر شد )
* * * * *
)٢٠٦( رساله - مسمي بمقامات العارفين در حقيقت بدء و عود
- ٢٠٠٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ب ٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٦ )
* * * * *

صفحه ٢١٦

 )٢٠٧( رساله - در جواب سيد مقيم قزويني از مطالب زير :
١ - مبدء و منتهاي اهل آخرت كجاست
٢ - در آخرت آيا توالد و تناسل هست
٣ - ماده جنين اخروي چيست و تناكح اهل آخرت چگونه است
٤ - دليل قطعي بر معاد جسماني چيست
(ملحق‌) سؤال از اذكاري كه سائل ميتواند بخواند
- ٤٠٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٣٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢١٧

 )٢٠٨( رساله - در جواب سؤالات حاج مكي بن حاج عبدالله بحراني از مسائل زير :
١ - فضيلت حضرت فاطمه (ع‌) را بر حضرت مريم چگونه اثبات ميكنيم با اينكه مسلمين اجماع كرده‌اند كه مريم از همه زنهاي عالم بهتر است
٢ - انصار اميرالمؤمنين (ع‌) امثال سلمان و ابوذر افضل بودند يا انصار حضرت سيدالشهداء (ع‌) و آيا آنها افضلند يا انصار قائم عجل الله فرجه
- ٦٣٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٤ ربيع‌الثاني ١٢٥٦ در سامره
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *
١(ر)٢٠٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه : ان اول بيت وضع للناس ، الخ كه قسمت موجود مربوط به ماه مبارك رمضان ١٢٥٧ است و ٢٩ موعظه ميباشد
- ٥٣١٤ بيت
- تاريخ ماه رمضان ١٢٥٧
* * * * *
٢(ر)٢٠٨ (ملحق‌) رساله در بيان آجال
- ٢٤٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست لكن كپي آن موجود است
- تاريخ تحرير پنجشنبه ٢٠ ربيع‌الثاني ١٢٤٤
- خطي
* * * * *

صفحه ٢١٨

 )٢٠٩( رساله - در بيان بعضي از مراتب حكميه و فضائل ائمه اطهار عليهم السلام
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست كوچك )
* * * * *

صفحه ٢١٩

 )٢١٠( رساله - در تحقيق عالم ذر و تكاليف و اختلافات حاصله در آن عالم و كيفيت وصول خلق در دار دنيا بمنزل معرفت
- ١٠٤ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم
* * * * *

صفحه ٢٢٠

 )٢١١( رساله - در كيفيت بقاء اجساد شريفه ائمه عليهم السلام
- ٦٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٢١

 )٢١٢( رساله در معاد جسماني
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست كوچك )
* * * * *

صفحه ٢٢٢

 )٢١٣( رساله - در معني خلود اهل جنت و نار و كيفيت بقاء آنها
- ٤٦٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٤ صفر ١٢٣٥
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٢٣

 )٢١٤( رساله - در رد بر كسي كه بر شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در مسئله معاد و علم رد كرده است
- ١٦٧٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه فاضلي خوانسار است
- تاريخ تحرير سلخ ماه رمضان ١٢٤٠
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٢٤

 )٢١٥( رساله - در بيان ميزان قويم و قسطاس مستقيم در تمييز حق از باطل (ملحق‌) از مؤلف (اع‌) رساله‌اي بنام لمعات پيدا شده كه در اوائل آن فرموده‌اند در بيان ميزان قويم و قسطاس مستقيم و اين ظاهرا عنوان همان رساله است كه در معرفت علماي حقه است ، مشخصات رساله لمعات ذيل اين شماره ثبت شد .
و در همين رساله لمعات فرموده‌اند : و قد حققنا هاتين المسألتين العظيمتين اعني تحقيق الصوفية و اصل نشوهم و مبدئهم و اصلهم و فرعهم و منتهاهم و بناء امرهم و كيفية انشعابهم الي الشعب المختلفة و تحقيق الباطن باقسامه و مراتبه و كيفية انطباقه بالظاهر و كيفية الاستخراج كلها باكمل بسط في الاجوبة التي سألناها واحد من اهل اصفهان . لكن چنين رساله‌اي فعلا مشاهده نشده است .

- ٣٩٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٢٥

 )٢١٦( رساله در تسديد خداوند اين رساله بظن قوي همان رساله قبلي است كه در فهرست سيد اعلي الله مقامه مذكور است در بيان ميزان قويم الخ .
(ملحق‌) رساله‌اي پيدا شده كه بنظر ميرسد همان رساله )٢١٥( در بيان ميزان قويم و قسطاس مستقيم است و مشخصات آن ذيل عنوان رساله )٢١٥( ثبت و در پاورقي توضيح داده شد و اما دو رساله )٢١٦( و )٢٢٨( چنانكه در توضيح ذيل رساله )٢٠٤( گذشت ظاهرا تكرار رساله )٢٠٤( هستند .

(ملحق‌) مقصود ظاهرا همان رساله )٢٠٤( در جواب شيخ محمد قطيفي است
* * * * *

صفحه ٢٢٦

 فصل سوم - در ذكر كتب سير و سلوك (ملحق‌) سيد مرحوم (اع‌) در انتهاي رساله در جواب سؤالاتي از اصفهان بشماره )٢٩٥( فهرست فرموده‌اند كه رساله‌اي در كيفيت سلوك و تهذيب اخلاق در جواب شخصي بنام ملا عبدالرزاق مرقوم فرموده‌اند .

* * * * *
)٢١٧( خطبه عربي كه در روز عيد اضحي انشاد فرموده‌اند در توحيد و مواعظ است و اولش اين است : الحمد لله الذي عجزت الاحلام عن ادراك مائيته
- ١٣١ بيت
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٢٧

 )٢١٨( رساله - در سير و سلوك بسوي مقام قرب
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٢٨

 )٢١٩( رساله در سلوك و اصول
و نسخه عربي آن در دست نيست (ملحق‌) از متن عربي اين رساله نسخ متعددي بدست آمده است .
ولي آن را حسين بن علي تبريزي خسروشاهي در سنه ١٢٤٢ ترجمه كرده و آن ترجمه بچاپ رسيده است و عدد ابيات آن ١٤٥٠ بيت است
- ٩٥٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١١ صفر ١٢٣٨ در قريه سراوان از قراء رشت
- چاپ مشهد
* * * * *

صفحه ٢٢٩

 )٢٢٠( رساله - مشهور بصعوديه و نزوليه در جواب يكي از اخوان در كيفيت ارتقاء بسوي حضرت قدس و تخلص از دركات جهل و غي كه راه بسوي اين مطلب چيست و شرايط تحصيلش كدام است
- ٣٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير اواخر رجب ١٢٣٣
- چاپ تبريز ( در مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ و ٢ هر دو هست و نسخ آن با هم تفاوت‌هائي دارند )
* * * * *

صفحه ٢٣٠

 )٢٢١( رساله در سلوك محتمل است كه اين همان رساله صعوديه باشد كه ذكري از آن در فهرست سيد اعلي الله مقامه نيست .

- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٣١

 )٢٢٢( رساله - در وصيت بآقا محمدشريف كرماني
- ٢٤٩ بيت
- نسخه اصل ( ب ٤ )
- تاريخ تحرير ١٥ محرم ١٢٤٣ در كربلا
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٢٢ (ملحق‌) رساله - در وصيت بمرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌)
- ٨٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٣٢

 )٢٢٣( وصيت‌نامه عربي
- ٩٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *
١(ر)٢٢٣ (ملحق‌) وصيت باخوان در اتحاد و تسليم
- ٢٠٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٣٣

 )٢٢٤( رساله - در تنبيه بعض علماي نجف بر اشتباهي كه در مطالب رساله ايشان در علم سلوك و اخلاق كرده بود و توهم غير مقصود كرده بود (ملحق‌) رساله‌اي در دست است كه ظاهرا همين رساله است و مشخصات آن ذيل اين عنوان ذكر شده و مؤلف (اع‌) در حاشيه نسخه‌اي از كتاب دليل المتحيرين فرموده‌اند كه آن شخص شيخ علي بن شيخ جعفر نجفي بوده و در هداية الطالبين هم از او اسم برده شده .

- ٤٤٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٣٤

 فصل چهارم - در ذكر كتب و رسائل اصوليه (ملحق‌) در فتاوي جمع‌آوري شده از سيد مرحوم (اع‌) مسائلي در اصول فقه هست كه قسمت‌هائي از بعض رسائل اين فصل هم در آن هست اگر چه كه بعض آن رسائل منفردا در دست نيست .

* * * * *
)٢٢٥( رساله - در جواب سيد حسن‌رضا هندي در بيان ادله چهارگانه اصوليه
- ١٤٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٢٥ (ملحق‌) دروس - در اصول فقه كه ظاهرا از خارج بيان ميفرموده‌اند و نسخه آنها در دست نيست الا اينكه خلاصه‌اي از بعض دروس در يادداشت‌هاي مرحوم آقا محمدشريف اناري پيدا شده است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٢٣٥

 )٢٢٦( رساله در جواب مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه از بعض مسائل اصوليه و فقهيه
- ٣٤٠ بيت
- نسخه اصل ( ب ١ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٣٦

 )٢٢٧( رساله - در اصول و مشتمل است بر قاعده شريفه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)٢٢٧ (ملحق‌) رساله - در اينكه شريعت روح وجود كوني است و حكيم آنرا بحكمت ميفهمد و آنكه نتواند بموعظه حسنه و آنكه نتواند بمجادله بالتي هي احسن كه آن در احكام اربعه شرعيه است
- ٣٤٥ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٣٧

 )٢٢٨( رساله - در تحقيق مظنه و اقسام و شئون و خواص آن و اثبات عمل بيقين
(ملحق‌) مقصود ظاهرا همان رساله )٢٠٤( در جواب شيخ محمد قطيفي است
* * * * *

صفحه ٢٣٨

 )٢٢٩( رساله - در تحقيق حق در امهات مسائل اصوليه و جواب از مستحدثات اصوليين
- ٤٧٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٣٩

 )٢٣٠( رساله - در اثبات مناسبت بين الفاظ و معاني
- ١٥١٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٩ شوال ١٢٣٤
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٤٠

 )٢٣١( رساله - در بعض مسائل اصوليه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)٢٣١ (ملحق‌) رساله - در جواب آقا محمدتقي از دو سؤال :
١ - باب علم مسدود است يا فتح باب آن ممكن ميباشد
٢ - با عصمت معصوم (ع‌) حفظ دين چگونه انجام ميگيرد و قواعد اصوليه مردوده كدامند
- ١٢٠٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٤١

 )٢٣٢( رساله - در بيان ناسخ و منسوخ و متشابه و محكم و مقدم و مؤخر و محرف و منقطع از آيات قرآنيه و تعيين عام و خاص آن بحسب لفظ و معني و بيان واحد و جمع لفظي و معنوي و ساير احكام كه در آيات قرآني است
- ١٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٢٤٢

 )٢٣٣( فائده - در تحقيق پاره از مسائل اصوليه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست كوچك )
* * * * *

صفحه ٢٤٣

 )٢٣٤( رساله - در بيان بعض مسائل اصوليه مثل اصالت جزئيت و شرطيت از براي عبادت در امور مشكوكه متعلقه بعبادات و بيان اينكه الفاظ عبادات موضوع است بر معاني صحيحه نه معاني اعم
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٤٤

 )٢٣٥( رساله در اثبات حقيقت شرعيه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٤٥

 )٢٣٦( رساله - در جواب دو سؤال از مطالب زير :
١ - از اينكه خطاب خداوند بخلق بقدر فهم ايشان است
٢ - از تقسيم موضوعات احكام شرعيه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٤٦

 )٢٣٧( رساله - در جواب بعض اهل اصفهان از مطالب زير :
١ - بيان حقيقت اخباريين و مجتهدين و ذكر ادله طرفين
٢ - بيان علائم مجتهد جامع الشرايط
٣ - جواز تقليد مفضول با وجود فاضل
- ١٧٨٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ب ٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٦ )
* * * * *

صفحه ٢٤٧

 )٢٣٨( رساله - در لغت و علت ايجاد آن و بيان وضع و بيان اقسام آن از حيث واضع و از حيث موضوع و موضوع له در وقت وضع و بيان اينكه خداوند واضع است و بيان محكم و متشابه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٤٨

 )٢٣٩( رساله - در جواب مسائلي از اصول فقه و ادله شرعيه و متعلقات آنها
- ١٧٨٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه فاضلي خوانسار است
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٤٩

 )٢٤٠( رساله - در اجتهاد و تقليد و بعض مسائل قضا
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٠

 فصل پنجم - در ذكر كتب فقهيه (ملحق‌) در فتاوي جمع‌آوري شده از سيد مرحوم (اع‌) مسائلي در فقه هست كه از بسياري از رسائل مذكور در اين فصل و بعض رسائل فصل آخر در سؤالات متفرقه نقل شده اگر چه كه بسياري از آن رسائل به شكل اصلي خود در دست نيست .

* * * * *
)٢٤١( رساله - در بيان احكام طهارت و صلوة ، مجرد فتوي
- ١٤٥٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١١ رجب ١٢٤٢
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٤١ (ملحق‌) ترجمة الصلوة
در ترجمه الفاظ نماز بزبان فارسي كه بخواهش بعض مؤمنين مرقوم فرموده‌اند
- ٤٠٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان
* * * * *
٢(ر)٢٤١ (ملحق‌) رساله مختصره در بعض ضروريات نمازهاي يوميه
- ١٢٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٥١

 )٢٤٢( رساله - در مسائل متفرقه از صلوة و طهارت و نجاست و امثال آن
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٢

 )٢٤٣( رساله - در صوم بطور تفصيل با اشاره بدليل (ملحق‌) مسائل اين رساله را شخصي باسم عباس بن علي بامر مؤلف (اع‌) بدون تعرض بدليل بفارسي ترجمه كرده و نسخه اصل ترجمه موجود است و حجم آن ١٦٣٦ بيت ميباشد .

- ١٧٢٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٥٣

 )٢٤٤( رساله مختصره در حج (ملحق‌) خلاصه‌اي در دست است از رساله مناسك حج سيد مرحوم (اع‌) كه شايد همين رساله باشد و آن را شخصي باسم علي بن حسين‌رضا عاملي براي خود خلاصه نموده است .

- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٤

 )٢٤٥( رساله - در بعض مسائل خمس
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)٢٤٥ (ملحق‌) دروس فقهي - در شرح كتاب طلاق شرح لمعه
اين دروس در دست نيست و تنها خلاصه‌اي از بعض آنها در يادداشت‌هاي مرحوم آقا محمدشريف اناري پيدا شده است
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *
٢(ر)٢٤٥ (ملحق‌) دروس فقهي - در شرح كتاب طهارت شرح لمعه
اين دروس نيز در دست نيست و تنها خلاصه‌اي از بعض آنها در يادداشتهاي بعض طلاب بدست آمده
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٢٥٥

 )٢٤٦( رساله - در اغلب احكام زكوة
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٦

 )٢٤٧( رساله - در بعض مسائل بيع و صلح
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٧

 )٢٤٨( رساله - در جواب بعضي از مسائل امانت و شركت و وكالت و نيابت و ساير مكاسب و تقاص و قرض و قراض و بعض مسائل ديات و حدود
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٨

 )٢٤٩( رساله - در حد لقطه و احكام آن
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٥٩

 )٢٥٠( رساله - در جواب بعض مسائل از نكاح و طلاق
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٠

 )٢٥١( رساله - در بيان ظهار و ايلاء در جواب اهل بحرين
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦١

 )٢٥٢( رساله - در بعض احكام جهاد و جزيه و حدود و شرايط آن و احكام اراضي مفتوحة العنوة و بعض مسائل در نذر و وقف
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٢

 )٢٥٣( رساله - در جواب سؤالي كه از بعض احكام وصيت شده
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٣

 )٢٥٤( رساله - در بعض احكام ميراث
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٤

 )٢٥٥( رساله - ترجمه مختصر حيدريه شيخ مرحوم اعلي الله مقامه
- ١٩٠٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٦٥

 )٢٥٦( رساله - در جواب مسائل مفتي بغداد از مسائل زير :
١ - تفسير قول خداي تعالي : يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت
٢ - تحقيق مسأله در رضاع
٣ - رفع اختلاف بين قول حنفيه و شافعيه در معني قول خداي تعالي : و امهاتكم اللاتي ارضعنكم
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٦

 )٢٥٧( رساله عمليه فارسي
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست كوچك )
* * * * *

صفحه ٢٦٧

 )٢٥٨( رساله - در جواب بعض اهل بغداد از مسائل زير :
١ - حلال از صيد بحر و بر كدام است
٢ - ابدان يهود و نصاري طاهر است يا نجس
٣ - حكم ذبيحه آنها چيست
٤ - حكم اطفال آنها چيست
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٨

 )٢٥٩( رساله - در حكم عده امه موطوئه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٦٩

 )٢٦٠( رساله - در جواب مسائلي از بغداد كه مشتمل بر مسائل فقهيه بسيار است
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٧٠

 )٢٦١( رساله - در جواب سؤالات فقهيه كه از احسا شده است
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٧١

 )٢٦٢( رساله - در جواب سؤالات زير كه از احسا سؤال شده :
١ - آيا صلوة وسطي همانطور كه اختيار شيخ (اع‌) است نماز صبح است
٢ - شب قدر كدام شب است
٣ - آيا مدت حمل حضرت عيسي عليه السلام نه ساعت بوده است
٤ - چه ميفرمائيد در كسي كه وصيت بتعزيه يا زيارت حضرت سيدالشهداء عليه السلام بنمايد و ثلث كفايت آن و ساير وصايا را نكند و اگر زني يا دو زن در وصيتي شهادت دادند ربع وصيت يا نصف آن تنفيذ ميشود يا نه
٥ - در چيزي كه خود وصي محل تهمت است شهادتش مقبول است يا نه
٦ - نيابت زن از مرد صحيح است يا نه
٧ - كسي كه اجير شده باشد براي كاري ميتواند ديگري را اجير نمايد يا نه و آيا فرقي در حكم كسي كه مستأجر حج و نماز شده است با غيرش هست يا نه
٨ - كسي كه بدون عذر ترك زيارت كند فاسق شمرده ميشود يا نه
٩ - شوهر اگر بر عيالش نترسد ميتواند او را از زيارت منع كند يا نه
١٠ - كسي كه سه طلاق ميدهد آيا در رجوع شرط است كه بعد از هر طلاق مواقعه نمايد يا در مجلس واحدي متواليا ممكن است
١١ - موقوفه كه خراب شده و حاصلش كفايت تمام عمل را نكند آيا بايد بقدر حاصل عمل نمود
١٢ - اقراء سه حيض است يا سه طهر
١٣ - عبادت مميز شرعي است يا تمريني
١٤ - كسي كه براي كاري اجير شده با اذن ميتواند كه بديگري با اجرت كمتر واگذار كند يا نه
١٥ - معرفت امهات ائمه (ع‌) و دانستن اسماء آنها و اعتقاد بمنزه بودن آنها از شرك واجب است يا نه
١٦ - معرفت انبياء اولوا العزم بر مكلفين واجب است يا نه
١٧ - سليمان بن صرد خزاعي و عباس و ابن‌عباس و مختار و زيد بن علي نزد شما مرضي هستند يا نه
١٨ - سب و برائت در مورد تقيه جايز است يا نه
١٩ - چه ميفرمائيد درباره غصب فدك و حديثي كه وارد شده است : ماضاع مال في بر و لا بحر الا و له فيه حق
٢٠ - عدول بلد يا محله بدون ولايت از طرف پدر آيا واجب است كه متكفل امور يتيم بشوند يا نه
٢١ - ملك الموت روح ميت را بآسمان ميبرد يا در دستش نگاه ميدارد و در قبر بزبان او برميگرداند كه تكلم كند و از اصول سؤال ميشود يا از غير آن هم سؤال ميشود
٢٢ - اولاد مشركين و منافقين در قيامت دوباره بر آنها تكليف عرضه ميشود يا نه
٢٣ - آيا جايز است بر مؤمن كه بخل كند بر برادر محتاجش و اگر محتاجي بر نفس خودش از هلاك بترسد جايز است كه از مال مخالفين چيزي تناول كند
٢٤ - فرق بين مخالف و ناصب چيست و حكم اموال اهل كتاب در اين زمانها چيست
٢٥ - اگر بر مسجد يا مثل آن كه وقف باشد بترسند خراب شود فروش آن جايز است يا نه و چه كسي در زمان غيبت متولي فروش است
٢٦ - اگر مثلا زمين خرابي باشد كه وقف است و كسي آن را تبرعا آباد نميكند جايز است قسمتي از آن را براي آبادي بقيه آن فروخت
٢٧ - كسي كه ملتزم شده براي ميت نماز وحشت بنمايد و فراموش كند چگونه قضا كند
٢٨ - فرزند با كراهت پدر و مادر بسفر طاعت مثل زيارت يا براي تحصيل معيشت ميتواند برود يا نه
٢٩ - اگر كسي نذر نمايد اطعام كند خود و عيالش هم ميتوانند از آن بخورند يا نه و اگر با آنها اصلا غيري نباشد كه بخورد بري‌ء الذمه ميشود يا نه
٣٠ - در عده مطلقه بائنه با خواهرش ميتوان تزويج نمود يا نه
٣١ - معامله روي عين زمين وقف ميتوان نمود يا نه
٣٢ - اگر تكيه براي اقامه مصيبت يكي از ائمه عليهم السلام وقف شده باشد اقامه مصيبت يكي ديگر از آن بزرگواران در آن محل ميتوان نمود يا نه
٣٣ - محاكمه نزد حكام مخالفين جايز است يا نه
٣٤ - حكم وديعه ناصب حكم مال او را دارد يا نه
٣٥ - مراد از ضمير تثنيه در قول خداي تعالي : اللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، چيست
٣٦ - اينكه شب در مشحوف روي شط سوار ميشوند و آتش مينمايند و ماهيها در مشحوف خود را مياندازند اين از اسباب صيد شمرده ميشود يا نه
٣٧ - صيدي كه كافر در حضور مسلم بيرون بياورد حلال است يا نه
٣٨ - در تنوري كه كافر نان پخته بدون تطهير با آب ميشود نان پخت يا نه
٣٩ - انگشتري كه نگين آن را كافر نصب كرده نجس است يا نه
٤٠ - چه ميفرمائيد در دو زوجه رسول الله صلي الله عليه و آله كه آيا نكاح حقيقي معروف بين آن حضرت و آنها واقع شد يا نه
٤١ - زوجه و مملوك و پسر قبل از استيذان نذر نمايند باطل است يا منوط باجازه است
٤٢ - نذري كه براي وقت معيني شده و فوت شود قضا دارد يا نه
٤٣ - در حال نذر قدرت بر منذور شرط است يا نه
٤٤ - نذري كه زن قبل از تزويج كرده شوهرش ميتواند آن را فسخ كند يا نه
٤٥ - يتيمي كه سهم مشاعي از ملكي دارد قبل از بلوغش شركاء ميتوانند تقسيم نمايند يا نه
٤٦ - كسي كه ندانسته آب نجسي استعمال كند بعد بفهمد لباسش كه مباشر او بوده نجس ميشود يا نه
٤٧ - تزويج زن پدر و تزويج دو خواهر در امم سابقه حلال بوده يا نه
٤٨ - نماز در ارض موقوفه يا مغصوبه صحيح است يا نه و حكم آب مغصوب چيست
٤٩ - حكم املاك حاكم ظالم چيست
٥٠ - در شرع عرض راه هفت ذراع است يا پنج ذراع
٥١ - زمين خرابي را كه آباد كنند و قيمتش زياد شود خمس دارد يا نه
٥٢ - قسمت دوم خمس را بي اذن حاكم بسادات محتاجين ميتوان داد يا نه
٥٣ - كسي كه مهمانهاي مختلفه داشته باشد بايد بين فقير و غني تسويه كند يا فرق گذارد و اگر نتواند آيا واجب است كه بقرض هم باشد مثل هم از همه پذيرائي كند
٥٤ - مورد اين آيه كجاست : و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
٥٥ - معني فرمايش پيغمبر صلي الله عليه و آله چيست : اني نبي امي لااعرف الخط ، و نور حضرت زهرا با بودن نور پيغمبر و اميرالمؤمنين (ص‌) چگونه ظاهر ميشد
٥٦ - ائمه عليهم السلام در فضل مساوي هستند يا تفضيل بر يكديگر دارند
٥٧ - بيش از دو سال جايز است كه اگر بچه ضعيف باشد باو شير بدهند يا نه
٥٨ - مادر اگر بدون اجرت حاضر بشير دادن بچه باشد پدر ميتواند بچه را از او بگيرد يا نه
٥٩ - زني كه در حال مرض شوهرش او را طلاق داده و ندانيم بقصد محروم كردن از ارث بوده ارث ميبرد يا نه
٦٠ - زوج يا زوجه بعد از دخول اگر ديوانه شد احكام فسخ يا طلاق در اين موقع چيست
٦١ - اگر مختلعه در حال عده در بذل خود بدون اطلاع شوهر رجوع كند باين است يا شوهر حق رجوع دارد اگر چه بعد از عده باشد
٦٢ - كراهت كه شرط خلع است كراهت صورت است يا افعال و اگر زن بدون كراهت بذل كند باين ميشود يا نه
٦٣ - حضانت طفل بر مادر واجب است كه مجانا بنمايد يا نه
٦٤ - كسي كه صبح نهم سهوا يا جهلا از مني بمكه رود حكمش چيست
- ٩١١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٧٢

 )٢٦٣( رساله - جواب شيخ محمد جبلي و بيشتر آن از مسائل فقهيه است
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٧٣

 )٢٦٤( رساله - در جواب سائلي از سؤالات زير :
١ - امامت پسر بر والدين چگونه است
٢ - مستحق رد مظالم هاشمي است يا مطلق فقير
٣ - حكم خربوزه كه از آب غصبي داده شده چيست
- ٢٢٥ بيت
- نسخه اصل ( ب ٣ )
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٦٤ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي در كيفيت نماز شب
- ٢٣٨ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٧٤

 فصل ششم - در ذكر كتب تفسير
* * * * *
)٢٦٥( رساله - در بعض اسرار بسمله و حمد كه براي ميرزا علي طبيب هندي املاء فرموده‌اند
- ٦٩٤ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٧٥

 )٢٦٦( رساله - در بعض اسرار بسمله در جواب ملا محمدعلي شهير بجدلي
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٧٦

 )٢٦٧( رساله - در بيان اسرار بسمله
كه از حضرت سيدالشهداء عليه السلام در عالم رؤيا سؤال نمودند معني فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام : كلما في القرآن في الحمد و كلما في الحمد في البسملة ، تا آخر و آن حضرت جواب فرمودند ( اين رساله نيمه‌تمام است )
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٧٧

 )٢٦٨( رساله - در شرح و تفسير نقطه باء بسم الله الرحمن الرحيم (ملحق‌) در يكي از نسخ كه فهرست مندرجات آن بخط مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) است نام اين رساله ( كشفيه ) ذكر شده .

كه ابتداءا تصنيف فرموده‌اند
- ٢٠٣ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٧٨

 )٢٦٩( رساله - در بعض امور مستنبطه از بسم الله (ملحق‌) رساله‌اي ناتمام از سيد مرحوم (اع‌) در دست است در شرح حديث : الباء بهاء الله و السين سناء الله و الميم مجد الله ، كه چنانكه از متن آن برميآيد در ضمن سفري در جواب سائلي مرقوم فرموده‌اند و شايد همين رساله باشد و فعلا مشخصات آن ذيل عنوان اين رساله ثبت شد .

كه در بعض سفرها براي يكي از علما مرقوم فرموده‌اند
- ١٣٤٤ بيت قسمت موجود
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٧٩

 )٢٧٠( رساله - در تفسير آيه مباركه آية‌الكرسي
تا : له ما في السموات و ما في الارض ، تفسير شده و نيمه‌تمام مانده و در سن بيست سالگي در سفر مكه مرقوم فرموده‌اند و مشتمل است بر حكمتها و اسرار عجيبه
- ٨٢٨٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز همراه با شرح حديث عمران صابي و لوامع الحسينيه ١٢٧١
* * * * *

صفحه ٢٨٠

 )٢٧١( رساله يوميه
در جواب محمود نام از وجه جمع بين آيات داله بر اينكه خلقت آسمان و زمين در چهار روز واقع شده و خلقت رواسي در زمين و تقدير اقوات هم در چهار روز كه جمعا هشت روز ميشود و آيات داله بر اينكه خلقت در شش روز شده
- ١٢٥٤ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٥٦
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٢٨١

 )٢٧٢( رساله - در بيان مقامات ظاهر و باطن و تأويل قرآن و اخبار اهل بيت عليهم السلام (ملحق‌) رساله )٢٧٢( ظاهرا همان رساله )١٨٨( است كه تكرار شده است بتوضيح ذيل آن رساله مراجعه شود .

* * * * *

صفحه ٢٨٢

 فصل هفتم - در ذكر كتبي كه در جواب سؤالات مختلفه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٢٧٣( رساله - در جواب ميرزا ابراهيم شيرازي از مسائل زير :
١ - از معني نبوتين و ولايتين و فرق بين مطلق و مقيد آن دو و معني خاتميت
٢ - از حديث : ان النبي صلي الله عليه و آله حال حول القدرة و الولي حول العظمة و بعد صار الامر بالعكس ، كه نتيجه اين حديث در عالم ظاهر چيست
٣ - از معني فقره دعاي صباح : يا من دل علي ذاته بذاته
٤ - از حقيقت جبرئيل و معني وساطت او نسبت بپيغمبر صلي الله عليه و آله
٥ - از معني ملئكه عالين و دليل بر وجودشان از كتاب و سنت
٦ - از حقيقت روح‌القدس
٧ - از معني تفويض كه در اخبار ذكر شده
٨ - از معني عصمت و حقيقت آن
٩ - از معني كلام قوم كه ميگويند امامت از اصول دين نيست و منكرش كافر نيست
١٠ - از معني نيت و حضور قلب و توجه و قربت در عبادات
١١ - از معني قلب و از فرق بين عقل و روح
١٢ - از معني دين و مذهب و اسلام و ايمان و حق اليقين و عين اليقين و علم اليقين و حقيقت و شريعت و طريقت و فرق بين اينها بر مذهب اهل بيت عليهم السلام
١٣ - از ادعيه و اذكاري كه بجهت دفع وسواس و اعتقاد و عمل و رفع شكوك و شبهات خوانده شود
- ٤٩٥٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٦ شعبان ١٢٥٨ در جزيره تاجيه نزديك مسجد كوفه
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٨٣

 )٢٧٤( رساله اسرار الشهادة
در جواب حاج عبدالوهاب قزويني در اسرار شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام
- ١٠٠٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٤ جمادي‌الاولي ١٢٣٨
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٨٤

 )٢٧٥( رساله - در جواب سيد امجدعلي از مسائل زير :
١ - از فرق بين طريقه شيخيه و اخباريه و اصوليه
٢ - از ترتيب كيفيت طبخ و تربيت مولود فلسفي
٣ - از كيفيت مسئله علم كه از دعاي عديله استنباط ميشود
٤ - از مسئله شرب قليان كه ميتوان استدلال نمود كه توتون از اشياء مره است كه انكار ولايت ائمه را عليهم السلام كرده
- ٥٦٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٨٥

 )٢٧٦( رساله - در جواب سيد حسين قطيفي از مسائل زير :
١ - از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام در تفسير آيه : انه هو اغني و اقني ، كه فرموده‌اند : اغني كل انسان بمعيشته و ارضاه بكسب يده ، و حال آنكه بسياري هستند كه از كسب خود راضي نيستند
٢ - از معني حديثي در تفسير آيه : فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين
٣ - از معني فرمايش امام عليه السلام : ان كل شئ حامله الماء و الماء علي الهواء و الهواء لايحد
٤ - براي مؤمنين در جنت برزخ تناكح و تزاوج هست يا نه
٥ - بعض علما نقل كرده‌اند كه فايده مصافحه انصار با حضرت سيدالشهداء عليه السلام در روز عاشورا اين بود كه از مخالفين كسي كه در صلبش اولاد مؤمني بود با آنها مقابل نميشد كه او را بكشند مأخذ اين قول كجاست
٦ - سر اينكه معراج در شب واقع شد چيست و معني اينكه غايت را مسجد اقصي فرموده‌اند چيست و حال آنكه آن حضرت از جميع مراتب خلق تجاوز فرمود
٧ - مراد از مكان در فرمايش پيغمبر صلي الله عليه و آله در خطبه غدير : و احاط بكل شئ علما و هو في مكانه ، چيست
٨ - معني فرمايش حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام چيست كه روزي در حال مرضش بعد از ضربت خوردن فرمود : افرشوا لي صحن داري لعلي انظر في ملكوت السموات ، آيا در غير صحن خانه ملكوت از او پنهان بود
٩ - روزي حضرت امير عليه السلام از پهلوي ديوار خميده تند عبور فرمود عرض شد : اتفر من قضاء الله ؟ فرمود : افر من قضاء الله الي قدره ، معني فرمايش چيست
١٠ - معني اينكه فرموده‌اند ميت چهارده معصوم (ع‌) را مشاهده مينمايد چيست و چگونه اجنبي حضرت زهرا عليها السلام را مشاهده مينمايد
١١ - معني اين حديث چيست : ان آخر طعم يجده الانسان عند موته طعم العنب
١٢ - معني اين حديث چيست : ان القوم اذا كانوا جلوسا و سكتوا كلهم فتلك لحظة ملك الموت اياهم
١٣ - مراد از فرمايش خداوند : و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ، درخت زيتون است و وجه اختصاص بطور سيناء چيست و حال آنكه همه جا ميرويد
١٤ - فائده تكليف كسي كه در عالم ذر ايمان را انكار كرده چيست
١٥ - سر تعبير خواب بغير آنچه در خواب ديده شده چيست
١٦ - چگونه بجهاد تكليف فرمودند و حال آنكه خداوند ميفرمايد : ما جعل عليكم في الدين من حرج
١٧ - معني اينكه فرموده‌اند در بريدن دست دزد كف را نميبرند چون از مساجد است و آنها از خدايند چيست و حال آنكه در قطع پا انگشت ابهام بريده ميشود با اينكه از مساجد است
١٨ - چگونه توجيه ميشود مراتب هفتگانه وجود كه مشيت است تا آخر در مثل نماز و روزه و اعمال ديگر
١٩ - معني فرسخهائي كه در تعيين طول و عرض شمس و قمر فرموده‌اند چيست
٢٠ - معني اين حديث چيست : ان من خاف الله اخاف الله منه كل شئ ، و حال اينكه امروز مي‌بينيم مؤمن از همه چيز ترسان است
٢١ - معني اين چيست كه فرموده‌اند بعض آيات كتاب خدا تأويلش بر غير تنزيلش است
٢٢ - معني فرمايش حضرت رضا عليه السلام در صفات خداوند چيست : شاء لا بهمة مريد لا بهماته ( بهمامة ظ )
٢٣ - معني مشيت عزم و مشيت حتم چيست
٢٤ - معني اينكه فرموده‌اند شبها لباسهايتان را بپيچيد اگر نپيچيد شياطين آنها را تا صبح ميپوشند چيست
٢٥ - معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام در تفسير آيه : الله يتوفي الانفس حين موتها ، تا آخر چيست و اول حديث اين است : انه اذا نام العبد خرجت نفسه ، تا آخر
٢٦ - معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام در تفسير آيه : فنظر نظرة في النجوم ، تا آخر چيست و اول حديث اين است : الله تعالي خلق روح القدس و لم‌يخلق خلقا اقرب اليه منها ، تا آخر
٢٧ - فرق بين صفات ذات خداوند و صفات افعالش چيست
٢٨ - معني آيه : فكان قاب قوسين ، چيست و حال آنكه اصلش : فكان كقابي قوس ، بوده
٢٩ - سؤال از معني حديث : ان الميت اذا دفن لايتخلف احد عند القبر لئلايحدث علي الميت شئ فتسمع الاحياء
٣٠ - معني اينكه زكوة اوساخ اموال است و خمس اينطور نيست چيست
٣١ - علت چه بود كه وقتي كه ذكر حضرت يعقوب (ع‌) نزد حضرت صادق عليه السلام ميشد سه مرتبه ميفرمود : صلي الله علي الشيخ
٣٢ - جمع بين حديث : ان ما اصاب الانسان غير المعصوم فهو عن ذنب و هذا له تصفية ، و حديث : ان اشد الناس بلاء الامثل فالامثل ، چگونه است
٣٣ - سؤالي است از كيفيت علم خداوند
- ١٣٨١ بيت
- ناتمام
- نسخه اصل ( ب ٣ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٨٦

 )٢٧٧( رساله - در جواب شيخ سليمان مسقطي
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد و فهرست كوچك )
* * * * *

صفحه ٢٨٧

 )٢٧٨( رساله - جواب ميرزا شفيع مازندراني از مسائل زير (ملحق‌) اين رساله همان رساله )١٧٧( است و در نسخه اصل آن متن سؤالات ذكر نشده بوده لكن در بعض نسخ ديگر ذكر شده و شايد بهمين علت مكرر ثبت شده .
:
١ - دو غاصب خلافت را كه ابليس در جهنم ديد همان دو موجود در زمان حضرت رسول (ص‌) بودند يا دو شبه و مثال آنها يا ارواح آنها
٢ - خلقت بهشت و جهنم پيش از خلقت اهلشان است يا بعد يا همراه آنها يا متدرجا خلقت ميشوند
٣ - سر ايجاد نطفه‌هاي خبيثه در ارحام مطهره و اصلاب شامخه و بالعكس چيست
٤ - سر اينكه مداومت بر خواندن سوره نبأ باعث بر توفيق حج است چيست و كيفيت مداومت چگونه است و علت عدم تأثير چيست
٥ - اورادي كه مجرب باشد براي اداي ديون تعليم فرمائيد
٦ - سر شير شدن نقشي كه بر متكا بود و خوردن آن شقي را و برگشتن او بحالت اول چيست و اجزاي آن مرد و آن شير كجا رفت و كيفيت عود قيامت چگونه است
٧ - اگر زيد عمرو را در خواب ببيند و اخبار صادقه از او بشنود چطور است كه عمرو در بيداري از آن خبرها چيزي نميداند
٨ - اينكه فرموده‌اند ارواح مؤمنين در وادي السلام و از كفار در برهوت است چطور جمع ميشود با اينكه فرموده‌اند مؤمنين از زيارت قبورشان در قبورشان مسرور ميشوند
٩ - سر آوردن ايام اربعه يعني عيد فطر و اضحي و غدير و جمعه را در روز قيامت بصورت عروس چيست و مراد از يوم چيست
١٠ - سر آمرزش گناه چهل ساله خواننده دعاي هر شب ماه مبارك رمضان چيست و شامل حق الناس هم ميشود يا نه
- ٦٨١ بيت كه با افزودن سؤالات حجم رساله ٨٠٠ بيت شده
- نسخه اصل ( ب ٣ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٠
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٨٨

 )٢٧٩( رساله - در شرح اشعار منسوبه بحضرت امير عليه السلام (ملحق‌) در صفحه ٢٠ رساله در شرح بعض فقرات شرح الزيارة بشماره )١٤٧( فهرست رساله فوق را زاد السالكين ناميده‌اند .
:
اري العلم في ذل و جوع و محنة       ** * **      و بعد عن الآباء و الاهل و الوطن
فلو كان كسب العلم اسهل حرفة       ** * **      لماكان ذو جهل في الاهل و الوطن
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٨٩

 ( رساله شيرازيه در جواب آقا ميرزا ابراهيم شيرازي گذشت )
* * * * *
)٢٨٠( رساله - در جواب شيخ ضيف‌الله قطيفي از مسائل زير :
١ - از معني : يا من دل علي ذاته بذاته ، و از معني ذات
٢ - از معني فرمايش امام عليه السلام : لو لم‌نزدد لنفد ما عندنا ، و جمع آن با اخبار داله بر احاطه علم ايشان
٣ - از معني آيه شريفه : ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا
٤ - جمع بين دو سيده در نكاح حرام است يا حلال يا مكروه
٥ - بقاء بر تقليد ميت و ابتداء بآن جايز است يا نه
٦ - نصب كلمه آل در : صلي الله عليه و آله ، جايز است يا نه
٧ - از معني قول خداي تعالي : ان عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم ، شهور كه بائمه عليهم السلام تفسير شده ، اربعه حرم در ميان ايشان كيانند
٨ - نماز در فضله حيوان مأكول اللحم صحيح است يا نه
٩ - بول اسب و قاطر و الاغ طاهر است يا نجس
- ٣١١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٨ رجب ١٢٥٢
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، سؤال ٣ و ٧ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٢٩٠

 )٢٨١( رساله عامليه در جواب از مسائل زير :
١ - فرق بين دوام خداوند و دوام بهشت و جهنم و زمين و آسمان چيست
٢ - آيا خداوند بوجود زيد قبل از موجود شدنش علم دارد يا نه
٣ - با علم خداوند بايمان مؤمن و كفر كافر ثمره تكليف آن دو چيست
٤ - ما كه در حين خطاب پيغمبر صلي الله عليه و آله معدوم بوده‌ايم چگونه مخاطب بآن خطاب ميشويم
٥ - تكليف در عالم ذر باصول و فروع هر دو بوده يا نه
٦ - اينكه فرموده‌اند از خوردن بقول و فواكهي كه از شجره مزن و شجره زقوم بر آنها چكيده باشد نطفه مؤمن و نطفه كافر از آن بعمل آيد ثمره اين خوردن چيست و حال آنكه از روز اول شقي شقي است و سعيد سعيد
٧ - ثمره بعثت انبيا و رسل چيست و حال آنكه شقي از اول شقي است و سعيد سعيد
٨ - خلق كه در عالم ذر بصورت مورچه بودند بصلب آدم (ع‌) برگشتند يا در مكان معلومي ديگر ساكن شدند
٩ - اصحاب يمين كه امر بدخول نار شدند و داخل شدند و اصحاب شمال امتناع كردند اين امر در عالم ذر بود يا قبل يا بعد از آن
١٠ - چرا اهل بيت عليهم السلام را ثقل اصغر ناميده‌اند
١١ - آيا كعبه اشرف از قرآن است كه استقبال و استدبار آن در حال تخلي جايز نيست و نسبت بقرآن چنين نيست
١٢ - چرا وقتي كه از پيغمبر صلي الله عليه و آله سؤال معجز ميشد انتظار وحي را ميكشيدند و ائمه عليهم السلام بدون توقف جواب ميفرمودند
١٣ - معني فرمايش امام (ع‌) چيست : نحن اوقعنا الخلاف بينكم
١٤ - با اينكه حضرت امام حسن (ع‌) اكبر و اعلي از حضرت امام حسين (ع‌) بودند چرا ائمه از نسل حضرت امام حسين (ع‌) هستند
١٥ - چگونه قول معصوم داخل اجماع ميشود و حال آنكه شخص امام ديده نميشود
١٦ - چرا ائمه عليهم السلام بايد دوازده باشند
١٧ - اسامي ائمه عليهم السلام مختار خودشان است يا خداوند اختيار كرده و در صورت ثاني وجه ترجيح اين اسماء بر ساير اسامي چيست
١٨ - چرا پيغمبر صلي الله عليه و آله از نصاري جزيه قبول فرمود و آنها را واگذاشت و حال آنكه قادر بر قتل يا اسلامشان بود و اين عذري براي آنها در قيامت خواهد بود كه ما اطاعت كرديم نبي ترا پس چرا عذاب ميكني ما را
١٩ - معني قول خداوند چيست : و ما جعلنا للكافرين علي المؤمنين سبيلا ، و حال آنكه خلاف اين را مي‌بينيم
٢٠ - سؤال از معني قول خداي تعالي : و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا
٢١ - در قول خداوند : و ما كان استغفار ابرهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه ، مراد از موعدة چيست
٢٢ - كيفيت صورت رجعت و كيفيت ترتيب خروج ائمه عليهم السلام و مدت بقاء رجعت و كيفيت كشتن پيغمبر (ص‌) ابليس را با اينكه تا قيامت مهلت داده شده بيان فرمائيد
٢٣ - كيفيت بناء عالم و احياء خلق و حشر و حساب را بيان فرمائيد
٢٤ - اجداد پيغمبر صلي الله عليه و آله كفار بودند يا مؤمنين
- ٢١٣٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٤ جمادي‌الاولي ١٢٣٦
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، سؤال ١٩ و ٢٠ و ٢١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير ) ، سؤال ١٧ در مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ نيز بتنهائي چاپ شده
* * * * *

صفحه ٢٩١

 )٢٨٢( رساله - در جواب حاج عبدالمطلب از مسائل متفرقه بسيار
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٢٩٢

 ( رساله در جواب حاج عبدالوهاب قزويني در اسرار الشهادة گذشت )
* * * * *
)٢٨٣( رساله - در جواب شيخ علي بن قرين از بعض مسائل فقه و بيان اشرف عوالم و اقدم آنها و تفسير قول خداي تعالي : و فديناه بذبح عظيم ، و سر در استحباب بوسيدن رو و پيشاني دون يد و تفسير قول خداي تعالي : ان اول بيت وضع للناس ، ظاهرا و باطنا و كيفيت شاخص و طريق رسم دايره هنديه براي معرفت زوال و ذكر قاعده در تعيين قبله
(ملحق‌) مسائل اين رساله بشرح ذيل است :
١ - كسي كه در معصيتي كه بعمد مرتكب شده بقتل برسد وصيت او در حال مرض صحيح است يا خير
٢ - ناتج از محلل كه در آن بعض اعضاي بني‌آدم مثل صورت باشد حلال است يا حرام
٣ - نماز در خز و سنجاب جايز است يا نه
٤ - اشرف عوالم و اعلي و اقدم آنها چيست و مثل هر يك چيست و عدد آنها چند است
٥ - تفسير باطن آيه : و فديناه بذبح عظيم ، چيست
٦ - معني فرمايش مؤلف (اع‌) كه وجه چون وجه قلب است بوسيدن آن دون ساير اعضا جايز است چيست
٧ - معني آيه : و لله علي الناس حج البيت ، الخ چيست و معني بيت و استطاعت و سبيل و موصوف بكفر و كفر چيست
٨ - كيفيت نصب شاخص و معرفت زوال در اوقات و شهرهاي ديگر چيست
٩ - سه مسأله‌اي كه بين شيخ مرحوم (اع‌) و اهل عراق در آنها اختلاف بود كدام است
- ٤٧٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٩٣

 )٢٨٤( رساله - در جواب ملا كاظم مازندراني از مسائل زير :
١ - از شرح كلمات شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در علم كيميا
٢ - از بيان نسبت هر يك از ايام هفته بحرفي از حروف
٣ - بقاعده جفر از لفظ ولي الله اسم مبارك اميرالمؤمنين علي (ع‌) را ميتوان بيرون آورد و از الفاظ ديگر هم ممكن است يا نه
٤ - از بيان كيفيت ارتقاء مراتب توحيد كه چگونه به پنج‌هزار و دويست و هشتاد ميرسد
٥ - مراد از كعب كه در كتب قوم ذكر شده چيست
٦ - طلب تفقه چگونه بايد نمود
٧ - وجه تسميه ائمه عليهم السلام چيست
- ٧٦٢ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٩٤

 )٢٨٥( رساله - در جواب شيخ محمد بن شيخ حسين بحراني از مسائل زير :
١ - از معني حديث : لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة و لا بد في غيبته من عزلة و نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة
٢ - از معني حديث : ان لنا مع الله حالات ، الخ
٣ - از معني خوردن حضرت آدم (ع‌) از شجره و معني معصيت او با آنكه معصيت نبود
٤ - از معني فرمايش شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در توحيد : اطلاق العبارة تقع علي العنوان
٥ - از معني حديث : من زعم انا خلاقون بامره فقد كفر
٦ - از معني : كمال التوحيد نفي الصفات عنه
٧ - از معني قول خداوند : ماترددت في شئ انا فاعله ، الخ
٨ - از دليل عقلي بر وجود حجت و رجعت ائمه عليهم السلام
٩ - از وجه فضيلت حضرت قائم عجل الله فرجه بر ائمه هشت‌گانه (ع‌)
١٠ - از تعيين امام صامت و ناطق در زمان غيبت
١١ - مطابقه بين آيه شريفه : و قفوهم انهم مسئولون ، و آيه شريفه : لايسئل عن ذنبه انس و لا جان
١٢ - از معني موت ثاني در آيه شريفه : ربنا امتنا اثنتين
١٣ - از معني مثال كه چيست و كجاست
١٤ - از معني معراج پيغمبر صلي الله عليه و آله و اينكه چند مرتبه آن حضرت عروج فرمود
١٥ - از معني : حسين مني و انا من حسين (ع‌)
١٦ - از معني حديث : من عبد الاسم و المعني فقد اشرك و من عبد الاسم دون المعني فقد كفر ، الخ
١٧ - از فرق بين جنت آدم و جنت خلد و اينكه هر يك كجايند
١٨ - از حكم تقصير مسافر كه قصد چهار فرسخ كرده و همان روز اراده برگشتن ندارد
١٩ و ٢٠ - از بعضي احكام تقصير مسافر
٢١ - از تأويل وجه تسميه سوره حمد بسبع مثاني
٢٢ - از معني حديث وارد در نماز : ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها
٢٣ - غسل جنابت در ماه رمضان از اول شب واجب است يا تا وقت ضيق وقت مستحب است
٢٤ - از معني كثير السفر و حكم آن
٢٥ - از اينكه مسافر وقتي كه بحدود بلدش رسيد بايد تمام بخواند يا وقتي كه داخل منزلش شد
٢٦ - از اينكه صلوات وقت ذكر پيغمبر صلي الله عليه و آله واجب است يا مستحب و فائده آن براي ما و ايشان چيست
٢٧ - از معني آيه شريفه : و لايحيطون بشئ من علمه الا بما شاء
٢٨ - از معني عبارت : يا خفيا لفرط ظهوره
٢٩ - قسم نزد غير مجتهد باعث سقوط حق ميشود يا نه
٣٠ - ذات ولد هم ثمن ارث ميبرد يا نه
٣١ - جمع بين دو علويه جايز است يا نه
٣٢ - چه ميفرمائيد در قراءات سبعه يا عشره يا قراءات شواذ
٣٣ - از سر وجوب روزه و نماز و ركعات پنجاه و يك گانه و بعض اسرار صلوة
٣٤ - در دو ركعت آخر براي امام حمد مستحب است يا تسبيح
٣٥ - كسي كه در غير مسجد بجماعت برسد كه از نماز فارغ شده باشند باذان آنها ميتواند اكتفا كند يا نه
٣٦ - آن پنج چيزي كه امام لاحق بر امام سابق زياده دارد كدامند
٣٧ - كسي كه قضا بر ذمه دارد نافله ميتواند بخواند يا نه
٣٨ - علم اصول را جايز است كه با مطالعه تحصيل نمود يا نه
٣٩ - در سفر حرام بايد تقصير نمود يا تمام و در سفر مباح كه زاد و راحله از حرام باشد چه بايد كرد
٤٠ - سؤال از معني : السلام علي شهور الحول و عدد الساعات و حروف لا اله الا الله في الرقوم المسطرات
٤١ - علت خسوف قمر فقط در اواسط ماه و كسوف شمس فقط در اواخر ماه چيست
٤٢ - علت نماز كسوف و خسوف چيست
٤٣ - نماز براي زلزله بر اهالي بلاد هم واجب است يا نه
٤٤ - بحكم مجتهد در ايقاعات و احكام غير عبادات بعد از موتش ميتوان عمل نمود يا محتاج بتجديد است
٤٥ - مقلد ميتواند از مجتهد حي بمجتهد حي ديگر عدول كند يا نه
٤٦ - حضرت نوح و ابرهيم عليهما السلام كداميك افضل بودند
٤٧ - جمع بين فرمايش : لو كشف الغطاء ماازددت يقينا ، و اين فرمايش : لولا انا نزداد لنفد ما عندنا ، چگونه است
٤٨ - سبزي كه با آب نجس آب داده شده حرام است يا مكروه
٤٩ - كسي كه بعدل و توحيد و نبوت و امامت و معاد اعتقاد دارد و قادر بر اقامه دليل نيست مثاب است يا نه
٥٠ - متخلفين از نصرت حضرت سيدالشهداء عليه السلام مثل محمد بن حنفيه و امثال او عذرشان چه بود
٥١ - آب مطلق اگر تصعيد شود باز هم مطلق است يا نه
٥٢ - در حديث : اتقوا الخروج بعد نومة فان الله دوارا ، مراد از نومه و دوار چيست
٥٣ - معني اين فرمايش چيست كه نماز فريضه از بيست حجه بهتر است با اينكه زحمت آن كمتر است
٥٤ - معني فشار قبر و خزن رياح اربعه و معني حديث : يا سلمان انا خازنها ، چيست
٥٥ - معني اينكه فرموده‌اند كسي نزد قبر ميت نماند كه زنده‌ها آنچه بر ميت ميگذرد نشنوند چيست
٥٦ - ضرايح مقدسه قبور ائمه عليهم السلام است يا حفره‌هاي ايشان و خودشان بآسمان برده شده‌اند
٥٧ - اگر ميت بثلث وصيت كرده و براي وصي اجرتي تعيين نكرده ميتواند از ثلث بردارد يا نه
٥٨ - در ديون و امانات ميتوان بشاهدين و يمين بر ميت حكم نمود يا نه
٥٩ - حضرت سيدالشهداء عليه السلام در زمان حضرت امام حسن عليه السلام صامت بودند يا ناطق
٦٠ - كسي كه تقليد ميت ميكند ميتوان در نماز باو اقتدا كرد
٦١ - در شاهد عدالت تامه معتبر است يا بظاهر اكتفا ميشود
٦٢ - حكم ذبيحه ناصب چيست
٦٣ - چرا فقط در نمازهاي يوميه اذان و اقامه بايد گفت
٦٤ - كسي كه مرده و وارث ندارد حكم سكني در خانه‌اش چيست
٦٥ - معني فضيلت زيارت حضرت رضا بر زيارت حضرت سيدالشهداء عليهما السلام چيست
٦٦ - نذر فرزند و سفر او بدون اذن پدر جايز است يا نه و مالك مالش هست يا منوط بنظر پدر است
٦٧ - از آنچه ظالم باسم زكوة و مقاسمه ميگيرد ميتوان چيزي گرفت يا نه
٦٨ - فرق بين زوجات بواسطه تفاوت شرف آنها ميتوان گذاشت يا نه
٦٩ - نافله شب افضل است يا نافله زوال
٧٠ - حضرت زينب سلام الله عليها معصومه بودند يا نه
٧١ - چرا حضرت سيدالشهداء عليه السلام بحضرت زينب (ع‌) وصيت فرمود نه به حضرت سجاد عليه السلام
٧٢ - كسي كه وقت اضطراري مشعر يا عرفه را ادراك كند از او مجزي هست يا نه
٧٣ - حكم زني كه با عمره داخل مكه شد و حائض شد چيست
٧٤ - در نماز ميت عدالت امام شرط است يا نه
٧٥ - كسي كه در نماز نيت روزه كند نمازش صحيح است يا نه و آن نيت صحيح است يا نه
٧٦ - كسي كه ببيند ديگري اخلال بافعال نماز كرده يا نجاستي در بدن دارد بايد باو خبر دهد يا نه
٧٧ - معني آيه : و ان منكم الا واردها ، چيست و حال آنكه بعمومش شامل ائمه عليهم السلام و صلحا ميشود
٧٨ - مزيت اتمام نماز در مواضع اربعه چيست و حدود آن مواضع كدام است
٧٩ - اينكه در پيغمبر صلي الله عليه و آله روايت شده : حملت به امه في ايام التشريق ، با اينكه آن حضرت در ربيع‌الاول متولد شده‌اند چگونه مطابقت ميكند
٨٠ - عدل اين است كه طينت عليين و طينت سجين مساوي باشند پس چرا مخالفين بيشترند
(ملحق‌) سؤال - آيا تكبير گفتن بعيد قبل از قريب در صف نماز جايز است - ١٨٢٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٨٥ رساله - در جواب شيخ محمد بن حسين بن خلف بن سلمان بحراني
از چهار مسأله :
١ - قول شما در مورد اجتهاد و علامت مجتهد چيست
٢ - تفسير آيه : ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ، الخ چيست
٣ - تفسير آيه : الم غلبت الروم ، الخ چيست
٤ - سؤال از معني عبارتي از حديث عمران صابي مروي از حضرت رضا (ع‌)
- ٩٢٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٩٥

 )٢٨٦( رساله - در جواب شيخ محمد بن حسين بن خلف بن سلمان
از سي و نه مسئله مشكله :
١ - تفسير آيه : وسع كرسيه السموات و الارض ، چيست و كيفيت خلق سماوات و ارض چيست و آيا طباق است يا كروي و معني عرش در آيه : و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، و آيه : و هو رب العرش العظيم ، چيست
٢ - معني فرمايش حضرت امير عليه السلام : انا الواقف علي الطتنجين و الالف بين الواوين ، چيست
٣ - اينكه مصالح عباد در تكوين و تشريع بواسطه معصومين عليهم السلام جاري ميشود چه معني دارد
٤ - از تفسير حروف نورانيه مثل حواميم و طواسين و غير آنها و معني آيه : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين
٥ - معني فرمايش اميرالمؤمنين (ع‌) : انا كابّ الدنيا لوجهها ، چيست
٦ - معني آيه : و السموات مطويات بيمينه ، چيست و معني طي و يمين چيست
٧ - تفسير و تأويل آيه : و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ، الخ چيست
٨ - آيا حكم كسي كه در كربلا دفن شود از نظر اسقاط عذاب قبر مثل غري است و حد كربلا و حد غري چقدر است و اينكه فرموده‌اند : كل قبورنا كربلا ، چه معني دارد و وجه فرمايش سيدالشهدا عليه السلام : هيهنا محشرنا و منشرنا ، چيست
٩ - بين زيارت سيدالشهدا عليه السلام و اقامه عزاي ايشان براي كسي كه فقط قادر بر يكي از اين دو است كدام افضل است
١٠ - معني نفخه چيست و آيا باموات رسيده يا نه و معني قبض عزرائيل ارواح را چيست
١١ - درباره حديث ثقلين كه وارد شده كتاب خدا ثقل اكبر و اهل بيت (ع‌) ثقل اصغرند اين چگونه ميشود و حال آنكه امام افضل از قرآن است
١٢ - اينكه خداوند حكايت از حضرت موسي (ع‌) ميفرمايد : ارني انظر اليك ، چگونه ايشان با جلالت قدر خود چنين سؤالي ميكنند و معني اندكاك جبل چيست
١٣ - اينكه در حديث وارد شده كه در رجعت قبه حسين (ع‌) با نود قبه ميآيد نكته در آن چيست و وجه اختصاص سيدالشهدا (ع‌) به اموري مثل زيارت ايشان در ايام فضائل و بودن ائمه از نسل ايشان و اجابت دعا تحت قبه ايشان چيست و آيا منظور قبه صبر است چنانكه وارد شده يا همين قبه منصوبه
١٤ - آيا حج بتنهائي بدون زيارت رسول خدا (ص‌) افضل است يا زيارت حسين (ع‌)
١٥ - معني اينكه زيارت حسين (ع‌) معادل هفتاد حجه است يا كمتر يا بيشتر چيست آيا مراد ثواب زيارت است يا نه و معني اينكه ايام زيارت از عمر زائر حساب نميشود چيست و حال آنكه ديده‌ايم كه بعضي در همين ايام از دنيا ميروند
١٦ - در آيه : مايكون من نجوي ، تا آنكه ميفرمايد : هو معهم اينما كانوا ، آيا اين احاطه قيوميت است يا خير و معني حديث : ان الله داخل في الاشياء ، الخ چيست
١٧ - معني قصبه ياقوت كه مشتمل بر هفت عقد است در كلام شيخ (اع‌) چيست
١٨ - معني اينكه در حديث وارد شده : ان آدم (ع‌) لم‌يقر و لم‌يجحد ، و آيه : و لقد عهدنا الي آدم من قبل فنسي ، الخ چيست و معني نسيان با وجود عصمت ايشان چه ميباشد و آيا همانطور كه تفسير شده بمعني ترك است
١٩ - معني آيه نور از باب تفسير و تأويل چيست و معني زيت چيست آيا حقيقت محمديه است چنانكه شيخ (اع‌) فرموده‌اند
٢٠ - فرق بين مقام احديت و واحديت چيست و معني علم و قدرت و سمع و بصر كه صفات ذات خداوند هستند و معني تعدد آنها با اينكه در ذات تعددي نيست چيست
٢١ - سؤال از كيفيت خلق ملائكه و جن و فرق بين آنها
٢٢ - معني سلسله طوليه و سلسله عرضيه چيست
٢٣ - چگونه حضرت پيغمبر (ص‌) منتظر وحي ميشدند و حال آنكه از آن واسطه افضل بودند
٢٤ - اينكه در حديث ابي‌الصامت وارد شده كه معصومين (ع‌) از ده طينت خلق شده‌اند معني آن چيست
٢٥ - معني صخره‌اي كه تحت ارض است چيست و آيا سجين همانست يا غير آن و معني جبل قاف و ماوراء آن كه در حديث ابن‌عباس وارد شده چيست
٢٦ - معني حديث مروي در بصائر الدرجات درباره قبه حضرت آدم (ع‌) چيست
٢٧ - معني اوليت در فرمايش حضرت امير (ع‌) : انا آدم الاول انا نوح الاول ، چيست
٢٨ - معني حديث : الشقي شقي في بطن امه ، الخ چيست و مراد از ام كدامست
٢٩ - معني فرمايش حضرت امير (ع‌) : ظاهري ولاية و باطني غيب لايدرك ، چيست
٣٠ - آيا بجز حضرت امير (ع‌) ائمه ديگر را ميتوان باسم اميرالمؤمنين خواند
٣١ - از قرآن موجود آيا چيزي اسقاط يا تحريف شده يا خير و كه آنرا جمع كرده و آيا مأخوذ از تأليف حضرت امير (ع‌) است
٣٢ - معني اينكه فرموده‌اند كربلا را از زمين برداشته و در بهشت ميگذارند چيست
٣٣ - وجه تسميه حضرت عيسي (ع‌) بمسيح چيست و سبب چيست كه ايشان و حضرت يحيي تزويج ننمودند با اينكه از سنن مرسلين است
٣٤ - از ايام متبركه كدام روز براي زيارت سيدالشهدا (ع‌) افضل است
٣٥ - معني تطاير كتب در روز قيامت چيست
٣٦ - معني ميزان و وزن و صراط بين جنت و نار چيست و آيا همان ولايت است يا نه
٣٧ - معني تجسم اعمال چيست
٣٨ - اگر مجتهدي بميرد و مجتهد ديگر دور بوده و مقلد دسترسي باو نداشته باشد آيا بقاء بر تقليد اول تا وقتي كه دسترسي بحي ممكن شود جايز است يا نه
٣٩ - آيا چنانكه بعض علما گفته‌اند ام‌ولد از همه چيز يك‌هشتم مي‌برد يا حكم او مثل بقيه است
٤٠ - اگر كسي با وجود پدر و جد درباره طفلش يا ثلثش بغير ايشان وصيت كند نزد شما صحيح است يا خير و وصيت پسر دهساله صحيح است يا نه و اگر كسي كل مال خود را در مرض موت بديگري هبه كند صحيح است يا نه
٤١ - وصيت بنده صحيح است يا نه خواه مدبر باشد يا مكاتبه يا ام‌ولد يا آنكه پدر و مادر او هم بنده بوده باشند و آيا اجازه مولا شرط است
- ٢٢٧١ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٦
- خطي
* * * * *
١(ر)٢٨٦ (ملحق‌) رساله - در جواب شيخ محمد بن حسين بن خلف بن سلمان
از ٧٩ مسأله كه بسياري از آن سؤالات فقهيه است و نسخه ناتمامي از آن بدست آمده كه سؤالات آن بشرح ذيل است :
١ - معني آيه : لواحة للبشر عليها تسعة‌عشر ، چيست و معني اين عدد خاص چيست
٢ - معني روح‌القدس كه مسدد پيغمبر و ائمه عليهم السلام است چيست و اين تسديد با وجود اينكه ايشان بلاواسطه حجج خداوندند چه معني دارد
٣ - در حديث است كه : ان الله خلق المشية بنفسها ، الخ كيفيت قبض آن چگونه است آيا بنفس آنست يا بغير آن
٤ - فرمايش حضرت پيغمبر (ص‌) بجبرئيل : عند الشدائد لاتخذلني يا اخي جبرائيل ، با اينكه او خادمي از خدام ايشان بود چه معني دارد و آيا محتاج باو بودند
٥ - اينكه معصوم عليه السلام با وجود علمي كه دارد سم را تناول ميفرمايد يا شمشير در ايشان اثر ميكند چگونه است
٦ - اينكه خداوند معصيت را در بنده خلق فرموده در حالي كه ميداند كه آنرا انجام خواهد داد چه معني دارد و آيا اين اعانت بر آن نيست
٧ - معني ليلة القدر و نزول ملائكه بر حضرت صاحب الامر (ع‌) چيست و حال آنكه ايشان حجت بر كلند بلاواسطه
٨ - هر گاه شخص مجبور به سب يا برائت شود چه ميكند احاديث در اين باب مختلفند
٩ - معني حديث وارد كه كوثر از ورود محبين خوشحال ميشود چيست و اين كوثر چيست و كجاست
١٠ - معني اينكه اميرالمؤمنين (ع‌) در حالي كه عصائي از عوسج بدست دارد بر كوثر است چيست
١١ - تفسير ظاهر و باطن آيه : ان اول بيت وضع للناس ، الخ چيست و بيت و امن و دخول چه معني دارد
١٢ - خصائصي كه مختص حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله است دون امت چيست و آيا نكاح ازواج اميرالمؤمنين (ع‌) هم بعد از ايشان بر امت حرام بوده
١٣ - چرا رسول خدا صلي الله عليه و آله در حيات خود بين دو نماز را جمع نميفرمود و آيا اين سنت اميرالمؤمنين و اولاد ايشان عليهم السلام است
١٤ - عيوبي كه بواسطه آن غلام و كنيز رد ميشوند چيست
١٥ - آزاد كردن بنده در حال مرض او يا فرار در صورتي كه بداند بهبود نمي‌يابد يا برنميگردد چگونه است و آيا ثوابي دارد
- ١٠٢٤ بيت قسمت موجود
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٩٦

 )٢٨٧( رساله - در جواب شيخ محمد صحاف احسائي از مسائل زير :
١ - از جمع بين آيه : يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد ، و آيه : لاملأن جهنم
٢ - از تفسير آيه : خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء الله
٣ - سؤال از حقيقت شفاعت
٤ - سؤال از جمع بين آنچه فرموده‌اند : انهم عليهم السلام يتحملون ذنوب شيعتهم ، و بين قول خداي تعالي : و لاتزر وازرة وزر اخري ، و از جمع بين اين تحمل كه فرموده‌اند و فرمايشات داله بر اينكه بعض عصات شيعه معذبند
٥ - سؤال از بيان قالب مثالي
٦ - سؤالات ديگري از همين نوع و سؤالاتي از مسائل فقه كه چون نسخه اين كتاب در دست نيست ضبط آنها ميسر نشد
(ملحق‌) نسخه‌اي از اين رساله پيدا شده و دنباله سؤالات بشرح ذيل است :
٦ - از جمع بين حديث يونس بن ظبيان از حضرت صادق (ع‌) كه فرمودند سبحان الله المؤمن اكرم علي الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير اخضر ، و كلام مؤلف (اع‌) در بعض رسائل كه بسا از جسد مثالي به حوصله طير اخضر تعبير آورده ميشود
٧ - اگر امام عليه السلام بعلمي كه بلوح قضا دارد ساعت و موضع موت خود را ميداند پس معني اختصاص خداوند بخصال خمس چيست و چرا قتل و سم را بر خود ميگذارند حال آنكه خداوند ميفرمايد : و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة
٨ - بعض ضعفاء مسلمين كه درباره خداوند اعتقادات غير جايز دارند مثل لوازم جسميت يا تشبيه او بخلق يا تشبيه خلق باو آيا حكم كفر بر ايشان ميشود
٩ - آيا روايتي كه بعض محدثين كرده كه حضرت پيغمبر (ص‌) صد و بيست مرتبه به معراج برده شدند معتبر است يا خير
١٠ - وجه جمع بين احاديثي كه در فضيلت عزلت و فرار از مردم وارد شده با آنها كه در فضل برادري و الفت كه جز با مخالطه و تعرف ممكن نيست چه ميباشد
١١ - تناكح اهل جنت در عالم برزخ و آخرت چگونه است و استدلالي كه در اين مطلب به آيات سوره الرحمن فرموده‌ايد چه وجهي دارد
١٢ - اگر يكي از دو شاهد طلاق باطنا فاسق باشد آيا تزويج با آن مطلقه براي او جايز است يا نه
١٣ - نماز براي مردي كه شيشه محتوي نجاستي يا خرقه نجسي يا كيسه پول نجسي در جيب دارد جايز است يا نه
١٤ - آيا نماز در خيمه غصبي اگر زمين آن اشكالي نداشته باشد جايز است
١٥ - نماز زن در كنار مرد مكروه است يا حرام و همچنين جلوي مرد
١٦ - كاغذ كه سجود بر آن جايز است فرقي دارد كه از حرير يا كتان يا غير آن باشد
١٧ - آيا وتيره در سفر ساقط ميشود يا نه
١٨ - كسي كه نماز قضا دارد ميتواند نماز حاضر را اول وقت بخواند
١٩ - شرب خمر براي تداوي بآن جايز است يا نه
٢٠ - زني كه در مجلس واحد او را سه طلاق گفته‌اند و بين آنها دو رجوع نموده‌اند بائن ميشود يا در صورت تعدد مجلس بائن ميشود
٢١ - اگر يك طلاق بدهند و زن بذل كند بائن ميشود يا خير
٢٢ - در خبر است كه خداوند بعوض قتل حضرت سيدالشهدا عليه السلام بايشان سه چيز داده : اجابت دعا تحت قبه ايشان و شفاء در تربت ايشان و اينكه ائمه از ذريه ايشان باشند ، مراد از قبه چيست و حد تربت كدام است
مسائلي كه مجددا سائل پرسيده و جواب آنها به اجوبه قبل ملحق شده :
٢٣ - اينكه در زيارت اميرالمؤمنين (ع‌) وارد شده : السلام علي نفس الله القائمة فيه بالسنن ، از آن توهم اتحاد ميشود
٢٤ - آيا ممكن است كه اسرار بعض اعمال حج را كه انجام آن بر نفس مشكل است درك كرد چون بعض اكابر اعتراف بعجز از آن نموده و گفته كه مجالي براي عقل در آن نيست
و مسائلي فقهي كه بعض آنها بقرار ذيل است :
٢٥ - اگر مردي زنش را وكيل كرد كه خود را طلاق دهد و نذر كرد كه اگر او را عزل نمود صد دينار بدهد يا طلاق رجعي داد و نذر كرد كه اگر رجوع كرد همين مبلغ مثلا بدهد آيا نذر در اين دو حالت منعقد ميشود يا نه و همينطور قسم
٢٦ - اگر كسي نخلي يا غير آنرا بر شخص معين و اولاد او وقف كرد كه آن شخص هر روز مثلا يك جزء قرآن بخواند و او هم قبول نمود آيا اولاد او هم ملزم بقبولند يا نه
٢٧ - كسي كه بدون شرطي براي نماز و روزه اجير شود آيا بايد تعجيل كند يا نه و اگر بعد از تأخير بسيار ادا نمود آيا مستحق اجرت هست يا نه و اگر نه آيا بر مستأجر واجب است كه آن مبلغ را از طرف ميت صدقه دهد و مجددا اجير شود
٢٨ - و آيا ميتواند مثلا تمام نمازهاي صبح مربوط به يك ماه را بخواند بعد ظهر و هكذا
٢٩ - اگر بخاطر ضيق وقت ازاله نجاست از بدن ممكن نباشد لكن بشود لباس نجس را عوض نمود اگر باز نجاست بآن هم سرايت ميكند چه بايد كرد
٣٠ - كسي كه بقصد نماز داخل مسجد يا هر جاي ديگر ميشود و جماعت هنوز متفرق نشده آيا اذان و اقامه از او ساقط است يا نه
٣١ - اگر بقدر خواندن چهار ركعت تا نصف شب مانده باشد آيا مغرب را بايد جلوتر خواند يا بعد قضا كرد
٣٢ - نماز در پوست سنجاب جايز است يا نه
٣٣ - اگر كسي از منزل خود هجرت كرده و ديگري در آن اقامت دارد آيا با رسيدن بآن نماز خود را تمام ميكند يا بايد نيت اقامت كند
٣٤ - اگر نمازي در يكي از مواضع اربعه فوت شود و آنرا در يكي ديگر قضا كنند تقصير لازم است يا تخيير باقيست
٣٥ - آيا وجوب قصر خاص سفر است يا در حضر هم هست
٣٦ - اگر كسي سفر دريا كند و باد او را بجائي برگرداند كه صداي اذان را بشنود يا ديوارها را ببيند آيا تمام ميكند يا ميشكند
٣٧ - آيا تحليل كنيز بلفظ اباحه صحيح است يا هبه و اذن و غير آن هم ميشود
٣٨ - توضيح شركت ابدان چيست و هر گاه واقع شود آيا حاصل آن حرام است و معني بطلان آن چيست
٣٩ - اينكه در حديث وارد شده : ان العالم اذا مات بكت عليه السماء و الارض و ثلم في الاسلام ثلمة لايسدها الا خلف منه ، معني بكاء و معني ثلمه چيست
٤٠ - معني قباي مشدود كه نماز در آن مكروه است چيست
٤١ - اگر ثوب مباح با مغصوب يا حرير يا زردوز يا نجس مشتبه شد حكم آن چيست
- ١١٦٦ بيت قسمت موجود
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٢٩٧

 )٢٨٨( رساله - در جواب سؤالات آقا ميرزا محمدابراهيم تبريزي از مسائل زير :
١ - رؤيت امام (ع‌) در غيبت ممكن است يا نه
٢ - امام عصر عجل الله فرجه مثل ساير مردم ميخورند و ميپوشند و در اين عرصه دنياست يا در عرصه ديگر
٣ - مراد از ابدال و اوتاد و نقباء و رجال الغيب و اقطاب چيست و عددشان چند است و فايده وجودشان چيست
٤ - طي الارض و طي الزمان چگونه است و مخصوص بانبياء است يا براي ديگران هم ممكن است
٥ - فراموش‌خانه كه ميگويند در بلاد افرنج است چيست
٦ - حقيقت شيطان كلي و جزئي را بيان فرمائيد
٧ - خرماي نارس بعد از جوشاندن حكم مويز را دارد يا نه
- ٣٢٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه فاضلي خوانسار است
- تاريخ تحرير ٣ ربيع‌الاول ١٢٤٢
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ )
* * * * *

صفحه ٢٩٨

 )٢٨٩( رساله - در جواب ملا مهدي رشتي كه از مطالب زير سؤال كرده است :
١ - ادله استنباط احكام شرعيه چهارند يا دو و بر فرض چهار بودن مراد از دليل عقل چيست و آيا علم باجماع حاصل ميشود يا نه و دلالت احاديث قطعي است يا نه
٢ - اصل در اشياء حرمت است يا توقف يا حليت
٣ - عمل باخبار مدونه در كتب اربعه بدون مراجعه بمجتهد جايز است يا نه
٤ - معني علم حال چيست كه طوسي در تفسير : طلب العلم فريضة ، ذكر كرده
٥ - كيفيت تبييض ثفل در عمل فلسفي چيست
- ٢١٣٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٢٩٩

 )٢٩٠( رساله - در جواب سائلي
از مسائل زير كه بعضي را بفارسي و بعضي را عربي سؤال كرده ايشان هم سؤال فارسي را فارسي و عربي را عربي جواب فرموده‌اند
١ - شمول لعنت بر بني‌اميه مقتضاي والدين ماهيتي است يا مقتضاي ظاهر او است
٢ - معني : من مات غريبا فقد مات شهيدا ، چيست
٣ - چرا حضرت امير عليه السلام را خاتم الوصيين خوانده‌اند با اينكه قائم عجل الله فرجه خاتم الوصيينند
٤ - سر چهار بودن انوار عرش و اركان كعبه و عناصر چيست كه اين را عامه دليل بر چهار بودن خلفا گرفته‌اند
٥ - معني حديث : مداد العلماء خير من دماء الشهداء ، چيست
٦ - اگر مشبه عين مشبه به است فايده ادات تشبيه چيست
٧ - وجه الله از مقام مشيت بالاتر است يا نه
٨ - استفسار از آيه صريحه كه دليل بر ايمان آباء نبي و ولي عليهما السلام باشد بطوري كه حجت بر مخالفين باشد
(ملحق‌) در يكي از نسخ بين سؤال ٦ و ٧ اين رساله شش سؤال ديگر بشرح ذيل هست :
١ - معني قول خداوند تلك عشرة كاملة چيست
٢ - طريقه زيارت عاشورا و ترتيب آن در نماز و دعا چيست
٣ - سؤال از حكم استفاده از ظروف نقره
٤ - سؤال از جواز قضاي اعمال و اذكار مستحبه
٥ - آيا عاصي تائب بالاتر است يا طائع غير عاصي
٦ - اگر جنب با امكان غسل بيدار بنشيند و با تيمم ادراك صبح نمايد روزه‌اش صحيح است يا نه
- ١٨٢ بيت با سؤالات اضافه شده فوق
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٩ محرم ١٢٥٦
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ ) بدون سؤالات اضافه شده فوق ، سؤال ١٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣٠٠

 )٢٩١( رساله - در جواب بعض اجله از مسائل زير :
١ - معني حديث : ان الله داخل في الاشياء لا بالممازجة و خارج عنها لا بالمزايلة ، و حديث : داخل لا كدخول شئ في شئ ، الخ چيست
٢ - مراد از نيت قربت كه شرط صحت عبادات است چيست و كيفيت آن چگونه است و معني وصول بحق چيست
٣ - معني ظاهر و باطن و تأويل قول خداوند : لن‌تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون را بيان فرمائيد
- ٨١٦ بيت
- نسخه اصل ( ب ٣ )
- تاريخ تحرير دهه آخر ماه رمضان ١٢٤٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٠١

 )٢٩٢( رساله - در جواب سؤالاتي كه از شيخ مرحوم اعلي الله مقامه شده بوده
و رجوع بايشان فرموده بودند از مسائل زير :
١ - از معني حديث : ان الله تعالي اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور ، الخ بطوري كه منافي با ساير اخبار نباشد
٢ - از معني حديث : ماعظم الله بمثل البداء و ماعبد الله بشئ مثل البداء ، و از معني حقيقت بداء
٣ - استفسار از معني حديث : من عبد الاسم فقد كفر و من عبد الاسم و المسمي فقد اشرك
٤ - استفسار از معني : قل هو الله احد الله الصمد
٥ - استفسار از معني آيه : اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم
٦ - استفسار از معني : فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي
٧ - استفسار از معني قول خداوند : رب ارني كيف تحيي الموتي ، الخ
٨ - استفسار از معني آيه شريفه : فنسي و لم‌نجد له عزما
٩ - استفسار از معني : احمل فيها من كل زوجين اثنين ، كه اين مخصوص حيوانات بود يا در نباتات هم جاري است
١٠ - استفسار از معني آيه : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر
١١ - استفسار از معني : هو الذي في السماء اله و في الارض اله
١٢ - استفسار از معني حديث : نحن وجه الله الذي يؤتي منه و لولانا لم‌يعرف الله و لم‌يعبد الله
١٣ - نور پيغمبر صلي الله عليه و آله در اصلاب همه اولوا العزم بود يا نه
١٤ - بقاء بر تقليد ميت چرا جايز نيست و تقليد ميت چرا جايز نيست
١٥ - ثمره كشتن يزيد در قيامت چيست و حال آنكه عذاب جهنم بدتر است
١٦ - حساب ماحض الكفر و ماحض الايمان را در كجا مينمايند و مراد از آنها كيانند
١٧ - معني تطاير كتب روز قيامت چيست
١٨ - كرمهائي كه گوشت اموات را ميخورند در قيامت عود مينمايند يا خداوند گوشت ديگر بر بدن اموات ميپوشاند
١٩ - جنت و نار در دنيا هستند يا در آخرت برپا ميشوند و در آسمانند يا زمين
٢٠ - عذاب جمادات مثل اصنام چگونه جايز است و حال آنكه مجبورند و عذاب و نعيم آنها در كجا است
٢١ - چرا نور ماه از وسط ماه رو بنقصان ميرود و علت خسوف و كسوف چيست
٢٢ - چرا شمس حرارتش بيش از قمر است و چرا با اينكه نور شمس جزئي از هفتاد جزء از نور عرش است نور عرش پيدا نيست
٢٣ - اول چيزي كه خداوند آفريد و اطاعت كرد چيست و اول چيزي كه خلق فرمود و معصيت كرد كدام است و خلقي كه تا آخر دنيا ميماند چيست
٢٤ - در آيه شريفه : و كان ربك قديرا ، چرا بلفظ ماضي تعبير آورده شده
- ١٠١٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٤ ذي‌قعده ١٢٣٥
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، سؤالات ٤ تا ١١ و ١٧ و ٢٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣٠٢

 )٢٩٣( رساله - در جواب بعض اخوان از مسائل زير :
١ - از معني فرمايش امام عليه السلام : ليس الذكر قولا باللسان و لا اخطارا بالبال و الاول للذاكر و الثاني للمذكور
٢ - از معني حديث مروي از اميرالمؤمنين (ع‌) كه وصي پيغمبر (ص‌) سي سال بعد از او ميماند نه يك روز كم نه يك روز زياد و حال آنكه ظاهرا چنين نيست
- ٢٩٥ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٣٠٣

 )٢٩٤( رساله - در جواب بعض علما در شرح كلام سيد حسين اخلاطي
از كيفيت استخراج اسم مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام و كنيه و لقب آن حضرت و بعض اسماء خداوند را از لفظ ( ولي الله ) بقاعده جفر
- ٥٥٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ )
* * * * *

صفحه ٣٠٤

 )٢٩٥( رساله - در جواب سؤالات زير كه از اصفهان سؤال شده (ملحق‌) اين رساله را در بعض نسخ اسرار العبادة ناميده‌اند .
:
١ - از بيان دليل عقلي بر نبوت خاصه و امامت خاصه
٢ - سؤال از اسرار نماز و زكوة و حج و خمس و تفسير سوره حمد و توحيد
٣ - حكمت غيبت امام عصر عجل الله فرجه چيست
٤ - حكمت انسداد باب علم چيست با اينكه آن خلاف مقتضاي لطف است
٥ - جمع بين آيه : ليس للانسان الا ما سعي و ان سعيه سوف يري ، با اينكه فرموده‌اند : لا راد لقضائه و لا معقب لحكمه ، و فرمايش ايشان : اذا جاء القدر عمي البصر ، چگونه است
٦ - معني فرمايش امام عليه السلام : تعلق القلب بالموجود شرك و بالمفقود كفر ، چيست
٧ - حقيقت دنياي ملعونه مذمومه و دنياي ممدوحه چيست
٨ - اينكه خداوند فرموده : كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بري‌ء منك ، الخ چگونه كفر عرضي اشد از كفر ذاتي شده
٩ - اگر جاهل صلوة طواف را فاسد بجا آورد و بمحلش برگردد حكمش چيست
١٠ - كسي كه نداند بايد از مجتهد تقليد كرد و بعد دانست چه بايد بكند و چگونه تقليد بكند
١١ - اگر مجتهد ميت اعلم باشد بايد بر تقليد از او باقي بود يا رجوع بحي كرد
١٢ - كسي كه معاند حق و منكر ضروري نباشد ولي نتواند ادله عقليه و نقليه بر عقايد خود بياورد پاك است يا نجس و در اعتقادات چگونه دليلي كافي است
١٣ - اعرف اعلم در مسائل اعتقاديه ميتواند اقتدا بغير اعلم كند ولو اينكه او در فروع اعلم باشد يا نه
١٤ - اذكار و ادعيه افضل از قرائت قرآن است يا نه و آيا اجازه ميفرمائيد بر كليه ادعيه كتب شيعه مداومت كنيم يا آنكه عمل ببعض آنها بايد بشود
١٥ - مسح عربي را در سعي بين صفا و مروه ميتوان پوشيد يا نه و اگر پوشيد سعيش صحيح است يا نه
١٦ - كسي كه مبلغي معين براي توسعه بر خود و اهل و عيالش تحصيل كند از اهل دنياي مذمومه شمرده ميشود يا نه
١٧ - طريق صحيح مجربي در استخاره با تسبيح و قرآن بفرمائيد
١٨ - اگر در استخاره امر يا نهي آمد واجب است كه بمقتضاي آن عمل شود يا نه و آيا واجب است كه در استخاره محض رضاي خدا قصد شود يا صلاح حال خودش را هم قصد كند
١٩ - ذكر خاص مجربي كه براي همه اشخاص و همه حوائج مفيد باشد و سريع الاجابة باشد تعليم فرمائيد
٢٠ - كيفيت سلوك الي الله را در اعمال و اقوال و احوال و كيفيت تهذيب اخلاق را اگر چه باشاره باشد بيان فرمائيد و اكمل اعمال مستحبه و افضل اذكار را بيان فرمائيد
- ٥٠١٦ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ تبريز ( مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ١ ) ، سؤال اول و دوم در مجمع الرسائل سيد مرحوم جلد ٢ هم چاپ شده ، سؤال ٥ و ٨ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣٠٥

 )٢٩٦( رساله - در جواب مسائلي كه از اطراف بغداد سؤال شده
در نسبت حالت پيغمبر صلي الله عليه و آله با عايشه و بعض مسائل متعلقه باحوال امام عليه السلام و نواب ايشان و مسائلي در فقه و مسائل متفرقه ديگر
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٣٠٦

 )٢٩٧( رساله - در جواب سائلي از بيست و هفت سؤال زير :
١ - خلق ممكن آيا داخل در حق است يا خارج
٢ - صفات ثبوتيه خداوند حادثند يا قديم
٣ - عدالت و شفاعت چگونه جمع ميشوند و حال آنكه ثبوت هر يك باعث ارتفاع ديگري است
٤ - شيطان را كه گمراه كرد كه سجده بر آدم نكرد
٥ - اهل سنت امر ايشان محكمتر از شيعه بنظر ميآيد كه مقلد چهار مجتهدند تا قيامت بر خلاف شيعه كه ميگويند : قول الميت كالميت ، و هر روز مجتهد جديدي اختيار ميكنند
٦ - سبب طعن اخباريين بر اصوليين چيست
٧ - در حديث است : القبر اما روضة من رياض الجنة و اما حفرة من حفر النار ، و حال آنكه چنين چيزي محسوس و مشهود نيست
٨ - شيعه كه مدعي تحريف و تبديل قرآن شده‌اند بايد قرآن حجت نباشد و اين با عمل ايشان باحكام قرآن تناقض دارد
٩ - چرا حضرت امير عليه السلام همه قرآن را براي دوستان و شيعيان اظهار نفرمود
١٠ - چرا حضرت امير عليه السلام در زمان خلافت فدك را متصرف نشد
١١ - شيعه چرا انكار بر صوفيه دارند و حال آنكه خطبات حضرت امير عليه السلام اقوي حجت و اوضح شاهدي است بر قول آنها
١٢ - اينكه آتش‌پرستان ميگويند عبادت آتش از قرآن مجيد ثابت است و آيه شريفه : فلما قضي موسي الاجل ، تا آخر بر آن دلالت دارد جوابش چيست
١٣ - اگر تقديم مفضول بر فاضل قبيح است چه شد كه حضرت موسي عليه السلام به خضر كه افضل از او بود و از رعاياي او بود محتاج شد
١٤ - اينكه شيعه ميگويند خليفه ثاني كافر و مشرك بوده پس چرا حضرت امير عليه السلام دختر خود را باو تزويج نمود
١٥ - اگر خلفاي ثلثه بر باطل بودند چرا حضرت امير (ع‌) با آنها بيعت فرمود
١٦ - چرا حضرت امير عليه السلام با آن شجاعت و همت تقيه ميفرمود
١٧ - اتفاقي است كه حضرت امام حسين عليه السلام براي امت شهيد شدند پس اهل سنت و جماعت در امت محصورند يا نه
١٨ - اگر ايجاد موجودات رجحان داشت عدم و فنا نمودن براي چه باشد و اگر رجحان نداشت عبث لازم ميآيد
١٩ - بحكم آيه : اليوم اكملت لكم دينكم ، تمامي محتاج اليه امت بايشان رسيده پس حديث : ايتوني بدواة و قرطاس ، چه باشد
٢٠ - وقتي كه خليفه ثاني از آوردن دوات و قلم و كاغذ مانع شد چرا حضرت امير عليه السلام سبقت و مبادرت در آوردن نفرمود
٢١ - شيعيان اعتقاد دارند كه پيغمبر را اقتضاي بشريت نيست اگر اين ثابت است پس چرا در اكل و شرب شريك بشر بود
٢٢ - اگر ملائكه معصومند آنچه از قصه هاروت و ماروت و فطرس و غيره نقل ميشود خلاف آن را ميرساند
٢٣ - اگر حضرت آدم (ع‌) معصوم بود پس چرا گفت : ربنا ظلمنا انفسنا ، تا آخر
٢٤ - آنچه در اخبار ائمه عليهم السلام است درباره باران بر خلاف عقيده حكماست كه ميگويند باران از بخارات متكون ميشود علت چيست
٢٥ - اينكه شيعيان ميگويند دين و مذهب را از عقل بايد شناخت اين پرستش عقل است نه پرستش خدا
٢٦ - اهل سنت ميگويند منع كردن عمر متعة النساء را خالي از حكمت و مصلحت نبوده و مورث طعن نميشود
٢٧ - بنده فاعل مختار است پس اينكه موسي (ع‌) بخداوند عرض ميكند : ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدي من تشاء ، چه معني دارد اين رساله از سؤال چهارم تا هفتم آن در ضمن مجموعه‌هاي رسائل چاپي سيد مرحوم چاپ شده ولي با مراجعه بنسخه اصل كه موجود است معلوم شد كه رساله در جواب ٢٧ سؤال بشرح فوق ميباشد .

- ٤٣٦٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ب ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٧ صفر ١٢٣١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٦ )
* * * * *

صفحه ٣٠٧

 )٢٩٨( رساله - در حل معماي مشكلي كه بعض از مخالفين ايشان وقتي كه در مراجعت از مكه ببريده وارد شده بودند ساخته بود و آن اين بوده : قرية من قري قسيم نجد ، و متضمن امور غريبه است
- ٩٨ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ، اين رساله را مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان (اع‌) در رساله ٧٩٣ فهرست كه در مجموعة الرسائل ٢٨ چاپ شده نقل و شرح فرموده‌اند
* * * * *
١(ر)٢٩٨ (ملحق‌) رساله مختصره
كه براي بعض معاصرين از علماي عارفين برمز مرقوم فرموده‌اند
- ٥٠ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ، اين رساله را نيز مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان (اع‌) در رساله ٧٩٣ فهرست كه در مجموعة الرسائل ٢٨ چاپ شده شرح فرموده‌اند
* * * * *

صفحه ٣٠٨

 )٢٩٩( رساله - جواب مفتي حنفيه بغداد در شرح مقدمه حسابيه مشكلي از كتاب ملل و نحل
- ٧١٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٠٩

 )٣٠٠( رساله - در جواب بعض علماي جبل عامل
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *
١(ر)٣٠٠ (ملحق‌) رساله - در جواب بعض مؤمنين جبل عامل از بيست و چهار مسأله مهمه
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٣١٠

 )٣٠١( رساله - در جواب مسائلي كه از بحرين سؤال شده
- نسخه‌اي در دست نيست ( فهرست سيد )
* * * * *

صفحه ٣١١

 )٣٠٢( رساله - در جواب بعض اجله از مسائل زير :
١ - چرا اولاد زنا ببهشت نميروند و آيا ممكن است اين فرقه مؤمن بشوند يا نه
٢ - سؤال از معني حديث كه خداوند حضرت آدم را از اكل شجره نهي فرمود ولي خواست كه بخورد كه چگونه با عدل خداوند منطبق ميشود
٣ - سؤال از معني اينكه وارد شده هر كه بمرض اسهال بميرد شهيد مرده و هر كه بمرض سرسام و قولنج بميرد از ما نيست
٤ - در حديث است كه زيارت حضرت سيدالشهداء (ع‌) را هر كس كند آن ايام از عمرش محسوب نشود و حال آنكه مي‌بينيم اكثري را كه در حال اشتغال بزيارت از دنيا ميروند بيان آن را بفرمائيد
٥ - بفرمائيد حقيقت روح چيست و مكانش كجاست
٦ - حقيقت رؤيا را بيان فرمائيد
٧ - آيه شريفه : ليس كمثله شئ ، را طوري تفسير فرمائيد كه مطابق آيد با آيه شريفه : و لله المثل الاعلي
٨ - خداوند با پيغمبران و ائمه صلوات الله عليهم بعدل رفتار ميكند يا بفضل
٩ - علم حكمت را از كدام كتاب تحصيل نمائيم كه لب اللباب را بفهماند
١٠ - اگر حكمتي را از كتاب ملا محسن و ملاصدرا و محيي‌الدين طالب شوند اميد ترقي در آنها هست و عارف بطريق اهل بيت عليهم السلام ميشوند يا نه
١١ - سؤال از حديثي كه امام ميفرمايند اهل اصفهان پنج خصلت ندارند و از آن جمله حب ما اهل بيت سه سؤال آخر در نسخه چاپي قديم چاپ نشده .

- ١٥٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ب ٥ )
- تاريخ تحرير ٦ ذيقعده ١٢٣١
- چاپ قديم ( مجمع الرسائل فارسي سيد مرحوم ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ١٦ )
* * * * *

صفحه ٣١٢

 )٣٠٣( رساله - در جواب مسائلي كه از هند سؤال شده
- ٤٦٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٣
- خطي
* * * * *
١(ر)٣٠٣ (ملحق‌) رساله - در جواب سائلي از ٢٥ سؤال :
١ - آيا از واحد بيش از واحد صادر ميشود
٢ - اول صادر از خداوند چه چيز است
٣ - آيا ارواح پس از مفارقت بدن فاني ميشوند
٤ - ارض جنت و نار و سماء آن دو چيست
٥ - محل جنت و نار الآن كجاست و روز قيامت در كجا ميباشد و الآن وقود ( آتش‌گيراي ) نار چيست
٦ - آيا نور قمر از شمس است يا از خود آن
٧ - آيا اسم غير از مسمي است يا عين آن
٨ - صدقه بخويشاوند چطور عمر را زياد ميكند و حال آنكه اجل هر كسي معلوم است
٩ - حقيقت عقل را بفرمائيد كه اقبال و ادبار آن معلوم شود
١٠ - فرق بين قضا و قدر و امضاء و مشيت و اراده چيست
١١ - معرفت خداي تعالي فطري است يا كسبي
١٢ - آيا فواضل مكلف برميگردد يا نه
١٣ - معني اين فرمايش امام عليه السلام چيست كه فرموده‌اند : لك يا الهي وحدانية العدد
١٤ - معني اين فرمايش چيست كه در دعاي كميل ميفرمايند : فغرني بما اهوي و اسعده علي ذلك القضاء
١٥ - چطور جمع ميشود بين اخباري كه در شأن ائمه عليهم السلام وارد شده كه در بعضي فرموده‌اند كه هر شب جمعه بر علم ايشان افزوده ميشود و در بعضي ميفرمايند اگر بر ما افزوده نميشد اينكه در نزد ما هست تمام ميشد و در بعضي ميفرمايند ائمه هر گاه بخواهند بدانند ميدانند و در بعضي فرموده‌اند كه ايشان علم ما كان و ما يكون دارند
١٦ - آيا اميرالمؤمنين (ع‌) با حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در فضل مساوي هستند يا حضرت پيغمبر افضل ميباشند
١٧ - آيا حضرت قائم عجل الله فرجه از حضرت امام حسن و حضرت امام حسين عليهما السلام افضل هستند يا آن دو بزرگوار از حضرت قائم افضلند
١٨ - اسم بردن حضرت قائم باسم شريف ايشان جايز است يا نه
١٩ - آيا حضرت فاطمه افضل از انبياء اولوا العزم هستند يا نه
٢٠ - آيا در قرآن زياده و تحريف يا زيادتي بدون تحريف صورت گرفته يا نه
٢١ - ولد الزنا مؤمن است يا كافر اگر كافر است نجس است يا نه
٢٢ - تأخير بيان از وقت حاجت جايز است يا نه
٢٣ - تقليد ميت جايز است يا نه
٢٤ - روز قيامت با اطفال مشركين چه ميكنند
٢٥ - جمع بين دو فاطميه جايز است يا نه
- ١٦١٩ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٣١٣

 )٣٠٤( رساله - در جواب سائلي از مسائل زير :
١ - چرا با اينكه پيغمبر (ص‌) افضل انبيا هستند مأمور بتبعيت ملت ابراهيم شدند
٢ - ائمه عليهم السلام كه زنده هستند حياتشان در عالم برزخ است يا دنيا يا آخرت
٣ - نسبت ميدهند فرموده‌ايد پيغمبر و ائمه عليهم السلام در خلقت خلق مدخليتي دارند آيا شريك خدايند يا مستقلند يا آنكه امر خلقت بايشان تفويض شده
- ٩٦٧ بيت
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير صفر ١٢٥٨
- چاپ ١٣٠٨ با نام الحجة الدامغة
* * * * *

صفحه ٣١٤

 فهرست اجازات سيد اجل امجد مرحوم سيد كاظم رشتي اعلي الله مقامه :
( در اين فهرست تنها اجازاتي كه نسخه آنها موجود بوده ثبت شده است )
اجازات علما به آن بزرگوار (اع‌) :
- اجازه شيخ اجل اوحد مرحوم شيخ احمد بن زين‌الدين احسائي (اع‌)
- اجازه مرحوم سيد عبدالله شبر ( دهم رجب ١٢٣١ )
اجازات آن بزرگوار (اع‌) به ساير علما :
- اجازه به مرحوم آقا محمدشريف اناري ( غره ربيع‌المولود ١٢٥٧ )
- اجازه‌اي كه درباره مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) مرقوم فرموده‌اند
- اجازه به مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه
- اجازه به ملا عبدالخالق يزدي ( ٩ ربيع المولود ١٢٥٩ )
- اجازه ديگر به ملا عبدالخالق يزدي ( عصر جمعه ربيع المولود ١٢٥٩ )
- اجازه به ملا محمدصادق خراساني رضوي ( غره ربيع الثاني ١٢٥٩ )
- اجازه به ميرزا محمد شفيع ابن ميرزا جعفر تبريزي ( ٢٢ شعبان ١٢٥٦ )
* * * * *

صفحه ٣١٥

 باب سوم
در ذكر كتب عالم رباني و حكيم صمداني مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه و رفع في الخلد اعلامه كه در ضمن پانزده فصل بيان ميشود :
* * * * *
فصل اول : در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضائل ( صفحه ٣١٦ )
فصل دوم : در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات موردين ( صفحه ٣٧١ )
فصل سوم : در ذكر كتب و وصايائي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٤٠٣ )
فصل چهارم : در ذكر كتب تفسير و شرح آيات و علوم متعلقه بقرآن ( صفحه ٤١٤ )
فصل پنجم : در ذكر كتب اخبار ( صفحه ٤٢٤ )
فصل ششم : در ذكر كتب اصول فقه ( صفحه ٤٢٧ )
فصل هفتم : در ذكر كتب فقهيه ( صفحه ٤٥٠ )
فصل هشتم : در ذكر كتب ادعيه ( صفحه ٤٨٤ )
فصل نهم : در ذكر كتب طبيه ( صفحه ٤٨٩ )
فصل دهم : در ذكر كتبي كه در نور و صوت و بعض طبيعيات مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٤٩٣ )
فصل يازدهم : در ذكر كتب هيئت و رياضيات ( صفحه ٤٩٩ )
فصل دوازدهم : در ذكر كتب فلسفه و صناعت ( صفحه ٥١٠ )
فصل سيزدهم : در ذكر كتبي كه در علوم غريبه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٥٢٥ )
فصل چهاردهم : در ذكر كتب ادبيه ( صفحه ٥٣٣ )
فصل پانزدهم : در ذكر كتبي كه در جواب سؤالات متفرقه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٥٤٢ )
* * * * *

صفحه ٣١٦

 فصل اول - در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضايل
* * * * *
)٣٠٥( رساله - در جواب ملا احمد بن ملا حسين تبريزي از مسائل زير :
١ - مراد از طول و عرض و تركيب و امتزاج و كيفيت آنها چيست
٢ - سؤال از كيفيت نفخ بعد از موت با وجود ثبوت مراتب روح و بعض مشكلاتي كه در اين خصوص داشته
٣ - سؤال از معني احياء عظام در قول خداوند : قل يحييها الذي انشأها اول مرة
٤ - نسبت بين مطلقات و مقيدات طوليه است يا عرضيه
٥ - جهنم مؤمن است بايمان شرعي يا نه و اگر مؤمن است چگونه از مراتب جهل است
٦ - سؤال از تطبيق آنچه شيخ و سيد (اع‌) در سلسله طوليه فرموده‌اند كه انبياء از اشراق سلسله اولي هستند و همچنين ساير سلاسل با اينكه عقول و نفوس جزئيه از اشراقات عقل و نفس كلي هستند و همچنين ساير مراتب تا جسم
٧ - فرق مابين عقل كه در سلسله طوليه صرفه شمرده ميشود با عقلي كه در سلسله طوليه عرضيه شمرده ميشود چيست
٨ - شيطان را بچه ميتوان از خود دور نمود
- ٣٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير آخر شعبان ١٢٨٣ تهران
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣١٧

 )٣٠٦( ارجوزه
در مراتب توحيد و مقامات حكمت كه منظوم است و اول آن اين است :
الحمد لله العظيم العالي       ** * **      ذي المجد و الاكرام و الجلال
- ٣٥٤ بيت ( ٤٦٥ بيت شعر )
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٤ )
* * * * *

صفحه ٣١٨

 )٣٠٧( رساله تطبيق
در جواب مرحوم حاج خسرو خان در تطبيق انسان صغير و عالم كبير
- ٤٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٤ ربيع‌الاول ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣١٩

 )٣٠٨( رساله - جواب ميرزا جعفر قراجه‌داغي از مسائل زير :
١ - از معني علل اربعه
٢ - از معني حديث : خلق الله المشية بنفسها ، كه شئ چگونه فاعل نفس خود ميشود
٣ - در حديث وارد شده است : ان النفس النباتية اذا فارقت عادت الي ما منه بدئت عود ممازجة ، و در بعض اخبار است كه بدن عنصري مؤمن باقي ميماند در قبر و خاك نميشود جمع مابين اين اخبار چگونه است
٤ - معني فرمايش شيخ مرحوم (اع‌) كه ميفرمايند : ان الشئ يستمد من نفسه و يعود اليه ما يفارق منه ، الخ چيست
- ٤٥٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٩ صفر ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٠

 )٣٠٩( رساله - در جواب حاج سيد جواد شيرازي از مسائل زير :
١ - معني مركب بودن جسم از ماده و صورت چيست
٢ - مراد از ماده چيست
٣ - فرق بين ماده و ماهيت چيست
٤ - ماده مجعول بالذات است يا نه
- ٩١٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ٤ شعبان ١٢٦٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢١

 )٣١٠( رساله - در جواب سؤال آقا شيخ حسين مزيدي از بصره
از شرح رمز شيخ مرحوم اعلي الله مقامه كه در شرح اين حديث شريف فرموده‌اند : روي انه بعد انقضاء المص الم يقوم المهدي عليه السلام
- ٥٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٨ ربيع‌الاول ١٢٨٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٢

 )٣١١( رساله - در جواب آقا سيد حسين نهبنداني از مسائل زير :
١ - از معني فرمايشي از شيخ مرحوم (اع‌) در مراتب مشيت
٢ - از معني عبارتي از سيد مرحوم (اع‌) در رساله سلوك
٣ - از معني حديث شريف : ان نور النبي صلي الله عليه و آله دار في ثلثين حجابا و مكث في كل حجاب الف سنة ، الخ
٤ - اگر نور پيغمبر (ص‌) و اميرالمؤمنين (ع‌) يكي است چرا يك شق محمد شد و يك شق علي و حال آنكه ترجيح بدون مرجح ممكن نيست
- ٨٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ١١ ماه رمضان ١٢٥٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٣

 )٣١٢( رساله - در جواب حاج حسينقلي در وجود كوني و شرعي
و بيان ماده كونيه و شرعيه و آنچه متعلق باين معني است
- ٦٩٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ١٩ محرم ١٢٧٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *
١(ر)٣١٢ خطبه جامعه جليله
- ١٣٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٢٤

 ( رساله جواب حمزه ميرزا در شرح دعاي سحر ذكر ميشود )
* * * * *
( رساله جواب حاج خسرو خان در شرح حديث لو علم الناس ميآيد )
* * * * *
( رساله ديگر در جواب حاج خسرو خان در رساله تطبيق ذكر شد )
* * * * *
)٣١٣( رساله - در جواب آقا ميرزا رحيم بن ميرزا حسن همداني
در معني جسد و جسدين و جسم و جسمين در عالم حروف و انسان فلسفي و تفصيل مراتب در انسان صغير
- ٢٦٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- تاريخ تحرير ٨ ذيحجه ١٢٦٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٥

 )٣١٤( رساله - ديگر در جواب آقا ميرزا رحيم همداني
در مراتب مفصله در زيد كه انسان صغير است و تميز آنها مانند عقل و نفس و طبع و روح و عرش و كرسي و ساير مراتب آنها
- ٥١٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٦

 )٣١٥( رساله - در جواب ميرزا زين‌العابدين شيرازي از مسائل زير :
١ - از حقيقت امكان و مجعوليت آن و استدلال بر آن از حكمت و موعظه و مجادله
٢ - جواب كساني كه قائل بعدم مجعوليت امكانند و ميگويند كه آن امري است انتزاعي چيست
٣ - استفسار از شرايط محبت و حقيقت آن
- ١٧٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ١٤ ربيع‌الاول ١٢٦٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٧

 ( رساله سراج المنير همان شمس المنيره است )
* * * * *
)٣١٦( رساله سلسله طوليه
در بيان مراتب وجود كه در جواب سؤال ملا مهدي بن ملا علي‌اصغر مرقوم فرموده‌اند
- ٢٤٢٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢ )
- تاريخ تحرير ١٣ رجب ١٢٦٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٨

 )٣١٧( رساله - در شرح بعضي از فقرات كتاب مبارك لوامع الحسينيه سيد مرحوم اعلي الله مقامه
- ١٥٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٤٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٢٩

 )٣١٨( رساله - در شرح فقرات دعاي مروي در مصباح المتهجد
كه بامر سيد مرحوم اعلي الله مقامه در جواب بعض اخوان (ملحق‌) نام سائل ملا محسن مازندراني است ، به توضيح ذيل رساله )١٤٦( رجوع شود .
نوشته‌اند و اول دعا اين است : اللهم اني اسألك باسمك الذي به ابتدعت عجايب الخلق ، الخ
- ٣٦٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست و در كتابخانه مجلس شورا است
- خطي
- تاريخ تحرير ٦ شعبان ١٢٥٢
* * * * *

صفحه ٣٣٠

 )٣١٩( رساله - در شرح سه حديث زير كه در جواب بعض اخوان مرقوم فرموده‌اند :
١ - ان لنا مع الله حالات نحن فيها هو و هو نحن الا انه هو هو و نحن نحن
٢ - امرنا سر مستسر و سر لايفيده الا سر و سر علي سر و سر مقنع بسر
٣ - ان امرنا هو الحق و حق الحق ، الخ
- ٢٦٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير سلخ محرم ١٢٥٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٣١

 )٣٢٠( رساله - در شرح حديث نبوي (ص‌) : علماء امتي كانبياء بني‌اسرائيل
- ١٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير صفر ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٢

 )٣٢١( رساله - در شرح بعضي فقرات حديث نورانيت
در جواب ميرزا محمدرضا بن حاج محمدباقر قمي نخعي
- ٥٢٧٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٤ شوال ١٢٨٢
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٣

 )٣٢٢( رساله - در شرح حديث : لو علم الناس كيف خلق الله الخلق لم‌يلم احد احدا ، كه در جواب حاج خسرو خان مرقوم فرموده‌اند
- ٢٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ١٣ ماه رمضان ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٤

 )٣٢٣( رساله - در شرح دعاي سحر ماه رمضان : اللهم اني اسألك من بهائك ، الخ
در جواب حمزه ميرزا
- ٤٤٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ٢٩ جمادي‌الاولي ١٢٧٤
- چاپ اول ١٣١٨ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٣ ش ، چاپ سوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٣ )
* * * * *

صفحه ٣٣٥

 )٣٢٤( رساله - در شرح خطبه علويه (ع‌) : الحمد لله الذي جعل الحمد من غير حاجة منه الي حامديه ، و ناتمام است
- ١٨٥٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- تاريخ تحرير حدود سال ١٢٤٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٦

 )٣٢٥( كتاب شمس المنيرة يا سراج المنير
در بيان وجودات ثلثه و تمثيل بتكون شعله و صدور انوار
- ١٥١٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٧

 )٣٢٦( رساله - در جواب طهماسب ميرزا از مسائل زير :
١ - چگونه حمره آفاق بواسطه قتل حضرت سيدالشهداء عليه السلام پيدا شده و حال آنكه پيشتر هم بوده
٢ - معني اين چيست كه جبل طور در وقت تجلي سه قطعه شد
- ٣١٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٩ محرم ١٢٦٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٨

 )٣٢٧( رساله - در جواب طهماسب ميرزا در امكان راجح
- ٤٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢ )
- تاريخ تحرير غره ذيحجه
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٣٩

 ( رساله علميه در قراباغيه ذكر ميشود )
* * * * *
)٣٢٨( عوائد
كه در آن بعض افكار عاليه خود را در ضمن عائده‌هائي مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر ١٣ عائده است ولي در يكي از مجلدات كتب نسخه اصل عائده‌هائي مرقوم فرموده‌اند و بعض آنها را در اين رساله جمع فرموده‌اند و بر جمع بقيه موفق نشده‌اند يا نخواسته‌اند اينجا نقل فرمايند و تعداد آن عائده‌ها كه در اين رساله نيست ١٩ عائده است كه جمعا ٣٢ عائده ميشود و ٤٠٠٠ بيت ميباشد
- ٤٠٠٠ بيت ( ١٣ عائده اول ١٧٥٠ بيت است )
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ ) و نسخه اصلي كه در متن اشاره شده ( ج ١٢ ) است
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٤٠

 )٣٢٩( فائده در بقاء نفس
- ١٧٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٨ ربيع‌الثاني ١٢٧٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٤١

 )٣٣٠( فائده در بيان عالم ذر
- ٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٤٢

 )٣٣١( فائده در نفس
- ١٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ١٩ صفر ١٢٧٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٤٣

 )٣٣٢( فائده در وجودات ثلثه
- ١٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير غره ربيع‌الاول ١٢٧٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٤٤

 )٣٣٣( فائده در حقيقت ملائكه و شياطين و جن و مراد از صعود شياطين قبل از بعثت
- ٨٠٠ بيت
- عربي
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٤٥

 )٣٣٤( فصول
در مسائل كليه و ابواب عامه از مسائل حكمت
- ١٠٣٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٤ )
* * * * *
١(ر)٣٣٤ (ملحق‌) فوائد در حكمت
مشتمل بر هشت فايده بشرح ذيل :
١ - در اثبات منزله در تكوين كه ائمه (ع‌) اثبات فرموده‌اند
٢ - در اثبات منزله در افعال عباد
٣ - در اشاره باقسام علم و اينكه علم در هر رتبه عين معلوم است
٤ - در صفت تكون سراج
٥ - در بيان معني زيد قام قياما
٦ - در بيان امتناع معرفت خداوند از حيث كنه
٧ - در سر تكليف
٨ - در بيان مراتب توحيد
- ٩٠٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير سنه ١٢٤٦ و ١٢٤٧
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٤٦

 )٣٣٥( فوائد سبعه
در بيان مقامات هفتگانه معرفت : بيان ، معاني ، ابواب ، امامت ، اركان ، نقبا ، نجبا
- ١١٥٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢١ جمادي‌الثانيه ١٢٦٢
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٣ )
* * * * *

صفحه ٣٤٧

 )٣٣٦( قراباغيه
كه براي اخوان اهل قراباغ در معني علم مرقوم فرموده‌اند
- ٩٨٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير غره جمادي‌الثانيه ١٢٨٧
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٤ )
* * * * *

صفحه ٣٤٨

 )٣٣٧( كشف المراد
در علم معاد كه در آن اقتصار بر صرف بيان حق فرموده و متعرض اقوال نشده‌اند و در مقدمه آن بيان ميفرمايند كه چون شيخ مرحوم (اع‌) در شرح عرشيه ملاصدرا قصدشان محض ابطال باطل و اثبات اينكه عقايد ماتن بر خلاف كتاب و سنت است بوده و حقيقت مسئله را بطور اشاره بيان فرموده‌اند ايشان مبادرت بتصنيف اين كتاب فرموده‌اند و در آن ببيان مر حق در مسئله اكتفا فرموده‌اند
- ٤٥٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٩ رجب ١٢٧٧
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٤ )
* * * * *

صفحه ٣٤٩

 )٣٣٨( لب اللباب
در اسرار خلقت ملك و مواليد
- ١١٦٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ٢٢ جمادي‌الاولي ١٢٧١
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٤ )
* * * * *

صفحه ٣٥٠

 )٣٣٩( لوح محفوظ
در معرفت لوح ارتسام و كيفيت حال مثل
- ١٣٢٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير غره ذيقعده ١٢٨٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٥١

 )٣٤٠( رساله - جواب سيد محمد بن سيد افضل قائني
در علم نبي و آل او صلوات الله عليهم باشياء و آنچه علم آن مخصوص بخداست
- ٣٣٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١١ صفر ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٢

 )٣٤١( رساله - جواب شيخ محمد كردستاني ملقب بفخرالعلماء از مسائل زير :
١ - از معني دوام جنت و نار
٢ - اراده متعلق بغير معلوم نميشود و علم تعلق به غير مراد نميگيرد وجه جمع چيست
٣ - معني تكليف باراده چيست و حال آنكه غير اختياري است
٤ - علم كه مطابق با معلوم است اگر عبارت از صورت باشد چگونه با معلوم تصديقي مطابق خواهد بود
- ٦٩٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١٥ ربيع‌الثاني ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٣

 )٣٤٢( رساله - در جواب آقا محمد ابراهيم شيرازي از مسائل زير :
١ - استفسار از حقيقت علم تقارب و تباعد و نتايجي كه بر آن علم مترتب است و ثمرات آن
٢ - استفسار از حقيقت علم ضم و استنتاج و بيان اعتدال حقيقي در امزجه
٣ - استفسار از معني مجعوليت ماهيت و وجود و اينكه ميفرمايند نسبت ماهيت بوجود نسبت واحد بسبعين است چه معني دارد
- ٩٨٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٨ محرم ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٤

 ( رساله جواب آقا محمدرضا در شرح حديث نورانيت ذكر شد )
* * * * *
)٣٤٣( رساله - در جواب ميرزا محمد شفيع صاحب ديوان از مسائل زير :
١ - از معني حديث درباره مريخ و زحل كه مدار حر و برد عالم بآن دو است
٢ - از معني حديث : نية المؤمن خير من عمله ، كه در شخص واحد معني شود نه اينكه نيت از يكي باشد و عمل از ديگري
- ٥٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ١٦ جمادي‌الاولي ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٥

 )٣٤٤( رساله - در جواب حاج محمدصادق كرماني از معني حظائر جنان
- ٢١٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٢٧٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٦

 )٣٤٥( رساله جواب حاج محمدعلي رشتي (ملحق‌) اين رساله باسم شرح حديث فضيلت چاپ شده است .
از بعض فقرات حديثي از غاية المرام در فضيلت كه اولش اين است : ان الله تبارك و تعالي خلق نور محمد صلي الله عليه و آله من نور اخترعه من نور عظمته و جلاله ، الخ
- ٤٥٧٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٥ )
- تاريخ تحرير ١٥ محرم ١٢٨٥
- چاپ اول كرمان ١٣٥١ ش ، چاپ دوم ( مجمع الرسائل ٣٣ )
* * * * *

صفحه ٣٥٧

 )٣٤٦( رساله - در جواب شيخ محمد وسيم كردستاني و عالمي ديگر از علماي شافعيه كردستان از مسائل زير :
١ - از كيفيت سريان وجود و اينكه وجود و ماهيت كدام مجعولند
٢ - معطي شئ بايد واجد او باشد در ذات يا خير
٣ - اعيان ثابته كه در السنه حكما معروف است چيست
٤ - از معني قول خداي تعالي : كل يوم هو في شأن ، و كيفيت علم او جل شانه بشئونات متعاقبه از ازل تا ابد
٥ - از اينكه علم قسمي از وجود است و احاطه وجود بامور غير متناهيه مفصله محال است
٦ - در حل اشكال ديگر در علم باري جل شأنه
- ٦٤٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير ١١ ذيحجه ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش ، سؤال ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٣٥٨

 )٣٤٧( رساله - جواب شاهزاده محمدولي ميرزا در طي الارض
- ٢٤٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٦ ربيع‌الاول ١٢٦٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٥٩

 )٣٤٨( مواقع النجوم
در اثبات تأثير نجوم و شرح بعض اخبار وارده در اين باب و ذكر اقوال فقها در اين علم
- ٣٠٣٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١٠ صفر ١٢٧٢
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٣ )
* * * * *

صفحه ٣٦٠

 ( رساله جواب ملا مهدي در سلسله طوليه گذشت )
* * * * *
)٣٤٩( وارده - در خصوص اسرار خلقت
- ١١٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٦١

 )٣٥٠( وارده - در بيان مراتب ممكنات و سر لزوم قطب در هر مرتبه
- ٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٢

 )٣٥١( وارده - در بيان اينكه هر داني پس از خلع اعراض خود مظهر عالي ميشود
- ١٣١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *
١(ر)٣٥١ (ملحق‌) وارداتي است
كه در انتهاي اولي آنها اسم مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) نوشته شده و ظاهرا بقيه هم از ايشان باشد و سه وارده است كه آخري ناتمام است
- ٢٨٥ بيت قسمت موجود
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٦٣

 )٣٥٢( رساله همدانيه
در جواب بعض علما از مسائل زير :
١ - اگر از واحد جز واحد صادر نميشود پيغمبر (ص‌) صادر از واحد هستند و ساير خلق از نور مقدس او پس ظلمت و نور يعني چه و مردود و مقبول يعني چه و بر يكي رحمت و بر يكي لعنت چرا
٢ - خداوند عالم بود كه قوم موسي بجزئي اختلافي ايراد خواهند گرفت چرا وعده سي شب را چهل شب كرد
٣ - علت مادي و صوري بودن ائمه عليهم السلام را بيان فرمائيد
٤ - طريق التقاط مطلب از صفحات جفر جامعه چگونه است
- ٢٥٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر ١٢٨٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٤

 )٣٥٣( رساله - در جواب شيخ يوسف كردستاني ابن شيخ محمدحسن از مسائل زير :
١ - معني ام الكتاب و حقيقت آن چيست ، فوق حقيقت محمديه است صلوات الله علي صاحبها يا دون آن
٢ - علم از مقوله كيف است يا نه
- ٣٦١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ٩ ربيع‌الثاني ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٥

 )٣٥٤( رساله - كه بامر سيد جليل اعلي الله مقامه در جواب سؤالات وارده بر ايشان نوشته‌اند مشتمل بر سؤالات زير :
١ - از حقيقت جبر و تفويض
٢ - برهان بر اينكه ائمه عليهم السلام علل اربعه كايناتند
٣ - از كيفيت علم ائمه عليهم السلام باشياء
٤ - كيفيت علم خداوند عالم بموجودات
- ٣٣٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤
* * * * *

صفحه ٣٦٦

 )٣٥٥( مرقومه در وجود ذاتي و وجود وصفي
- ٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ذيحجه ١٢٧٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٧

 )٣٥٦( رساله - در مجملي از امر يأجوج و مأجوج كه اخبار باب را ذكر فرموده‌اند و ناتمام است
- ٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٨

 )٣٥٧( رساله - در جواب سؤالات زير كه از بندر بوشهر سؤال شده :
١ - شرح حديث : من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة
٢ - شرح حديث : لم‌يزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم ، الخ و : السلام علي ذات الله العليا ، و : يا من دل علي ذاته بذاته ، كه تعدد ذات با حكم سوره قل هو الله احد چگونه است
٣ - ميان عبد و معبود و عبادت جنسيت لازم است و حال اينكه خداوند منزه از مجانست مخلوقات است
٤ - از معني حديث نبوي صلي الله عليه و آله : العلم علمان
- ٢٤٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٤ محرم ١٢٧٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٦٩

 )٣٥٨( رساله - در جواب يكي از اجله در بيان اشكال استثناء در كلام حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله : الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة الا ما كان من ابني الخالة عيسي و يحيي عليهما السلام
- ٩٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير ١٠ جمادي‌الثانيه ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٠

 )٣٥٩( رساله - در جواب بعض از فضلاي اردكان
از معني اين عبارت ملاصدرا : لم‌يوجد بين الاعداد نسبة فيكون مثناها ضعفا
- ٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير ٣ محرم ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٧١

 فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات موردين
* * * * *
)٣٦٠( رساله جواب ميرزا ابراهيم يغما (ملحق‌) بعلت تخلص سائل كه ( دستان ) بوده باين رساله ( دستانيه ) هم گفته شده .
از اينكه اهل بهشت مصيبت حضرت سيدالشهداء عليه السلام را فراموش نميكنند پس چگونه است اينكه گفته ميشود در بهشت غم و حزن نيست
- ٣١٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٨٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٢

 )٣٦١( ارشاد العوام
كه بخواهش بعض مؤمنين براي تصحيح عقايد حقه بزبان فارسي مرقوم فرموده‌اند و مشتمل بر چهار قسمت است كه در ضمن چهار جلد مرقوم فرموده‌اند
جلد اول : مشتمل بر قسمت اول و قدري از قسمت دوم است
قسمت اول - در شناختن خداوند بيگانگي در ذات و صفات و افعال و عبادت
قسمت دوم - در شناختن پيغمبران و اثبات پيغمبري پيغمبر آخرالزمان صلي الله عليه و آله و معرفت آن حضرت در مقامات اربعه بيان و معاني و ابواب و رسالت و بيان حقيقت معراج
جلد دوم : مشتمل بر بقيه قسمت دوم است و در آن معاد و كيفيت آن را مفصلا بيان فرموده‌اند
جلد سوم : مشتمل است بر قسمت سوم كتاب در بيان امامت كه در ضمن سه مطلب بيان فرموده‌اند
مطلب اول - در معرفت ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين در مقامات اربعه بيان و معاني و ابواب و امامت و ذكر بعض از فضائل ايشان
مطلب دوم - در ذكر بعض اسرار شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام مطلب سوم - در ذكر پاره از مسائل رجعت و حكمتهاي غيبت و ظهور و رجعت
جلد چهارم : مشتمل بر قسمت چهارم در بيان معرفت شيعه است كه در ضمن سه باب بيان فرموده‌اند :
باب اول - در معرفت احوال نقبا و نجبا و اثبات لزوم وجود ايشان بادله ده‌گانه حكم ظاهره مجادله بالتي هي احسن موعظه حسنه حكمت آيات قرآن اخبار ائمه اطهار عليهم السلام آيات آفاق و انفس و اجماع شيعه و سني و اتفاق عقلا و بيان معرفت فضايل ايشان در مقامات اربعه بيان و معاني و ابواب و پيشوائي و اثبات لزوم طاعت و معرفت و محبت ايشان
باب دوم - در معرفت اخوان و فضايل ايشان و لزوم دوستي با ايشان و اداي حقوق ايشان
باب سوم - در معرفت دشمنان ايشان و لزوم تبري و تنافر از ايشان اين كتاب در بمبئي و تبريز و كرمان سه مرتبه چاپ شده و چاپ چهارم هم تحت طبع است و اصح نسخ آن چاپ كرمان است و چاپ تبريز آن مغلوط است و كاتب آن بعض عبارات و اشعار و اظهار عقيده از خود در آن افزوده است .

- ٣٨٨٠٤ بيت ( حجم چهار جلد جداگانه و بترتيب ٩٦٣٩ ، ٨٧٤٠ ، ٩٢٤٥ و ١١١٨٠ بيت )
- فارسي
- نسخه اصل چهار جلد به ترتيب ( ج ٢١ ، ج ٢٢ ، ج ٢٣ ، ج ٢٤ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٦٧ ( پايان جلد اول ٦ رجب ١٢٦٣ ، جلد دوم ٢٥ جمادي‌الاولي ١٢٦٤ و جلد سوم ٢٣ ذي‌القعده ١٢٦٥ )
- چاپ اول بمبئي ١٢٦٨ ، چاپ دوم تبريز ١٢٧١ ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٥ ، چاپ چهارم كرمان ١٣٨٠ ، چاپ پنجم كرمان ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٣

 )٣٦٢( ازهاق الباطل (ملحق‌) مؤلف (اع‌) در رساله )٣٨٠( جواب ملا محمدجواد قزويني فرموده‌اند كه اين رساله را براي ملا عبدالخالق يزدي ساكن مشهد رضوي مرقوم فرموده‌اند .

در رد باب مرتاب مشتمل بر سه باب :
١ - در اينكه قرآن معجز است و مثل آن را نميتوان آورد و كسي كه ادعا ميكند ميتواند بياورد كافر است
٢ - در اثبات اينكه دعوت اين مرد بجهاد خلاف اجماع شيعه است و باعث فسق ظاهر است
٣ - در علامات نقبا و نجبا
- ٣٣٧٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٢ رجب ١٢٦١
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٤

 )٣٦٣( الزام النواصب
در جواب ملا محمدباقر رايني مرقوم فرموده‌اند مشتمل است بر ذكر معرفت خداوند و رسول و امام و معرفت ركن رابع و استدلال بر آن از كتاب و سنت و آيات آفاق و انفس و اجماع اسلام و اديان و ملل و ساير فوائدي كه در آن است
- ٣٤٦٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٨ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ربيع‌الاول ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٩١ )
* * * * *

صفحه ٣٧٥

 )٣٦٤( تير شهاب
در رد باب خسران‌مآب كه بخواهش آقا محمدشريف كرماني مرقوم فرموده‌اند
- ١٣٠١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الاول ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٦

 )٣٦٥( رساله - در جواب ايرادات ملا حسينعلي توسركاني بر سلسله عليه شيخيه
- ١٣١٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢ شوال ١٢٧٨
- چاپ كرمان ١٣٨٠ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ١٥ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٧

 )٣٦٦( رساله - در جواب آقا سيد حسين نائيني
كه شبهات و ادله فرقه جبريه را ذكر كرده و جواب از آنها را بطور تفصيل فرموده‌اند
- ١٤٨٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٦ ربيع‌الاول ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *
١(ر)٣٦٦ (ملحق‌) دروس در شرح كتاب مبارك فطرة السليمه
الف - ٥ درس در شرح حديث ادبار عقل كه احتمالا از دروس اين كتاب است و تاريخ آنها از روز شنبه ٨ رجب ١٢٧٠ ( ١٢٧٢ ظ ) تا روز دوشنبه ١٧ ذيحجه همان سال بوده و ٨١١ بيت ميشود
ب - ٧ درس در شرح جلد دوم كتاب كه تاريخ آن معلوم نيست و ١٠٤٣ بيت ميشود
ج - ١١١ درس كه ٣ درس آن در شرح انتهاي جلد دوم و باقي در شرح جلد سوم است و ٣٠ درس از آنها تندنويسي ناقصي از درس است ، اين دروس از اوائل سال ١٢٨٦ تا روز چهارشنبه ٢١ محرم ١٢٨٨ ادامه داشته است و ١٨٣٩٥ بيت ميشود
تاريخ ختم تأليف جلد دوم كتاب رجب ١٢٧١ است و ظاهرا در حدود سال ١٢٧٢ درس در شرح جلد دوم كتاب بوده است . تاريخ پايان تحرير جلد سوم ٢٢ ذيحجه ١٢٧٧ است و دروسي كه در شرح آن فرموده‌اند از حدود سال ١٢٨٦ تا ١٢٨٨ است
- ٢٥٥٥٤ بيت
- فارسي
- تاريخ دروس موجود حدود ١٢٧٢ و از ١٢٨٦ تا ١٢٨٨
* * * * *

صفحه ٣٧٨

 )٣٦٧( رجوم الشياطين
كه براي رفع شبهات از دلهاي مؤمنين و اثبات عقايد حقه مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر دو اشراق :
اشراق اول - در طرد شياطين از آسمانهاي عقايد مؤمنين است مشتمل بر اقامه براهين بر توحيد و عدل و نبوت و امامت و امر ظهور و رجعت و معاد و آخرت و نار و جنت و فضايل اكابر شيعه و اخوت و طريق سلوك و رفع شبهات شياطين در اين عقايد است و خاتمه آن در رفع بعض وساوس طلبه در مسائل اصوليه متعلق بفقه است
اشراق دوم - در رفع بعض خطرات و وساوس عمليه و تسويلات شياطين در اعمال است اين كتاب را بامر مرحوم والد بزرگوار اعلي الله مقامه بفارسي ترجمه كرده‌ام و دو مرتبه در كرمان چاپ شده است . ابوالقاسم .

- ٢٩٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الثانيه ١٢٦٨
- چاپ اول تبريز ( سنگي ) ، چاپ دوم كرمان ١٣٢٠ ش ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٣٧٩

 )٣٦٨( رساله رد باب كه در تهران بخواهش مرحوم ناصرالدين شاه مرقوم فرموده‌اند
- ٩٤٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ١٩ ماه رمضان ١٢٨٣
- چاپ اول كرمان ١٣٨٣ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٦ ش ، ترجمه بعربي چاپ اول ١٣٨٣ ، چاپ دوم ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٠

 )٣٦٩( ركن رابع
در جواب ميرزا محمد خان سپهسالار است كه در خصوص معني و مراد از ركن رابع سؤال كرده
- ٢٧٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٢٨٢
- چاپ اول بمبئي ، چاپ دوم كرمان ١٣٦٨
* * * * *

صفحه ٣٨١

 )٣٧٠( سي فصل (ملحق‌) اين كتاب توسط مرحوم جناب سيد عبدالله موسوي اعلي الله درجته بعربي ترجمه شده و در سال ١٣٧١ در كرمان چاپ شده است .

در جواب سؤالات ميرزا محمدباقر قهي اصفهاني كه سي ايراد را براي ايشان نقل كرده كه نسبت بايشان ميدهند و جواب خواسته است :
١ - ميگويند فرموده‌ايد اصول دين چهار است
٢ - ميگويند فرموده‌ايد دين چهار ركن دارد و ركن رابع شيعه است و مفترض الطاعه و در اين زمان خود سركار ركن رابع هستيد
٣ - ميگويند فرموده‌ايد ركن رابع در هر زمان شخص معيني است و معرفت او بر مردم لازم است
٤ - ميگويند فرموده‌ايد در زمان شيخ مرحوم ايشان ركن رابع بوده‌اند و بعد از آن سيد مرحوم و بعد از آن خود سركار
٥ - ميگويند فرموده‌ايد امروز بايد بابي ميان امام و خلق باشد و آن خود سركار هستيد
٦ - قول بابيه كه ميگويند در زمان غيبت اگر ناصري باشد بايد جهاد كرد حق است يا باطل
٧ - در كتابي كه بجهت اطفال مرقوم فرموده‌ايد فرموده‌ايد در زمان غيبت جمعي از شيعه هستند كه بآنها شرطيين و بدلا و بلها ميگويند
٨ - ميگويند فرموده‌ايد از همه علمائي كه بر طريقه شيخ و سيد نيستند بايد بيزاري جست
٩ - سبب اين اختلاف شيخي و بالاسري چيست
١٠ - آيا واجب است كه از غير شيخي اجتناب كنيم و آنان را نجس بدانيم
١١ - عقد نكاح و ساير عقود حضرات بالاسريه صحيح است يا نه
١٢ - خوردن مال كسي كه بر غير طريقه حقه است جايز است يا نه
١٣ - دادن خمس و زكوة بكسي كه بر غير طريقه حقه است جايز است يا نه
١٤ - نيابت حج بمخالفين طريقه حقه ميتوان داد يا نه
١٥ - ميگويند فرموده‌ايد حضرت سيدالشهداء عليه السلام شهيد نشده‌اند و امر ايشان مثل حضرت عيسي (ع‌) بر مردم مشتبه شده
١٦ - ميگويند فرموده‌ايد عمل بمظنه بدعت است و عامل بآن كافر
١٧ - كليات عقايد شيخيه را بيان فرمائيد
١٨ - در مسائل فقهي كه از سركار چيزي نديده‌ايم چه بكنيم
١٩ - ميگويند فرموده‌ايد در نماز بايد صورت ركن رابع را در نظر گرفت
٢٠ - ميگويند فرموده‌ايد مؤمن دايم بايد اسلحه داشته باشد شايد فرج ركن رابع برسد
٢١ - ميگويند فرموده‌ايد جواب سلام غير شيخي را بايد ( عليك ) گفت
٢٢ - زن گرفتن از مخالفين اين طريقه و زن دادن بآنها چطور است
٢٣ - نقبا و نجبا در هر عصري متعددند يا نه و معرفت شخصي ايشان واجب است يا نه
٢٤ - ميگويند كتب اصول مثل قوانين و امثال آن را كتب ضلال ميدانيد
٢٥ - اگر فرض كنيم ركن رابع جهاد نمايد اين جهاد جهاد در زمان غيبت نيست و ظهور او ظهور امام است اينگونه تأويلات در كلمات سركار صحيح است يا نه
٢٦ - ميگويند حقيقت اعتقاد شيخيه و سركار امري است قلبي و اظهار نميفرمائيد
٢٧ - ميگويند فرموده‌ايد اطاعت سلطان واجب است مثل نماز و روزه
٢٨ - اگر در كتاب عالمي خلاف ضرورتي ديديم ميتوانيم او را تكفير كنيم يا بايد از خود او جويا شد كه قائل باين مسئله هست يا نه
٢٩ - بمحض شهادت عدول نزد فقيه بر كفر كسي جايز است تكفير او يا نه
٣٠ - مخالفين با ما بسيار بدسلوكي ميكنند چه بايد بكنيم
- ١٣٨٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- تاريخ تحرير ١٤ ربيع‌الثاني ١٢٦٩
- چاپ اول بمبئي ، چاپ دوم كرمان ١٣٦٨ ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٣٨٢

 )٣٧١( رساله ديگر در جواب حاج ميرزا محمدباقر اصفهاني از مسائل زير :
١ - ائمه عليهم السلام داراي مقام نبوت انبيا هستند پس جايز است نبيي بعد از پيغمبر صلي الله عليه و آله باشد پس چگونه ممكن است انكار مدعي نبوت را كرد
٢ - نقباء برازخ بين ائمه و انبيا عليهم السلام هستند يا برزخ بين انبيا و رعيت
- ١٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٠ ربيع‌الثاني ١٢٧٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٣

 )٣٧٢( سلطانيه
كه بخواهش مرحوم ناصرالدين شاه مرقوم فرموده‌اند در اثبات نبوت خاصه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و امامت ائمه اثني‌عشر عليهم السلام و اثبات بقاي وجود حضرت امام عصر عجل الله فرجه
- ٤٨٧٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٧ جمادي‌الاولي ١٢٧٤
- چاپ كرمان ١٣٨٢ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٤

 )٣٧٣( رساله - در جواب سپهدار در جواب پاره اشكالات از عبارات كتاب ارشاد العوام كه بر اهل طهران مشكل شده بوده
- ١٥٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٩ شوال ١٢٨٣ طهران
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٥

 )٣٧٤( شهاب ثاقب
در رد باب كه ابتداء تصنيف فرموده‌اند
- ١٨٤٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢١ صفر ١٢٦٥
- چاپ كرمان ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٦

 )٣٧٥( رساله - در جواب طهماسب ميرزا مؤيدالدوله
از معني حديث معروف كه بعد از عيد غدير تا سه روز قلم از شيعه مرتفع است و مشتمل است بر اسرار بسيار كه در ضمن هفت باب بشرح زير جواب فرموده‌اند :
١ - بيان معني يوم و ليل
٢ - بيان معني يوم غدير و حقيقت آن
٣ - معني كرام الكاتبين و حقيقت آنها
٤ - معني قلم
٥ - معني محبين و شيعيان و فرق ميان آنها
٦ - معني خطيئه و حقيقت آن
٧ - معني اكرام محمد و آل‌محمد عليهم السلام برفع قلم
- ٩٦١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ذيحجه ١٢٦٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *
١(ر)٣٧٥ (ملحق‌) رساله - جواب طهماسب ميرزا مؤيدالدوله كه رساله يكي از علماي مراغه را كه در جواب سائلي نوشته بوده و بخيال خود ايراداتي در مسائل معاد بر شيخ اجل اوحد اعلي الله مقامه گرفته خدمت ايشان فرستاده و جواب فرموده‌اند
- ٢٢٦١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٠ ربيع‌الاول ١٢٦٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٧

 )٣٧٦( رساله - كه بطور اختصار عقايد صوفيه شاه‌نعمة‌اللهي را بيان فرموده‌اند
- ١٩١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٨٨

 )٣٧٧( فطرة السليمة
در جواب ميرزا محمود اصفهاني و بخواهش ملا اسمعيل زنوزي در عقايد حقه مرقوم فرموده‌اند و مشتمل بر سه جلد است :
جلد اول : در اثبات توحيد خداوند در ذات و صفات و افعال و عبادت و مشتمل است بر بيان صفات سلبيه و ثبوتيه و بداء و عدل و حقيقت معاد و برزخ و قيامت و معرفت ثواب و عقاب و جنت و نار
جلد دوم : در اثبات نبوت عامه و خاصه و معرفت محمد و آل‌محمد عليهم السلام و مقام بيان و معاني و امامت و مقام عرضي عنصري و بيان بعض اسرار معراج
جلد سوم : در امامت و ولايت و برائت و مشتمل است بر اثبات امامت نوعيه و شخصيه و بعض فضايل كليه و جزئيه ائمه عليهم السلام و بيان معني رجعت و بيان مراد از ركن رابع و اثبات آن بانواع ادله اين كتاب در تبريز چاپ شده و بقدري مغلوط است كه قابل استفاده نيست .

- ٢٣٤٨٤ بيت ( حجم سه جلد جداگانه و به ترتيب ١٠٣٩٥ ، ٦٨٦٥ و ٦٢٢٤ بيت )
- عربي
- نسخه اصل سه جلد به ترتيب ( ج ٣٨ ، ج ٦ ، ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ٢٢ ذيحجه ١٢٧٧ ( پايان جلد اول ٥ شعبان ١٢٦٨ ، جلد دوم ١٣ رجب ١٢٧١ )
- چاپ اول تبريز در يك جلد ، چاپ دوم كرمان ١٣٧٨
* * * * *

صفحه ٣٨٩

 )٣٧٨( رساله - جواب ميرزا كاظم جهرمي
از شبهاتي كه از معاشرت يهود و نصاري بر او وارد آمده مشتمل است بر چند سؤال :
١ - قالت اليهود : عزير ابن الله ، الخ اين تهمتي است كه مسلمين بر يهود بسته‌اند از كدام آيه تورية اين مطلب را ميتوان اثبات نمود
٢ - قول خداوند كه ميفرمايد : و مريم ابنت عمران ، و در جاي ديگر است خطاب بمريم : يا اخت هرون ، از تواريخ نصاري معلوم است مريم دختر يوقيم بوده و برادري بنام هرون نداشته بلكه برادر نداشته چه جواب ميفرمائيد
٣ - اگر دليل بر ثبوت قرآن غير از خود قرآن چيزي نيست پس كتاب حافظ هم قرآن است اگر دليلش فصاحت است پس هر كلام فصيحي قرآن است چرا كه مثل خيلي از كتب اشعار نميتوان آورد
- ٣٥٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٥ )
- تاريخ تحرير ١٤ محرم ١٢٨٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٩٠

 )٣٧٩( رساله - در جواب سيد محمدباقر هندي
از كيفيت احياء اموات در رجعت و رجوع ارواح و اجسام در جسد اصلي
- ١٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٢٧٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٩١

 )٣٨٠( رساله - در جواب ميرزا محمدجواد قزويني از مسائل زير :
١ - از شرح حديث جابر در معرفت كه معروف است
٢ - اين نوع معرفت كه در حديث جابر ذكر شده بر همه فرض است يا هر يك از مراتبش را اهلي است و معرفت شخصيه لازم است يا نوعيه كافي است
٣ - بر تقدير لزوم معرفت شخصي اشخاص هر عصري بچه بايد شناخته شوند بنص سابق يا چيز ديگر
٤ - حد تعريف شخصي چه اندازه است و كيفيت ادعا چيست
٥ - تعريف و معرفت اوصاف و شئونات امامت نسبت بهمه رعيت يكسان است يا نه
٦ - مراد از امامت و لزوم خفاي اين صفت در زمان غيبت چيست و حال آنكه ميفرمايند : من مات و لم‌يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ، و آيا جايز است وصف امامت بر ديگري اطلاق شود
٧ - محق از مبطل بچه معلوم ميشود و علامت حق و باطل چيست آيا بعلم و عمل است يا آنكه كرامت و خوارق عادت هم ضرور است
٨ - مراد از علمي كه سيد جليل اعلي الله مقامه در علامت عالم آن ميفرمايد هر مسئله را كه بخواهد به ٢٤ دليل ثابت ميكند چيست و تفصيل اين ادله كدام است
٩ - مراد از عمل چيست و حد آن چه اندازه است
١٠ - اين امر در ازمنه سالفه آيا بر همه مخفي بوده يا آنكه بر بعضي ظاهر بوده و در صورت ظهور اسامي حاملين و صاحبان اين مقام در ازمنه سالفه چيست
- ٢٥٢٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢٥ رجب ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٩٢

 )٣٨١( رساله - در جواب آقا محمدرضا
كه در رفع اشكال از عبارات شرح عرشيه شيخ جليل اعلي الله مقامه راجع باشرفيت حضرت آدم نسبت بحضرت عيسي عليهما السلام سؤال كرده
- ٣٠٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ٣ صفر ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٣٩٣

 )٣٨٢( رساله - در جواب ميرزا محمدشفيع كه بتوسط محمدحسن خان سردار سؤال كرده
از معني حديث : حقيق علي الله ان يدخل الضلال الجنة ، الخ
- ٧٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ٨ ربيع‌الاول ١٢٧١
- خطي
* * * * *

صفحه ٣٩٤

 ( رساله جواب ميرزا محمد خان سپهسالار در ركن رابع گذشت )
* * * * *
( رساله جواب ملا محمدباقر رايني در الزام النواصب گذشت )
* * * * *
( رساله آقا محمدشريف در تير شهاب گذشت )
* * * * *
( رساله ميرزا محمود اصفهاني در فطرة السليمة گذشت )
* * * * *
)٣٨٣( رساله - در جواب حاج ملا محمود نظام‌العلما (ملحق‌) اين رساله بوسيله مرحوم آقا سيد حسين آل‌هاشمي رضوان الله عليه بفارسي ترجمه و در سال ١٣٥٦ ش در كرمان چاپ شده است

در تحقيق اختلاف شيخيه با ديگران و سؤال از لزوم رجوع بعالم شيعي در زمان غيبت و تحقيق افتراها كه بايشان نسبت داده‌اند و سؤال از حقيقت معني ركن رابع و مأخذ آن در كتاب و سنت و كلام حكما
- ٨١٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٦ صفر ١٢٧١
- چاپ كرمان ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٣٩٥

 )٣٨٤( مواعظ (ملحق‌) در شرح آيه مباركه : فلولانفر من كل فرقة طائفة ، الآية
- ٢٦٨٦٩ بيت
- فارسي
- تاريخ از حدود سال ١٢٦٠ تا حدود سال ١٢٦٩
- ٥ مجلد است كه ٢ مجلد از آن چاپ شده
* * * * *
١(ر)٣٨٤ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : ان اول بيت وضع للناس ، الآية
- ١٤٥٠٩ بيت
- فارسي
- تاريخ از حدود سال ١٢٧٠ تا حدود سال ١٢٧٩
- ٣ مجلد خطي است كه هيچ يك چاپ نشده
* * * * *
٢(ر)٣٨٤ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : الله نور السموات و الارض ، الآية
آخرين موعظه ايشان هم كه بفاصله كمي بعد از آن وفات ايشان واقع شد و طي آن عقايد خود را بيان فرموده‌اند در شرح اين آيه است
- ١٧٠٥٧ بيت
- فارسي
- تاريخ از حدود سال ١٢٨٠ تا حدود ١٢٨٢ و باز در سال ١٢٨٨
- ٥ مجلد است كه ٣ مجلد از آن چاپ شده
* * * * *
٣(ر)٣٨٤ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : و ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون ، الآية
- ٣٧٩٤٨ بيت
- فارسي
- تاريخ از حدود سال ١٢٨٤ تا حدود ١٢٨٦
- اين مواعظ در ٥ مجلد است كه همه چاپ شده
و متأسفانه با اينكه بر حسب عادتي كه از ايشان ميدانيم كه همه ساله تمام ايام ماه رمضان و در طول سال دو شب در هر هفته موعظه ميفرموده‌اند در طول ٤٣ سال كه در كرمان وعظ و تدريس ميفرمودند يقينا متجاوز از پنج‌هزار موعظه فرموده‌اند كه يا نوشته نشده و يا آنكه نوشته شده و در دست ما نيست
* * * * *

صفحه ٣٩٦

 )٣٨٥( نصرة الدين
در رد پادري انگليس كه ردي بر دين اسلام نوشته بوده
- ٧١٩٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤١ )
- تاريخ تحرير ١٢ شوال ١٢٦٦
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ١٣٧٦ ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٣٩٧

 )٣٨٦( نعيم الابرار و جحيم الفجار
در اثبات اينكه رسول خدا (ص‌) و آل او عليهم السلام اشرف و اول كائناتند
- ٢٦٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١١ ماه رمضان ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٣ )
* * * * *

صفحه ٣٩٨

 )٣٨٧( هداية الصبيان
كه بجهت تعليم اطفال مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر مقدمه و چهار فصل در معرفت خداوند و پيغمبران و امامان و شيعيان
- ١٨٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٥ ذيقعده ١٢٦٠
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ١٣٨٧ ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٢ ش ، اين رساله بوسيله مرحوم مبرور جناب سيد عبدالله موسوي اعلي الله درجته همراه با رساله الفبا و چهارفصل بعربي ترجمه و چاپ شده است ١٣٥١
* * * * *

صفحه ٣٩٩

 )٣٨٨( هداية الطالبين
در جواب ايرادات بعض علماي يزد (ملحق‌) سائل ملا علي‌اكبر كرماني مشهور به زمان بوده است .
كه بر سلسله جليله شيخيه نموده‌اند :
١ - مذكور ميشود فرموده‌ايد شيعه دو فرقه شده‌اند شيخي و بالاسري يكي ناجي است و يكي هالك و مريدهاي سركار علما را مخصوصا از زمان مرحوم آقا باقر بهبهاني ببعد لعن و طعن مينمايند و در جواب اين سؤال مفصلا علل پيدايش اختلاف و اعتقادات شيخيه را بيان ميفرمايند و شرحي از محنتهائي كه بر شيخ جليل و سيد نبيل و خودشان وارد آمده بوده مرقوم ميفرمايند
٢ - فرموده‌ايد اصول دين چهار است و چهارم آن ركن رابع است مرادتان چيست
٣ - حكايت عدد را در صوم و افطار مراد چيست و مأخذ فقاهتي آن چيست
- ٣٠٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير ٣ ذيحجه ١٢٦١ يزد
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ١٣٨٠ ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٠٠

 )٣٨٩( رساله - در رفع شبهات بعض اهل كربلا از شبهات زير :
١ - شما معتقديد كه سيدالشهداء عليه السلام بآسمان صعود كرده
٢ - معتقديد اصول دين سه است
٣ - ادعاي نيابت امام داريد
٤ - معتقديد بناي شهور بر عدد است
٥ - معتقديد معرفت ركن رابع بشخص است
٦ - معتقديد صورت مرشد را در حال عبادت بايد در نظر گرفت
- ٤٣٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٢٦ )
- تاريخ تحرير ٢٧ جمادي‌الثانيه ١٢٦٣
- چاپ كرمان همراه با هداية الطالبين ١٣٨٠ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ١٥ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٤٠١

 )٣٩٠( رساله - در جواب ايراد بعض معاندين
كه چرا ايشان در اوائل مصنفات ، خود را بلفظ اثيم توصيف فرموده‌اند
- ١٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الثاني ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٥ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٠٢

 )٣٩١( رساله - در جواب بعض اهل اصفهان (ملحق‌) اين شخص ظاهرا شيخ محمدباقر بن شيخ محمدتقي بوده است .
كه رد بر كتاب الزام النواصب نوشته
- ١٧٤٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ٢٦ شوال ١٢٦٩
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان همراه با هداية الطالبين ١٣٨٠ ، چاپ سوم كرمان ( مجمع الرسائل ١٥ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٤٠٣

 فصل سوم - در ذكر كتب و وصايائي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٣٩٢( ابواب الجنان في حقوق الاخوان
جواب آقا محمدكريم بن آقابابا كرماني مشتمل است بر بيان معني برادر و شناختن كسي كه لايق اخوت است و حقوق برادر ثقه و حقوق اخوان مكاشره و بيان فضل حقوق اخوان و عقاب كسي كه تضييع حق آنها را بنمايد و تحريص بر گرفتن برادران و فوائد و ثمرات آن و بيان عدد برادراني كه سزاوار است با هم در يك راه سلوك كنند
- ٢٥٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٨ )
- تاريخ تحرير ٨ ربيع‌الاول ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٩١ )
* * * * *
١(ر)٣٩٢ (ملحق‌) رساله حقوق اخوان
- ١١٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٦٠ )
- ترجمه فارسي چاپ كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٠٤

 ( جواب امان‌الله خان در وصيت والي ذكر ميشود )
* * * * *
)٣٩٣( طريق النجاة
كه ابتداء در علم طريقت مرقوم فرموده‌اند و اقتصار بر شرح فقره خاصه از حديث كميل و اعرابي در صفت نفس قدسيه فرموده‌اند مشتمل است بر مقدمه و شش باب كه در ضمن چهار جلد مرقوم فرموده‌اند :
جلد اول
مقدمه - در شرح كيفيت تكون نفس ناطقه و اماره و نفس حيوانيه
باب اول - در ذكر و معني ذكر زباني
جلد دوم
بقيه باب اول در صلوات بر محمد و آل‌محمد عليهم السلام و دعا و استغفار و شكر و معني ذكر نفساني و تأثير خيالات در بدن و نفس و كيفيت خيال و ترتب احكام بر صور خياليه و تأثير خيال و بيان معني طيف اصطلاحي
باب دوم - در فكر و بيان حقيقت آن و آنچه متعلق بآن است
باب سوم - در علم و بيان معني آن كه حضور معلوم در نزد عالم است و فضل آن و مراتب آن و ذكر بعض اخبار وارده در فضل علم و علما و علامت آنها و علامت علماء سوء و ذكر اخبار وارده در سؤال از عالم و تذاكر او و آداب علم و تعليم و تعلم و بيان اقسام علوم و احكام آنها و بيان مجادله و مناظره
جلد سوم
باب چهارم - در حلم و بيان حقيقت آن و رتبه آن و صفاتي كه مترتب بر آن است
باب پنجم - در نباهت است و بيان حقيقت آن و بيان مراتب انسان و شرح نفس كونيه و شرعيه و استعلاء و شرافت انسان و بيان امر سادات مؤمنين و معادين و مستضعفين
جلد چهارم
باب ششم - در نزاهت است و بيان حقيقت آن
- ٣٨٢٠١ بيت ( چهار جلد جداگانه بترتيب ١١٤١٦ ، ١٢٧٨٩ ، ١١٨٤٢ و ٢١٥٤ بيت )
- عربي
- نسخه اصل چهار جلد به ترتيب ( ج ٣١ ، ج ٣٢ ، ج ٣٣ ، ج ٤٦ )
- تاريخ تحرير جلد اول ٢٧ ذيقعده ١٢٧٣ ، جلد دوم ٢٥ جمادي‌الاولي ١٢٧٦ و جلد سوم ٢٨ صفر ١٢٧٩ است لكن تاريخ تحرير جلد چهارم بعلت ناتمام ماندن آن مشخص نيست
- چاپ اول كتاب تبريز ١٣٤٤ در يك مجلد ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٧ ش در سه مجلد
* * * * *

صفحه ٤٠٥

 )٣٩٤( چهار فصل
كه آن را بعنوان دستورالعملي براي سلسله جليله شيخيه مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر چهار فصل :
١ - در معامله با خدا و پيغمبر و ائمه صلوات الله عليهم
٢ - در معامله با مشايخ و علما
٣ - در معامله با حكام و سلاطين
٤ - در معامله با ساير مردم
- ٢٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٣ )
- تاريخ تحرير ٩ ربيع‌الاول ١٢٦٩
- چاپ اول كرمان ١٣٢٤ ش ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش ، چاپ سوم كرمان ١٣٥٧ ش ، اين رساله بوسيله مرحوم مبرور جناب سيد عبدالله موسوي اعلي الله درجته همراه با رساله الفبا و هداية الصبيان بعربي ترجمه و چاپ شده است ١٣٥١
* * * * *
١(ر)٣٩٤ (ملحق‌) دستور مختصري در حقيقت علم و عمل
كه در مكاتبات مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه بدست آمده است
- ١٨ بيت
- فارسي
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥ ) ١٣٥١ ش
* * * * *
٢(ر)٣٩٤ (ملحق‌) رساله‌اي كه از يزد به اخوان كرمان در امر به تحمل و تقيه مرقوم فرموده‌اند
- ٤٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٠٦

 )٣٩٥( رساله محمدصادق خان در سلوك
- ٧٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست (ملحق‌) نسخه اصل اوليه اين رساله در دست نيست لكن مؤلف (اع‌) آنرا در رساله جواب ميرزا محمود نوه مرحوم كلباسي بخط خود نقل فرموده‌اند و شماره اين رساله در فهرست )٤٦٤( است و در مجمع الرسائل ٦٩ چاپ شده .

- خطي
* * * * *

صفحه ٤٠٧

 )٣٩٦( وصيت والي
كه در جواب امان‌الله خان والي كردستان كه از مسائل طريقت سؤال نموده مرقوم فرموده‌اند و مشتمل است بر دستور جامعي براي سير و سلوك و ترقي دادن نفس
- ٢٣٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٤ جمادي‌الثانيه ١٢٨٣
- چاپ اول تبريز ١٣٤٤ ضميمه طريق النجاة ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ ) الوصايا ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٤٠٨

 )٣٩٧( وصيت (ملحق‌) نسخه‌اي از وصيت مرحوم آقاي اول (اع‌) به مرحوم آقا محمد تبريزي ابن ملا حسين جوان تبريزي در دست است كه حجم و تاريخ آن با مشخصات فوق كه از فهرست چاپ اول نقل شده تطبيق ميكند و ظاهرا همان است جز اينكه اسم آقا محمد در چاپ اول از قلم افتاده
آقا شيخ حسين جوان تبريزي
- ٥٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢ ربيع‌الثاني ١٢٨٣
* * * * *
١(ر)٣٩٧ (ملحق‌) وصيت آقا سيد زين‌العابدين شيرازي
- ٣٦٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٧ )
- خطي
- تاريخ تحرير ١٣ شعبان ١٢٧١
* * * * *

صفحه ٤٠٩

 )٣٩٨( وصيت آقا ملا علي تبريزي
- ١٠٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٤ رجب ١٢٧٦
- چاپ اول تبريز ١٣٤٤ ضميمه طريق النجاة ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ ) الوصايا ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٤١٠

 )٣٩٩( وصيت آقا ميرزا محمد اصفهاني
كه در موقع عزيمت او باصفهان براي او مرقوم فرموده‌اند
- ١٧٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ٥ شوال ١٢٧٢
- چاپ اول تبريز ١٣٤٤ ضميمه طريق النجاة ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ ) الوصايا ١٣٥٣ ش
* * * * *
١(ر)٣٩٩ (ملحق‌) وصيت مهدي بن حسن
- ٤٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٤١١

 )٤٠٠( وصيت حاج ميرزا يحيي
- ١٢٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٨ شوال ١٢٦١
- چاپ اول تبريز ١٣٤٤ ضميمه طريق النجاة ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ ) الوصايا ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٤١٢

 )٤٠١( وصيت مختصره (ملحق‌) اين وصيت شامل اجازه‌اي نيز هست .

كه معلوم نيست براي كه مرقوم فرموده‌اند
- ٣٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ اول تبريز ١٣٤٤ ضميمه طريق النجاة ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ ) الوصايا ١٣٥٣ ش
- نسخه‌اي در كتاب ( ج ٧ ) هست كه ظاهرا اصل نيست
* * * * *
١(ر)٤٠١ (ملحق‌) وصيت مختصره به مرحوم ميرزا عبدالجواد ولياني
- ٣٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٤١٣

 )٤٠٢( وقاية المسافر
در آداب سفر و ادعيه وارده در حالات مختلفه مشتمل بر شش باب :
باب اول : در اختيار روز سفر
باب دوم : در ذكر آنچه مسافر بآن سبب از مكاره حفظ ميشود از قبيل ادعيه و صدقات و غير آنها
باب سوم - در مقدمات سفر تا وقت سوار شدن
باب چهارم - در آداب خروج از منزل
باب پنجم - در آنچه متعلق است بحركت و اثناء سفر تا وقت نزول
باب ششم - در آنچه متعلق است بنزول و اختيار منزل و غيره
- ٥١٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٥٤ )
- تاريخ تحرير رجب ١٢٥٧
- خطي
* * * * *

صفحه ٤١٤

 فصل چهارم - در ذكر كتب تفسير و شرح آيات و علوم متعلقه بقرآن
* * * * *
)٤٠٣( ايقان
در اعجاز قرآن كه در آن مفصلا وجوه اعجاز قرآن و اقوال علما را در اين موضوع بيان فرموده‌اند
- ٣١٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٤ )
- تاريخ تحرير ٤ ذيقعده ١٢٧٣
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ٤١٥

 )٤٠٤( تفسير سوره حجرات
كه براي نمونه تفسير مرقوم فرموده‌اند كه اگر كسي بخواهد قرآن را تفسير نمايد باين نحو بنمايد
- ٣٥٩١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٥ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الاول ١٢٨٦
- چاپ كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٨١
* * * * *

صفحه ٤١٦

 )٤٠٥( تقويم اللسان
در علم قرائت قرآن كه بخواهش مرحوم آقا شيخ جعفر قزويني مرقوم فرموده‌اند و در مقدمه اين كتاب استدلالات مفصلي فرموده‌اند درباره اينكه از قرآن كم شده است و در ضمن ده باب احوال حروف و مخارج آنها و احكام ادغام و همزه و مد و قصر و فتح و اماله و احكام ياءات و لامات و راءات و هاء كنايه و اقسام وقف را مرقوم فرموده‌اند و در خاتمه معني لحن را بيان فرموده‌اند
- ٢٢٧٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيحجه ١٢٧٢
- چاپ اول كرمان ( مجمع الرسائل ادبي قديم ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ٤١٧

 )٤٠٦( حاشيه قرآن
كه در آن قراءات قراء و بعض مشكلات آيات و بعض تأويلات و بواطن و بواطن بواطن را مرقوم فرموده‌اند
- ١٦٥٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل موجود است
- چاپ كرمان ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٤١٨

 )٤٠٧( رساله - در رسم الخط قرآن
- ٥٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ٤١٩

 )٤٠٨( رساله - در شرح حديث مروي در كافي از حضرت صادق عليه السلام : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من اجود كتابتك و لاتمد الباء حتي ترفع السين
- ١٠٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٦ محرم ١٢٦٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ٤٢٠

 )٤٠٩( فائده مختصره در اعجاز قرآن
و كيفيت تحدي فرمودن حضرت رسول صلي الله عليه و آله بقرآن
- ١٨٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٣ جمادي‌الثانيه ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٤ ) ١٣٥٤ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧٢ )
* * * * *

صفحه ٤٢١

 )٤١٠( رساله - جواب آقا ميرزا لطفعلي از دو سؤال زير :
١ - شرح آيه : و ماارسلنا من رسول و لا نبي ، الخ
٢ - شرح آيه : ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها
- ٢١٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٦ ماه رمضان ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش ، چاپ سوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٤٢٢

 )٤١١( رساله - در جواب سائلي از جمع بين آيه : يوم كان مقداره خمسين‌الف سنة ، و آيه : ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة
- ٣٣٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ٣ جمادي‌الثانيه ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٤٢٣

 )٤١٢( رساله - در جواب از معني حديث نبوي صلي الله عليه و آله : ان القرآن انزل علي سبعة احرف لكل آية منها ظهر و بطن ، الخ
- ١٩٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير سلخ جمادي‌الاولي ١٢٦١
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٢٤

 فصل پنجم - در ذكر كتب اخبار
* * * * *
)٤١٣( فصل الخطاب
كه در آن اخبار فقه و اصول و معارف را جمع فرموده‌اند و مزيت خاص اين كتاب يكي ترتيب جمع اخبار است كه بي‌سابقه است و ديگري حذف اسناد است كه چون اغلب اخبار كتاب را از ( وسايل ) شيخ حر عاملي (ره‌) نقل فرموده‌اند اسناد را حواله بآن كتاب فرموده‌اند جز در مواردي كه راوي از عامه بوده است يا آنكه ذكر اسم راوي شرط اتساق كلام بوده اسم او را ذكر فرموده‌اند و آنچه از غير وسائل نقل فرموده‌اند اسم كتاب را ذكر فرموده‌اند و اين كتاب مشتمل بر مقدمه و سه سفر است :
مقدمه : در كليات و اصولي است كه فقيه بآنها محتاج ميشود :
سفر اول : در علم حقيقت و عقايد ، مشتمل بر شش كتاب :
١ - در معرفت خداوند ، ٢ - معاد ، ٣ - نبوت ، ٤ - امامت ، ٥ - ولايت اولياء الله و برائت از اعداء آنها ، ٦ - نوادر حكمت
سفر دوم : در علم طريقت و تزكيه نفس مشتمل بر دو كتاب :
١ - معرفت نفس ، ٢ - نوادر اعمال
سفر سوم : در علم شريعت است و به پنج قسم و يك خاتمه تقسيم شده :
قسم اول - در عبادات ، مشتمل بر چهارده كتاب :
١ - در طهارت ، ٢ - تخليه و تحليه ، ٣ - صلوة ، ٤ - صوم ، ٥ - اعتكاف ، ٦ - حج ، ٧ - مزار ، ٨ - اذكار و ادعيه و قرائت قرآن ، ٩ - ايمان ، ١٠ - نذر و عهد و وعد ، ١١ - عتق ، ١٢ - تدبير ، ١٣ - صدقات ، ١٤ - معروف
قسم دوم - در سياست مدن ، مشتمل بر چهارده كتاب :
١ - در ولايت ، ٢ - قضاء ، ٣ - اقرار ، ٤ - شهادات ، ٥ - صلح ، ٦ - حدود و تعزيرات ، ٧ - قصاص ، ٨ - ديات ، ٩ - امر بمعروف و نهي از منكر ، ١٠ - جهاد ، ١١ - سبق و رمايه ، ١٢ - خمس ، ١٣ - زكوة اموال ، ١٤ - زكوة رؤوس
قسم سوم - در مكاسب ، مشتمل بر يازده كتاب :
١ - در تجارت ، ٢ - شفعه ، ٣ - شركت و قسمت ، ٤ - مضاربه و بضاعت ، ٥ - مزارعه و مساقاة و انواع تقبلات ، ٦ - اجاره ، ٧ - جعاله ، ٨ - احياء موات ، ٩ - اصطياد ، ١٠ - قصابه و ذباحه ، ١١ - حرف و صنايع ،
قسم چهارم - در انواع تصرف در مال غير ، مشتمل بر يازده كتاب :
١ - در ولايت ، ٢ - وكالت ، ٣ - وصايت ، ٤ - وديعه و امانت ، ٥ - عاريه ، ٦ - دين ، ٧ - رهن ، ٨ - ضمان و كفالت و حواله ، ٩ - حجر و تفليس ، ١٠ - لقطه ، ١١ - غصب
قسم پنجم - در معايش و عشرت ، مشتمل بر چهارده كتاب :
١ - در مطاعم ، ٢ - مشارب ، ٣ - ملابس ، ٤ - مساكن ، ٥ - مرافق ، ٦ - مناكح ، ٧ - استيلاد و لحوق اولاد ، ٨ - فراق و طلاق ، ٩ - خلع و مبارات ، ١٠ - ظهار ، ١١ - ايلاء ، ١٢ - لعان ، ١٣ - مخادم ، ١٤ - مراكب و دواجن
خاتمه : در امور متعلقه باموات ، مشتمل بر پنج كتاب :
١ - در مرضي ، ٢ - وصايا ، ٣ - موتي ، ٤ - يتامي ، ٥ - فرايض و مواريث
- ١١٠٩٨٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل موجود است فقط كتاب صلوة فصل الخطاب بخط خود مؤلف (اع‌) موجود است و شماره آن ( ج ٥ ) است ولي پاكنويس كتاب را خود مؤلف (اع‌) مقابله كرده‌اند و در حقيقت نسخه اصل است .

- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٨٢
- چاپ اول بمبئي ١٣٠٢ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٤٢٥

 )٤١٤( فصل الخطاب صغير (ملحق‌) عنوان كتاب در متن آن فصل الخطاب الهادي الي طريق الصواب ذكر شده لكن اختصارا بعنوان فصل الخطاب صغير معروف شده است .

در اخبار متعلقه باصول و كليات فروع
- ٣٨٢٩ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- چاپي
* * * * *

صفحه ٤٢٦

 )٤١٥( مقتل
در احاديث وارده در مصيبت حضرت سيدالشهداء عليه السلام
- ٣٤٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٥
- چاپ كرمان ١٣٥٣ ش ، اين كتاب را مرحوم حاج سيد جواد قرشي رحمة الله عليه بفارسي ترجمه كرده و در كرمان چاپ شده است و چاپ دوم آن نيز در سال ١٣٥٧ شمسي با تجديد نظر مرحوم مبرور آقاي سيد محمدرضا نواب رضوي چاپ شده است
* * * * *

صفحه ٤٢٧

 فصل ششم - در ذكر كتبي كه در اصول فقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٤١٦( رساله - در جواب امام جمعه همدان كه سؤال نموده از شكل منطقي كه بعض اخباريين در رد مجتهدين ذكر كرده
- ٢٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢ ربيع‌الاول ١٢٨٣ طهران
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٢٨

 )٤١٧( بينه
در رؤوس مسائل اصول
- ١٢١٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٧٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٢٩

 )٤١٨( تصحيح الاخبار
در تصحيح اخبار و عمل بآنها كه بر وجه اختصار در ضمن فوائدي مرقوم فرموده‌اند
- ٨٤٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٠

 )٤١٩( جوامع الكلم
در مبناي اصول و فروع دين
- ٧٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- تاريخ تحرير ٦ ربيع‌الاول ١٢٥٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٣١

 )٤٢٠( حجة القاطعة
در اصول فقه كه آن را پس از ملاحظه كتاب برهان المبين في نصرة المحدثين تأليف سيد عبدالله شبر در سفر تهران مرقوم فرموده‌اند مشتمل است بر بيان ادله قائلين بجواز عمل بمظنه و اثبات امكان حصول علم و كيفيت عمل بكتاب و سنت
- ٣٣٠٧ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٢

 )٤٢١( رساله - در حصول علم باحكام خداوند و ظاهر اين است كه در حدود سال ١٢٥١ مرقوم فرموده‌اند
- ٦٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *
١(ر)٤٢١ (ملحق‌) دروس اصول
الف - دروسي است كه اكثر آنها را از خارج ميفرمودند و گاهي بمناسبت مطلب از كتاب قواعد و علم اليقين مطلبي را شرح فرموده‌اند و فعلا ٢٠ درس از آن در دست است كه حجم آنها ٦٣٨١ بيت است لكن تعداد آنها بيشتر بوده و چنانكه از يك نسخه خلاصه از دروس برميآيد لااقل ١٤ درس ديگر هم بدنبال اين دروس بوده است
ب - دروسي است كه در تصحيح اخبار فرموده‌اند و حدود ١٣ درس آن كه در يك ماه رمضان بيان شده با حجم ٢٣٣٠ بيت در دست است و سال آن معلوم نيست
- ٨٧١١ بيت
- فارسي
- تاريخ معين نيست
* * * * *

صفحه ٤٣٣

 )٤٢٢( دره يتيمه
در اصول فقه
- ٣٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير حدود سنه ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٤

 )٤٢٣( سوانح سفر خراسان
در محاكمه بين اصوليين و اخباريين
- ١٩٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢ )
- تاريخ تحرير ٢٩ شعبان ١٢٦٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤١ ) ١٣٤٨ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٥

 )٤٢٤( رساله - در شرح حديث نبوي صلي الله عليه و آله : اذا جاءكم حديث عني فاعرضوه علي كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه و ما خالف فاضربوا به عرض الحائط
- ١٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٦

 )٤٢٥( شرح نتايج
سيد ابراهيم قزويني در اصول كه مشتمل بر بسياري از مسائل اصول است كه بطور تفصيل در ضمن دو مجلد مرقوم فرموده‌اند و ظاهرا آخرين تصنيفات ايشان است
- ٢٦٢١٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٨ - ٤٩ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٨٨
- چاپ عكسي ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٧

 )٤٢٦( علم اليقين
در كيفيت تحصيل علم و يقين و بطلان عمل بمظنه
- ٦١٧٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٧ )
- تاريخ تحرير ١٨ شوال ١٢٧١
- چاپ اول كرمان ١٣٠٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤١ ) ١٣٤٨ ش
* * * * *

صفحه ٤٣٨

 )٤٢٧( دستور تفقه - كه براي مرحوم آقا شيخ علي پس از ارائه بعض مصنفاتش در فقه خدمت ايشان مرقوم فرموده‌اند و در اول كتاب جامع طبع شده است
- ٨٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل موجود است
- چاپ كرمان ( ضميمه كتاب جامع ) ١٣٦٧
* * * * *

صفحه ٤٣٩

 )٤٢٨( فائده جليله در اصول
كه در آن كيفيت خلقت انسان و مكلف بودنش را بتكاليف شرعيه بيان فرموده و ضمنا كيفيت تكليف و چگونگي گرفتن تكاليف از شارع مقدس و معاريض اخبار را بطور اختصار واضح و معين فرموده‌اند
- ٦٣١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢١ جمادي‌الاولي ١٢٨٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٠

 )٤٢٩( فائده در اينكه عمل بتواتر در جميع مسائل از وسع مكلفين خارج است
- ٦٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- تاريخ تحرير ١٧ ربيع‌الثاني ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤١

 )٤٣٠( فائده در اينكه هر تكليفي كه از جانب آل‌محمد عليهم السلام رسيده است لطف بايد از جانب ايشان باشد
- ٢٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٢

 )٤٣١( فائده در اينكه امر براي فرض است يا فضل و نهي براي حرمت است يا كراهت
- ٧٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٣

 )٤٣٢( فائده در اينكه در امور دينيه نميتوان بعقول مختلفه متكي شد و بايد حجتي قاطع از طرف خداوند باشد
- ١٠٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- تاريخ تحرير ١٦ ربيع‌الاول ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٤

 )٤٣٣( فائده در اينكه علم قرآن در نزد آل‌محمد است عليهم السلام
- ٦٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٥

 )٤٣٤( فائده در اينكه عبد در بعض اعمال تشريعي صنعي دارد و در مقاماتي صنعي ندارد و خداوند تكفل ميفرمايد
- ٤٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٧ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الاولي ١٢٥٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٦

 )٤٣٥( فوائد در اصول
كه بيشتر آن در مسائل مباحث الفاظ است
- ٢٠٨١ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٧

 )٤٣٦( قواعد
در اصول فقه كه در آن يادداشتهائي كه در طول زمان در دفاتر خود يادداشت فرموده‌اند در اين رساله جمع فرموده‌اند و مشتمل بر اغلب مسائل اصول فقه ميباشد و مخصوصا در عدم اعتبار علم رجال توضيحات مفصلي ميفرمايند
- ٥٢٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٦ )
- تاريخ تحرير رجب ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤١ ) ١٣٤٨ ش
* * * * *

صفحه ٤٤٨

 )٤٣٧( مفتاح
كه خلاصه شرح نتايج و ناتمام است و در مجلد نسخه اصل كه اين رساله ذكر شده بعد از اوراقي چند فصولي در خصوص فور و تراخي و مره و تكرار جلد شده كه بظن قوي دنباله همين رساله است و ما عدد ابيات مجموع را ذكر ميكنيم
- ٦٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٤٩

 )٤٣٨( رساله - در خصوص يقين كه انسان بايد بطور قطع و يقين عبادت خداوند را بجا آورد
- ٩١ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٢ ) ١٣٤٩ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٠

 فصل هفتم - در ذكر كتب فقهيه
* * * * *
)٤٣٩( رساله استخاره
كه بطور اختصار مرقوم فرموده‌اند
- ٧٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٦٤
- چاپ كرمان ضميمه عرفان الصواب ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٥١

 )٤٤٠( رساله مختصره در استحاضه
- ٣٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٢ ماه رمضان ١٢٨٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٢

 )٤٤١( رساله تقيه
در جواب بعض اخوان كه از معني و محل آن و ساير حدود تقيه سؤال كرده
- ٤١٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير صفر ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٣

 )٤٤٢( رساله در تقسيم ارث
در جواب يكي از متعنتين كه از دو مسئله مشكل در تقسيم ارث سؤال كرده
- ٤٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥
* * * * *

صفحه ٤٥٤

 )٤٤٣( جامع
در احكام فقهيه كه بزبان عربي مرقوم فرموده‌اند و بطوري كه در مقدمه آن ميفرمايند در فتاوي خود اقتصار بر متون نصوص فرموده‌اند مشتمل است بر مقدمه و چهل و پنج كتاب كه در طول عمر خود از سال ١٢٦٠ بعد از وفات سيد مرحوم (اع‌) تا سال ١٢٨٦ بتدريج تصنيف فرموده‌اند
مقدمه - در اصول دين و اصول فقه
١ - كتاب طهارت ، ٢ - صلوة ، ٣ - صيام ، ٤ - حج و عمره ، ٥ - ايمان ، ٦ - نذر و عهد ، ٧ - عتق ، ٨ - وقف ، ٩ - سكني و عمري و حبيس ، ١٠ - هبه ، ١١ - صدقه ، ١٢ - سبق و رمايه ، ١٣ - صلح ، ١٤ - خمس و انفال ، ١٥ - زكوة و صدقات ، ١٦ - تجارت ، ١٧ - شفعه ، ١٨ - شركت ، ١٩ - مضاربه ، ٢٠ - مزارعه و مساقاة و انواع تقبلات ، ٢١ - اجاره ، ٢٢ - جعاله ، ٢٣ - احياء اموات ، ٢٤ - اصطياد ، ٢٥ - قصابه و ذباحه ، ٢٦ - وكالت ، ٢٧ - وصايت ، ٢٨ - وديعه و امانت ، ٢٩ - عاريه ، ٣٠ - دين ، ٣١ - رهون ، ٣٢ - ضمان و حواله و كفالت ، ٣٣ - حجر و تفليس ، ٣٤ - لقطه ، ٣٥ - غصب ، ٣٦ - مطاعم ، ٣٧ - نكاح ، ٣٨ - استيلاد و لحوق اولاد ، ٣٩ - فراق و طلاق ، ٤٠ - خلع و مباراة ، ٤١ - ظهار ، ٤٢ - مخادم ، ٤٣ - وصيت ، ٤٤ - فرائض ، ٤٥ - عادات و نوادر
- ١٠٥٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٤ - ٣٥ )
- چاپ كرمان ١٣٦٧ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٤٥٥

 )٤٤٤( رساله در جواب آقا سيد حسن فرزند سيد مرحوم (اع‌) از مسائل زير :
١ - نمازها را بهمان ترتيب كه فوت شده بايد قضا نمود يا تقديم و تأخير جايز است
٢ - با وجود فتاوي سركار جايز است بفتاوي شيخ مرحوم و سيد مرحوم (اع‌) عمل نمود يا نه
٣ - جنب در صورت عدم دخول وقت صلوة و عدم وجوب عملي كه مستلزم طهارت باشد بچه نيت غسل ميكند
- ١٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٨٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٦

 )٤٤٥( رساله - در جواب آقا سيد حسن فرزند سيد مرحوم (اع‌) از مسائل زير :
١ - از معني عبارت كتاب جامع در اكل و شرب جنب
٢ - نيت وضوئي كه بجهت اباحه اكل و شرب جنب است براي مجرد امتثال است يا غير آن
٣ - جنب قبل از استبراء بمجرد وضو و مضمضه و غسل وجه رفع كراهت اكل و شرب براي او ميشود يا نه
٤ - وضوئي كه رافع كراهت نوم جنب است براي ساير اعمالي كه امر بوضوء فرموده‌اند كافي است يا نه
٥ - اگر وقت تنگ باشد تيمم عوض وضو جايز است يا نه و حكم جنبي كه بقدر تيمم و نماز از وقت او باقي مانده چيست
٦ - مطهر ولوغ كلب چيست
٧ - فقيه عارف بلحن ميتواند منفرد بقولي شود كه ديگران نگفته‌اند يا نه
٨ - سؤال از مسائل متفرقه متعلق بطهارت
٩ - منقطعه كه مدت تمتع آن يك ماه كامل باشد ايام حيض از يك ماه محسوب ميشود يا نه
١٠ - در هبه بقيه مدت منقطعه حضور زن و قبول او شرط است يا نه و در اين هبه رجوع ميتوان كرد يا نه
١١ - سؤال از پاره مسائل متعلق بوكالت در تزويج
١٢ - سؤال از پاره مسائل متعلق ببيع و چند مسئله نحوي
- ٧٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٥ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٨٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٧

 )٤٤٦( رساله - در احكام خمس بنحو استدلال
- ٦٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- تاريخ تحرير ٢٦ شوال ١٢٥٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٨

 )٤٤٧( رساله - در مسائل رضاع بتفصيل
- ٢١٣ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٥٩

 )٤٤٨( رساله - در جواب سپهدار در حد سارق و محارب
- ٣٠٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير غره رجب ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٠

 )٤٤٩( رساله - جواب شيخ‌الاسلام كرماني در مسئله از وقف
- ١٠٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٥٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦١

 )٤٥٠( رساله - در صلوة جمعه كه در آن اقوال علما و بعد فتواي خود را بيان فرموده‌اند
- ٢٢٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٥٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٢

 )٤٥١( رساله - در مسئله صلح زوج حق الرجوع را بزوجه طالقه و اثبات عدم جواز آن
- ١٩٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ٣ صفر ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٣

 )٤٥٢( ضياء البصائر في تعيين الكبائر
در بيان گناهان كبيره و تميز آنها از هم
- ٨٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ١٣ صفر ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٤

 )٤٥٣( رساله - در استدلال بر طهارت ماء قليل بملاقات نجاسات در صورت عدم تغيير اوصاف ثلثه
- ٦٠٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ٩ محرم ١٢٥٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥١ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٥

 )٤٥٤( رساله - در عدد شهر رمضان و ساير شهور كه بطور استدلال بيان فرموده‌اند
- ٣٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٦

 )٤٥٥( رساله ديگر در عدد شهر رمضان كه مفصل‌تر از رساله سابق استدلال فرموده‌اند
- ١٧٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٠ رجب ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٧

 )٤٥٦( عرفان الصواب
در علم استخاره و بيان مواردي كه استخاره جايز است يا جايز نيست و بتفصيل در ضمن مقدمه و ابوابي بيان احكام آن را فرموده‌اند
- ١١٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ٢ رجب ١٢٧٧
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٨

 )٤٥٧( فقه الصلوة
در احكام نماز بطور استدلال و نيمه‌تمام است و تا اواسط احكام سجود مرقوم فرموده‌اند
- ٧٥٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٦٩

 )٤٥٨( فذلكه مناسك حج
كه در هنگام حركت بعض اخوان و اخوات بطرف بيت الله الحرام بخواهش آنان تصنيف فرموده‌اند (ملحق‌) اين رساله را مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني (اع‌) بفارسي ترجمه فرموده‌اند و در فهرست بشماره )٨٨٦( ثبت است .

- ٣٣٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- چاپ كرمان ( ضميمه موجز عربي ) ١٣٥٠
* * * * *

صفحه ٤٧٠

 )٤٥٩( رساله قصر و اتمام در نماز
- ١٦٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ١٦ شعبان ١٢٥٦
- چاپ كرمان ١٣٦٩
* * * * *

صفحه ٤٧١

 )٤٦٠( رساله - در جواب حاج كلبعلي در تصوير صورت
كه آيا جايز است كه نقش صورت ائمه را عليهم السلام تعظيم و تكريم نمود و در محراب مسجد آويخت
- ٢٤٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ١٩ جمادي‌الثانيه ١٢٧٦
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٧٢

 )٤٦١( رساله - در جواب حاج محمدعلي رئيس در اينكه كشمش هر گاه پخته شود نجس ميشود يا نه
- ٣٠٩ بيت
- عربي
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٥٦
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥١ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٣

 )٤٦٢( رساله - جواب آقا محمدكريم بن آقا محمدصالح كه از قاعده حمل اعمال مسلمين بر صحت سؤال كرده
- ٢٢٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٤ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٤

 )٤٦٣( رساله - در جواب محمدولي ميرزا در تعيين ليلة الرغائب
- ٤٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير اول شعبان ١٢٧٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٥

 )٤٦٤( رساله - در جواب آقا ميرزا محمود نوه مرحوم حاج محمدابراهيم كلباسي از مسائل زير :
١ - از كيفيت صلوة شفع و وتر و وقت آنها
٢ - از كيفيت نوافل جمعه و نوافل يوميه و متعلقات آنها
٣ - از كيفيت وضوء و واجبات و آداب و اسرار آن
٤ - از لزوم قضاء بجهت عبادات كسي كه در ضلالت بوده و هدايت يافته
٥ - وضو قبل از وقت بعنوان وجوب يا ندب صحيح است يا نه و همچنين غسل قبل از وقت بعنوان وجوب جايز است يا نه
٦ - حمل صدف با مصلي آيا مبطل نماز است يا نه
٧ - سؤال از كيفيت صلوة و واجبات و تعقيبات مسنونه و مفروضه
٨ - سؤال از كيفيت صوم و وقت آن و تحقيق رؤيت هلال
٩ - سؤال از كيفيت اول وقت مغرب و علامت آن
١٠ - سؤال از كيفيت غسل ترتيبي و ارتماسي
١١ - سؤال از حليت خضاب بحنا براي مردان
١٢ - سؤال از چيزهائي كه بر مكلف لازم است مراعات آنها در تكاليف شرعيه و معاشرات خلقيه بطور اجمال
١٣ - سؤال از اصول عقايد كه لازم است اقرار بآنها
- ١٠٧٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الثانيه ١٢٦٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٦

 )٤٦٥( ناصريه در جهاد
كه بامر مرحوم ناصرالدين شاه مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر مقدمه و شش باب است و خاتمه :
مقدمه - در بيان بعض مقدمات لازمه
باب اول - در سر جهاد
باب دوم - در فضل جهاد و شهادت در راه خدا
باب سوم - در بعض مواعظ و نصايح
باب چهارم - در اقسام جهاد
باب پنجم - در ذكر دفاع از دزد و امثال آن
باب ششم - در دفاع از كفاري است كه قصد بلاد مسلمين كنند
خاتمه - در مضرتهاي ديني و دنيائي كه بواسطه استيلاي كفار بر بلدي براي مسلمانان آن بلد حاصل ميشود
- ١٦٧٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٤ )
- تاريخ تحرير ١٨ رجب ١٢٧٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل يك ) ١٣٥٦ ش ، قسمت آخر رساله تحت عنوان ( خاتمه ناصريه ) دو بار چاپ شده كه دومي در كرمان سال ١٣٥٨ ش بوده است
* * * * *

صفحه ٤٧٧

 )٤٦٦( نظام البشر
در امر بمعروف و نهي از منكر و وجوب و فوائد آن دو و شروط و حدود و اقسام آنها و در خاتمه آن هم در خصوص امر تقليد بياني ميفرمايند
- ١٧٨٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٩ محرم ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٨

 )٤٦٧( رساله - در جواب ميرزا هداية‌الله رضوي در اراضي و احياء آنها
- ٤٤٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ١٢ رجب ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٧٩

 )٤٦٨( هداية العوام
كه ظاهرا ترجمه عبادات جامع است و مشتمل است بر كتاب طهارت و صلوة و صيام و زكوة و خمس
- ٣٩٨٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٥٧ )
- تاريخ تحرير ٦ ذيقعده ١٢٧١
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٨٠

 )٤٦٩( رساله - جواب بعض علما از مسائل زير :
١ - وكيل اگر در ضمن عقد لازم شرط شده باشد موكل او را عزل نكند عزلش جايز است يا نه
٢ - مصالحه ارباح در نقود صحيح است يا نه
٣ - بيع خياري و مصالحه آن بانقضاء مدت خيار لازم ميشود يا نه
٤ - قاعده كليه در بيان رضاع و نشر حرمت بفرمائيد
٥ - نظر بصورت اجنبيه جايز است يا نه
٦ - جورابي كه در بازار از دست نصراني ميخرند محتاج بشستن هست يا نه
٧ - سؤال از احكام لقطه
٨ - در خمس اداي دين از مؤنه حساب ميشود يا نه و مالك نصاب اگر مديون باشد ميتواند زكوة ندهد يا نه
٩ - اجاره زمين مشجر صحيح است يا آنكه بايد مصالحه نمود
١٠ - بيع معاطاة لازم است يا نه و حكم معامله اطفال چيست
١١ - حرمت استعمال ظرف نقره شامل مثل ترياك‌دان هم ميشود يا نه
١٢ - فضولي در همه عقود است يا نكاح
- ١٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٨١

 )٤٧٠( رساله - در جواب بعض اهل احسا از مسائل زير :
١ - هر گاه مسجد موقوف عليه باير باشد وقف را چگونه بايد صرف كرد و با وجود فقدان متولي متولي وقف كيست و هر گاه چيزي از وقف زياد آيد از مصارف معينه چه بايد كرد
٢ - هر گاه وقف منجر بخراب شود يا اهل جور بر آن مسلط شوند بيع آن جايز است يا نه
٣ - آيا عدول ولي وقف را عوض نائب ميتوانند تعيين كنند
٤ - شهادت شهود در توكيل عقد باكره كه ولي ندارد بايد در نزد فقيه اقامه شود يا لزومي ندارد
٥ - آيا غير فقيه ميتواند استشهاد شهود وصيت را بكند و وصيت نافذ ميشود يا نه
٦ - مخالف اگر بجبر و قهر زكوة را گرفت صاحب مال بري‌ء الذمه ميشود يا نه و جايز است خريدن زكوة از او يا نه
٧ - فطره اجير بر مستأجر واجب است يا نه
٨ - قضاء فطره لازم است يا نه
٩ - اجير كردن بدون صيغه شرعيه صحيح است يا نه
١٠ - غسل استحاضه در ماه رمضان قبل از طلوع فجر واجب است يا نه
١١ - از لفظ ( روي ) در كتاب جامع چه اراده فرموده‌ايد
١٢ - عمل برؤيت هلال است يا بر عدد
١٣ - كيفيت تطهير اواني غير منقول چيست
١٤ - با وضوي تقيه بعد از زوال تقيه نماز ميتوان كرد يا نه
١٥ - آيا جايز است نماز در زباد و جايز است خوردن آن يا نه
١٦ - آيا جايز است نماز در جامه‌اي كه در آن بقدر يك وجب حرير محض باشد
١٧ - خوردن مويز بعد از غليان جايز است يا نه
١٨ - فروختن مأكولات متنجسه بمخالف جايز است يا نه
١٩ - اگر از حلقوم يا اوداج اربعه چيزي بماند كه قطع نشده باشد بعد از موت ذبيحه حلال است يا نه
٢٠ - محرمات ذبيحه چيست
٢١ - حكم لقطه اگر زياده بر درهم شد چيست
٢٢ - غسل جنابت در شب ماه رمضان واجب فوري است يا تا آخر شب ميتوان نمود
٢٣ - حكم اغسال واجبه در ليالي شهر رمضان چيست
٢٤ - در رؤيت هلال اهل يك محله كه رؤيت نكرده‌اند ميتوانند بشهادت اهل محله ديگر عمل كنند يا نه
٢٥ - قرآني كه كاغذ آن پوسيده ميتوان آن را در آب شست يا از كاغذ آن مقوا ساخت يا نه
- ١٦٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ١٧ رجب ١٢٧٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٨٢

 )٤٧١( رساله - در جواب سائلي از مسائل زير :
١ - كسي كه بعد از زوال سفر كند حكم روزه‌اش چيست
٢ - سؤال از حكم حمل متنجس در نماز
٣ - طلاق طفل ده ساله صحيح است يا نه
٤ - سؤال از صلح نفقه ايام عده
٥ - سؤال از ترجيح زيارت اخوان بر بعض اعمال موظفه
- ١٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير شب فطر ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٤٨٣

 )٤٧٢( رساله - در جواب يكي از اهل يزد از اينكه اگر مردي نذر كند در صورت ازدواج با زوجه معينه هر جمعه با او مجامعت كند و آن زوجه هم نذر كرده باشد در صورت ازدواج با اين زوج هر جمعه روزه بگيرد و ازدواج واقع شد تكليف آنها چيست
- ٦١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٢ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٤٨٤

 فصل هشتم - در ذكر كتب ادعيه
* * * * *
)٤٧٣( اذكار الاسبوع
در بيان ادعيه وارده در ايام هفته و بعض زيارات مخصوص بايام هفته
- ٢٦٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٠ شعبان ١٢٤٧
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٨٥

 )٤٧٤( طرايف الدعوات
كه در آن بعض فقرات ادعيه را كه شواهد بسياري از معارف الهيه در آنها است جمع فرموده‌اند
- ١٥٩٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٨٦

 )٤٧٥( علاج الارواح
در بيان ادعيه و عزائم براي دفع ارواح امراض مشتمل بر مقدمه و دو مقاله :
مقدمه - در بيان معرفت ارواح و رتبه‌هاي آنها و اقسام و اصناف آنها
مقاله اول - در حفظ صحت بوسيله حجب و احراز و تعويذات
مقاله دوم - در رفع مرض از مرضي
- ٣١٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الاولي ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٩ )
* * * * *

صفحه ٤٨٧

 )٤٧٦( نخبه
در بيان ادعيه و تعقيبات صبح و عصر كه براي خود انتخاب فرموده‌اند
- ٢١٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٥٤ )
- تاريخ تحرير ٢١ جمادي‌الاولي ١٢٦٩
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٨٨

 )٤٧٧( رساله مختصره در عزائم و تعويذات
- ٥٠٦ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٥٤ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٩ )
* * * * *

صفحه ٤٨٩

 فصل نهم - در ذكر كتب طبيه
* * * * *
)٤٧٨( جوامع العلاج
در معالجات كليه و ذكر بعض ادويه و مركبات مجربه مشتمل بر مقدمه و ٢٠ باب :
مقدمه - در بعض آنچه لازم است تقديم آنها
باب اول - در خون
باب دوم - در تفتيح سدد
باب سوم - در شروط اسهال
باب چهارم - در تنقيه صفراء
باب پنجم - در تنقيه بلغم
باب ششم - در تنقيه سوداء
باب هفتم - در تنقيه ضدين
باب هشتم - در تنقيه يابستين يعني صفراء و سوداء
باب نهم - در تنقيه باردين
باب دهم - در تنقيه اخلاط ثلثه
باب يازدهم - در كيفيت تنقيه با قي‌ء
باب دوازدهم - در ادرار
باب سيزدهم - در تعطيس و جاري كردن آب دهن
باب چهاردهم - در مسكنات دردها
باب پانزدهم - در داغ كردن
باب شانزدهم - در تقويت اعضاء رئيسه مثل دماغ و قلب و كبد
باب هفدهم - در آنچه مربوط بمعده است
باب هيجدهم - در تبها
باب نوزدهم - در بعض عوارض تبها
باب بيستم - در غذاي مرضي و پرستاري آنها
- ٢٧٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٥٩ )
- تاريخ تحرير ٩ جمادي‌الاولي ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجموعه ٨٥ طبي ) ، اين كتاب در قديم بفارسي ترجمه شده است
* * * * *

صفحه ٤٩٠

 )٤٧٩( حقايق الطب
در كليات عمليه طب مشتمل بر يك مقدمه و ده باب و خاتمه :
مقدمه - در بيان بعض مقدمات لازمه
باب اول - در بيان حقيقت جسم و تقسيم مراتب آن
باب دوم - در بيان احوال اسطقسات مركبات
باب سوم - در بيان مزاج
باب چهارم - در بيان اخلاط
باب پنجم - در بيان اعضا
باب ششم - در بيان قوي و افعال و ارواح
باب هفتم - در معني صحت و مرض و علل آن دو
باب هشتم - در بيان دلايل عمومي امراض
باب نهم - در بيان حقيقت امراض
باب دهم - در كليات حفظ الصحه
خاتمه - در ذكر بعض اخبار كليه در باب طب
- ٤٩٨٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٦ )
- تاريخ تحرير رجب ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجموعه ٨٥ طبي )
* * * * *

صفحه ٤٩١

 )٤٨٠( دقايق العلاج
در معالجات طبيه مشتمل بر مقدمه و پنج مقاله :
مقدمه - در كليات عملي و علمي
مقاله اول - در معالجات كليه
مقاله دوم - در معالجات جزئيه
مقاله سوم - در كيفيت ساختن ادويه
مقاله چهارم - در ذكر بعض ادويه مركبه
مقاله پنجم - در بعض نوادر منقوله از اخبار و ذكر بعض مجربات
و در همين كتاب در باب تحقيق مرض مالاريا علت آن را حيواناتي ميدانند كه در خون پيدا ميشود
- ١٩٤٥٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٩ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيقعده ١٢٦٧ ( اين تاريخ در آخر مقاله چهارم قبل از نوادر ملحقه ذكر شده )
- چاپ بمبئي ١٣١٥ قمري ، اين كتاب بوسيله آقاي عيسي ضياءابراهيمي بفارسي ترجمه و در كرمان چاپ شده است
* * * * *

صفحه ٤٩٢

 )٤٨١( رساله - در جواب ميرزا زين‌العابدين طبيب
از شرح عبارات مشكله قانون طب بوعلي كه در معني نبض نوشته
- ١٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الثانيه ١٢٦٥
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٩٣

 فصل دهم - در ذكر كتبي كه در نور و صوت و بعض طبيعيات مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٤٨٢( ضياءالبصائر
در علم مرايا و مناظر مشتمل بر مقدمه و سه مقاله و خاتمه :
مقدمه - در تشريح چشم و حقيقت اضواء و اشباح و الوان
مقاله اول - در بيان كيفيت ادراك چشم
مقاله دوم - در كيفيت انعكاس نور در اجسام صيقليه
مقاله سوم - در كيفيت انعطاف آن در اجسام شفاف
خاتمه - در علت پيدايش قوس الرحمن معروف بقوس قزح
- ٣٦٧٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- تاريخ تحرير ٣ ذيقعده ١٢٦٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧١ )
* * * * *

صفحه ٤٩٤

 )٤٨٣( مهدويه
در بيان كيفيت صدور نور از منير و مشتمل است بر اسرار و حكم بسيار
- ١٢٥١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الثاني ١٢٨٧
- چاپ اول كرمان ( مجموعة الرسائل العشرة ) ١٣٥٤ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٧١ ) ، چاپ سوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢٣ )
* * * * *

صفحه ٤٩٥

 )٤٨٤( ياقوته حمراء
در جواب سؤال از حقيقت رنگ قرمز مشتمل بر دو مقاله و خاتمه :
مقاله اول - در معني رنگ و حقيقت آن
مقاله دوم - در معني قرمزي و كيفيت خلقتش و بواطن و تأويلاتش
خاتمه - در طريق رنگ‌آميزي پشم برنگ قرمز
- ١٠٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢ )
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٦٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧١ )
* * * * *

صفحه ٤٩٦

 )٤٨٥( رساله در علم دوربين
- ٢٦٥ بيت
- عربي
- نيمه‌تمام
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٤٩٧

 )٤٨٦( رساله در علم موسيقي
و در آن مقدمه و چهار باب است :
مقدمه - در تعريف موسيقي كه عبارت از معرفت الحان است
باب اول - در معرفت صوت
باب دوم - در انحصار نسبتها و استخراج ابعاد و مراتب آنها در ملايمت و منافرت
باب سوم - در وصل و فصل
باب چهارم - در ذكر امور كليه‌اي در عالم اصوات
- ٤٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٩ رجب ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧١ )
* * * * *

صفحه ٤٩٨

 )٤٨٧( رساله - جواب عبدالعلي خان اديب‌الملك از مسائل زير :
١ - خلأ ممكن است يا محال
٢ - آيا ممكن است كه سيارات بيش از هفت باشد
٣ - اينكه ميگويند از آسمان سنگ و آهن باريده يعني چه
- ٢٦٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٢ ذيقعده ١٢٧٩ مشهد
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٤٩٩

 فصل يازدهم - در ذكر كتبي كه در علم هيئت و رياضيات مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٤٨٨( رساله استيفاء
در شرح مقدمه پنجم كتاب ملل و نحل شهرستاني كه بطرز دفاتر مستوفيان مذاهب را فاضل و باقي كرده است و بامر سيد مرحوم اين رساله را در جواب سيد محمود مفتي بغداد مرقوم فرموده‌اند
- ٤٨٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- تاريخ تحرير ٢١ رجب ١٢٥٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٠

 )٤٨٩( رساله بنائي
در جواب كسي كه محض امتحان سؤالات زير را از ايشان كرده :
١ - آيا بغير از طريق متعارف ميتوان شاقول كرد يا نه
٢ - آيا ميتوان خط آبي دور بگردانند بي شمشه و آب
٣ - با ريسمان كوتاه ميتوان قناس خانه پر طول و عرض را گرفت يا نه
٤ - اگر بخواهيم بدانيم آب چاه صد ذرعي كجا رو ميآيد و غير از سه چهار چوب يك ذرعي و دو ذرع ريسمان اسبابي نداشته باشيم چگونه عمل كنيم
٥ - مناره‌اي كه صد ذرع طول آن باشد و دور دايره آن در روي زمين سه ذرع باشد و در بالا دو ذرع چطور بايد چيد كه بدو ذرع منتهي شود
٦ - ديواري بشكل مثلث كه ٦٠ ذرع ارتفاع آن و شصت ذرع عرض آن و پنج ذرع قطر آن باشد بطور مساحت چند ذرع ميشود
- ٩٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٦٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠١

 )٤٩٠( تقويم اين رساله در متن آن باسم خلاصة التقويم ناميده شده و باسم احسن التقويم نيز معروف است .

مشتمل است بر جداولي براي اختيارات ايام و منازل و بروج و ساعات و دانستن تقويم شمس و قمر و ساعات ايام و ليالي و معرفت طالع و غير آنها كه آنها را از اخبار ائمه اطهار (ع‌) و از قواعد منجمين انتخاب فرموده‌اند
- ٣٥٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٧٠
- چاپ قديم
* * * * *

صفحه ٥٠٢

 )٤٩١( رساله - در علم حلقه كريميه كه از مخترعات خودشان است
و كليه اعمال اسطرلاب كه در رساله ميزان ذكر ميكنيم از آن برميآيد و بعلاوه دستوراتي براي تعيين عرض رودخانه و عمق چاه و ارتفاع مناره بوسيله حلقه ميفرمايند
- ٤٢٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير غره محرم ١٢٥٩
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٣

 )٤٩٢( رساله در علم حركات
- ١٤١ بيت
- عربي
- نيمه‌تمام
- نسخه اصل ( ج ٤٦ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٤

 )٤٩٣( رساله - در جواب حاج خسرو خان در تزييف كتابي از كتب فرنگيان
كه در حركات افلاك نوشته بوده
- ١٥٥٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٠ )
- تاريخ تحرير غره رجب ١٢٦٩
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٥

 )٤٩٤( رساله در علم رخائم يعني ساعتهاي آفتابي و كيفيت نصب و تخطيط آنها
- ٥٣٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٦

 )٤٩٥( رساله در طول و عرض بلاد كه در آن طول و عرض ١٨٠٠ شهر را ذكر فرموده‌اند
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٤ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٧

 )٤٩٦( كشف المجهول
در علم حساب و استخراج مجهولات عدديه كه بخواهش مرحوم آقاي حاج محمدرحيم خان پسر بزرگ خود بعد از تأليف رساله وجيزه مرقوم فرموده‌اند و مشتمل است بر چهار باب :
باب اول - در بيان قواعد استخراج مجهولات از راه تناسب و بيان تناسب عددي و هندسي و تأليفي و حساب منافع و سود و زيان شركاء
باب دوم - در بيان استخراج مجهولات بقاعده خطأ و خطأين
باب سوم - در تحليل و تعاكس
باب چهارم - در جبر و مقابله
- ٨٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٠ شوال ١٢٦٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٨

 )٤٩٧( ميزان
در قواعد استخراج اعمال اسطرلاب از روي ربع مجيب مشتمل بر دوازده فصل :
فصل اول - در معرفت ارتفاع كوكب و در آخر آن جدولي براي تعيين غايت ارتفاع مرقوم فرموده‌اند
فصل دوم - در معرفت ميل اول و ثاني و جداول آنها
فصل سوم - در معرفت جيب و جدول آن
فصل چهارم - در معرفت ظل اول و ثاني و جداول آنها
فصل پنجم - در معرفت مطالع اجزاء فلك البروج و جدول مطالع بروج در فلك مستقيم
فصل ششم - در معرفت ساعات و داير و جدول معرفة الدواير و جدول قوس النهار
فصل هفتم - در استخراج طالع و تسوية البيوت است
فصل هشتم - در معرفت ساعت طلوع طالع
فصل نهم - در معرفت صبح و شفق
فصل دهم - در معرفت عرض بلد
فصل يازدهم - در معرفت تقويم شمس
فصل دوازدهم - در معرفت جهت قبله و رسم خط نصف‌النهار و جداول انحراف قبله بلاد
- ٣٧٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٠٩

 )٤٩٨( وجيزه
در علم حساب و كيفيت اعمال حسابيه كه بخواهش آقاي حاج محمدرحيم خان پسر بزرگ خود مرقوم فرموده‌اند مشتمل است بر دستور نوشتن اعداد و قواعد مخترعه يا منتخبه خودشان در جمع و تفريق و ضرب و تقسيم و محاسبه كسور و بيان مقادير معموله در آن زمان
- ٥٨٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ١١ ماه رمضان ١٢٦٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٥١٠

 فصل دوازدهم - در ذكر كتبي كه در فلسفه و صناعت و آنچه متعلق بشيمي است مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٤٩٩( اصلاح الارواح
در تدابير زيبق مشتمل بر هفت باب در غسل و حل و عقد و تشميع و تحمير آن
- ٤٩٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥١١

 )٥٠٠( اصلاح النفوس
در تدابير كبريت و زرنيخ مشتمل بر شش باب در غسل و تكليس و تصعيد و تقرير و حل و تشميع آنها
- ٥٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥١٢

 )٥٠١( اصلاح الاجساد
در بيان تدابير اجساد مشتمل بر نه باب در تنقيه و تكليس و تصعيد و تشميع و حل و تقطير و عقد و تحصيل اصباغ و بعض نوادر عمليه
- ٥٢٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥١٣

 )٥٠٢( بيان الصواب
در علم اكسير كه در آن اقتصار بر بيان حق مسئله فرموده‌اند ولي آن را محجوب برموز بيان فرموده‌اند مشتمل است بر دو باب :
باب اول - در بيان تدابير ذهب و فضه و نحاس و حديد و رصاص و قلعي و خارصيني
باب دوم - در بيان تدابير نفوس
- ٨١٤ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥١٤

 )٥٠٣( توفيق
در بيان احوال نوشادر مشتمل بر پنج باب در بيان تنقيه و حل و تقطير و تثبيت و تقرير و تحمير نوشادر
- ٢٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير اواخر ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥١٥

 )٥٠٤( جنگ
محتوي مطالب مختلفه كه اكثر آنها عربي و در علم صناعت است
- ١٤٠٠ بيت تقريبا
- نسخه اصل ( ج ٥٢ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥١٦

 )٥٠٥( رمزيه
در تدابير زيبق و كبريت و زرنيخ كه با رمزي كه خودشان اختراع فرموده‌اند مرقوم فرموده‌اند
- نسخه اصل در دست نيست
- عربي
- خطي
* * * * *

صفحه ٥١٧

 )٥٠٦( رساله در عمل شعر (ملحق‌) اين رساله ظاهرا از شيخ مرحوم اعلي الله مقامه است و بشماره ١(ر)٩٣ در ضمن كتب فلسفي شيخ (اع‌) ثبت شد

* * * * *

صفحه ٥١٨

 )٥٠٧( عيون التجارب
در ذكر تجربياتي كه خودشان فرموده‌اند بدون نقل از ديگران
- ٥٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥١٩

 )٥٠٨( فصول
در عمليات فلسفه و بعض نسخ منقوله
- ٦١٦٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٥٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٢٠

 )٥٠٩( كشف الاسرار
در شرح رساله شعريه شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در تكوين مولود فلسفي
- ١٢١٦ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٢١

 )٥١٠( مجمره
در صنعت عطريات
- ٨٢٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٤ )
- تاريخ تحرير ٧ ماه رمضان ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٢٢

 )٥١١( رساله - در جواب شيخ محمد بحراني
در شرح بعض كلمات شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در اكاسير و در آخر آن از معني ماء قراح در اين علم سؤال ميكند
- ٨٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير ٢٢ ربيع‌الثاني ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٢٣

 )٥١٢( مرآة الحكمه
در بيان ظاهر علم اكسير با اشاره ببواطن آن و بيان انواع تدابير عمليه بر نحو اشاره مشتمل بر شش باب و خاتمه :
باب اول - در كليات علميه
باب دوم - در بيان ارواح و تدابير آنها
باب سوم - در بيان احوال نفوس و تدابير آنها
باب چهارم - در بيان احوال اجساد و تدابير آنها
باب پنجم - در بيان انواع تدابير عمليه از حل و عقد و غير آنها
باب ششم - در بيان معرفت آلات اين صنعت
خاتمه - در بعض نصايح
- ٤٠٩٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٦ ماه رمضان ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٢ كيميا ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٢٤

 )٥١٣( رساله - در صناعت كه بعض تجربيات خود را مرقوم فرموده‌اند
و در ضمن كشكول خود آن را مندرج فرموده‌اند
- ٢٥٠ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل ( ج ٥٢ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٢٥

 فصل سيزدهم - در ذكر كتبي كه در علوم غريبه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٥١٤( اسرار النقاط
در علم رمل
- ٢٧٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير ٤ ذيحجه ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجموعه ٨٤ علوم غريبه )
* * * * *

صفحه ٥٢٦

 )٥١٥( تأويل الاحاديث
در جواب آقاي حاج محمدرحيم خان در علم تعبير خواب مشتمل بر مقدمه و شش باب :
مقدمه - در بعض مقدمات لازمه
باب اول - در تقسيم رؤياهاي صادقه و كاذبه
باب دوم - در اقسام رؤيا
باب سوم - در سر اختلاف صورت بعضي چيزها در عالم مثال با صورت آنها در اين دنيا
باب چهارم - در كلياتي در علم تأويل و تعبير
باب پنجم - در ذكر بعض اخبار وارده در اين باب
باب ششم - در ذكر اقوال علما در امر رؤيا
- ٣٤٧١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٦ ربيع‌الثاني ١٢٧١
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٢٧

 )٥١٦( رساله در توليد اشكال رمل
- ٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- چاپ كرمان ( مجموعه ٨٤ علوم غريبه )
* * * * *

صفحه ٥٢٨

 )٥١٧( رساله حصيات
در جواب محمدحسين خان در فال نخود
- ٢٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٦ شوال ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجموعه ٨٤ علوم غريبه )
( اين رساله را مرحوم آقاي والد ماجد اعلي الله مقامه بخواهش بعضي بفارسي ترجمه فرموده‌اند )
* * * * *

صفحه ٥٢٩

 )٥١٨( رساله خيوط
در جواب آقاي حاج عبدالرحيم خان برادر كوچك خود در علم ماسه
- ٣٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيحجه ١٢٦٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٣٠

 )٥١٩( مرآة المنيره
در علم الواح و كيفيت وضع اعداد در آنها
- ١٣٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيحجه ١٢٦٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٣١

 )٥٢٠( رساله - در جواب عزيز خان سردار كل در باب رؤيا
- ٣٣٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٧ جمادي‌الثانيه ١٢٨٣ طهران
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٣٢

 )٥٢١( فايده در برهان تعمير مربع
- ٧٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٥ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٣٣

 فصل چهاردهم - در ذكر كتب ادبيه
* * * * *
( ارجوزه چون همه اشعار آن در حكمت است در فصل اول ذكر شد )
* * * * *
)٥٢٢( الفباء
و مختصري در عقايد و كيفيت نماز كه براي كودكان مرقوم فرموده‌اند
- ٦٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٥٦ )
- چاپ كرمان ( همراه با هداية الصبيان ) ١٣٨٧ - چاپ دوم كرمان ( همراه با هداية الصبيان ) ١٣٥٢ ش ، اين رساله بوسيله مرحوم مبرور جناب سيد عبدالله موسوي اعلي الله درجته همراه با هداية الصبيان و چهارفصل بعربي ترجمه و چاپ شده است ١٣٥١
* * * * *

صفحه ٥٣٤

 )٥٢٣( تبصره
در علم صرف زبان عربي كه براي مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) فرزند خود مرقوم فرموده‌اند
- ٢٧٤٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ماه رمضان ١٢٧٢
- چاپ اول كرمان ١٣٧٢ ، چاپ دوم كرمان ١٣٨٤ ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٥٣٥

 )٥٢٤( تذكره
در علم نحو زبان عربي كه براي مرحوم حاج محمد خان (اع‌) فرزند خود مرقوم فرموده‌اند و حقيقة كتاب غريبي است
- ١١٨٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٥٠ )
- تاريخ تحرير ٣ ذيحجه ١٢٧٦
- چاپ كرمان ١٣٩١
* * * * *

صفحه ٥٣٦

 )٥٢٥( تعليم الكتاب (ملحق‌) مؤلف (اع‌) از اين رساله به نامهاي تنبيه الكاتب و تأديب الكتاب نيز نام برده‌اند

در علم خط نويسي و آداب و رسوم نامه‌نگاري كه باستدعاي آقاي حاج محمدرحيم خان پسر بزرگ خود مرقوم فرموده‌اند و مشتمل است بر مقدمه و سه باب :
مقدمه - در بيان اخبار وارده در اين باب و استحباب تعلم كتابت و خوش‌نويسي و طرز نوشتن حروف و كلمات و ترتيب سطور و سر كردن قلم و ساختن انواع مركبها بطور تفصيل
باب اول - در علم نوشتن عربي
باب دوم - در بعض اوهام خواص و عوام در الفاظ و عبارات
باب سوم - در بعض توصيه‌هاي لازم بنويسندگان
- ١٦٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ٢١ شوال ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ادبي قديم ) ١٣٦٥
* * * * *

صفحه ٥٣٧

 )٥٢٦( تنبيه الادباء
در علم املاء فارسي
- ٧٠٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير محرم ١٢٧٣
- چاپ اول كرمان ( مجمع الرسائل ادبي قديم ) ١٣٦٥ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ادبي ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٣٨

 )٥٢٧( خلص الصرف
اسم اين كتاب را در فهرستي كه بخط مصنف اعلي الله مقامه كه در آن اسم كتب خودشان را ذكر فرموده‌اند ديديم ولي نسخه آن در دست نيست و از اسم آن حدس زده ميشود كه در علم صرف نوشته شده باشد
- نسخه‌اي در دست نيست
(( در مجموعه عربي ٢٧٦١ كتابخانه ملي دو رساله هست كه با يك خط نوشته شده رساله تبصره مرحوم آقا و يك رساله مختصر در صرف كه عنوان و اسم نويسنده ندارد و به احتمال اينكه همان خلص صرف باشد اينجا يادداشت شد ))
* * * * *

صفحه ٥٣٩

 )٥٢٨( ديوان مراثي
در قصائد و مراثي كه براي آل اطهار صلوات الله عليهم ساخته‌اند مشتمل بر سي و پنج قصيده و قطعه و دوبيتي اين ديوان را مرحوم آقا ميرزا حسن كوهبناني بفارسي ترجمه كرده و چاپ شده و آقاي سيد محمدرضا نواب احتشامي رضوي همه آن را بشعر فارسي ترجمه كرده‌اند .

- ١٣٨٠ بيت كتابتي پنجاه حرفي ( ١٦٦٢ بيت شعر )
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٩ )
- متن عربي با ترجمه مرحوم آقا ميرزا حسن به نثر فارسي چاپ تبريز سنگي ، متن عربي با ترجمه مرحوم نواب به شعر فارسي چاپ اول كرمان ١٣٤٨ ش ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٥٤٠

 )٥٢٩( رساله - در صرف و نحو زبان فارسي كه جهت مرحوم آقاي حاج محمد خان فرزند خود مرقوم فرموده‌اند و مذكور ميشود كه اولين كتابي است كه در دستور زبان فارسي نوشته شده
- ٩١٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ ) كه پاكنويس است و مسوده آن در مجلد ( ج ٤٥ ) ميباشد
- تاريخ تحرير ١٣ ذيقعده ١٢٧٥
- چاپ اول ( مجمع الرسائل ادبي قديم ) ١٣٦٥ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ادبي ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٥٤١

 )٥٣٠( مثنوي
در توحيد و معارف كه مطلعش اين است :
اي منزه پرده‌دار و پرده‌در       ** * **      و اي بهر پرده در و از پرده در
- ١٦٢٨ بيت كتابتي پنجاه حرفي ( ١٩١٨ بيت شعر )
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ قديم ( سه مرتبه ) ، چاپ چهارم كرمان ١٣٨٤ ، چاپ پنجم كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٥٤٢

 فصل پانزدهم - در ذكر كتبي كه در جواب سؤالات متفرقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٥٣١( رساله - در جواب سيد ابوالحسن‌شاه قندهاري از مسائل زير :
١ - از معني فرمايش حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام : الهي و مولاي اجريت علي حكما ، الخ
٢ - اگر مخلوق افعال و صفاتش هم مخلوق ديگري باشد نبايد در طاعات و معاصيش مستحق مدح و ذم باشد و اين معني اثبات مذهب جبر ميكند
٣ - تصوف مطلقا باطل است يا اصل حقي داشته و درباره ميرداماد چه ميفرمائيد
- ٥٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ١٧ ربيع‌الاول ١٢٧٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ )
* * * * *

صفحه ٥٤٣

 )٥٣٢( رساله - در جواب سيد ابوالحسن اصفهاني از مسائل زير :
١ - ذكري تعليم فرمائيد كه بواسطه آن در خواب يا بيداري خدمت ائمه عليهم السلام برسم
٢ - نقطه علمي كه بر آن مطلع شده‌ايد براي حقير هم بيان فرمائيد
٣ - نبوت خاصه را بدليل عقلي عاري از نقل اثبات فرمائيد
٤ - امر امامت و انحصار ائمه عليهم السلام را در دوازده بادله عقليه بيان فرمائيد
- ٢٢٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٩ جمادي‌الثانيه ١٢٦٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ )
* * * * *

صفحه ٥٤٤

 )٥٣٣( رساله - در جواب سيد ابوالقاسم تفتي از مسائل زير :
١ - سؤال از كيفيت شهادت در تحقق رضاع
٢ - اختلاف فتاوي فقيه دلالت مهارت اوست يا نه
٣ - رفيع القول كه در علم رجال ميگويند مدح است يا ذم
٤ - از يكي از علما از مسماي اذغاغ سؤال كردند و آن در فارسي سنگ است گفته بود در آن خشكي شديدي مي‌بينم معني اين كلام چيست
٥ - از معني حديث رأس الجالوت كه از حضرت رضا عليه السلام سؤال كرده : ما الكفر و الايمان و ما الكفران و الشيطانان ، الخ
٦ - اگر كسي گوش كسي را ببرد و از او قصاص شود بعد مجني عليه شحمه گوش را بمحل خود بچسباند جاني حق كندن آن را دارد يا نه
- ٥٠٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير ١٣ شوال ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ )
* * * * *

صفحه ٥٤٥

 )٥٣٤( رساله - در جواب شيخ احمد بن شكر نجفي از مسائل زير :
١ - از بيان عدالت حاكم و شاهد و امام جماعت
٢ - مراد از عدالت ملكه است يا حسن ظاهر
٣ - مظنه بحصول عدالت كافي است يا خير
٤ - امر بمعروف بر همه كس واجب است يا خير و مراد از آن چيست
٥ - سؤال از تقليد ميت و بعض مسائل تقليد
٦ - اجتهاد واجب عيني است يا كفائي و شرطش چيست
٧ - در اصول دين بدليل اجمالي ميتوان قناعت نمود يا دليل تفصيلي لازم است
٨ - در صورت تعذر رجوع بفقيه حي بقول ميت ميتوان عمل نمود يا نه
٩ - تقليد افضل و اتقي لازم است يا خير
١٠ - بر جاهل واجب است كه سؤال از مجهولات خود كند يا خير
١١ - اخراج خمس از مال صغير بر وصي و ولي لازم است يا نه
١٢ - مصارف حق امام چيست
١٣ - يأس از صاحب ضاله مسقط تعريف است يا نه و مقدار تعريف و كيفيت آن چيست
١٤ - مظنه ضرر در طريق حج مسقط وجوب حج است يا نه و بر تقدير سقوط اگر مستأجر تكلف كند و از راه ضرردار برود حج از گردنش ميفتد يا نه
١٥ - در امام جماعت اعرف بودن از مأموم شرط است يا نه
١٦ - حد فقيري كه مستحق سهم امام و زكوة باشد تا چه اندازه است
١٧ - قدر لازم از معرفت ركن رابع و تشخيص و تعيينش چيست
١٨ - مراد از مؤمن در اخباري كه مدح فرموده‌اند كيست آيا نقيب و نجيب است يا غير ايشان
- ٢٨٨٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٨ )
- تاريخ تحرير ٨ ربيع‌الثاني ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٥٤٦

 )٥٣٥( رساله - در جواب امان‌الله خان والي كردستان از مسائل زير :
١ - دليل عقلي و نقلي از قرآن و احاديث در فضيلت انوار اربعة‌عشر بر انبياء عليهم السلام بيان فرمائيد
٢ - معني باطن باطن كه در ارشاد فرموده‌ايد چيست
٣ - فتواي سركار در جمع بين علويتين چيست
٤ - آيه شريفه : سنفرغ لكم ايها الثقلان ، را تفسير فرمائيد
٥ - آيه شريفه : انما امره اذا اراد شيئا ، الخ را تفسير فرمائيد
٦ - با صدف ميتوان نماز كرد يا نه
٧ - با خز ميتوان نماز كرد يا نه
- ٥٩٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ٦ ربيع‌الثاني ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٤٧

 )٥٣٦( رساله - جواب آقا سيد جواد كربلائي
كه شرح مباحثه خود را با يكي از منكرين فضائل آل‌محمد عليهم السلام خدمت ايشان عرض كرده كه صحيح و سقيم آنرا بيان فرمايند و در آخر هم دو سؤال كرده و در ضمن چند فقره جواب فرموده‌اند بشرح زير :
١ - بيان علت حرمت مجادله
٢ - بيان علت چهار بودن اركان دين
٣ - بيان حكمت نه بودن افلاك و عرش و كرسي و حكمت وجود آنها
٤ - بيان باطن عرش و افلاك و كرسي كه كيست
٥ - بيان معني فرمايش شيخ مرحوم اعلي الله مقامه كه اجساد خلايق به لا اله الا الله خلق شده تا اينكه ميفرمايند و به اوالي من والوا افئده آنها خلق شده
٦ - علت اينكه مردم بحق و اهل حق مايل نيستند و تصديق فرنگيان را در علم نجوم و طب ميكنند و منكر كتاب و سنت ميشوند چيست
٧ - در بطلان قول فرنگيان كه شموس قائلند و براي هر شمسي كواكبي سياره بر دور آن و براي هر كوكبي اقماري قائلند و هر شمسي با كواكب و اقمار خود عنقودي است و فلك عناقيد زياد دارد
٨ - در اثبات وجود عرش و كرسي و افلاك سبعه بآيات قرآن و اثبات حركت براي كواكب سبعه
٩ - در اثبات خطاي كسي كه گمان ميكند انبيا و مرسلين در غير علوم دينيه مثل نجوم و طب محل حاجت خلق نيستند
١٠ - در بيان معني اخباري كه بعض جهال بظاهر آنها بر اقوال فرنگيان استدلال ميكنند
١١ - در بيان اينكه اقوال فرنگيان حدسي است و ظني و آنچه از خدا و رسول (ص‌) رسيده يقيني است
١٢ - بيان علت اينكه انبيا بكارهائي كه در اين زمان ميكنند و اختراعاتي كه مينمايند اشاره نفرموده‌اند
١٣ - رد استدلال فرنگيان بر حركت زمين بمناره كه از بالاي آن شاقولي آويزان كرده‌اند تا پائين بعد آن را بالا كشيده و رها كرده‌اند بموضع اول نخورده
- ١٧٩١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٠ صفر ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ )
* * * * *

صفحه ٥٤٨

 )٥٣٧( رساله - در جواب آقا سيد حسن اصفهاني در شرح حديث : اشدكم حبا لنا اشدكم حبا للنساء
- ١٠١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٦ )
- تاريخ تحرير ٦ ذيقعده ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٥٤٩

 )٥٣٨( رساله - در جواب آقا سيد حسن اصفهاني از مسائل زير :
١ - سر جهر و اخفات در نمازهاي واجبي و جهر در جمعه چيست
٢ - چرا براي جنب مس درهمي كه نام خدا و رسول بر آن است جايز است و مس كتابت قرآن بر او جايز نيست
٣ - چرا غسل ترتيبي افضل از ارتماسي است
٤ - تعديل بين زوجات چگونه است و حقشان چيست
٥ - با اينكه طلاق مكروه است چرا حضرت امام حسن عليه السلام اين‌همه طلاق ميدادند
٦ - استفسار از معني شكافتن جبرئيل شكم پيغمبر را و بيرون آوردن نكته سوداء را موافق حديث
- ٥٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٤ شوال ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٥٥٠

 )٥٣٩( رساله - جواب ملا حسن مراغي از مسائل زير :
١ - عربيت در عقود لازم است يا نه و اگر لازم است صيغ عقود متداوله و شرايط آنها را بيان فرمائيد
٢ - دليل طهارت آب قليل را بعد از ملاقات نجاست بيان فرمائيد
٣ - سؤال از تفسير حديث حضرت امير عليه السلام در صفت ايمان و شرح دعائم آن
٤ - باب مرتاب ادعايش بسبب جنون است يا نه
٥ - صورت اجازه سيد مرحوم را كه تصديق شما را فرموده‌اند ارسال فرمائيد
٦ - چرا در وثوق بنواب حضرت حجة عليه السلام بعدالت ايشان اكتفا ميشود و براي وثوق بانبيا و نواب ايشان براي ايشان اثبات عصمت ميشود و بعدالت اكتفا نميشود
٧ - سبب اختلاف در غير احكام فقهيه چيست مثل اينكه شيخ مرحوم اعلي الله مقامه نوح را بر ابراهيم عليهما السلام ترجيح داده‌اند و سيد مرحوم اعلي الله مقامه بعكس
٨ - بعضي ميروند پيش فقيه ميگويند اگر با فلان مصالحه كردم از باب توطئه است بعد ميرود پيش فقيه ديگر مصالحه ميكند اگر توطئه ثابت شد صلح باطل است يا خير
- ١٤٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٧ )
- تاريخ تحرير ١٢ جمادي‌الاولي ١٢٦٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ )
* * * * *

صفحه ٥٥١

 )٥٤٠( رساله - در جواب ملا حسن مراغه از مسائل زير :
١ - مراد از دعوت سليمان عليه السلام چيست : و هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي ، و حال آنكه ميدانست خداوند بزرگتر از آن را بآل‌محمد عليهم السلام عطا فرموده و كيفيت اختبار رعيت آن حضرت با آن سلطنت چگونه بود و سؤال از معاني بعض آنچه بين آن حضرت و مورچه گذشت
٢ - سؤال از معني قول شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در شرح فوائد در سبق شرع بر كون
٣ - سؤال از معني فرمايش امام عليه السلام : و بعلمه كانت المشية ، الخ
٤ - سؤال از معني اينكه در ارشاد فرموده‌ايد مكلف در اين دنيا طبق آنچه در عالم ذر قبول كرده عمل ميكند
٥ - كيفيت امر بين امرين در اعمال غير تكليفيه چگونه است
٦ - خلق در حدوث و افتقار مضطرند يا نه
٧ - سؤال از معني عبارت ايشان در جامع در تنزه از آب قليل كه در تطهير نجاسات استعمال شده
٨ - معني سنت در فريضه چيست
٩ - در اول جامع فرموده‌ايد كتاب كافي را بسند عالي از حضرت حجة عليه السلام بسه واسطه روايت ميكنم آن وسائط كدامند
١٠ - در رفع اشتباهي كه در باب عصير عنبي از فرمايش خود ايشان براي سائل حاصل شده و حكم خرما و مويز هر گاه بجوشد
١١ - صوم ماه رمضان بعدد است يا برؤيت هلال
١٢ - وكالت شخص واحد از متعاقدين جايز است يا نه
١٣ - آيا خواهد آمد زماني كه نقبا و نجبا ادعاي نقابت و نجابت خود را نمايند
- ٦٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٤ شوال ١٢٧٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ ) ، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٥٢

 )٥٤١( رساله - در جواب حاج ملا حسن يزدي كثنوي از سؤالات زير :
١ - از مقدار طول مدت سرمد و دهر و زمان و كيفيت آن و از اينكه چرا اقتضاي حكمت اين شد كه انبيا و اولياء در اين زمان يعني از زمان حضرت آدم (ع‌) تا اين زمان مبعوث شوند چرا پيش از آدم ظاهر نشدند
٢ - از معني : اول ما خلق الله نوري ، و : اول ما خلق الله العقل
٣ - با اينكه مقصود خداوند افاضه است معني خلود در نار چيست
٤ - شكي نيست كه اختلاف خلق از جهت قابليت آنها است ولي اختلاف قابليتها از چيست
٥ - مبني و اصل علوم ظاهره و باطنه و حقه و باطله چيست
٦ - دليل بر ركن رابع از كتاب و سنت چيست
٧ - استفسار از معني آيه نور
٨ - استفسار از معني كيفيت خلقت مشيت بنفسها
- ١٨٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيقعده ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ ) ، سؤال ٧ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *
١(ر)٥٤١ (ملحق‌) بعض خطب عقد
مشتمل بر شش خطبه كه در عقد بعض بستگان و دوستان انشاد فرموده‌اند و از جمله آنها خطبه عقد مرحوم آقا محمدشريف اناري است كه آيه مباركه نور را در آن تضمين فرموده‌اند و مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) آنرا شرح فرموده‌اند و آن شرح چاپ شده
- ٢٠٨ بيت
- عربي
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٥٣

 )٥٤٢( رساله - در جواب كربلائي رضا سلماني در متعلقات صنعت دلاكي
مشتمل بر مقدمه و ده باب :
مقدمه - در باب حمام و طرز ساختن آن
باب اول - در حمام رفتن
باب دوم - ادعيه متعلقه بحمام
باب سوم - زايل كردن مو و در اين باب انواع دواهاي ازاله مو را بيان ميفرمايند
باب چهارم - در كيسه كشيدن و بكار بردن سنگ پا
باب پنجم - در خضاب كردن و در اين باب نسخ مختلف خضابها را ذكر ميفرمايند
باب ششم - در خون كم كردن بوسيله حجامت و زالو و غير آنها و اسامي رگها را هم در اين باب بيان ميفرمايند
باب هفتم - در كشيدن دندان
باب هشتم - ناخن چيدن
باب نهم - ختنه كردن
باب دهم - شانه كردن و عطر بكار بردن
- ١٣٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير ١٥ شعبان ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٥٤

 )٥٤٣( روضه
كه مانند كشكولي است و بعض احاديث شريفه و بدايع و حكايات و اشعار غريبه را در آن جمع فرموده‌اند
- ٢٦٣٠ بيت
- نسخه اصل ( ج ٤٤ )
- عربي
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٥٥

 )٥٤٤( رساله - در جواب سيد زين‌العابدين شيرازي از مسائل زير :
١ - از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام : و لايكون الحصيد الا بالحديد ، در تفسير قول خداي تعالي : منها قائم و حصيد
٢ - استفسار از معني فرمايش شيخ (اع‌) در شرح فقره : و منارا في بلاده
٣ - استفسار از معني فرمايشي كه در فوائد براي حديث : من مات و لم‌يعرف امام زمانه ، الخ فرموده‌اند كه مراد امام زمان است نه ائمه اطهار صلوات الله عليهم
- ٢١٧ بيت
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٢٨ ذيحجه ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٦ ) ، سؤال اول چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٥٦

 )٥٤٥( رساله - در جواب سليمان خان افشار كه يكي از طلاب توسط او سؤالاتي كرده و اسمش ملا جمال و بابي بوده است
١ - امروز حجت اوليه در ميان عباد كيست شخص است يا كتاب و سنت
٢ - مراد از انفتاح باب علم چيست
٣ - در هر دوره بزرگان دين مردم را بخداوند غيب دعوت مينمودند و حال آنكه دعوت بغيب محض معقول نيست و معبود و محل توجه مخلوق بايد محسوس باشد
٤ - در انجيل در علامت ظهور حضرت پيغمبر (ص‌) است : و للوقت من بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس و القمر لايعطي ضوءه و النجوم تتساقط من السماء ، الخ معني اينها چيست
٥ - عروج رسول الله (ص‌) در ساير عوالم باسباب ناسوتي بود يا هر عالمي باسباب آن عالم
٦ - رجعت بچه نحو است
٧ - در كتاب ذكري از آن جناب شده يا نشده اگر نشده است ، لا رطب و لا يابس الا في كتاب ، يعني چه
- ٨٧٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٧ شعبان ١٢٨٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٥٧

 )٥٤٦( رساله - در جواب عباس ميرزا ملك‌آرا از مسائل زير :
١ - تتمه اين حديث چيست كه در آن ميفرمايند : ان منهم قوما نصابا الخ ، و روات آن كيستند
٢ - از معني حديث : ليس العلم بكثرة التعلم
٣ - كيفيت ظهور حضرت امير عليه السلام در دشت ارژن
٤ - معني حديث تفسير قمي كه دلالت ميكند بر امكان فهم بطون از اعداد و حروف
٥ - شك نيست كه طفره در وجود باطل است و فيض اول بعالي ميرسد بعد داني سبب چيست كه در سلسله طوليه ميفرمائيد اين در تشريع است نه تكوين
٦ - رزق مادون بواسطه شيعيان چگونه ميرسد
٧ - از شرح فرمايش شيخ مرحوم (اع‌) كه فرموده‌اند ميزاني كه علما بآن ميسنجند يكي است و تعددش بحسب افهام علما است
٨ - از معني فرمايش شيخ در اينكه وضع لفظ صلوة بر دعا و صلوة مخصوصه از باب تشكيك است
٩ - اگر حقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها محل مشيت است چگونه گفته ميشود كه امكان محل مشيت است
١٠ - از جمع بين دو آيه : و لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء ، و آيه : كل شئ احصيناه في امام مبين
١١ - معني اينكه ائمه عليهم السلام علل اربعه هستند چيست
١٢ - گاهي كتابت بزيد نسبت داده ميشود و گاهي بقلم كدام حقيقت است كدام مجاز
١٣ - از جواب بر ايرادي كه بر فرمايش شيخ (اع‌) شده است كه اگر اطاعت ائمه اطهار عليهم السلام شرط تكون اشياء است پس چرا اعداء موجود شده‌اند
١٤ - مراد از ذر اول و ذر ثاني چيست
١٥ - مراد از حقيقت بعد از حقيقت چيست
١٦ - از معني فرمايش شيخ كه ميفرمايند : و الذكر هو القرآن ، و بعد ميفرمايند : هو محمد صلي الله عليه و آله
١٧ و ١٨ - از معني فرمايش شيخ (اع‌) در فقره : و اجسادكم في الاجساد ، در رد بر شيخ عبدالله بحراني
١٩ - از معني فرمايش شيخ (اع‌) : ان الحسين عماد السموات و الارض
٢٠ - رؤيت بانطباع است يا خروج الشعاع
٢١ - از معني قول حكما : الواحد لايصدر منه الا الواحد
٢٢ - از معني فرمايش شيخ (اع‌) : و اعلم انك لو وزنت هذا الجسد في الدنيا و صفي بعد الوزن ، الخ
٢٣ - از معني فرمايش شيخ (اع‌) در شرح : و ذكركم في الذاكرين ، و جواب از ايراداتي كه بعض طلبه بر فرمايش شيخ نموده است
٢٤ - از دليل عقلي بر اوليت پيغمبر صلي الله عليه و آله و جمع آن با اينكه اولي براي خلق نيست
٢٥ - از جمع بين حديث يونس در تعدد مشيت و اراده و قدر و آنچه از حضرت رضا عليه السلام روايت شده كه مشيت و اراده و ابداع سه اسمند و يك معني
٢٦ - معاني قيامتهاي اربعه چيست
٢٧ - در : كل شئ هالك الا وجهه ، مرجع ضمير چيست
٢٨ - تقليد ميت جايز است يا نه
٢٩ - جلود را هر گاه در بازار مسلمين از دست كافر خريدند طاهر است يا نجس
٣٠ - با عاج و شيرماهي و صدف كه با انسان باشد ميتوان نماز نمود يا نه
٣١ - نماز در لباسي كه در آن گلابتون باشد جايز است يا نه
٣٢ - قلاب كمربند اگر طلا يا مطلا يا طلاي فرنگي باشد نماز با آن جايز است يا نه
٣٣ - استعمال ظروف مفضض جايز است يا نه
٣٤ - حكم فضله خفاش و غراب زرع و خطاف چيست
٣٥ - حليت طير و حرمت آن از كجا دانسته ميشود
٣٦ - كلب معلم كدام است و شكار را هر گاه بكشد حلال است يا نه
٣٧ - متنجس نجس ميكند يا نه
٣٨ - بخار نجس ، نجس است يا نه
٣٩ - حد شبهه محصوره چيست
٤٠ - حكم ناصب چيست
٤١ - بناي شهر رمضان بر عدد است يا رؤيت
٤٢ - سؤال از احكام قصر و اتمام
٤٣ - حكم آب چاه چيست
٤٤ - غسل ترتيبي بفرو بردن سر و جانبين در آب جايز است يا نه
٤٥ - غسل نزعتين در وضو واجب است يا نه
٤٦ - اگر موي ساير جاهاي سر بر موضع مسح واقع شود مسح بر آنها جايز است يا نه
٤٧ - اگر وقت جنب تنگ باشد و تا آب مسافتي باشد نماز با تيمم براي او جايز است يا نه
٤٨ - آيا جايز است موضع وضو تر باشد يا نه
٤٩ - آنچه از نجس العين كه در آن حيوة حلول نكرده باشد طاهر است يا نجس
٥٠ - عرق جنب بحرام طاهر است يا نجس
- ١٢٠٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ١٨ ذيقعده ١٢٧٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ ) ، سؤال ١٠ و ١٦ و ٢٧ چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٥٨

 )٥٤٧( رساله - در جواب نواب عباس ميرزا پسر محمد شاه قاجار از مسائل زير :
١ - اگر مسئله وحدت در مقامي صحيح است وجود تكاليف شرعيه و خلقت جنت و نار چه معني دارد
٢ - سؤال از مسائل مشكله رجعت
٣ - از معني عبارت ارشاد كه فرموده‌اند اين بدن ظاهر مقام امامت نيست
٤ - از مسائل مشكله معاد و تحقيق عالم برزخ
٥ - از تحقيق مسئله ركن رابع و سر : كل ما تقدم في الوجود تأخر في الظهور
٦ - از حكم معاملات مريض و مواهبات او كه صحيح است يا آنكه از ثلث بايد محسوب شود
٧ - از معرفت واسطه ميان امام عليه السلام و رعيت
- ١١٦٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير ماه رمضان ١٢٨٦ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٥٩

 )٥٤٨( رساله - در جواب حاج عباس بهبهاني از مسائل زير :
١ - از معني فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام : اول الدين معرفة الله ثم معرفة الرسول ثم معرفة الامام
٢ - از معني فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام : اذا صاح الناقوس و كبس الكابوس و تكلم الجاموس فعند ذلك عجائب و اي عجائب
٣ - از شرح حديث كميل در حقيقت
٤ - از معني حديث : انا لانعلم الغيب
٥ - از معني منعم و خالق و رازق در دعاي عديله كه آيا مقصود مخلوق اول است يا نه
٦ - از معني : لمن الملك اليوم ، كه منادي و مجيب كيست
٧ - از شرح : بغض علي سيئة لاتنفع معها حسنة
٨ - از معني آيه شريفه : سنفرغ لكم ايها الثقلان
٩ - مخلوق اول مسبوق بعدم است يا نه
١٠ - از شرح حديث : من عبد الاسم دون المسمي فقد كفر
١١ - از معني حديث : خلقنا الله من نور عظمته ، كه از آن لازم ميآيد نور عظمت سابق بر مخلوق اول باشد
١٢ - مخلوق اول چگونه بر رضا و غضب خداوند مطلع شد
١٣ - اگر دسترسي بفتاوي سركار نداشته باشيم جايز است كه از كسي كه تجاوز از كتاب و سنت نميكند اخذ مسائل بكنيم
١٤ - كساني كه بر عقايد سركار مطلع نيستند و جرح و تعديلي نميكنند اقتداء بآنها جايز است يا نه
١٥ - متنجس نجس ميكند يا نه
١٦ - سواري حيواني كه زنگ بگردنش آويخته است چطور است
١٧ - تحويل انگشتر از انگشتي بانگشتي براي شماره ذكر اسباب شرك در نماز ميشود يا نه
١٨ - در امور مستحبه اذن والدين شرط است يا نه
١٩ - ارتماس در غير غسل جنابت جايز است يا نه
٢٠ - در صورت نبودن آب عوض غسل يا وضوي مستحب تيمم جايز است يا نه
٢١ - پيروان جبت و طاغوت نجسند يا نه
- ٣٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٢ )
- تاريخ تحرير ٤ محرم ١٢٨٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ ) ، سؤال ٦ و ٨ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٦٠

 )٥٤٩( رساله - در جواب آقا عبدالله از اصفهان از مسائل زير :
١ - مردم آثار را بطبيعت نسبت ميدهند و در اخبار ميفرمايند فاعلي جز خدا نيست حقيقت مطلب را بيان فرمائيد
٢ - جمع بين اخبار داله بر تأثير نجوم و اخباري را كه دلالت بر كفر معتقد باين عقيده ميكند بفرمائيد
٣ - كسي را جمعي بخورند بطوري كه در صلب آنها مني شود و انساني تولد شود آن مأكول چگونه عود خواهد كرد
٤ - ولد الزنا با وجود ايمان اگر بجهنم ميرود ظلم است و اگر نميتواند ايمان بياورد جبر است
٥ - دليل بر اينكه چيزي در بدن انسان است كه در برزخ تا روز قيامت منعم يا معذب ميماند چيست و ظهور روح در كجاي بدن است و مراد از اينكه روح حيواني و نباتي از فلك است چيست و مراد از عود مجاوره و ممازجه چيست
٦ - مراد از اينكه مؤمن از ماء عذب خلقت شده و كافر از ماء مالح چيست و اين باعث اضطرار مؤمن بر ايمان و كافر بر كفر ميشود و اين خلاف اخبار است
٧ - معني اين چيست كه در قيامت حسنات كافر را بمؤمن ميدهند و سيئات مؤمن را بكافر
٨ - چرا در رجعت مانند قيامت براي جمع شدن اجزاء اموات باران از عين صاد نازل نميشود پس چگونه زنده ميشوند
٩ - چرا ائمه اطهار عليهم السلام در ادعيه نسبت معصيت بخود ميدهند
١٠ - دليل بر بطلان مذهب صدوق كه قائل بسهو نبي صلي الله عليه و آله شده چيست
١١ - اخباري‌ها ايراد مينمايند چرا شيخ و سيد اعلي الله مقامهما در بيانات خود در حكمت و شرح اخبار بدون نص خاص صريح بيان بعض مطالب را ميفرمايند
١٢ - اخبار صريحه دلالت ميكند كه افلاك هفت است و مشايخ قائلند بر اينكه نه است بانضمام عرش و كرسي دليل صريح بر اين مطلب چيست و همچنين دليل صريح بر تجرد عقول و نفوس از اخبار چيست و مستند ترتيبي كه فرموده‌اند براي سلسله مشهوره كه عالم هباء و ماده و طبيعت و ظلال باشد از اخبار چيست
١٣ - كيفيت علم آل‌محمد عليهم السلام باشياء چگونه است و جمع بين اخبار مختلفه وارده در اين باب چطور ميشود
١٤ - از آيه : و قالوا لولانزل عليه آية من ربه ، برميآيد كه معجز آن حضرت منحصر بقرآن است و حال آنكه اخبار دلالت بر عدم انحصار ميكند
١٥ - فائده تكرار قصص و غيرها در قرآن چيست
١٦ - حكم كردن خداوند بجبرئيل قبضه بگيرد و نگرفتن او بجهت پناه بردن زمين بخدا دلالت بر عدم عصمت جبرئيل ميكند معني اين حديث چيست
١٧ - جنان آخرت در طبقات سموات است يا فوق سماوات و جنت آدم كجاست و نار آخرت آيا داخل اين سموات است يا خارج آنها و معني حديثي كه ميفرمايد : ان لله في العرش الف قنديل سمواتكم و ارضكم في واحد منها ، و همچنين معني اينكه ميفرمايند قباب و عوالم و شموس بسيار است چيست
١٨ - مراد از سموات و ارض مستبدله در قيامت چيست
١٩ - ملائكه جسمند يا از جسمانيت مجردند
٢٠ - از شرح ابواب سماء كه در اخبار وارد شده
٢١ - اگر ابر همين بخار متراكم است كه تقطير ميشود مراد از نزول از سماء چيست
٢٢ - معني اينكه فرموده‌اند در ميان زمين و آسمان دريائي است كه در آن طيور و ماهيها هستند چيست
٢٣ - مراد از بزرگي ملائكه كه حضرت امير عليه السلام توصيف فرموده‌اند چيست
- ٢٩٨٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ٩ شعبان ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦١

 )٥٥٠( رساله - در جواب شيخ عبدالعلي بحراني از مسائل زير :
١ - جواب اينكه ميگويند : الواحد لايصدر منه الا الواحد ، چيست
٢ - دليل بر اينكه بين الدفتين كلام الله است چيست
٣ - دليل بر امتناع كلام نفسي كه اشاعره گفتند چيست
٤ - مراد از عقل و اول ما خلق الله بودن آن و اقبال و ادبار آن چيست
٥ - فرق ميان عقل و نفس و روح و فؤاد و قلب چيست
٦ - حكمت در ايجاد عالم با اينكه خداوند غني است چيست
٧ - معني : لك يا الهي وحدانية العدد ، چيست
٨ - مميز غير بالغ تحصيل معارف الهيه بر او واجب است يا نه
٩ - در تحقق ايمان اقامه دليل عقلا و نقلا شرط است يا نه
١٠ - فرق ميانه مجتهدين و اخباريين چيست
١١ - اجتهاد مصطلح بدعت است يا مأخذي دارد
١٢ - پيغمبر (ص‌) قبل از بعثت بكدام شريعت عمل ميفرمودند
١٣ - اگر پيغمبر (ص‌) بشخص عامي ميفرمود نگاه كن بمعجزه من و او جواب ميداد بر من واجب نيست نظر كردن تا نبوتت را ثابت كني جوابش را حضرت چه ميفرمود
١٤ - تأخير بيان از وقت حاجت جايز است يا نه
١٥ - شبهاتي كه توقف در آنها واجب است كدامند
- ٧٣٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٦ )
- تاريخ تحرير ٧ ذيحجه ١٢٧٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦٢

 )٥٥١( رساله - در جواب شيخ عبدالعلي طبسي از مسائل زير :
١ - از دليل توحيد و نفي شرك از حديث فرجه
٢ - دليل بر وجوب معرفت غير از وجوهي كه در كتب كلام مذكور است چيست
٣ - امتناع تعدد قدما مخصوص بقدم ذاتي است يا در قديم سرمدي و زماني هم جاري است و آيا حقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها قديم است يا نه
٤ - اگر مراد يهود و نصاري از اينكه گفتند : عزير ابن الله ، و : المسيح ابن الله ، مجاز باشد نه حقيقت چه بحث بر آنها خواهد بود
٥ - حقيقت محمديه صلوات الله علي صاحبها مخلوق بمشيت است يا نه و كيفيت اول ما خلق الله بودن ايشان چگونه است
٦ - فرق ميان سحر و معجزه چيست و چگونه خوارق عادات بر دست ماني و زردشت جاري شده
٧ - برهان عقلي و نقلي بر اينكه حضرت موسي و عيسي عليهما السلام و حضرت رسول صلي الله عليه و آله مبعوث بر همه خلق بودند چيست
٨ - معني حديث قدسي : ماترددت في شئ انا فاعله ، الخ چيست
٩ - چرا شمس در بعض بروج سي و در بعضي سي و يك روز مكث ميكند
١٠ - استفسار از كيفيت تخلف امر از مشيت و نهي از عدم مشيت كه در حديث معروف : ان الله امر ابليس بالسجود و شاء ان لايسجد ، الخ فرموده‌اند
١١ - استفسار از كيفيت خلقت ذرات در عالم ذر
١٢ - چه بحثي بر اشراقيين و عرفاي متصوفه مثل ملاصدرا و ملا محسن و امثال آنها است با اينكه كلماتشان محتمل معاني بسيار است
- ١١٧٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢٦ ربيع‌الثاني ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦٣

 )٥٥٢( رساله - در جواب ملا عبدالكريم كوهبناني از دو سؤال زير :
١ - از اقامه دليل از قرآن بر عدد شهر رمضان
٢ - حقيقت معني : استر ذهبك و ذهابك و مذهبك
- ٦٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيقعده ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦٤

 )٥٥٣( رساله - در جواب حاج ملا عبدالكريم كوهبناني از دو سؤال زير :
١ - مروي است : اذا بلغت النفس هيهنا و اشار بيده الي حلقه ليس للعالم توبة ثم قرء انما التوبة علي الله للذين يعملون السوء بجهالة ، و حال آنكه اين آيه اختصاصي بعدم قبول توبه عالم در آنوقت ندارد و اعم است و جمع بين اين آيه و آيه : لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ، چگونه است
٢ - حقيقت تناكح و تناسل بين اولاد آدم (ع‌) چگونه بود
- ٤٦٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ١٤ محرم ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٦٥

 )٥٥٤( رساله - در جواب آقا علي حكمي رشتي از مسائل زير :
١ - از معني حديث رأس الجالوت كه سؤال ميكند : يا مولاي ما الكفر و ما الايمان
٢ - از معني حديث حضرت صادق عليه السلام درباره دوازده امام و دوازده مهدي
٣ - از معني حديث خلقت حضرت آدم (ع‌) و بعثت جبرئيل در ساعت اول جمعه و معني حديث حضرت باقر (ع‌) : اجرد ذكوان ، الخ
٤ - از معني حديث : لولا تمرد عيسي عن دين الله لكنت علي دينه
٥ - از شرح حديث خلقت ليل و نهار و سبقت نهار با وجود كريت ارض و معني طالع دنيا كه چرا بايد سرطان باشد
٦ - از معني حديث : ما الشئ و ما نصف الشئ ، الخ
٧ - از معني حديث منسوب به عبدالله بن حسن : و قد سئل عنه عن حال رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السماء فقال تبين برأس الجوزاء و الباقي وزر عليه و عقوبة
٨ - از بيان معني حديث علوي (ع‌) در كسي كه قسم خورده بود پيش از گشودن قيد از پاي عبدش هم‌وزن او صدقه بدهد
٩ - ثبوت وضع الفاظ بنقل از واضع است يا بمناسبت ذاتيه
١٠ - چرا عكس شمس در حال خسوف در منافذ مستديره بر شكل او است و در قمر اينطور نيست
١١ - اعتراف ائمه (ع‌) بمعاصي و اظهار توبه ايشان از چه جهت است
١٢ - از معني حديث قدسي : ماترددت في شئ انا فاعله
١٣ - سر اختلافات ساعات و دقايق بين الطلوعين در اوقات مختلفه سال چيست
- ١٣٣٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير ٢٤ ماه رمضان ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦٦

 )٥٥٥( رساله - در جواب آخوند ملا علي‌اكبر لاري از مسائل زير :
١ - از اسرار معراج كه چيست و حقيقت براق و رفرف كدام است و تكلم خدا بلسان علي بن ابيطالب عليه السلام چه معني دارد و مصور شدن آن بزرگوار بصورت شير سرش چيست
٢ - از حالات بعد از موت و چگونگي سؤال نكيرين و معني صراط و ميزان و حساب و معني جنت و نار
٣ - بعض اخبار دلالت دارند كه معصوم عليه السلام بمجرد موت داخل بهشت ميشود و حال آنكه جسد شريف حضرت سيدالشهداء عليه السلام تا سه روز در كربلا دفن نشده بود
٤ - در حديث است كه عزرائيل از قبض روح حضرت سيدالشهداء عليه السلام ممنوع شد و خداوند بقدرت خود قبض نمود معني اين حديث چيست و چرا در قبض روح پيغمبر صلي الله عليه و آله ممنوع نشد با اينكه رسول خدا اشرف است
٥ - ذكري كه بجهت قضاء دين مجرب باشد تعليم فرمائيد
٦ - با اينكه ائمه (ع‌) علم و احاطه داشتند چرا طعام مسموم را ميل ميفرمودند
٧ - جبرئيل شخص خارجي است يا يكي از قواي پيغمبر است و در صورت اول كيفيت وحي چگونه است و معني غش كردن پيغمبر (ص‌) در وقت وحي چيست
٨ - ملئكه در سلسله وجود از جنس واحدند يا اينكه در رتبه تفاوت دارند و آيا همه آنها از مرتبه انس پائينترند يا نه
٩ - مراد از حنطه آدم و اكل آن چيست
١٠ - مراد از تزويج بنات آدم با بنين او چيست
- ٦٠٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢ ذيقعده ١٢٦٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٦٧

 )٥٥٦( رساله - در جواب ميرزا علي‌نقي هندي از مسائل زير :
١ - از معني حديث : ان الله تبارك و تعالي خلق اسما بالحروف غير متصوت ، الخ
٢ - از بيان معني آيه شريفه : و السماء رفعها و وضع الميزان
٣ - از معني حديث حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام : انه قد سئل هل رأيت رجلا في الدنيا فقال عليه السلام فقد رأيت رجلا و انا الي الآن اسئل عنه
٤ - از اينكه عرض چگونه جوهر ميشود مثل آن نقش شير كه بمعجزه جان گرفت
٥ - علم قرائت كه همه علما آن را واجب ميدانند در اخبار چيزي از اين علم وارد شده يا نه
٦ - اگر در بيضه مرغ خون پيدا شود چطور است
- ٦٩٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير سلخ ربيع‌الاول ١٢٧٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش ، سؤال ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٦٨

 )٥٥٧( رساله - در جواب غلام‌شاه خان والي كردستان از مسائل زير :
١ - دليل عقلي و نقلي بر قدح عايشه چيست
٢ - تكليف بنده با سنيان در دوا و غذا و نماز جمعه و اقتداء بامام سني چيست
٣ - براي دوست و آشنا و رفيق و نوكر اگر امين باشند از مطالب عاليه مشايخ بيان بكنم يا نه
٤ - بعضي از علماي سني اگر از كتب شيخ و سيد بخواهند مطالعه كنند بآنها بدهم يا نه
٥ - از كار حكومت دلگيرم و كما هو حقه حق را بحق‌دار نميتوانم برسانم كناره‌گيري كنم يا بهمين كار مشغول باشم
٦ - معني اينكه ميگويند قول مجتهد مرده مرده است يعني چه و چرا تقليد ميت درست نيست
٧ - مناسك حجي كه فارسي شده باشد التفات فرمائيد
٨ - كيفيت نيت وضو ساختن و گفتن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم در اول هر فاتحه اعم از ركعت اول يا دويم را بفرمائيد
٩ - فقهي براي مخلص لازم است كه بآن رجوع شود بچه نسخه رجوع كنم
١٠ - در بعض مسائل كه بسركار دسترسي ندارم بجناب آقا عبدالصمد در همدان رجوع كنم چطور است
١١ - ترياك حلال است يا نه
- ٥٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير ٨ ذيحجه ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٦٩

 )٥٥٨( كشكول
در مطالب متنوعه مختلفه كه اغلب آنها نسخ طبي و يا مربوط بعلم صناعت است
- ٩٨٠٤ بيت
- نسخه اصل ( ج ٥١ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٧٠

 )٥٥٩( رساله - در جواب ميرزا محمد پسر ملا عبدالله اصفهاني از مسائل زير :
١ - ابليس كه از بهشت برزخ كه در آسمان است رانده شده بود معني اين چيست كه فرموده‌اند خرق آسمان هفتم ميكرد و پس از تولد عيسي عليه السلام از آسمان چهارم محجوب شد و پس از تولد پيغمبر صلي الله عليه و آله از همه آسمانها محجوب شد
٢ - مراد از شموس و اقمار در دعاي سحر مروي در مصباح المتهجد چيست
٣ - فرنگيان ادعاي مشاهده كوهها در ستارگان سياره بوسيله دوربينها نموده‌اند ثمره اين كوهها در اجرام كواكب چيست و چگونه جبال كثيفه در آسمان لطيف متحقق ميشود
٤ - و باز ادعاي مشاهده اقماري كه حول مشتري و زحل ميچرخند كرده‌اند فائده اين اقمار چيست و تكذيب آنها صحيح است يا نه و ميگويند دو كوكب فوق زحل هست كه بر گرد آنها هم اقماري ميچرخند با اينكه روايت ميكنيم زحل در اعلي منازل و فلك هفتم است
٥ - فرنگيان اثبات حركت وضعي و انتقالي و حركتي سي‌هزار ساله براي زمين ميكنند و منكر حركت ثوابتند و حال آنكه در حديث خلاف اين است اعتقاد سركار درباره آن اقمار و آن جبال و اين حركات ثلثه چيست
٦ - فرنگيان انكار تأثيرات كواكب سياره را دارند و حال آنكه اين صريح اخبار است بچه نحو ابطال قول ايشان را بكنيم
٧ - و همچنين ادعاي رؤيت خالهاي سياه در روي خورشيد كرده‌اند با اينكه شمس بالذات نوراني است و بيان فرمائيد كه آسمانها سختند مثل ياقوت و الماس يا رقيق هستند مثل هوا
٨ - ملائكه كه از آسمان هفتم نازل ميشوند اگر مجرد از جسمانيتند معني عروج و نزولشان چيست و اگر داراي نوعي از جسمند باعث خرق و التيام آسمانها خواهند بود و خداوند در قرآن ميفرمايد : و جعلنا السماء سقفا محفوظا
٩ - معني اين چيست كه فرموده‌اند بين آسمان هفتم و كرسي هفتادهزار عالم است و بحر حيوان است و بحر ظلمت است و امثال اينها
١٠ - ثمره كواكب ثابته كثيره چيست
١١ - ثوابت در عوالم واقعه بين كرسي و فلك هفتم تأثيري دارند يا نه
١٢ - اگر جنت خلد تحت ثوابت است چنانچه از تفسير قمي برميآيد منافي آيه : لايرون فيها شمسا و لا زمهريرا ، خواهد بود
١٣ - حكمتهائي كه براي وجود ثوابت از اخبار استفاده فرموده‌ايد بيان فرمائيد
- ٩٧٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٢٨٢ اصفهان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٠ )
* * * * *

صفحه ٥٧١

 )٥٦٠( رساله - در جواب ملا محمد نهبنداني از مسائل زير :
١ - چرا ائمه عليهم السلام مبتلي باعادي شده‌اند با اينكه باين آيه شريفه عمل نموده‌اند : ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم
٢ - در حديث است كه خداوند فرموده : من شغل بذكري عن مسئلتي اعطيته افضل ما اعطي من سئلني ، و اين با مفهوم شرط در آيه : ادعوني استجب لكم ، منافات دارد
٣ - در حديث است نماز در مسجد كوفه مثل يك حج است و در حديث ديگر است كه مطلق نماز بمنزله بيست حج است و اين دو ظاهرا با هم منافات دارد
٤ - در حديث است : يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد ، و در حديث ديگر است : يغفر للعالم سبعمأة ذنب قبل ان يغفر للجاهل ذنب واحد ، راه مطابقه اين دو حديث بچه نحو است
٥ - چه ميفرمائيد در تنافي اين آيه شريفه : ان الحسنات يذهبن السيئات ، با آن اخباري كه فرموده‌اند : ان السيئة تمحو الحسنة
٦ - در تفسير آيه فوق است كه نمازهاي پنجگانه مكفر سيئات بين آنهاست در صورتي كه اجتناب از كبائر كند و حال آنكه اجتناب كبائر خود موافق آيه شريفه : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، مكفر سيئات است چگونه نمازهاي پنجگانه مكفر خواهند بود
٧ - سؤال از معني حديث : لو علم الناس كيف خلق الله الخلق لم‌يلم احد احدا
٨ - از معني حديث اشتقاق اسم مؤمن از اسم خداوند
٩ - در حديث است : لما قام العالم الجدار اوحي الله الي موسي اني مجازي الابناء بسعي الآباء ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا ، الخ و اين بظاهر منافات دارد با آيه : لاتزر وازرة وزر اخري ، و آيه : ان ليس للانسان الا ما سعي
١٠ - در حديث است كه قلوب ملوك در دست خداوند است و دل آنها را بر مطيعين مهربان و بر گناهكاران خشمگين ميكند در اين صورت تقصير ملوك در ظلم و عدوان چيست
١١ - در حديث است : المؤمن ليس بحقود ، و لازمه آن اين است كه حقد نسبت باعداء هم نداشته باشد و اين منافي وجوب بغض في الله است
١٢ - دليل بر نجاست ملاقي متنجس بعد از زوال نجاست از ادله اربعه چه خواهد بود
١٣ - در حديث است : مازال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا ، پس در اين صورت آنچه ظاهر است علم است يا خير
١٤ - در دعا است : الحمد لله الذي يفعل ما يشاء و لايفعل ما يشاء غيره ، در اين صورت تقصير عباد در معاصي چيست
١٥ - مراد از قسم چيست و معني قسم خداوند بائمه جور در آيه : و الليل اذا يغشيها ، چيست كه در صافي ذكر شده
١٦ - تحصيل علم اخلاق و عمل بمقتضاي آن واجب است يا نه و اگر واجب است چرا فقها متعرض نشده‌اند
١٧ - معني اين آيه چيست : لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ، و وجه اختصاص بمؤمنين چيست
١٨ - عدالت در مستحق خمس و زكوة معتبر است يا نه
١٩ - سؤال از ميزان معرفت فقيه و وارث علم ائمه اطهار عليهم السلام در اين اعصار
٢٠ - معني عدالت چيست
٢١ - رد احسان باحسان واجب است يا نه
٢٢ - از معني حديث مروي در كافي در عقل و ادب
٢٣ - نسبت ميان اسلام و دين و ايمان از نسب اربعه چيست
٢٤ - از معني حديث : الجمع بلا تفرقة زندقة و التفرقة بدون الجمع تعطيل و الجمع بينهما توحيد
٢٥ - جمع بين حديث : السعيد سعيد في بطن امه ، الخ و حديث : كل مولود يولد علي الفطرة و ان ابواه يهودانه و ينصرانه ، چگونه است
- ٩٨٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤ )
- تاريخ تحرير ١٨ جمادي‌الاولي ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٥ ش ، سؤال ٩ و ١٥ و ١٧ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٧٢

 )٥٦١( رساله - در جواب ملا محمد نجف‌آبادي اصفهاني از مسائل زير :
١ - از جمع بين دو آيه : لانفرق بين احد من رسله ، و آيه : تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض
٢ - جمع بين آيه : ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ، و فرمايش اميرالمؤمنين (ع‌) : لايجد احد طعم الايمان حتي يعلم ان ما اصابه لم‌يكن ليخطئه ، الخ
٣ - از معني امر در آيه : و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ، الخ
٤ - از جمع بين آيه : ان الله لايغفر ان يشرك به ، و آيه : ان الله يغفر الذنوب جميعا ، و آيه : من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار
٥ - از معني قائم و حصيد كه در حديث ميفرمايند : لايكون الحصيد الا بالحديد
٦ - از معني آيه : من اتخذ الهه هواه
٧ - از معني حديث : فاطمة خير نساء امتي الا ما ولدته مريم
٨ - استفسار از معني آنچه در بعض كتب سماويه در توصيف رجالي ذكر شده : كانوا اذا طالت بهم العافية حزنوا و وجدوا في انفسهم فاذا اصابهم البلاء فرحوا و قالوا عاتبكم ربكم فعاتبوه
٩ - از معني حديث : من الاغترار بالله المقام في الذنوب و رجاء المغفرة ، الخ
١٠ - از معني حديث : ادني الرياء الشرك و احب العباد الي الله الاتقياء ، الخ
١١ - از معني : حب علي حسنة لاتضر معها سيئة ، الخ
١٢ - چطور درباره حضرت امير عليه السلام ميتوان گفت : السلام علي معدن النبوة ، چنانچه در زيارت است
١٣ - معني زناد قادح كه در زيارت ميفرمايد چيست
١٤ - مراد از : السلام علي نفس الله القائمة فيه بالسنن ، چيست
١٥ - استفسار از معني حديث : ان استقامت امتي فلها يوم و ان لم‌تستقم فلها نصف يوم
١٦ - از معني حديث : اني مجازي الابناء بسعي الآباء ، كه تقصير ابناء چيست
١٧ - سبب اعلميت خضر از حضرت موسي عليهما السلام چيست
١٨ - اگر عود انسان بآخرت با همين نفس و بدن شخصي است پس معني اين آيه چيست : أوليس الذي خلق السموات و الارض بقادر علي ان يخلق مثلهم ، الخ
١٩ - حكمت خلقت شيطان و كفار با اينكه خداوند ميداند چه خواهند كرد چيست
٢٠ - هر گاه او را بمقتضاي مشيت و اراده خود خلقت فرموده ديگر تكليف بمعرفت و طاعت از چيست و اصل حكمت در تكليف چيست با اينكه خداوند منتفع از طاعت و متضرر از معصيت نميشود
٢١ - سبب تكليف شيطان بسجده براي آدم چه بود
٢٢ - چرا او را قادر كرد كه داخل جنت شود و آدم را وسوسه كند
٢٣ - چرا او را مسلط بر اولاد آدم و اغوا نمودن آنها كرد و اگر ايشان را بر فطرت خلق كرده بود و بر فطرت باقي گذارده بود كه طيب و طاهر مبعوث ميشدند بحكمت نزديكتر بود و چرا بعد از آنكه شيطان طلب مهلت كرد او را خداوند مهلت داد و او را هلاك نكرد كه عالم از شرش خالي شود
٢٤ - معني اين عبارت چيست كه ابوسعيد الهمي بابي‌علي‌سينا نوشت : دلني علي الدليل ، جواب داد : الدخول في الكفر الحقيقي و الخروج عن الاسلام المجازي ، الخ
٢٥ - از معني و شرح قول كسي كه گفته : الكفر عندي واجب و عند مسلمين قبيح
٢٦ - از معني قول بعض حكما كه گفته : في كل قهوة سكاري و لكل بحر مغرقون كم بين حاير في الظلمات زحزح عن نور الشمس و بين حائر اغرقه ضوؤها في قربها الاقرب
٢٧ - و همچنين از معني قول او كه گفته : اسلك سبيل الله ايها الكفور بقلب يقظان و قف موقف التعظيم ، الخ
٢٨ - و همچنين از معني قول او كه گفته : لايترك لاهل السيف الجاهلين ان يدنو و لا المرأة المشهوية الملقية بالطريق ان تشبث بذيلك ، الخ
٢٩ - تأويل عصيان آدم و قتل موسي و حكايت داود عليهم السلام چيست
٣٠ - السعيد سعيد في بطن امه ، با عدل خداوند چگونه جمع ميشود
٣١ - اگر معراج جسماني است معني : و عرجت بروحه الي السماء ، كه در دعاء ندبه ميفرمايد چيست
- ٣٤٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ٢٦ جمادي‌الثانيه ١٢٧٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٥ ش ، سؤالات ١ تا ٦ و سؤال ١٦ و ١٨ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٧٣

 )٥٦٢( رساله - در جواب ملا محمد قره‌داغي از مسائل زير :
١ - از معني اجتهاد و تقليد
٢ - از جواز تقليد ميت
٣ - از فرق بين ولايت كليه و جزئيه و نبوت كليه و جزئيه
٤ - از فرق ميان دهريات و زمانيات و كيفيت تنزل دهريات بزمانيات
٥ - زهاد ثمانيه كيانند و اويس قرن از ايشان است يا نه
٦ - از معني تنزل عقل بسوي نفس و نفس بسوي مادون
٧ - از معني اشتمال صماء كه در اخبار فرموده‌اند
٨ - حق سلطان بر رعيت از خراج و مقاسمه چيست و آيا براي امثال ما جايز است چيزي بحكم سلطان از رعيت بگيريم
- ٨١٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٣٩ )
- تاريخ تحرير ٢٧ شوال ١٢٧٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٧٤

 )٥٦٣( رساله - در جواب شيخ محمد بحراني از مسائل زير :
١ - در نماز در : اياك نعبد و اياك نستعين ، كه را بايد قصد كرد و حال اينكه خدا و پيغمبر و ائمه (ص‌) و شيعيان هيچيك محاط نميشوند
٢ - سؤال از شرح حديث : مارأيت شيئا الا و رأيت الله قبله او معه ، و چند حديث ديگر و آيه كه مشتمل بر همين مضمون است
٣ - از شرح حديثي كه مؤمنين خدا را روز قيامت مي‌بينند كه ميفرمايد قبل از قيامت هم روزي كه فرموده است : ألست بربكم ، ديده‌اند و مؤمنين هم در دنيا قبل از روز قيامت مي‌بينند و آيا حالا نمي‌بيني
٤ - از شرح حديث : ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه ، الخ
٥ - دو زن سيده با هم گرفتن حرام است يا نه
- ١٦٨٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٥ جمادي‌الاولي ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٧٥

 )٥٦٤( رساله - در جواب آخوند ملا محمدجعفر كازروني از مسائل زير :
١ - استفسار از اسم جميع علومي كه در اخبار بيان شده است
٢ - شرب توتون جايز است يا نه
٣ - صلوة جمعه واجب است يا حرام
٤ - علما چند صنفند و كدام حق و كدام باطلند
٥ - تسبيحات اربعه در نمازهاي جهريه بر امام واجب است يا نه
٦ - باب علم مفتوح است يا مسدود
٧ - تقليد جايز است يا نه
٨ - فرق ميان تقيه و مداهنه و مداراة چيست
٩ - عمل بمظنه جايز است يا نه
١٠ - در زمان غيبت مردم از امام چگونه منتفع ميشوند
١١ - بيان مسلك خود را بفرمائيد
١٢ - حد اجتهاد چقدر است
- ٢٤٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٨ جمادي‌الثانيه ١٢٧٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٩ ) ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٥٧٦

 )٥٦٥( رساله - در جواب شيخ محمدجعفر قزويني
از مسائل زير و تقاضاي جواب ببرهان عقلي خالص كرده است
١ - از كيفيت مشاركت حد تام و حد ناقص با برهان لمي و اني كه در كلام حكما است و تحقيق ما لا حد له لا برهان له و بالعكس
٢ - از وحدت واجب تعالي بر غير آنچه در كتب علما ثبت است
٣ - از سر اطلاق لفظ كاذب بر درزهاي استخوان اسفل يافوخ و صادق بر اعلاي آن
٤ - از بعض مسائل موسيقي
٥ - چرا تصوير خورشيد وقت كسوف كه از سوراخ كوچكي روي صفحه ميفتد بشكل همان است ولي در ماه با وجود اختلاف اشكالش اين امر نيست
٦ - وجه انحصار سلسله طوليه بر هشت مرتبه چيست
- ١٩١٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٦ جمادي‌الاولي ١٢٦٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٧٧

 )٥٦٦( رساله - در جواب ملا محمدجواد قزويني از مسائل زير :
١ - در نكاح بالغه رشيده اذن پدر شرط است يا امضاي خودش كافي است
٢ - كيفيت متعه صغيره چگونه است
٣ - فرق بين قياس منصوص العلة و مستنبط العلة در حجيت چيست
٤ - حقيقت غير منصرف كه در السنه نحاة شايع است در عالم تكوين چيست و اسباب منع صرف را در عالم كبير و انسان صغير و وسيط بيان فرمائيد
٥ - نماز اميرالمؤمنين عليه السلام بعد از رد شمس چگونه اداء بود و حال آنكه وقت گذشته بود
٦ - حقيقت طي الارض را بطوري كه عالم و جاهل بفهمند بيان فرمائيد
- ٢٠٠٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢٢ ربيع‌الثاني ١٢٦٢ لنگر
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٨ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٥٧٨

 )٥٦٧( رساله - در جواب حاج محمدصادق از مسائل زير :
١ - از معني آيه مباركه : يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك ، الخ
٢ - از معني آيات سوره بقره از آيه : و اذ قال ربك للملئكة اني جاعل في الارض خليفة ، تا : و ما كنتم تكتمون
٣ - در اخبار رسيده است كه هر گاه شخصي فلان عمل را بكند مثلا ثواب يك سال عبادت يا هفتاد سال عبادت در نامه عمل او ثبت ميشود و حال آنكه از جمله عبادات در هر سال همين عمل است حقيقت اين چيست
٤ - ضعيفه مستطيعه در حياتش ملكش را بپسرش صلح كرده پسرش ميتواند براي او حجه ميقاتي استيجار كند يا بايد حجه بلدي باشد و در غير صورت مفروضه هم آيا حج ميقاتي كفايت است يا نه
٥ - قطره خون كه در شير يافت شود باعث نجاست است يا نه و بجوشاندن پاك ميشود يا خير
٦ - در عقدها يك نفر ميتواند متولي طرفين بشود يا نه
٧ - در جميع عقود حتي نكاح ، فارسي كفايت ميكند يا نه
٨ - كسي كه عايداتش بيش از خرج سالش نباشد ولي اگر املاكش را بفروشد مستطيع ميشود حج بر او واجب است يا نه
٩ - هر گاه زمين از مالك باشد و بذر و جميع ما يتعلق بالزراعه و تحميلات ديواني همه با زارع باشد زكوة با كيست و همچنين اگر برعكس اين باشد
١٠ - جهل اول چه وقت خلق شد و نور اول بكدام ظلمت شناخته شد و جهل اول چگونه ميتوانست نوراني شود و خلقت نور اول بنفسه بود خلقت ظلمت اول بچه بود
١١ - سهم امام را بدون اذن حاكم شرع ميتوان بسيدي داد كه او را بعدالت ميشناسند يا نه سؤال اول را عربي و بقيه را بفارسي جواب فرموده‌اند .

- ٧٣٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٩ )
- تاريخ تحرير ٨ شوال ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ )
١٣٥٨ ش ، سؤال ١ و ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٧٩

 )٥٦٨( رساله - در جواب حاج محمدصادق از مسائل زير :
١ - حضرت نوح عليه السلام جسد مطهر حضرت آدم (ع‌) را برداشت يا استخوان آن حضرت را
٢ - قد حضرت آدم عليه السلام بلند بود و قد حضرت حوا عليها السلام كوتاه است و حال آنكه در نجف اشرف قد مطهر ايشان كوتاه است هر گاه بلند باشد لازم ميشود شخص روي قبر نبي راه برود
٣ - جسد امام عليه السلام و نبي عليه السلام آيا در قبر است يا بعد از سه روز بعرش ميبرند يا آنكه ميگويند در قبر نيست و مذكور ميشود هر سه حديث است
٤ - ملائكه بسيار در قطعه زمين كوچك چگونه نازل ميشوند و ساكن ميشوند و مخلوط نميشوند با دليل خارج بيان فرمائيد
- ٢٤٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ٢٠ محرم ١٢٧٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١ ) ١٣٨٦ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ١ ) ١٣٥٦ ش
* * * * *

صفحه ٥٨٠

 )٥٦٩( رساله - در جواب حاج محمدعلي رئيس از مسائل زير :
١ - از احكام نماز قصر
٢ - سعادت و نحوست كواكب در حال احتراق و هبوط و رجعت ضعف و قوتي پيدا ميكند يا نه
٣ - علت اختلاف سير مريخ چيست
- ٥٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٢٠ )
- تاريخ تحرير ٣ ذيحجه ١٢٦٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٨١

 )٥٧٠( رساله - در جواب ملا محمدعلي دواني از مسائل زير :
١ - معصومين عليهم السلام با اينكه همه از يك نورند چرا تناكح ميانه حضرت امير و حضرت فاطمه (ع‌) اتفاق افتاد
٢ - از معني نقطه در حديث : العلم نقطة كثرها الجاهلون
٣ - سر استغفار انبيا و بكاء ايشان چيست با وجود عصمتي كه دارند
٤ - از معني حديث : من مات و لم‌يعرف امام زمانه ، الخ
٥ - چرا آل‌محمد عليهم السلام در حديث ثقل اصغر خوانده شدند
٦ - فرق ميانه سرمد و دهر و زمان چيست
٧ - حقيقت اركان عرش و سر چهار بودن آنها چيست
٨ - حكم اطفال شيعه بعد از موت چيست
٩ - اقسام سبعه اجماع همه حجتند يا نه
١٠ - از معني حديث : اللهم ارني الاشياء كما هي ، الخ
١١ - خضر چطور اشرف از حضرت موسي عليهما السلام بود با اينكه حضرت موسي صاحب شريعت بود
١٢ - كتب اربعه قطعية الصدورند يا نه
١٣ - خداوند خاك را بر اولاد آدم حرام فرموده چگونه خوردن تربت جايز است
١٤ - چگونه است جمع مابين اخباري كه وارد است در اينكه شيطان ممثل بصورت انبياء نميشود با اينكه صخره جني بصورت سليمان (ع‌) شد و شيطان چگونه بخواب حضرت فاطمه عليها السلام آمد
١٥ - نقل كردن نوح عليه السلام عظام آدم عليه السلام را بنجف و حضرت موسي (ع‌) عظام يوسف را ببيت‌المقدس منافي است با اخباري كه بدن انبياء و اولياء بيش از سه روز در قبر نميماند وجه جمع چگونه است
١٦ - در حديث است كه طينت انبياء از زير سنگي كه در مسجد سهله است گرفته شده و اين منافي است با اخبار داله بر آنكه مدفن هر كسي جائي است كه طينت او از آنجا است
١٧ - از معني فناء في الله و بقاء في الله
١٨ - از معني بدا و لوح محو و اثبات
١٩ - از جمع مابين قول خدا : كل شئ هالك الا وجهه ، و قول امام عليه السلام : ماخلقتم للفناء و انما خلقتم للبقاء
٢٠ - تقليد مفضول با وجود فاضل جايز است يا نه
٢١ - ولد يافعه داخل جنت ميشود يا نه و مؤمن و متشرع ميشود يا نه
٢٢ - ماهيت شيطان بامتزاج عناصر است يا نه و ابليس از ملائكه است يا جن
٢٣ - معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام چيست : سئلت الله ان يجعل الخلافة في ابني اسمعيل ، و حال آنكه ميدانست خليفه بعد از او كيست
٢٤ - از جمع بين قول خداوند : لولاك لماخلقت الافلاك ، و قول خداوند : لولا علي لماخلقتك
٢٥ - تقليد ميت جايز است يا نه
٢٦ - از معني جبر و تفويض و منزله بين المنزلتين
٢٧ - وجه تسميه نمازهاي پنجگانه چيست و صلوة وسطي كدام است
٢٨ - انجيل و توراة معجزه است يا نه
٢٩ - از معني : من عرف نفسه فقد عرف ربه
٣٠ - از سبب تكرار : فبأي آلاء ربكما تكذبان ، در سوره الرحمن و : ويل يومئذ للمكذبين ، در سوره و المرسلات
٣١ - سوره حمد چنانكه ميفرمايد : و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم ، غير از قرآن است يا از قرآن است
٣٢ - با اينكه پيغمبر (ص‌) معصوم بودند چگونه مأمور باستعاذه از شيطان شدند
٣٣ - نماز جمعه در زمان غيبت واجب است يا نه
٣٤ - فائده دعا و صدقه و توسل بائمه عليهم السلام چيست با اينكه او جل شأنه عالم است بهر چيزي قبل از وجود او و علم خدا متغير نميشود و بنده نميتواند بر خلاف علم خدا كند
٣٥ - خداوند ميفرمايد : جعل لكم من انفسكم ازواجا ، چگونه حضرت سليمان (ع‌) با بلقيس كه يكي از والدينش جن بود تزويج فرمود و حال آنكه مجانست شرط است
٣٦ - معني حديث : السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه ، را بنحوي كه جبر لازم نيايد بيان فرمائيد
٣٧ - حد اجتهاد و شروط آن چيست
٣٨ - از نكته تعميم و تخصيص در قول خداوند كه ميفرمايد : و لايخرجنكما من الجنة فتشقي
٣٩ - نماز چطور است كه خير موضوع است و چرا ساير عبادات چنين نيست و معني اينكه در همان حديث ميفرمايند : فمن شاء استقل و من شاء استكثر ، چيست
٤٠ - استفسار از حقيقت علوم سريه خمسه كه كيميا و ليميا و هيميا و سيميا و ريميا باشد و سحر از كدام يك اينها ميباشد
٤١ - فرق ميانه كرامت و سحر و معجزه و عزايم و دعوت كواكب و طلسمات و نيرنجات و حيل چيست
٤٢ - فرق ميانه علم و جهل مركب در علوم نظريه چيست
٤٣ - مقدورات مختصه بخدا و مشتركه مابين خدا و بنده و مختصه به بنده چيست
٤٤ - علامت اهل طريقه و فرقه ناجيه چيست
٤٥ - وصول بسوي طريق علمي چگونه است
٤٦ - قبل از بعثت ، پيغمبر ما (ص‌) در ظاهر بكدام شريعت عمل ميفرمودند
٤٧ - شرب توتون جايز است يا نه
٤٨ - آيا فصل علت جنس است يا نه
٤٩ - معني فرمايش خداوند : كان عرشه علي الماء ، چيست
٥٠ - از بيان احكام خمسه يعني عقل و شرع و عرف و عادت و طبع
٥١ - فرق ميان مدارا و تقيه و مداهنه چيست
٥٢ - از معني قول خداوند : ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، كه لزوم تثبت و تفحص مستلزم عمل بخبر واحد است
٥٣ - بهشت بالفعل موجود است يا بالقوه است
٥٤ - كلمات تامات و كلمه عليا و سفلي چيست
٥٥ - حمد در تسبيحات اربع واجب است يا نه
٥٦ - فرق مابين اخبرني و حدثني كه روات ميگويند چيست
٥٧ - فائده ايقاع خلاف از طرف ائمه عليهم السلام چيست
٥٨ - خواندن غناء در تعزيه جايز است يا نه
٥٩ - كتب از حبوه است يا نه
٦٠ - از معني فقره دعا كه ميفرمايد : كما صليت علي ابرهيم و آل ابرهيم ، با اينكه مشبه بايد در وجه شبه اقوي باشد يا مساوي و مراد از سلام در آيه : صلوا عليه و سلموا تسليما ، چيست
٦١ - حقيقت عالم مثال و عالم اشباح چيست
٦٢ - آنچه را كه حضرت آدم عليه السلام تناول فرمود انگور بود يا گندم يا كافور و علي اي حال چند خوشه بود و هر خوشه را چند دانه بود
٦٣ - معني فرمايش : علم المحجة واضح لمريده ، چيست
٦٤ - فتواي سركار در موردي كه امر داير مدار بين وجوب و تحريم باشد چيست
٦٥ - فرق مابين شيعه و موالي چيست
٦٦ - مراد از اوليت عقل و اقبال و ادبار او چيست
٦٧ - فرق مابين قلب و فؤاد و روح و نفس چيست
٦٨ - اجتهاد مصطلح يومنا هذا بدعت است يا نه
٦٩ - از معني حديث كه ميفرمايند : عليكم ان تسئلوا و ليس علينا ان نجيب ، با اينكه تأخير بيان از وقت حاجت جايز نيست
٧٠ - از رفع تعارض مابين دو دليلي كه اقامه شده است بر انقسام جوهر فرد و عدم آن
٧١ - جواب كسي كه ميگويد ارتداد اصحاب اصول سبب عدم اعتماد احاديث مرويه از آنهاست چيست
٧٢ - قرآن در چند سال نازل شد و از بعثت چقدر گذشته بود
٧٣ - معني قول امام عليه السلام : المؤمن افضل من الملائكة و سلمان افضل من جبرئيل ، چيست با وجود اينكه ملائكه معصومند
٧٤ - دخول روح در دهان انسان بطور رضا است يا كره و همچنين خروج آن
٧٥ - معجزه از مقدورات مختصه است يا مشتركه
٧٦ - چرا اول آيه‌هاي سوره محمد صلي الله عليه و آله ميم است
٧٧ - سؤال از برهان بر رد كسي كه بعدم جواز نسخ ميگويد اگر رفع حكم بجهت مصلحتي نيست عبث لازم ميآيد و اگر بجهت مصلحت است پس واجب است دوام حكم اول و الا امر بآن محال بود
٧٨ - خداوند كفار را براي چه تكليف بايمان فرموده با اينكه عالم بود باينكه ايمان نميآورند
٧٩ - استدعاي جواب از قول كسي كه قائل بسلب عموم است در قول خداي تعالي كه ميفرمايد : لاتدركه الابصار
٨٠ - فرق مابين علم سياست و نواميس چيست
٨١ - مدت عمر دنيا از ابتدا تا انقضاء چقدر است
٨٢ - بعد از پيغمبر (ص‌) وحي بر ائمه (ع‌) نازل ميشد يا نه
٨٣ - از معني : لك يا الهي وحدانية العدد
٨٤ - براي انبياء قالب مثالي هست يا نه
٨٥ - حديثي در حرمت قهوه وارد شده است يا نه
٨٦ - براي مقلد تقليد دو عالم در مسئله واحده كه مختلف در فتوي باشند جايز است يا نه
٨٧ - اگر كسي بگويد شما استدلال ميكنيد بر اينكه خدا متكلم بقرآن است با وجود اينكه قرآن كلام خدا نيست مگر بعد از اثبات تكلم براي او پس در اين صورت اثبات كلام بكلام ميشود و مستلزم دور است جواب او چيست
- ١٣٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير سلخ ربيع‌الثاني ١٢٨٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ ) ، سؤال ٣٠ و ٤٩ و ٥٢ و ٧٢ و ٧٩ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٨٢

 )٥٧١( رساله - در جواب آقا محمدعلي رشتي از مسائل زير :
١ - از بيان حقيقت علل اربعه
٢ - از سر گذاشتن حضرت سيدالشهداء عليه السلام فاطمه را در مدينه
٣ - از سر اختلاف مدت حمل انسان با حيوانات
- ٩٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٢ صفر ١٢٦٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٨٣

 )٥٧٢( رساله - در جواب ميرزا محمود اصفهاني از دو مسئله زير :
١ - از شرح حديث : من خرج عن زيه فدمه هدر ، و حديث : طوبي لمن عرف قدره و لم‌يتعد طوره ، و حديث : اطلبوا العلم و لو بالصين
٢ - معني تقيه چيست و مراتب و موارد و اندازه‌اش تا كجا است
- ١٩٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٢ شوال ١٢٦٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٨٤

 )٥٧٣( رساله - در جواب حاج سيد مصطفي كازروني از مسائل زير :
١ - حاصل اينكه خداوند بملائكه فرمود : اني جاعل في الارض خليفة ، الخ چه بود با اينكه : لايسئل عما يفعل ، و ملئكه با وجود عصمت چطور اعتراض كردند و جوابي كه خداوند براي رفع اعتراض آنها فرمود : و علم آدم الاسماء كلها ، الخ چه جوابي است
٢ - استدلال شيطان كه گفت من بهترم صحيح بود يا نه
٣ - شيطان چگونه داخل بهشت شد
٤ - اگر كسي از اناسي بالفرض پيش از آدم عليه السلام در زمين بود آمدن آدم بزمين را چگونه ميديد
٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ - از مسائل رضاع
١٠ - از مسئله خمس در زمان غيبت
١١ - بخبر واحد عمل ميتوان كرد يا نه
١٢ - سؤال از غسل و كيفيت آن
١٣ و ١٤ - از مسائل وضوء
١٥ - مراد از ربوا چيست
١٦ - از موقع صلح
١٧ و ١٨ - از مسائل حيض
١٩ - عقد باكره عاقله بي اذن پدر جايز است يا نه
٢٠ - اخباري كه در مذمت قليان وارد شده صحيح است يا نه
- ٢٥٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الاول ١٢٧٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٨٧ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٢ ) ١٣٥٨ ش ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٨٥

 )٥٧٤( ملتقطات
اسم اين رساله را در فهرستي كه بخط مصنف اعلي الله مقامه از اسامي كتب خود نوشته بودند ديديم ولي نسخه آن در دست نيست
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٥٨٦

 )٥٧٥( رساله - در جواب حاج ملا مهدي خراساني از مسائل زير :
١ - از سر تسبيح حضرت فاطمه (ع‌) كه چرا بايد تكبيرش سي و چهار باشد و تحميد و تسبيح سي و سه
٢ - در بعض اخبار فرموده‌اند فلان سوره را سه بار يا هفت بار بخوانند مطلبشان برآورده ميشود بايد يكدفعه خواند يا بدفعات هم ميشود
٣ - سر وجوب غسل در مس ميت آدمي چيست و در ساير حيوانات چرا اين حكم جاري نيست
٤ - چرا بايد زنان در نه سالگي بالغ شوند بر خلاف مردان با اينكه عقلشان از مردان كمتر است
٥ - چيزي كه در شهري مكيل يا موزون است و در شهر ديگري نيست ربوي محسوب ميشود يا نه و چرا ربوا بين زوجين جايز است
٦ - كيفيت شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام و اصحاب آن حضرت در روز عاشورا چگونه بوده و شهدا چند نفر بوده‌اند
٧ - حديثي كه ميفرمايند پيش از ظهور حضرت قائم عجل الله فرجه شصت كذاب ظاهر ميشوند صحيح است يا نه
٨ - از سيد جليل (اع‌) شنيده‌ام كه دولت باطل بيست‌هزار سال است از زمان آدم تا زمان حضرت قائم (ع‌) اين كيفيت نزد سركار صحيح است يا نه
٩ - در وقت طواف با ازدحام ناس محاذات ركن عراقي چگونه ميتوان كرد و ابتداي اشواط از كجا است
١٠ - حجر اهل صناعت در كدام مولود است
١١ - خداوند عالم قبل از ايجاد اشياء معطل بود يا اينكه هميشه صنعي مينمود
١٢ - از تعيين اسمي از اسماء بجهت ذكر خود سائل
١٣ - سر اين چيست كه بواسطه قسامه اثبات قتل ميشود و عوض پنجاه نفر اگر بعدد ميقات كليم (ع‌) فرموده بودند آيا بهتر نبود و سؤال از پاره از شقوق مسئله
١٤ - از معني آيه شريفه : من قتل نفسا بغير نفس ، الخ
١٥ - چرا تهليل در تسبيح حضرت فاطمه زهراء عليها السلام نرسيده ولي بعد از فراغ از تسبيح مستحب شده
١٦ - اينكه فرموده‌اند بعد از نماز صبح اگر يازده مرتبه قل هو الله احد را كسي بخواند در آن روز معصيتي براي او نوشته نميشود مراد از بعديت و مراد از معصيت چيست
١٧ - در حديث است كه از روز غدير تا سه روز بر دوستان معصيت نوشته نميشود اگر كسي بگويد بتكلان بر اين حديث معصيت چه عيب دارد جوابش چيست
١٨ - در قدسي است : يا بن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة و بعد العصر ساعة اكفك جميع مهماتك ، مراد از بعد عصر چيست و حد عصر كدام است و سر نوشته شدن ثواب حج بر كسي كه بعد از طلوع صبح تا طلوع شمس مشتغل بتعقيب باشد چيست
١٩ - از بيان معني حديث مشهور در تقسيم اميرالمؤمنين (ع‌) هفده شتر را
٢٠ - معني اين شعر : ثلاث عصي صففت بعد خاتم ، تا آخر اشعار و اينكه اسم اعظم چگونه در اينها است
٢١ - بعض حكماي اهل صنعت مثلا مينويسند چهار جزء اين دوا بر شانزده جزء نحاس طرح ميشود چرا نميگويند يك جزء بر چهار جزء طرح ميشود
٢٢ - آيا موي انسان را در صناعت مدخليتي هست يا نه و آيا تفاوتي ميان آن و موي ساير حيوانات هست يا نه
٢٣ - حل زيبق بحيثيتي كه نحاس را سفيد كند بدون حرارت چه نفعي دارد و راه تكميل آن چيست
٢٤ - در بعض اخبار است كه هر كه بطريق خاص دو ركعت نماز حاجت بجا بياورد فورا دعاي او مستجاب ميشود و حال اينكه ما اثر اجابت نمي‌بينيم
٢٥ - مختار سركار در كيفيت زيارت عاشورا چيست
٢٦ - نظر كردن بزن اجنبي در آينه جايز است يا نه
٢٧ - گنجشك با اينكه محب عمر است چرا حلال است
٢٨ - ديدن حضرت حجت عجل الله فرجه در زمان غيبت بطوري كه او را بشناسند ممكن است يا نه
٢٩ - غنائي كه اشد از زنا است كدام است
٣٠ - از معني : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما
٣١ - معني اين چيست كه نظر كردن بسوي غلامي بشهوت معادل است با زدن شصت ضربت بر علي بن ابيطالب عليه السلام
٣٢ - چرا براي موت سگ و گوسفند در چاه نزح چهل دلو مينويسند با اينكه سگ نجس العين است و فتواي سركار در بئر چيست
٣٣ - چرا بز مكشوف العورة خلق شده و ميش چنين نيست
٣٤ - اگر روز قيامت ندا شود اي خبائث از طيبات جدا شويد قليان بكدام طرف ميرود
٣٥ - در اين ايام از علامات ظهور قائم عجل الله فرجه ظاهر شده يا خير
- ١٢٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٥ جمادي‌الثانيه ١٢٦٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ ) ، سؤال ١٤ و ٣٠ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٨٧

 )٥٧٦( رساله - در جواب حاج ملا مهدي طبرستاني از مسائل زير :
١ - سر اين چيست كه فرموده‌اند هر كس يك لقمه بطيخ بخورد هفتادهزار حسنه بر او نوشته ميشود و هفتادهزار سيئه از او محو ميشود و در رقي چيزي نرسيده
٢ - سر مذكر بودن قمر و مؤنث بودن شمس چيست
٣ - سر اينكه سوره قل هو الله احد ثلث قرآن است و سوره قل يا ايها الكافرون ربع قرآن چيست
٤ - چرا بعضي كه سوره يس را هم خوانده‌اند مبتلي بهمان بلياتي ميشوند كه در حديث قرائت آن سوره را باعث عدم ابتلاي بآن بليات فرموده‌اند
٥ - از معني اين حديث كه ميفرمايند صلوات بر محمد و آل‌محمد صلوات الله عليهم اسباب تذكر فراموش‌شده‌ها ميشود
٦ - در نمازهاي مستحبه غير نماز اعرابي ميتوان چهار ركعت را بيك يا دو تشهد و يك سلام بجاي آورد
٧ - اگر بين لفظ و معني تناسب ذاتيه شرط است چرا بسا دو متناقض را بيك اسم مينامند
٨ - سر اختلاف نصاب ابل و بقر و غنم چيست و سر اين ترتيب خاص كه در نصاب ابل ميفرمايند چيست
٩ - سيادت سادات با وجود داخل النسب چگونه دانسته ميشود
١٠ - اعتقاد باينكه شب قدر در يكي از همين سه شب معروف است واجب است يا نه
- ٣٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الثاني ١٢٧٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٨٨

 )٥٧٧( رساله - در جواب آقا سيد هدايت‌الله بن محمدسعيد
از معني حديث نبوي (ص‌) : ان ابابكر مني بمنزلة السمع و ان عمر مني بمنزلة البصر و ان عثمان مني بمنزلة الفؤاد
- ١٨٧ بيت
- عربي
- تاريخ تحرير ٤ محرم ١٢٥٤
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٢ ) ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٥٨٩

 )٥٧٨( رساله همدانيه
در جواب بعض اهل همدان از مسائل زير :
١ - اغلب علما مفتي و عامل بجهل مركب را مأجور دانسته‌اند سركار چه ميفرمائيد
٢ - هر چه را انسان دانست از اصول و فروع محتمل است كه از جهل مركب باشد در اين صورت وثوقي بمعلومات و مسموعات و صحت اعمال نميماند
٣ - از بيان حديث : الاسم ما انبأ عن المسمي ، و تطبيق آن بر مراتب وجود و بيان اينكه حرف منبئ از چيست
٤ - از بيان معني : ان الاشياء ثلثة ظاهر و مضمر و شئ ليس بظاهر و لا مضمر ، و بيان اينكه تفاضل علما در معرفت آن است كه نه ظاهر است و نه مضمر
٥ - آيات و اخبار دلالت دارند كه زمين خالي از حجت نميماند بنا بر اين لابد بايد امام عصر (ع‌) در زمين باشند پس معني غيبت و ظهور چيست و جاي آن بزرگوار در چه جاي زمين است
٦ - ظهور حضرت امير عليه السلام در امكنه متعدده بحقيقت آن بزرگوار نخواهد بود ببداهت عدم تعدد و تخصيص در حقيقت و بالقاء مثال در مراياي قوابل هم نفعي در اثبات مطلب ندارد زيرا كه مظهر و عرض غير از ظاهر و جوهر است شرح آن را بفرمائيد
- ٣٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٠ )
- تاريخ تحرير ٢٣ صفر ١٢٨٣ همدان
- چاپ اول كرمان ( مجمع الرسائل ٦١ ) ١٣٥٤ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٩٠

 )٥٧٩( رساله - در جواب بعض اهل تهران از دو مسئله زير :
١ - از معني حديث ابوحمزه كه سؤال از كمال ايمان ميكند ميفرمايند : توالي اولياء الله و تعادي اعداء الله ، تا اينكه سؤال ميكند : و من الاوثان الاربعة قال و باعر و ركع اعثلوا ، الخ
٢ - از هيئت اهل جنت كه كروي هستند يا به هيئت اهل دنيا
- ١٤١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٤٧ )
- تاريخ تحرير ٥ شعبان ١٢٧١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٩١

 )٥٨٠( رساله - در جواب بعض طلاب از مسائل زير :
١ - از رفع اشكال بر عبارتي از شيخ مرحوم (اع‌) در علم پيغمبر و امام (ع‌)
٢ - از شرح : لو علم الناس ما في زيارة نصف شعبان من الثواب لقامت ذكور رجال علي خشب
٣ - از شرح حديث حضرت رضا عليه السلام : سئل هل علمت ما علم رسول الله صلي الله عليه و آله قال نعم بل اكثر
٤ - از شرح حديث : من احبني فهو كافر و من ابغضني فهو مؤمن
٥ - از شرح حديث : ان الله يكره البخيل في حيوته و الكريم في مماته
٦ - مواضع تيمم بايد پاك باشد يا خير
- ٤٤٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١٦ )
- تاريخ تحرير ٢٥ رجب ١٢٦١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٩٢

 )٥٨١( رساله - در امر جن
كه براي رفع اختلافي كه بين اخوان شيراز در امر جن واقع شده بود مرقوم فرموده‌اند و در خاتمه هم اختلاف ايشان را درباره اينكه امام زمان (ع‌) در هورقليا هستند يا در اين دنيا تشريف دارند رفع فرموده‌اند
- ٢١٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ٨ )
- تاريخ تحرير ٢١ شعبان ١٢٧٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *

صفحه ٥٩٣

 )٥٨٢( رساله - در جواب از اينكه چرا بايد زوجه اول پيغمبر صلي الله عليه و آله ثيبه باشد و چرا بايد حضرت فاطمه عليها السلام از ثيب تولد كند
- ٣٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ج ١١ )
- تاريخ تحرير ١٥ ماه رمضان ١٢٦٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٧ )
* * * * *
١(ر)٥٨٢ (ملحق‌) رساله - در جواب شخصي از دو سؤال :
١ - سؤال از معني اينكه مصدر اصل كلام است و كيفيت قراءت بعض كلمات قرآن و پاره سؤالات ادبيه از الفاظ قرآن
٢ - سؤال از فرقه ناجيه و حال كساني كه تابع مشايخ (اع‌) هستند و كساني كه تابع ايشان نيستند و اينكه شيخي كدام و بالاسري كدام است
- ٣٣٧ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- خطي
* * * * *
٢(ر)٥٨٢ (ملحق‌) مرقومه در شرح حديث اسلام ابوطالب (س‌)
- ١٣٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٥٩٤

 فهرست اجازات مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه :
( در اين فهرست تنها اجازاتي كه نسخه آنها موجود بود ثبت شده است )
اجازات علما به آن بزرگوار (اع‌) : - اجازه سيد امجد مرحوم سيد كاظم رشتي اعلي الله مقامه
- اجازه‌اي كه مرحوم سيد كاظم رشتي (اع‌) درباره ايشان مرقوم فرموده‌اند
- اجازه مرحوم آخوند ملا حسين گنجوي ( ٤ ماه رمضان ١٢٨٢ )
- اجازه مرحوم آقا محمدشريف اناري
اجازات آن بزرگوار (اع‌) به ساير علما :
- اجازه به مرحوم آقا شيخ علي بحراني ( ٣ جمادي‌الاولي ١٢٧٩ )
- اجازه به مرحوم ملا عبدالسلام سلماسي ( ٢١ ذيحجه ١٢٨٧ )
- اجازه به مرحوم ملا محمدباقر بن محمدمحسن اصفهاني
- اجازه به مرحوم ميرزا محمد نوه مرحوم حاج محمدابراهيم كلباسي ( ٢٣ شعبان ١٢٧٢ )
* * * * *

صفحه ٥٩٥

 باب چهارم
در ذكر كتب و رسائل عالم رباني و حكيم صمداني مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني اعلي الله مقامه كه در ضمن ده فصل بيان ميشود :
* * * * *
فصل اول : در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضائل ( صفحه ٥٩٦ )
فصل دوم : در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات موردين و رد بر فرق ضاله ( صفحه ٦٥٣ )
فصل سوم : در ذكر كتب و وصايائي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٦٨٥ )
فصل چهارم : در ذكر كتب تفسير و شرح آيات و علوم متعلقه بقرآن ( صفحه ٧٠٣ )
فصل پنجم : در ذكر كتب اخبار و ادعيه ( صفحه ٧٠٩ )
فصل ششم : در ذكر كتبي كه در اصول فقه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٧١١ )
فصل هفتم : در ذكر كتب فقهيه ( صفحه ٧١٨ )
فصل هشتم : در ذكر كتبي كه در فلسفه و رياضيات و طب و بعض حكم طبيعي مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٧٤١ )
فصل نهم : در ذكر كتبي كه در علوم غريبه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٧٤٥ )
فصل دهم : در ذكر كتبي كه در جواب سؤالات متفرقه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٧٥١ )
* * * * *

صفحه ٥٩٦

 فصل اول - در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضائل
* * * * *
)٥٨٣( رساله - در جواب آقا سيد ابراهيم همداني از مسائل زير :
١ - حقيقت آب حيوان چيست و ظلمات كدام است و چه شد خضر عليه السلام از آن آشاميد و در اين معني اختصاص يافت
٢ - باقي اركان سواي خضر (ع‌) از آن آب آشاميده‌اند يا نه
٣ - معني توفي در آيه شريفه : يا عيسي اني متوفيك و رافعك الي ، الخ چيست و فرق آن با موت چيست
- ٤٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٩٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ ) ، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٥٩٧

 )٥٨٤( رساله - در جواب ميرزا بهاءالدين لاهيجي از مسائل زير :
١ - عالم اجسام بحر سيالي است كه در هر جزء امكان جزء ديگري هست چرا در سلسله عرضيه مترتبه اينطور نيست كه جسم مثلا بتواند مثال شود يا روح عقل شود
٢ - پس از قيام قيامت كبري عالم شهاده چه حال خواهد داشت
٣ - حكمت اين چيست كه مشايخ اعلي الله مقامهم عقل را در مقابل اسم بديع خداوند قرار داده‌اند و نفس را در ازاء باعث و همچنين تا اينكه خاك را بازاء اسم مميت و جامع قرار داده‌اند
- ١٢١٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- تاريخ تحرير ٢٠ ذيحجه ١٣١٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٥٩٨

 ( جواب حاج سيد جعفر در شرح دعاي رجبيه ذكر ميشود )
* * * * *
)٥٨٥( رساله - در جواب حاج سيد جواد از مسائل زير :
١ - ظهور مطلق در افراد چگونه است
٢ - مراد مفضل در سؤالي كه از امام عليه السلام ميكند : كيف ظهور الغيب في خلقه ، چيست
٣ - سؤال از مشكلاتي در توحيد
٤ - با اينكه ماهيت مجعول است مراد از اين چيست كه اشياء در حدود خودشان اقتضاءاتي دارند كه وقت ايجادشان ظاهر ميشود
٥ - سؤال از حضور اعيان ثابته نزد علم خداوند
٦ - سؤال از راه تقرب به خداوند
- ٦٨١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٥٩٩

 )٥٨٦( رساله - در جواب حاج ميرزا حسين خان جنرال از دو مسئله زير :
١ - از معني انشاء الله
٢ - از اينكه قديم چگونه متلطخ بحدوث ميشود
- ٦٥٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٦ ربيع‌الثاني ١٣٠٩
- چاپ اول كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٠٠

 )٥٨٧( رساله - در جواب سؤال آقا سيد حسين بن آقا سيد محمدصالح
از شرح رمز عرفا كه ميگويند : خذ من كهيعص السر المكتوم و من حمعسق الرحيق المختوم ، تا : فقد كشفت لك الكنز المطلسم فافهم ان كنت تفهم
- ٢٤٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ٢ جمادي‌الثانيه ١٢٩١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٦٠١

 )٥٨٨( رساله - در جواب آقا شيخ حسين رشتي از مسائل زير :
١ - از معني وجود و ماهيت و بيان مراتب غيبيه انسان تا جسم
٢ - حضرت موسي عليه السلام كه بآن شخص بياباني واقعه كربلا را نمودند آيا چه نمودند هر گاه چشم دهري او را باز كردند عرض ميكنم شئ تا در عرصه زمان نيايد در هيچ عرصه ذكري ندارد
٣ - فاعل و قابل چنانچه نسبت بملا صدرا ميدهند هر دو يد حقند يعني چه
٤ - مرتاضين از كفار اين بسط اطلاع را از كجا ميآورند
٥ - آيا در سلسله نقباء كلي ممكن است نقيب اشرف از نبي شود
٦ - فرق ميانه كون و شرع و تكوين و تشريع و امكان و كون و عين چيست
- ٣٣٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ٢٥ شوال ١٣٠٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٠٢

 )٥٨٩( دروس در شرح كتاب تأويل الاحاديث
از ربيع‌الاول ١٢٩٨ تا ربيع‌الثاني ١٢٩٩ كه جمعا ١٤٠ درس ميباشد
- ٤٣١٥١ بيت
- فارسي
- تاريخ از ربيع‌الاول ١٢٩٨ تا ربيع‌الثاني ١٢٩٩
- چاپ اول كرمان ١٣٥٤ ش در دو مجلد ، چاپ دوم كرمان در چهار مجلد
* * * * *
١(ر)٥٨٩ (ملحق‌) دروس در شرح كتاب فصول در حكمت
كه تاريخ آن معلوم نيست و جمعا ١٦ درس ميشود
- ٥٩٣٦ بيت
- فارسي
- چاپ كرمان
* * * * *
٢(ر)٥٨٩ (ملحق‌) دروس در تفسير آياتي از اول قرآن
اين دروس را موقع تشرف به مشهد مقدس در راه بيان فرموده‌اند و مرحوم آقا جواد معلم آنها را به عربي ترجمه و تلخيص كرده است
- ٤٣٠ بيت خلاصه دروس
- عربي ( اصل دروس فارسي بوده لكن به عربي خلاصه شده است )
- تاريخ ذيحجه ١٣١٩
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٠٣

 )٥٩٠( دروس در شرح كتاب لب اللباب
از جمادي‌الاولي ١٢٩٩ تا شوال ١٢٩٩ كه جمعا ٧٠ درس است
- ٢٤٩٧٩ بيت
- فارسي
- تاريخ از جمادي‌الاولي تا شوال ١٢٩٩
- چاپ كرمان در دو مجلد ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٦٠٤

 )٥٩١( دروس در شرح كتاب ينابيع الحكمه
از ذيقعده ١٢٩٩ تا جمادي‌الاولي ١٣٢٠ (ملحق‌) اين دروس چند مرتبه قطع شده و مدتي فقه يا اصول درس فرموده‌اند و باز همان درس حكمت را ادامه داده‌اند و تعدادي از دروس هم بخصوص از سالهاي آخر در دست نيست .
كه جمعا ١٦١٨ درس ميشود
(ملحق‌) از اين تعداد ١٤٨٢ درس كامل فارسي و ١٣٦ درس خلاصه عربي است كه بعض دروس هم فارسي آنها موجود است و هم عربي و لذا جمع دروس موجود قدري كمتر از عدد فوق است
- ٥١٠١٤٣ بيت
- فارسي
- تاريخ از ذيقعده ١٢٩٩ تا جمادي‌الاولي ١٣٢٠
- حدود دو ثلث آن در چهل مجلد چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٠٥

 )٥٩٢( رساله - در جواب ميرزا رضاي جندقي از دو مسئله زير :
١ - علت رويانيدن درخت كدو از براي يونس عليه السلام چه بود و حال آنكه درختهاي بزرگتر و سايه بهتر هم ممكن بود و همچنين حكمت اينكه خداوند بز كوهي را امر فرمود كه بيايد و بيونس (ع‌) شير بدهد چه بود
٢ - همه اناسي ميتوانند با رياضات و مجاهدات به مقام نقابت كليه برسند يا نه و همچنين در مراتب كفر هر كس ميتواند باسفل مقامات كفر برسد يا آنكه حدي دارد
- ٢١٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٢ محرم سنه ١٢٩٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٠٦

 )٥٩٣( رساله - در جواب آخوند ملا زين‌العابدين شاهرودي از مسائل زير :
١ - مراد و مقصود از : اياك نعبد و اياك نستعين ، كيست
٢ - معني فرمايش امام (ع‌) : اسماؤه تعبير و صفاته تفهيم و كنهه تفريق بينه و بين خلقه و غيوره تحديد لما سواه ، چيست
٣ - مرجع ضمير در قول خداوند : فادعوه بها ، و آيه : فله الاسماء الحسني ، كيست و حال آنكه بذات احد جل شأنه نميتوان اشاره نمود
٤ - از معني آيه شريفه كه ميفرمايد : لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة
- ٦٧٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير صفر ١٢٩٨ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ ) ، سؤال ١ و ٣ و ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٠٧

 )٥٩٤( سوانح سفر هشتادان
كه ابتداء تصنيف فرموده‌اند مشتمل بر چند سانحه :
١ - در حقيقت فضايل آل‌محمد عليهم السلام
٢ - در اوعيه ثلثه
٣ - در مطلق و مقيد
٤ - در حقيقت مشاعر انسان
٥ - در معني حديث : ان من شئ الا بسبعة بمشية و ارادة ، الخ
٦ - در حقيقت بداء
- ٦٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ذيقعده ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٦٠٨

 )٥٩٥( شرح حديث احباط اجر در جواب بعض اجلاء
- ٨٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٢ جمادي‌الثانيه ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٦٠٩

 )٥٩٦( شرح حديثين
در جواب حاج محمدحسن كاشاني از شرح دو حديث در فضايل حضرت فاطمه عليها السلام در روز قيامت سؤال كرده
- ٣٤٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٣٠٨
- چاپ بمبئي ١٣١٣ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣٢ )
* * * * *
١(ر)٥٩٦ شرح خطبه بيان
نسخه‌اي از اين شرح ديده نشده لكن در صفحه اول رساله در شرح دعاي هفتم صحيفه سجاديه ( شماره ٦٠٠ فهرست ) فرموده‌اند كه مشغول تأليف آن ميباشند
- نسخه‌اي در دست نيست
* * * * *

صفحه ٦١٠

 )٥٩٧( شرح خطبه مرحوم آقا اعلي الله مقامه
كه آيه مباركه نور را بتمامها در آن تضمين فرموده بخواهش حاج كلبعلي يزدي مرقوم فرموده‌اند
- ٣٣٧٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢٧ صفر ١٢٩٧
- چاپ كرمان ١٣٥٢
* * * * *

صفحه ٦١١

 )٥٩٨( شرح دو حديث در فضيلت حضرت فاطمه عليها السلام و ائمه عليهم السلام در قيامت بر حسب سؤال يكي از اجلاء از بلده كاشان
- ٣٦١٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الثانيه ١٢٩٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣٢ )
* * * * *

صفحه ٦١٢

 )٥٩٩( شرح دعاي رجبيه
كه بر حسب خواهش حاج سيد جعفر يزدي مرقوم فرموده‌اند و اول آن اين است : اللهم اني اسئلك بجميع ما يدعوك به ولاة امرك
- ٧٤٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢٧ )
- تاريخ تحرير ربيع‌المولود ١٣٠٢
- چاپ كرمان ١٣٥٢
* * * * *

صفحه ٦١٣

 )٦٠٠( شرح دعاي هفتم سجاديه
كه بخواهش بعض دوستان مرقوم فرموده‌اند و اولش اين است : يا من تحل به عقد المكاره
- ١٤٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير سلخ رجب ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٦١٤

 )٦٠١( شرح معاني لا حول و لا قوة الا بالله
از ظاهر و باطن و تأويل و باطن باطن كه در جواب يكي از اخوان مرقوم فرموده‌اند
- ٨٠١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ١٢ جمادي‌الاولي ١٢٩٠ لنگر
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ سوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦١٥

 )٦٠٢( شرح بعض فقرات لب اللباب
كه در حيوة مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه مرقوم فرموده‌اند
- ١٧٢٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦١٦

 )٦٠٣( شرح مناجات حضرت امير عليه السلام در شهر شعبان
كه اول آن اين است : اللهم صل علي محمد و آل‌محمد و اسمع ندائي اذا دعوتك ، الخ در جواب حاج سيد محمدتقي هندي
- ١١٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٧ شعبان ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٥ )
* * * * *

صفحه ٦١٧

 )٦٠٤( رساله - در جواب شيخ عبدالرزاق ابرقوئي كه سؤالاتي از مشيت خداوند نموده
- ٨٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير ٢ جمادي‌الاولي ١٣١٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦١٨

 )٦٠٥( رساله - در جواب عبدالعلي خان اديب‌الملك در حقيقت رد شمس
و اينكه نماز حضرت قضا بوده يا ادا
- ٦٩٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ٣ محرم ١٢٩١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦١٩

 )٦٠٦( رساله - در جواب حاج عبدالكريم بن حاج عباس بوشهري از شرح دو حديث زير :
١ - من عرف نفسه فقد عرف ربه
٢ - العبودية جوهرة كنهها الربوبية
- ٣٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
تاريخ تحرير جمادي‌الاولي ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٢٠

 )٦٠٧( علل الاحكام
كه بر حسب خواهش شاهزاده معزالدوله در اسرار و علل عبادات مرقوم فرموده‌اند
- ٩٣٢٩ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- چاپ كرمان ١٣٥٠ ش
* * * * *

صفحه ٦٢١

 )٦٠٨( رساله - در جواب حاج ميرزا علي‌اكبر قراباغي
در شرح بعض عبارات شيخ اوحد (اع‌) در شرح فوائد و شرح زيارت
- ٨٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير صفر ١٣٠٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٢٢

 )٦٠٩( رساله - در جواب حاج علي‌محمد نراقي
در بيان اينكه حضرت امير عليه السلام يك شب در چهل بدن چطور جلوه فرمودند
- ٤١٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ٧ ذيحجه ١٣٠٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٢٣

 )٦١٠( فائده در فاعليت فاعل
- ١٠١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٤

 )٦١١( فائده در معرفت بقاء اشباح
- ١٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٥

 )٦١٢( فائده در معرفت نفس باقيه
- ١٦٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ٣ صفر ١٣٠٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٦

 )٦١٣( فائده در بيان بدن عرضي و بدن مثالي
- ٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٧

 )٦١٤( فائده در بيان حقيقت
- ٦٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٨

 )٦١٥( فائده در بيان تفاوت درجات نفوس در طول
- ٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٢٩

 )٦١٦( رساله قراباغيه
در جواب يكي از اهل قراباغ در كيفيت خلقت مركبات با اينكه صادر اول واحد است
- ٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ماه رمضان ١٣٠٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٣٠

 )٦١٧( قمر المنير
در فضايل آل‌محمد عليهم السلام مشتمل بر سه مقصد :
١ - در اينكه ايشان اول ما خلق الله هستند
٢ - در مقامات اربعه ايشان
٣ - در اينكه ايشان علل اربعه موجوداتند
- ١٣٢٢ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٣١

 )٦١٨( كريميه
در مسئله اشتقاق كه بتفصيل مرقوم فرموده‌اند
- ٢٣٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير ١٧ ذيحجه ١٢٨٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٣٢

 ( جواب حاج كلبعلي در شرح خطبه گذشت )
* * * * *
)٦١٩( رساله - در كيفيت تولد مواليد در عالم حقيقت
- ٥١٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الثانيه ١٢٨٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ )
* * * * *

صفحه ٦٣٣

 )٦٢٠( رساله - در جواب ملا محسن گوكي از مسائل زير :
١ - همه ملئكه حتي روح‌القدس مأمور بسجده براي آدم (ع‌) شدند يا بعض آنها
٢ - سؤال از معني : و اذا الوحوش حشرت ، كه چگونه مخلد ميشوند
٣ - سؤال از حكمت غسل مس ميت
- ٢٨٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٢٠ ربيع‌الاول سنه ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ ) ، سؤال ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٣٤

 )٦٢١( رساله - در جواب آقا سيد محمد بن آقا سعيد همداني از دو مسئله زير :
١ - جمع بين اينكه در تفسير : و ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون ، فرموده‌اند : اي ليعرفون ، و بين عبارت مناجات خمسة‌عشر : و لم‌تجعل للخلق طريقا الي معرفتك الا بالعجز عن معرفتك ، چگونه است
٢ - شكي نيست كه خلق مكلف بمعرفتند و معرفت ذات محال است اگر مراد معرفت وصف است كه آن غير معرفت ذات است
- ٣٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ماه رمضان ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٦ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٣٥

 )٦٢٢( رساله - در جواب آقا سيد محمد كاشاني ابن آقا سيد عبدالرزاق (ملحق‌) اين رساله معروف به كاشانيه است .
از مسائل زير :
١ - از بيان اشكالي كه وارد است در حديث جابر و امثال آن چنانكه روايت شده است : انهم اروا جابر خمسة عوالم من ملكوت الارض لم‌يروها ابرهيم عليه السلام
٢ - از علم سلمان كه ميفرمايد : علم علم الاولين و الاخرين و علم محمد و علي ، و همچنين ميفرمايد علم خضر و موسي و يوشع عليهم السلام مثل قطره است و علم سلمان مثل مجمع البحرين
٣ - از معني اينكه ميفرمايد مبعوث ميشوند در قيامت اقوامي كه انبيا غبطه ميبرند بر ايشان و ايشان شيعه علي عليه السلامند و ظاهر اين احاديث دلالت دارد بر اينكه سلمان (ع‌) افضل از انبياء عليهم السلام است
٤ - از قاعده كليه بجهة فهميدن اينگونه اخبار
٥ - استفسار از عبادت مشاعر برزخيه
٦ - در معني اين حديث كه ميفرمايند بقرائت قرآن ثواب داده ميشود شخص بعدد هر آيه ثواب صد نبي يا صد شهيد چه ميفرمائيد و حال آنكه انبياء از عالم ارواحند و اناسي از عرصه نفوس
٧ - بعضي ميگويند اين حديث است كه سائل عرض ميكند : اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء و ما فوقه هواء ، اگر حديث باشد بيان آن را بفرمائيد
- ١٣٢٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ١٥ ربيع‌الثاني ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٣٦

 )٦٢٣( رساله - در جواب آقا محمدباقر خراساني از اينكه از قواعد مسلمه است كه فاعل اشرف از مفعول است و اعلي و اسبق از آن و حال آنكه امر در عابد و معبود برخلاف است چرا كه معبود اشرف است از آن
- ٨٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ٢ ربيع‌الثاني ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٣٧

 ( جواب حاج سيد محمدتقي هندي در شرح مناجات شهر شعبان گذشت )
* * * * *
)٦٢٤( رساله - در جواب حاج محمدرضا رشتي در معني حديثي كه ميفرمايند خمس دنيا و چهار نهر معروف و ثلث بهشت مهر حضرت فاطمه عليها السلام است با اينكه همه دنيا از نور ايشان خلقت شده و سؤال كرده است كه بنا بر اين حديث دو ثلث ديگر بهشت از آن كيست
- ٤٦٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير غره ذيقعده ١٣٠٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٣٨

 )٦٢٥( رساله - در جواب ملا محمدعلي سلماسي از مسائل زير :
١ - از كيفيت توجه و فرق مابين فرمايش مشايخ (اع‌) و آنچه صوفيه ميگويند
٢ و ٣ - سؤال از بعض مقامات شيعه و اينكه چطور احكام ائمه عليهم السلام بر دست علماء شيعه جاري ميشود
٤ - ائمه عليهم السلام بچه نحو در يك زمان ابدان متعدده داشته‌اند
- ٢٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٤ ذيقعده ١٣٠١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٣٩

 )٦٢٦( رساله - در جواب ملا محمدعلي بنابي از مسائل زير :
١ - قاعده حكمت است كه هر چه در وجود مقدم است در ظهور مؤخر است اين قاعده در اركان اربعه ايمان چگونه جاري است و حال آنكه اشرف از همه توحيد است
٢ - سؤال از صحت و شرح دو حديث مروي در فوائد المخلصين كه اول يكي اين است : الا قد اظهر الله سر الحقيقة في اربعة مواضع الاول في بني بسيط ، الخ و ديگري اولش اين است : الا قد اظهر الله سر الالوهية في ثلثة مواضع باسم المصغر المشتق من احدي عبارات الجمال ، الخ
٣ - سوره و التين را با تفصيل تمام و تفسير و بيان با بواطن سبعه بيان فرمائيد
٤ - از فقره زيارت : الخاتم لما سابق و الفاتح لما استقبل ، برميآيد كه انبيائي بعد از آن حضرت باشند و حال آنكه بعد از آن جناب پيغمبري نيست
٥ - حديث وقت ظهور را كه ميفرمايند : بعد انقضاء المص ، الخ شيخ مرحوم (اع‌) بطور رمز شرح فرموده‌اند شرح واضحي بفرمائيد
- ٥٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ١١ ذيقعده ١٣٠١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ ) ، سؤال ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٦٤٠

 )٦٢٧( رساله - در جواب آقا ميرزا محمود خفري شيرازي از مسائل زير :
١ - اگر كسي ولي زمان را نشناسد مكلف بعبادت خداوند هست يا نه و آيا فرقي هست بين كسي كه احدي از اولياء الله را نشناخته و ميان آن كسي كه ولي سابق را شناخته و لكن امر لاحق بر او مشتبه شده
٢ - سؤال از سر تنكير در فرمايش امام عليه السلام كه ميفرمايد : واحدا من ائمتك ، و حال آنكه حكمت اقتضاي اختصاص اين را بامام زمان مينمايد
٣ - سؤال از معني فرمايش امام عليه السلام كه ميفرمايد : نصب عينيك
٤ - سؤال از معني شعر مثنوي مرحوم آقا اعلي الله مقامه :
آتشت ني آتش موساستي       ** * **      ني شبيه آتش عيساستي
نار تو ميباشد از نار خليل       ** * **      كو براي دوستان شد سلسبيل
٥ - استفسار از فرمايش سيد مرحوم اعلي الله مقامه در شرح قصيده : ان هذه الدورة دورة الباطن و لذا صار حاملها صاحب الاسم السماوي و الدورة السابقة كانت دورة الظاهر و لذا كان حاملها صاحب الاسم الارضي ، الخ
٦ - سيد مرحوم (اع‌) در همين مقام ميفرمايد كه ميخواهم رساله بنويسم در اثبات اينكه حامل دوره ثانيه لابد بايد از بلد فلان و سن فلان و ابن فلان و پدر فلان باشد و ما چنين رساله نديده‌ايم هر گاه مصلحت باشد بيان اسرار آن را بفرمائيد
٧ - سيد مرحوم (اع‌) فرموده‌اند : لا بد في رأس كل مأة من ظهور مجدد للاسلام و الدين ، بيان اين را از عقل و نقل بفرمائيد
٨ - سؤال از اينكه از شرط سلوك شيخ و رفيق را شمرده‌اند و شيخ واحد زمان است دسترسي همه اهل بلاد باو چگونه خواهد بود
٩ - استفسار از معني صعود حضرت عيسي عليه السلام و فرق بين صعود ايشان و ساير انبياء كه بايد صعود آن جناب بخلع اعراض نباشد و همچنين از معني عروج پيغمبر صلي الله عليه و آله با جسم شريف خود و حال آنكه آن حضرت در اعلي درجات بهشت هم بدون جسم نيست و همچنين هر گاه امام عليه السلام در اقليم ثامن است فرق ميانه آن بزرگوار و ساير ائمه عليهم السلام چيست و حال آنكه همه آن بزرگواران زنده‌اند و همه اينها از يك بابند و خداوند از صعود حضرت عيسي (ع‌) به توفي تعبير آورده
١٠ - از وجه قصه ذوالقرنين كه اين چه خصوصيتي بآن جناب دارد و حال آنكه جميع كاملين در سير خودشان بهمين تفصيل سير ميكنند
١١ - از بيان معني ظاهر و باطن حديث مروي در كافي كه فرمود : افتدري كم بين المشتري و الزهرة من دقيقة قلت لا والله ، الخ
- ١٨٩٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ٢١ ربيع‌الثاني ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤١

 ( رساله جواب معزالدوله در علل الاحكام گذشت )
* * * * *
)٦٢٨( رساله - در جواب ناظم‌الشريعه همداني از مسائل زير :
١ - از سر عمل آمدن اولاد كافر از انبياء و اولياء
٢ - ظهور و رجعت در عالم مثال است يا اين عالم
٣ - سؤال از وجه مؤنث بودن شمس و مذكر بودن قمر در عرف نحاة و تطبيق ظاهر با باطن بانواع ادله
٤ - سؤال از كيفيت ترقي اهل جنت و معني حديث شريف كه اهل جنت در روزهاي جمعه بمقام قرب مشرف ميشوند و با زيادتي ضياء و بهاء مراجعت ميكنند
- ١٠٨٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير غره ذيحجه ١٣١٠ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٢

 )٦٢٩( نفس الباقيه
در حقيقت ادراك نفس و كيفيت تحصيل آن و بقاء آن بعد از ادراك و امثال اينها كه بخواهش بعض اصدقاء مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر مقدمه و مطالبي :
مقدمه - در معرفت نفس
مطلب اول - در كيفيت ادراك نفس و ذكر كيفيت ادراك مشاعر پنجگانه ظاهره و مشاعر برزخيه بتفصيل
مطلب دوم - در آنچه براي نفس از مشاعر حاصل ميشود
مطلب سوم - در بقاء نفس
خاتمه - در كيفيت بقاء
- ٤١٨٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٩ ربيع‌المولود ١٢٩٥
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٦٤٣

 )٦٣٠( واردات
كه در آن بعض واردات فكريه خود را جمع فرموده‌اند بشرح زير :
وارده - در اينكه عالم اجسام محدود است و بعدم هم منتهي نميشود
وارده - در اينكه عالم كبير از سنخ عالم صغير است
وارده - در اينكه جميع بلاهاي آسماني و زميني مثل خسوف و كسوف و زلزله و صاعقه همه از كثرت معاصي است
وارده - در معني : من عرف نفسه فقد عرف ربه
وارده - در اينكه انسان نمونه عالم كبير است
وارده - در اينكه هر چه در عالم است مذكور در مشيت است
وارده - در ذكر عالم مثال
وارده - در اينكه نظر مشايخ (اع‌) در بياناتشان بوصل بوده نه فصل
وارده - در بعض اسرار كه بطور رمز است
وارده - در اينكه در خلق خداوند تفاوتي نيست
وارده - در علل اربع
- ٧٣١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٤

 )٦٣١( ينابيع الحكمه
مشتمل بر سه مجلد :
جلد اول - در الهيات بمعني اخص و مشتمل است بر چهار مقاله :
١ - در توحيد خداوند در ذات و صفات و افعال و عبادت و عدل خداوند
٢ - در اثبات نبوت عامه و خاصه
٣ - در اثبات امامت و بيان فضايل ائمه اطهار عليهم السلام و مقامات اربعه بيان و معاني و بابيت و امامت
٤ - در ركن رابع و اثبات لزوم وجود كبار شيعه و بيان فضايل ايشان در مقامات اربعه
جلد دوم - در بحث از وجود و ماهيت و متعلقات آنها مشتمل بر چهار مقاله :
١ - در وجود و عدم
٢ - در ماهيات
٣ - در بحث از ماده و صورت
٤ - در ساير مسائل متعلق بامور عامه مثل بيان علل اربعه و بيان معني تأثير و تكميل و فعل و قوه و حركت و سكون و بيان اوعيه ثلثه زمان و دهر و سرمد و بيان معني قدم و حدوث و بيان بعض مسائل جزئيه مثل وحدت و كثرت و تقارب و تباعد و غيريت و تقابل
جلد سوم - در مبدء و معاد مشتمل بر دو مقاله :
١ - در علم مبدء و مشتمل است بر بيان بعض اصول كليه و معني وجود جايز و بيان سلسله طوليه و سلسله عرضيه و ذكر معني عقل و روح و نفس و طبيعت و ماده و مثال و جسم
٢ - در معاد و مشتمل است بر بيان مسائل كليه و بيان خلقت جمادات و معادن و نباتات و حيوانات و كيفيت تكون نفس و بيان قواي نفس حيوانيه و حواس خمسه
- ٤٤٤٤٣ بيت ( حجم سه جلد جداگانه بترتيب ١٣٧٥٦ ، ١٣٨٥٧ و ١٦٨٣٠ بيت )
- عربي
- نسخه اصل سه جلد به ترتيب ( د ٢٣ ، د ٢٤ ، د ٢٥ )
- تاريخ تحرير جلد اول ٢٥ رجب ١٣٠٠ و جلد دوم ٢ محرم ١٣٠٨ است لكن تاريخ پايان تحرير بعلت ناتمام ماندن جلد سوم معين نيست
- چاپ كرمان جلد اول ١٣٨٣ ، جلد دوم ١٣٨٦ ، جلد سوم ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٦٤٥

 )٦٣٢( رساله - در مسأله جبر و تفويض
- ٦٥١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٨ )
- تاريخ تحرير سلخ شعبان ١٢٨٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٦

 )٦٣٣( رساله - در جواب يكي از علما
از اينكه قوام ارض بوجود غوث اعظم و اركان است و حال اينكه ايشان در جزئي از زمان بودند و اما قبل از وجود هم كه در عالم علوي وجودي نداشتند چنانكه در حكمت ثابت است پس قوام ملك بچه بوده است
- ٥٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الاول ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٧

 )٦٣٤( رساله - در جواب بعض اهل همدان از مسائل زير :
١ - سؤال از فرق ميان تكوين و تشريع و مراد از شرع و كون
٢ - صور چند قسمند و معني صور ذاتي و صور مخلد چيست
٣ - آيا ميشود در يك مقامي مواد و صور اتحاد پيدا كنند
٤ - استفسار از خزانه صور غيبيه و شهاديه و دنيويه و برزخيه و اخرويه و صور فانيه و صور باقيه كه در كجا است
٥ - مقصود از دنيا چيست و چه چيز را دنيا ميگويند و معني خراب شدن دنيا و برپا شدن قيامت چيست
٦ - خلق كه از صورتي بصورتي منتقل ميشوند عود چه معني دارد و چه عود ميكند و از كجا بكجا عود ميكند اگر مراد عود ارواح بابدان است كه دائما همينطور است
٧ - بعد از قطع نظر از نسبت و اضافات عود چه معني دارد و از كجا بكجا عود ميكند
٨ - وجه تمايز و تمازج عود مجاوره و عود ممازجه چيست
٩ - اينكه در ارشاد فرموده‌اند حاكم پارسال بدرد امسال نميخورد مراد از اين حاكم كيست
١٠ - آيا آنچه در سلسله طوليه گفته ميشود بهمان طور در سلسله عرضيه گفته ميشود يا خير
١١ - كيفيت حل و عقد ارض مقدسه چگونه است
- ٩٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٢٢ صفر ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٨

 )٦٣٥( رساله - در جواب يكي از دوستان
از معني عبارت سيد مرحوم اعلي الله مقامه در لوامع الحسينيه در شرح آيه : لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ، و : الاثنينية لسماء المقبولات و ارض القابليات ، تا آخر عبارات شريفه
- ١٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٦ محرم ١٢٩٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٤٩

 )٦٣٦( رساله مختصره در استخراج اسم پدر و مادر رسول خدا صلي الله عليه و آله از ظاهر قرآن و باطنش
- ٥٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٥٠

 )٦٣٧( رساله - در جواب يكي از دوستان از مسائل زير :
١ - از شرح عبارتي از شرح خطبه طتنجيه سيد مرحوم اعلي الله مقامه
٢ - علم امام عليه السلام حضوري است يا حصولي
٣ - حالات موت را از وقت نزع تا موقف حساب بتفصيل بيان فرمائيد
٤ - معني فرمايش شيخ مرحوم اعلي الله مقامه : الجسد العنصري لايعود ، چيست
٥ - كيفيت حضور انبيا و ائمه عليهم السلام در همه جا چگونه است
٦ - علت غائي خلق چه چيز است
- ٦٤٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٤ محرم ١٣٠٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٥١

 )٦٣٨( رساله - در جواب يكي از دوستان در سر خلقت حضرت آدم عليه السلام در زمان مخصوص
- ١٨٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ٩ ربيع‌الاول ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٥٢

 )٦٣٩( رساله - در جواب بعض اخوان از مسائل زير :
١ - مراد از عود ممازجه و مجاوره چيست
٢ - مراد از انسان كوني چيست و مبدء آن كجا است
٣ - عود انسان كوني مجاوره است يا ممازجه
٤ - كيفيت توجه چگونه است
٥ - ذهب مصنوعي يا معدني خالد است يا تركيب آن فاسد ميشود
- ٢٤١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٧ )
* * * * *

صفحه ٦٥٣

 فصل دوم - در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات موردين و رد بر فرق ضاله
* * * * *
)٦٤٠( رساله - در جواب اميراصلان خان از مسائل زير :
١ - فائده تغسيل و تكفين و تلقين و ساير مستحبات كه نسبت باين بدن عرضي انجام ميشود چيست و حال آنكه دخل بانسان ندارد
٢ - معني حديث شريف چيست كه ميفرمايد خداوند عالم باراني ميفرستد و زمين را بهم ميزند و خاك هر كس را از اين خاك جمع ميكند تا آخر حديث اگر بنا باشد بدن اصلي متلاشي شود با بدن عرضي چه فرقي ميكند
٣ - ملك نقاله بدن اصلي را جابجا ميكند پس فايده نقل عظام به مشاهد مشرفه چيست
٤ - در كتاب مبارك ارشاد ميفرمايند كه روح ميشويد بدن خود را با كساني كه او را ميشويند و ميگرداند بدن خود را با كساني كه ميگردانند تا آخر ، مراد از اين روح كدام روح است
٥ - معني احياء و حشر حيوانات و تقاص جماء از قرناء چيست
- ٥٤٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الاول ١٣٠٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٥٤

 )٦٤١( برهان قاطع
در تسديد امر شيخ مرحوم و سيد مرحوم و آقاي مرحوم اعلي الله مقامهم است و اينكه ايشان حمله علومند
- ١٢٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢ )
- تاريخ تحرير ٢ رجب ١٢٨٦
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٥٥

 )٦٤٢( برهان قاطع
كه بر حسب خواهش مرحوم آقا سيد محمد شيشه مرقوم شده در اثبات ركن رابع و لزوم وجود بزرگان در هر زمان و توضيح وحدت ناطق مشحون بادله كتاب و سنت و آفاق و انفس و دليل عقل و اجماع ملل و غير آنها
- ٦١٠٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢٢ )
- تاريخ تحرير ٩ ربيع‌المولود ١٢٩٣
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٦٥٦

 )٦٤٣( تبيان
در جواب يكي از علما از دو مسئله زير :
١ - استفسار از حقيقت مقام بيان شيعه
٢ - استفسار از اينكه فهم احديت بكدام مشعر است
- ١٧٥٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير شب هجدهم ربيع المولود ١٢٩٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٣ )
* * * * *

صفحه ٦٥٧

 )٦٤٤( تقويم العوج
در رد شبهات بابيه در انكار وحي و معجزات انبياء عليهم السلام و غيره كه بخواهش بعض دوستان مرقوم فرموده‌اند
- ٤٢٥٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ١١ شوال ١٣٠٤
- چاپ بمبئي ١٣١١ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٦٥٨

 )٦٤٥( حسام الدين
جواب ميرزا حسين خان مؤتمن‌السلطان در رد پادري فرنگي كه قول مسلمين را كه قائل بتحريف شدن كتب آسماني هستند رد كرده مشتمل بر دو مقصد :
١ - جواب ايرادات پادري
٢ - اثبات وقوع تصحيف و تحريف در كتب اولين
- ٣٤٢١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ٥ ربيع‌الثاني ١٣٠٩
- چاپ اول بمبئي ١٣١١ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٦٥٩

 )٦٤٦( رساله - در جواب مرحوم شيخ حسين مزيدي از دو مسئله زير :
١ - مراد از وحدت ناطق چيست
٢ - كيفيت تطهير اجساد مخصوصا زهره چگونه است
- ٢٥١٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢٤ رجب ١٢٩٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٣ )
* * * * *
١(ر)٦٤٦ (ملحق‌) دروس - در شرح كتاب مبارك فطرة السليمه
كه قسمت موجود آن جمعا ٩٢ درس است بدين شرح :
الف - ٣٧ درس از ١٣ ذيحجه ١٢٩٣ تا ٢٣ ربيع‌الثاني ١٢٩٤ كه ٧٩٧٥ بيت است و ٨ درس از آن بعربي خلاصه شده
ب - ٢٥ درس از ٥ ذيحجه ١٢٩٥ تا ٢٨ جمادي‌الاولي ١٢٩٦ كه ٥٧٧٣ بيت است
ج - ٣٠ درس از ١٩ شوال ١٢٩٧ تا ٩ ذيحجه ١٢٩٧ كه ١١٤٣٣ بيت است
اين دروس بيش از اين بوده و فعلا همين قدر از آنها در دست است
- ٢٥١٩١ بيت
- فارسي
- تاريخ از ذيحجه ١٢٩٣ تا ذيحجه ١٢٩٧
- رديف الف و ب هر يك در يك مجلد چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٦٠

 )٦٤٧( رساله - در رد باب مرتاب مشتمل بر سه مطلب و خاتمه :
مطلب اول - در رد بر ادعاي الوهيت و امامت و بابيت كه نموده
مطلب دوم - در ساير اسباب كفر او
مطلب سوم - در ذكر بعض مذاهب و كتب بابيه
خاتمه - در نصيحت و موعظه بمسلمين و مؤمنين
- ٣٣٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٨٩ رفسنجان
- چاپ كرمان ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٦٦١

 )٦٤٨( رساله - رد باب در رد بعض تأويلات بابيه بر اخبار و بطلان قول به تناسخ كه قائل بآن شده‌اند
- ٢٢١٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٥ ذيحجه ١٢٩٨
- چاپ قديم ضميمه رساله تقويم العوج ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٧ ش
* * * * *

صفحه ٦٦٢

 )٦٤٩( شمس المضيئه
در رد كتاب فرائد تأليف ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه آن را در اثبات عقايد بابيه نوشته بوده
- ١٠٥٤٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢١ )
- تاريخ تحرير ١٣٢٠
- چاپ تبريز ١٣٢٢ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٦٦٣

 )٦٥٠( رساله - جواب شاهزاده عباس ميرزا ملك‌آرا از مطالب زير :
١ - مراد از ظهور امام عليه السلام چيست و از اين لفظ ظهور چه اراده فرموده‌اند و محل ظهور كجاست
٢ - برزخ كجاست و يعني چه و آخرت كجاست و يعني چه
٣ - بعد از قيام قيامت كبري بهر معني كه بوده باشد اين عالم عنصري بسماواته و ارضه چه ميشود و كجا ميرود
٤ - مراد از اين چيست كه فرموده‌اند رجعت رجوع بجائي است كه از آنجا آمده‌ايم
٥ - زمان قار الذات است يا نه
- ٣٤٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٠ جمادي‌الاولي ١٣٠٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٣ )
* * * * *

صفحه ٦٦٤

 )٦٥١( رساله - در جواب نواب ميرزا سيد علي يزدي
كه سؤال از ادله اختلاف مراتب نقبا و نجبا و كليت و جزئيت ايشان نموده‌اند
- ٩٩٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٦٥

 )٦٥٢( عين اليقين
در حقيقت تسديد كه ابتداء تصنيف فرموده‌اند مشتمل بر مقدمه و چند باب :
مقدمه - در بيان بعض كليات
باب اول - در اثبات نبوت خاصه بدليل تسديد و استدلال بر آن بادله حكمت و موعظه حسنه و مجادله و آيات كتاب و اخبار
باب دوم - در امامت و ذكر ادله بر وجوب تسديد ائمه عليهم السلام از طرف خداوند
باب سوم - در انواع ادله در تصحيح اخبار و عمل كردن بآنها بدليل تسديد
- ٢٨٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٩١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٣ )
* * * * *

صفحه ٦٦٦

 )٦٥٣( فائده در توحيد
- ٨٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *
١(ر)٦٥٣ (ملحق‌) فائده در كيفيت معامله خداوند سبحانه با بنده
- ٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٦٧

 )٦٥٤( رساله كازرونيه
در جواب بعض اهل كازرون از مسائل زير :
١ - مشهور است كه علماي قبل از شيخ مرحوم اعلي الله مقامه را بر باطل ميدانيد صحيح است يا نه
٢ - معراج جسماني است يا روحاني
٣ - معاد جسماني است يا روحاني
٤ - مقصود از ركن رابع چيست
٥ - فرق بين اصول دين و اصول مذهب چيست
٦ - دليل بر اينكه علم امام (ع‌) حضوري است چيست
- ٥٤٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير شعبان ١٣٠٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٦٨

 ( جواب آقا سيد محمد شيشه در برهان قاطع ذكر شد )
* * * * *
)٦٥٥( رساله - در جواب آقا شيخ محمدطاهر بصري از مسائل زير :
١ - مراد از رجعت برگشتن ائمه عليهم السلام و اصحابشان باين دنيا است يا اينكه عالم در سير خودش بآن غايت ميرسد و رجعت با ابدان دنيوي است يا مثالي يا اخروي
٢ - مراد از طينت اصليه كه در قبر مستديرا ميماند چيست
٣ - محل نزاع اشاعره و عدليه در ادراك عقل حسن و قبح اشياء را در كجاست و معني ادراك عقل چيست
- ٢٧٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٢ ربيع‌الثاني ١٣٠٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٦٩

 )٦٥٦( رساله - در جواب آقا ميرزا محمد اصفهاني
در اثبات شرافت حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله بر حضرت عيسي عليه السلام بدليل عقل و اثبات خاتميت آن حضرت بدليل عقل
- ٢٧٥٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير ١٤ ذيقعده ١٣١٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٧٠

 )٦٥٧( رساله - در جواب آقا محمدحسن چترودي
كه بعض عقايد خود را در مقام شيعه عرض كرده و سؤال از صحت و سقم آن نموده است
- ١٠٨٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير اول رجب ١٢٨٩ لنگر
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٧١

 )٦٥٨( ناصريه
در جواب ناصرالدوله والي كرمان در معني فرمايش شيخ جليل مرحوم : الجسد العنصري لايعود
- ١٦٤٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٨ ربيع‌الاول ١٣٠٠
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ١٣٧٥ ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٦٧٢

 )٦٥٩( وسيلة النجاة
در جواب حاج محمدابراهيم كاشاني و حاج كلبعلي يزدي در اصول دين مشتمل بر چهار مقصد :
مقصد اول - در توحيد
مقصد دوم - در نبوت
مقصد سوم - در امامت
مقصد چهارم - در ركن رابع
- ٣٧٣٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الاولي ١٢٩٥
- چاپ اول سنگي قديم ، چاپ دوم ١٣٨٣ كرمان ، چاپ سوم ١٣٥٥ ش كرمان
* * * * *

صفحه ٦٧٣

 )٦٦٠( هداية المسترشد
در جواب هدية النمله ميرزا رضاي همداني كه درباره مطالب زير ايراداتي بر عقايد شيخيه گرفته و جواب فرموده‌اند :
١ - در توحيد عبادت و صفات و افعال و معرفت اسماء خداوند و عدل خداوند
٢ - در نبوت و خاتميت حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و اسم سماوي و ارضي آن حضرت و كيفيت وحي و عصمت آن حضرت و كيفيت معراج و شق القمر
٣ - در امامت و عصمت ائمه عليهم السلام و وجوب ظهور امام زمان عليه السلام
٤ - در معاد و سؤال قبر و عالم برزخ و ثواب اعمال و صراط
٥ - در تكليف مردم در زمان غيبت
- ٥٦٢٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير ١١ ربيع‌الاول ١٣١١
- چاپ اول كرمان ١٣١٢ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٣ ش ، ترجمه عربي چاپ كرمان ١٣٥٤
* * * * *

صفحه ٦٧٤

 )٦٦١( رساله - در توحيد و آنچه متعلق باين مطلب است از مسائل حكميه
- ١١٤٤ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٧٥

 )٦٦٢( رساله - در عقايد سلسله جليله شيخيه كه در مشهد بخواهش بعض دوستان مرقوم فرموده‌اند
- ٢٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٦ محرم ١٣٢٠
- چاپ قديم ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٨ ش
* * * * *
١(ر)٦٦٢ رساله - در عقايد شيخيه و رد بعض ايرادات موردين كه آنرا بعد از سفر عتبات مرقوم فرموده‌اند و فصول آن به هر دو زبان عربي و فارسي است
- ١١٨٥ بيت
- عربي و فارسي
- نسخه اصل دارد
- تاريخ تحرير حدود سال ١٣٠٥ يا ١٣٠٦
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٧٦

 )٦٦٣( رساله - در جواب سؤال بعضي ، از مطالب زير :
١ - معرفت شخص واحد كاملي كه واسطه باشد ميان امام عليه السلام و رعيت لازم است يا نه
٢ - اگر معرفت چنين شخصي لازم است راه شناختن او چيست بنص سابقين است يا بچيز ديگر
٣ - معرفت شخص نقيب و نجيب در اين زمان بر مردم عوام لازم است يا نه
- ٣٤٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٧ جمادي‌الاولي ١٢٩٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣ ) ١٣٨٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٣ )
* * * * *

صفحه ٦٧٧

 )٦٦٤( رساله بهبهانيه
در جواب يكي از اهل بهبهان در اعتقادات شيخيه درباره اصوليين
- ١١٨٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ٢٤ ذيقعده ١٣٠٧
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٦٧٨

 )٦٦٥( رساله - در جواب بعض اهل نائين در اثبات وحدت ناطق
- ١٠٣٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ذيقعده ١٣٠٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤ ) ١٣٥١ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤ )
* * * * *
١(ر)٦٦٥ رساله - در جواب ايراداتي در مسأله وحدت ناطق
- ١٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٧٩

 )٦٦٦( رساله - در جواب بعض اخوان اهل بصره در كيفيت اطلاع كبار شيعه بر اعمال مردم
- ٤٧٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ٢٢ شوال ١٣٠٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨٠

 )٦٦٧( رساله - در جواب يكي از دوستان از اهل همدان
در خصوص مسائل زير كه نسبت بايشان داده بودند و جواب خواسته :
١ - نسبت ميدهند كه شما شخص كامل را در هر زمان يكي ميدانيد
٢ - ميگويند فرموده‌ايد غير از نقيب باقي مردم عودشان عود ممازجه است
٣ - ميگويند فرموده‌ايد ضروريات حجت نيست و نبايد بآنها اعتنا كرد
٤ - ميگويند فرموده‌ايد عالم كامل خدمت نقيب ميرسد و رشته متصل است
٥ - ميگويند شخصي خدمت سركار عرض كرده شيطان در اين زمان عالم شده و خلاف ضرورت مشايخ را نميكند و ميخواهد ما را گمراه كند و سركار تصديق فرموده‌ايد
٦ - ميگويند فرموده‌ايد عوام عقلشان قاصر است كه حق و باطل را بفهمند بايد رجوع بعلما كنند
٧ - ميگويند فرموده‌ايد : احسن ظنك و لو بحجر ، معني اين را بفرمائيد
- ١٢٥٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ٣ ماه رمضان ١٢٩٥ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤ ) ١٣٥١ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨١

 )٦٦٨( رساله - در جواب ايرادات بعض اهل تبريز بر عبارتي از مصباح السالكين كه فرموده‌اند پيغمبر صلي الله عليه و آله باجماع همه خلق حكيم بوده‌اند الخ
- ١٠٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤ ) ١٣٥١ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨٢

 )٦٦٩( رساله - در جواب بعض اجلاء از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام در غيبت كه در حديث فرموده‌اند كه بنا بود اين امر در سنه هفتاد باشد ، الخ
- ٢٦٩ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨٣

 )٦٧٠( رساله - در رد موردي كه بمرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه و خود ايشان ايراد كرده و مراسله خدمت ايشان نوشته كه چرا اسم خودشان را اثيم ميخوانند
- ٢٠١٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤ ) ١٣٥١ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨٤

 )٦٧١( رساله - در جواب سائلي از مسائل زير :
١ - اصطلاحات علوم رسميه كلا بتعليم و تعلم است و تفهيم و تفهم ، شيخ مرحوم پيش كه درس خوانده بود
٢ - عبارت ملا صدرا در عرشيه بحت حق است و شيخ مرحوم اعلي الله مقامه تحت و تخت و بخت خوانده‌اند و بحت كه مراد و مقصود بوده نخوانده‌اند
٣ - آخوند در عرشيه ميگويد ظهور و بروز و هستي جنس در فصل است و شيخ در شرح رد ميفرمايند كه جنس در غير فصل هم پيدا ميشود
٤ - اين ايرادات صحيح است يا باطل در صورت صدق با كلام محكم ايشان كه در شرح فوائد ميفرمايند لايتطرق علي كلماتي الخطاء تا آخر
- ١٧٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤ ) ١٣٥١ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٤ )
* * * * *

صفحه ٦٨٥

 فصل سوم - در ذكر كتب و وصايائي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٦٧٢( رساله - در جواب آقا محمدصادق گوكي در مسئله توجه
- ٤٢٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *
١(ر)٦٧٢ (ملحق‌) تسليت‌نامه
كه احتمالا آن را در جواب آقا محمد كاشاني مرقوم فرموده‌اند
- ١٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *
٢(ر)٦٧٢ (ملحق‌) تعليقه - به مرحوم حاج ابوالقاسم نراقي
كه باحتمال زياد از مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) است
- ٩١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٨٦

 )٦٧٣( مصباح السالكين
كه در سلوك مرقوم فرموده‌اند مشتمل بر مقدمه و سه مطلب و خاتمه :
مقدمه - در ذكر پاره از مسائل كليه
مطلب اول - در شريعت بقدري كه لازم و متحتم است عمل كردن بآن و مراقبت آن
مطلب دوم - در طريقت و آداب سلوك نفساني
مطلب سوم - در حقيقت بطور اشاره و ايماء بقدري كه لازم است براي سالك عمل بآن
خاتمه - در ذكر نتايج عمل و ذكر حالت بعض سالكين و وصولشان
- ٥٠٣٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٥ رجب ١٢٩٢ لنگر
- چاپ اول بمبئي ١٢٩٨ ، چاپ دوم كرمان ١٣٧٦ ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٦٨٧

 )٦٧٤( مواعظ در شرح آية‌الكرسي
( مقدار موجود ) مشتمل بر ٨٧ مجلس
- ٣٤٢٦٥ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از اول ماه رمضان ١٢٩٢ تا آخر ماه رمضان ١٢٩٧
- در ٣ مجلد چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٨٨

 )٦٧٥( مواعظ در شرح آيه : يا ايها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا ، الآية
مشتمل بر ٨٦٤ مجلس
- ٣٥٣٥٦٨ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از شوال ١٢٩٨ تا آخر ماه رمضان ١٣٠٧
- در ٤٠ مجلد كه ٣٨ مجلد آن چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٨٩

 )٦٧٦( مواعظ در شرح آيه : و جعلنا بينهم و بين القري التي ، الآية
مشتمل بر ٣٢٩ مجلس
- ١٢١٤٠٣ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از شوال ١٣٠٧ تا آخر ماه رمضان ١٣١١
- در ١٥ مجلد كه ١٤ مجلد آن چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٩٠

 )٦٧٧( مواعظ در شرح آيه : و لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه ، الآية
مشتمل بر ٢٨٨ مجلس
- ٩٥٩٤٠ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از شوال ١٣١١ تا شعبان ١٣١٥
- در ١١ مجلد چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٩١

 )٦٧٨( مواعظ در شرح آيه : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ، الآية
مشتمل بر ١٤١ مجلس
- ٤٥٦٤٧ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از ماه رمضان ١٣١٥ تا ذيقعده ١٣١٧
- در ٥ مجلد چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٩٢

 )٦٧٩( مواعظ در شرح آيه : و لاتنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له ، الخ
مشتمل بر ١٨٤ مجلس
- ٤٩٩٥٧ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از شعبان ١٣١٨ تا رجب ١٣٢١
- چاپي
* * * * *
١(ر)٦٧٩ (ملحق‌) مواعظ و دروس در شرح دعاي افتتاح و دعاي ديگر ماه رمضان
مشتمل بر ١٣٢ موعظه و درس :
الف - شرح دعاي افتتاح شامل ٢٩ موعظه در ماه رمضان سال ١٣٢١ و ٢٣ درس در ذيقعده و ذيحجه همان سال و ١٠ موعظه در ماه صفر ١٣٢٢ و ٤٢ درس از ربيع الاول تا جمادي الاولي همان سال
ب - شرح دعاي كوچك ديگر شامل ٢٨ درس در جمادي الثانيه و رجب ١٣٢٢
- ٣٨٣٠٢ بيت
- فارسي
- تاريخ از ماه رمضان ١٣٢١ تا رجب ١٣٢٢
- در ٥ مجلد چاپ شده
* * * * *
٢(ر)٦٧٩ (ملحق‌) مواعظ در شرح سوره حمد
مشتمل بر ١٢ مجلس :
- ٣٨١٩ بيت
- فارسي
- تاريخ از ذيقعده ١٣٢٢ تا صفر ١٣٢٣
- چاپي
* * * * *
٣(ر)٦٧٩ (ملحق‌) مواعظي كه در بيان عقايد خود فرموده‌اند
مشتمل بر ٦ مجلس
- ١٦٧٤ بيت
- فارسي
- تاريخ از جمادي الاولي تا ماه رمضان ١٣٢٣
- چاپي
* * * * *
٤(ر)٦٧٩ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه : و ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون ، الخ
مشتمل بر ٨ مجلس
- ٢٤٧٠ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ محرم سال ١٣٢٤
- چاپي
* * * * *

صفحه ٦٩٣

 )٦٨٠( موعظه عقايد
در بيان عقايد مشايخ عظام اعلي الله مقامهم و خود ايشان و سلسله جليله شيخيه از توحيد خداوند در ذات و صفات و افعال و عبادت و عدل خداوند و اقرار بنبوت عامه و خاصه و امامت ائمه اثني‌عشر صلوات الله عليهم و معاد جسماني و ولايت اولياء آل‌محمد عليهم السلام و برائت از اعداء ايشان و لزوم معرفت روات حديث ائمه اطهار (ع‌) و رجوع بايشان در زمان غيبت
- اين موعظه ٩٠٠ بيت است
- تاريخ ٢٥ ماه رمضان ١٣١٠
- چاپ اول ١٣٤٨ ش ، چاپ دوم ١٣٥٥ ش ، در كتاب مواعظ ماه مبارك رمضان ١٣١٠ هم ضمن مواعظ چاپ شده
* * * * *

صفحه ٦٩٤

 )٦٨١( فايده در آداب تعلم
- ٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٣١ )
* * * * *

صفحه ٦٩٥

 )٦٨٢( وصيت شيخ ابوالقاسم بن حاج محمدباقر
- ٨١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٦ ذيقعده ١٣٠١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ الوصايا ) ١٣٥٣ ش
* * * * *
١(ر)٦٨٢ (ملحق‌) وصيت آقا علي‌اصغر تبريزي
- ٢١١ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٩٦

 )٦٨٣( وصيت شيخ علي‌اكبر ملايري
- ١٠٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ الوصايا ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٦٩٧

 )٦٨٤( وصيت آقا محمدباقر خراساني
- ٦٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير ٢٨ ربيع‌الاول ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ الوصايا ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٦٩٨

 )٦٨٥( وصيت حاج سيد محمدتقي هندي و بيان بعض آداب سلوك في الله
- ٢٤٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الاولي ١٢٩٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦٣ الوصايا ) ١٣٥٣ ش
* * * * *
١(ر)٦٨٥ (ملحق‌) وصيت آقا سيد مهدي ابن مرحوم حاج سيد محمدتقي هندي
- ٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل موجود است
- تاريخ تحرير سه‌شنبه ١٤ جمادي الثانيه ١٣٠٢
- خطي
* * * * *

صفحه ٦٩٩

 )٦٨٦( وصيت در بعض آنچه متعلق است بسلوك و امر اخوت
- ٨٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٧٠٠

 )٦٨٧( رساله مختصره در توجه
- ٩٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ٦ ربيع‌الثاني ١٢٩٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ )
* * * * *

صفحه ٧٠١

 )٦٨٨( رساله - در جواب يكي از دوستان كه استدعاي دستور العمل بجهة سلوك الي الله نموده بود
- ٢٥١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ذيقعده ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٧٠٢

 )٦٨٩( رساله - بجهة اهالي رفسنجان در كيفيت سلوك و اخوت با اخوان
و مشتمل بر مواعظ و نصايح وافيه
- ٣٢٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢٥ ذيقعده ١٢٩٧ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥ ) ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٧٠٣

 فصل چهارم - در ذكر كتب تفسير و شرح آيات و علوم متعلقه بقرآن
* * * * *
)٦٩٠( رساله - در تفسير آيه : انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض ، الخ
كه بخواهش بعض اجلاء مرقوم فرموده‌اند
- ٤٠٦ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٠٤

 )٦٩١( رساله - در تفسير سوره مباركه عنكبوت كه ابتداء مرقوم فرموده‌اند
- ٤٨٨٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢ )
- تاريخ تحرير شعبان ١٢٨٧ لنگر
- چاپ كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٨١
* * * * *

صفحه ٧٠٥

 )٦٩٢( رساله - در تفسير سوره فجر و كوثر
كه بخواهش بعض اخوان كاشان مرقوم فرموده‌اند
- ١٦٧٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ٥ رجب ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٨١
* * * * *

صفحه ٧٠٦

 )٦٩٣( رساله - در تفسير سوره مباركه قدر كه ابتداء مرقوم فرموده‌اند
- ١٣٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- چاپ كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٨١
* * * * *

صفحه ٧٠٧

 )٦٩٤( رساله - در جواب حاج محمدصادق خان
از مأخذ تفسيري كه مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه براي آيه شريفه : و ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا ، فرموده‌اند از كتاب و سنت و دليل عقل و آن تفسير اين است كه فرموده‌اند مساجد سبعه جبهه است و آن اميرالمؤمنين عليه السلام است و كفان حسنين عليهما السلام است و ركبتان امام زمان و حضرت صادق (ع‌) است و ابهامان حضرت فاطمه و امام موسي كاظم عليهما السلام
- ٢٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٠٨

 )٦٩٥( رساله - در جواب بعض اجلاء يزد
در رفع وساوس و تأويل آيه : فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه
- ٩٨١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ٢٤ جمادي‌الاولي ١٣٠٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٤ ) ، قسمت دوم رساله چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٠٩

 فصل پنجم - در ذكر كتب اخبار و ادعيه
* * * * *
)٦٩٦( كتاب المبين
كه در آن اخبار و احاديث اهل بيت اطهار عليهم السلام را جمع فرموده‌اند و مشتمل است بر مقدمه و چهار سفر كه در دو جلد است :
مقدمه - در ذكر اسامي اصولي كه اخبار اين كتاب را از آنها روايت فرموده‌اند و بيان صحت آن اصول و ذكر اجازات خودشان و بيان اسم كتاب و ترتيب آن
سفر اول - در الهيات و در آن مقاصدي است :
مقصد اول - در ذكر اخبار توحيد خداوند در ذات و صفات و افعال و عبادات
مقصد دوم - در ذكر اخبار در نبوت عامه و نبوت خاصه
مقصد سوم - در ذكر اخبار در امامت و كليات فضايل ائمه عليهم السلام
مقصد چهارم - در ذكر اخبار وارده در ركن رابع و مقامات شيعه و لزوم وجود كاملين و دوستي آنها و اخوت
مقصد پنجم - در ذكر اخبار وارده در برائت از اعداء
سفر دوم - در علم مبدء و معاد و در آن مقاصدي است :
مقصد اول - در ذكر اخبار وارده در علم بدء و مشيت و امكان و قدر و ابداع و امر و بدء اكوان و خلق مواليد
مقصد دوم - در ذكر اخبار وارده در معاد و مشتمل است بر اخبار اشراط ساعت و غيبت و ظهور و رجعت و احوال موت و قبر و برزخ و حشر و نشر و قيامت و حساب و كتاب و ميزان و صراط و شهادت و شفاعت و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب
سفر سوم - در علم طريقت و سلوك و حكم و مواعظ و مشتمل است بر مقاصدي :
مقصد اول - در اخبار وارده در ذكر زباني و حقيقت ذكر و كيفيت آن و فوائد آن و ذكر آل‌محمد عليهم السلام و بعض اذكار منصوصه و دعاء و قرائت قرآن و ذكر نفساني
مقصد دوم - در اخبار وارده در فكر و شروط آن و متعلقات آن
مقصد سوم - در ذكر اخبار وارده در علم و فضل آن و فرض آن و نشر آن و تحصيل آن و عمل بآن و آداب علم و تعلم و متعلم و معلم
مقصد چهارم - در ذكر اخبار وارده در حلم و فضل آن و حسن خلق و عقل و يقين و رضا و تسليم
مقصد پنجم - در اخبار وارده در نباهت و شرافت انسان و بعض صفات حميده
مقصد ششم - در اخبار وارده در نزاهت و تنزيه ظاهر و باطن و زهد و رياضت نفس
مقصد هفتم - در ذكر اخبار وارده در حكمت و صفت آن و بعض مواعظ خداوند و انبياء و بزرگان
سفر چهارم - در ذكر اخبار وارده در اصول فقه و در آن قواعدي است :
قاعده اول - در ذكر اخبار وارده در مباحث الفاظ و معرفت وضع و واضع و معني مجاز و اشتراك و دلالات لفظيه و مفاهيم و بعض مسائل لفظيه و لغويه و بعض مبادي عمليه از اوامر و نواهي و عموم و خصوص و غير آنها
قاعده دوم - در ذكر اخبار وارده در ادله احكام از كتاب و سنت و ساير ادله
قاعده سوم - در ذكر اخبار وارده در ابطال ساير ادله كه بعضي بآنها عمل ميكنند
قاعده چهارم - در ذكر اخبار وارده در احكام روايت و درايت و طريق تفقه
قاعده پنجم - در ذكر اخبار وارده در اجتهاد و تقليد
قاعده ششم - در ذكر اخبار وارده در تسديد
قاعده هفتم - در ذكر اخبار وارده در اصولي كه براي ما وضع فرموده‌اند
قاعده هشتم - در ذكر اخبار وارده در تقيه و وجوه آن و وجوب آن
- ٨٤٠٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل سفر چهارم ( د ١٧ ) است و از قسمت‌هاي ديگر هم نسخي بخط مصنف (اع‌) موجود است لكن پاكنويس كتاب مقابله شده و در حكم نسخه اصل است
- تاريخ تحرير ربيع‌المولود ١٣٠٥
- چاپ اول تبريز ١٣٢٤ ، چاپ دوم كرمان ١٣٩٢
* * * * *

صفحه ٧١٠

 )٦٩٧( منتخب
كه در آن بعض ادعيه را براي مداومت خود و اخوان مؤمنين انتخاب فرموده‌اند مشتمل است بر هفت باب :
باب اول - در ادعيه متعلق بمقدمات نماز از تخليه و وضوء
باب دوم - در ذكر تعقيبات نمازهاي يوميه و ادعيه‌اي كه هر صبح و شام خوانده ميشود و تعقيبات نوافل
باب سوم - در دعاهائي كه هر روز و هر شب خوانده ميشود
باب چهارم - در دعاهائي كه در قنوتها و سجده‌ها خوانده ميشود
باب پنجم - در دعاهائي كه وارد شده از براي هر حاجتي
باب ششم - در مناجاتها و ادعيه توسل
باب هفتم - در ذكر چيزهائي كه موجب تسريع اجابت دعا است
مخفي نباشد كه اين كتاب را بعربي مرقوم فرموده‌اند و يكي از اخوان آنرا بفارسي ترجمه كرده و ترجمه فارسي آن مكرر بطبع رسيده است
- ١٦٧٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣١ )
- تاريخ تحرير ٢٨ ذيحجه ١٢٩٢
- چاپ كرمان
* * * * *

صفحه ٧١١

 فصل ششم - در ذكر كتبي كه در اصول فقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٦٩٨( رساله - در اصول فقه كه اغلب آن در مباحث الفاظ است
و بطوري كه در اول آن مرقوم فرموده‌اند ملخص رساله حجة القاطعه مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه در اصول است ولي ناتمام است و ظاهر است كه قبل از سنه ١٢٨٨ مرقوم فرموده‌اند
- ١١٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١ )
- تاريخ تحرير قبل از ١٢٨٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٢

 )٦٩٩( رساله - در تقليد ميت بطور استدلال
- ١٣٦١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٣

 )٧٠٠( حجة الساطعه
در ادله اربعه اصول
- ٦٢١٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢٨ )
- تاريخ تحرير شوال ١٢٨٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *
١(ر)٧٠٠ (ملحق‌) دروس در اصول
الف - دروس در شرح كتاب مبارك شرح نتايج كه نسخه‌اي از آنها در دست نيست لكن در كتاب زينة المجالس تأليف مرحوم آقاي عبدالعلي خان آقازاده نوشته شده كه در حدود ماه ذيقعده سال ١٣٠٠ اين دروس ايراد ميشده است
ب - از ١٦ صفر تا ٢٢ ربيع‌الاول ١٣٠٧ كه جمعا ٢٣ درس و ٩٠٢٦ بيت ميشود و از خارج درس فرموده‌اند
ج - از ١٤ ذيحجه ١٣١٧ تا ٢٤ ربيع‌الاول ١٣١٨ كه جمعا ٢٣ درس و ٧٣٢٨ بيت ميشود كه از خارج درس فرموده‌اند
- ١٦٣٥٤ بيت جمعا
- فارسي
- تاريخ از ذيحجه ١٣١٧ تا ربيع‌الاول ١٣١٨
- ٢ مجلد خطي شامل ٤٦ درس جمعا
* * * * *

صفحه ٧١٤

 )٧٠١( رساله - در رد عمل بمظنه
- ٣٥٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الثاني ١٢٨٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٥

 )٧٠٢( فائده در تعيين واضع الفاظ بر معاني
بادله ثلثه حكمت ، موعظه حسنه ، مجادله
- ٣٠٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٥ ذيقعده ١٣٠٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٦

 )٧٠٣( فائده در علم و شك و ظن
- ٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٧

 )٧٠٤( فائده در علوم ثلثه شرعي و عادي و عقلي
- ١٥٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٣ )
* * * * *

صفحه ٧١٨

 فصل هفتم - در ذكر كتب فقهيه
* * * * *
)٧٠٥( ترجمه مناسك حج
كه سابقا بعربي مرقوم فرموده بودند
- ١٣١٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ٢٠ رجب ١٣٠٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٧١٩

 )٧٠٦( ترجمه مكاسب جامع
كه مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه مرقوم فرموده‌اند
- ١٧٢٣ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٢٠

 )٧٠٧( ترجمه وجيزه
كه سابقا بعربي مرقوم فرموده بودند در احكام عمليه
- ٣٩٣٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٣٨ )
- تاريخ تحرير ٢٠ رجب ١٣٠٣
- چاپ تبريز ١٣٤٧
* * * * *

صفحه ٧٢١

 )٧٠٨( رساله - در خمس كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ١٥٨٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٦ )
- تاريخ تحرير ١٨ جمادي‌الاولي ١٢٨٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *
١(ر)٧٠٨ (ملحق‌) دروس در فقه
الف - از ٩ شوال ١٣٠١ تا ٨ ذيحجه ١٣٠١ كه جمعا ٢٨ درس و ١٢٥٨٤ بيت ميشود در شرح كتاب حج شرح لمعه
ب - از رجب ١٣١٢ تا جمادي الثانيه ١٣١٣ كه در فقه درس فرموده‌اند اما نسخه آن در دست نيست
- ١٢٥٨٤ بيت قسمت موجود
- فارسي
- رديف الف خطي
* * * * *

صفحه ٧٢٢

 )٧٠٩( دوانيه
در جواب ملا محمدعلي دواني از وجوب صلوة جمعه در غيبت امام عليه السلام يا عدم وجوب و از جواز تقليد ميت سؤال كرده
- ٣٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ٨ جمادي‌الثانيه ١٣٠٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٣

 )٧١٠( كتاب شركت
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٢٨٨ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٤

 )٧١١( كتاب شفعه
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٦٢٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٥

 )٧١٢( كتاب صوم
كه بطور استدلال بعض مسائل صوم را بيان فرموده‌اند
- ١٢٢٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٦

 )٧١٣( رساله - در جواب آقا شيخ عالي دواني از مسائل زير :
١ و ٢ و ٣ - سؤال از بيان اقوال فقها و دليل بر فتواي خودشان در چند مسئله از كتاب وجيزه
٤ - فتواي بدون علم و يقين و خالي از كتاب و سنت جايز است يا نه
٥ - عمل سركار در امر اصول و فروع جاري فرمودن بر چه نحو است
- ٣٥٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ٦ شوال ١٢٩٩
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *

صفحه ٧٢٧

 )٧١٤( رساله - در جواب حاج عباس بوشهري از مسائل زير :
١ - تثليث خمس واجب است يا خير و هر گاه سه فرقه در بلاد نباشند چه بايد كرد
٢ - در اين مدت كه خمس ميدادم نميدانستم كه تثليث واجب است الحال تكليف حقير چيست
٣ - اخراج سهم امام را عزيمه ميدانند يا خير و چه معني دارد قول معصوم عليه السلام : و اما الذي لهم فقد اباحوا لشيعتهم و لهم المن
٤ - در اين مدت متمكن از حساب نشدم و منفعت كرده‌ام و ضرر هم ديده‌ام و علي الحساب هم قدري معين خمس داده‌ام بسادات بدون توزيع ، الحال تكليف حقير چيست
- ٢٤٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٨

 )٧١٥( رساله ديگر - در جواب حاج عباس بوشهري
در اينكه سهم امام عليه السلام در زمان غيبت آيا حلال ميشود از براي شيعه يا نه
- ١٤٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٢٩

 )٧١٦( كتاب عده
در ايام عده زن كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ١٨٦٩ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٠

 )٧١٧( فائده در آنچه كه بآن هلال ثابت ميشود
- ٢٨٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٨ ذيقعده ١٣٠٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣١

 )٧١٨( فقه الزكوة
كه بطور استدلال در احكام زكوة مرقوم فرموده‌اند
- ٧٧٩٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٨ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٨٦
- چاپ كرمان ١٣٥٤ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٢

 )٧١٩( كتاب لقطه
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٩٣٨ بيت
- عربي
- ناتمام
- نسخه اصل ( د ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٣

 )٧٢٠( رساله - در جواب حاج سيد محمدباقر هندي از مسائل زير :
١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ - از بعض احكام لواط در نشر حرمت
٦ - از سر حقيقي در تحريم اخت و ام و بنت
- ٥١٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٤

 ( جواب محمدعلي دواني در دوانيه گذشت )
* * * * *
)٧٢١( رساله - در جواب سائلي در مصالحه حق الرجوع
- ٢٩١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ٤ شوال ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٥

 )٧٢٢( مناسك حج
- ١٤٨٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٦ رجب ١٣٠٣
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٣٦

 )٧٢٣( رساله - در منجزات مريض كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ١٣٠٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ذيحجه ١٢٩٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٧

 )٧٢٤( وجيزة الاحكام
در مسائل عمليه در طهارت و صلوة و صوم و اعتكاف و خمس و زكوة و احكام مرضي و موتي
- ٣٢٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٢٦ )
- تاريخ تحرير ١٢ شعبان ١٢٩٦
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٣٨

 )٧٢٥( رساله - در جواب يكي از اخوان در سهم امام عليه السلام
- ٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الثاني ١٢٨٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٣٩

 )٧٢٦( رساله - در جواب يكي از اهل همدان از مسائل زير :
١ - در حديث است : انا قد احللنا شيعتنا من خمسنا ، مراد كل سهام است يا سهم امام عليه السلام
٢ - اگر خمس واجب نباشد مستحب هست يا نه
٣ - قبول هداياي حكام و سلاطين جايز است يا نه
٤ - كسي كه با اشخاصي كه مال مختلط بحرام دارند مثل گمركچي معامله كند چگونه از حرام مستخلص شود
٥ - فاقد آب اگر مسح احليل با خاك نمايد و تيمم كند و نماز كند و بعد آب ببيند نماز را اعاده ميكند يا نه
- ٨٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٣ ) ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٧٤٠

 )٧٢٧( رساله - در جواب بعض اهل بوشهر
در شرح و جواب چند مسئله از مسائل كتاب وجيزة الاحكام و مسائل ديگر كه مورد خودش اختراع كرده و نسبت بايشان داده است ، شش مسئله را خودشان جواب فرمودند و بقيه را امر فرمودند آقا علي‌اكبر تبريزي جواب بنويسد
- ٣٢٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير محرم سنه ١٣١١
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *

صفحه ٧٤١

 فصل هشتم - در ذكر كتبي كه در فلسفه و رياضيات و طب و بعض حكم طبيعي مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٧٢٨( انموذج الحساب
كه بزبان فارسي در علم حساب و كشف مجهول مرقوم فرموده‌اند
- ١٧٦٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢ )
- تاريخ تحرير سلخ رجب ١٢٨٧
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *

صفحه ٧٤٢

 )٧٢٩( رساله - در جواب حاجي خان گيلاني از مسائل زير :
١ - برهان هندسي بر اينكه زواياي مثلث همواره دو قائمه است چه داريد و جواب از مغالطه كه بعضي در اين باب كرده‌اند چيست
٢ - برهان هندسي بر امكان احداث هفت‌ضلعي در دايره چيست
٣ - برهان هندسي بر تثليث زاويه چه داريد
٤ - حكماي فرنگ كره نار را منكرند دليل بر اثباتش از طبيعيات چه داريد
٥ - اورانوس و نبطون در كدام فلكند
٦ - كواكب صغار سياره بين مدار مريخ و مشتري در كدام فلكند
٧ - عدد مفروضي را به نسبت ذات وسط و طرفين چگونه تقسيم ميكنند
- ٧٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٦ جمادي‌الاولي ١٢٩٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٤٣

 )٧٣٠( رساله - در جواب ميرزا علي طالقاني از بعض مسائل فلسفه در عمل شعر
- ٦٢٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير ١٥ محرم ١٣٠٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٤٤

 )٧٣١( رساله فلاحت
كه بخواهش بعضي از دوستان بزبان فارسي مرقوم فرموده‌اند و مشتمل است بر مقدمه و ابوابي :
مقدمه - در تحريص و ترغيب بزراعت
باب اول - در بعض مسائل كه ذكر آنها لازم است
باب دوم - در شروط قبل از زراعت كردن است
باب سوم - در آداب زراعت كردن است
باب چهارم - در آبياري كردن است
باب پنجم - در كود
باب ششم - در زراعت شتوي و صيفي
باب هفتم - در حصادي
باب هشتم - در آداب انبار ساختن و انبار كردن اجناس
- ١١٩٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٣٢ )
- تاريخ تحرير ٢ ذيحجه ١٢٩٠
- چاپ كرمان ١٣٨٠ ، چاپ دوم كرمان
* * * * *
١(ر)٧٣١ (ملحق‌) رساله در قوس الرحمن در جواب آخوند ملا محمدصادق گوكي
- ١٦٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير ٩ صفر ١٢٨٩
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *
٢(ر)٧٣١ (ملحق‌) رساله در پيشگيري و معالجه وبا
- ٢٥٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *

صفحه ٧٤٥

 فصل نهم - در ذكر كتبي كه در علوم غريبه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٧٣٢( رساله - در اختلاج اعضاء
و حكمت كليه اختلاج و تأثيري كه بواسطه اختلاج هر عضوي پيدا ميشود و وجه مناسبت آن در جواب يكي از اهل همدان مرقوم فرموده‌اند
- ٥٩٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٢١ محرم ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٤٦

 )٧٣٣( رساله - جواب آقا سيد حسين جندقي
در شرح عبارتي از سيد مرحوم اعلي الله مقامه در علم تكسير حروف
- ٢٣٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ٧ رجب ١٢٩٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٤٧

 )٧٣٤( رساله - در علم خيوط كه باصطلاح ماسه ميگويند
- ٦٩٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٤ )
- تاريخ تحرير ٥ جمادي‌الثانيه ١٢٨٩ لنگر
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *

صفحه ٧٤٨

 )٧٣٥( رساله - در علم قيافه
كه در جواب يكي از اخوان مرقوم فرموده‌اند مشتمل است بر مقدمه و چهار باب :
مقدمه - در بيان اينكه ظاهر عنوان باطن است
باب اول - در كيفيت خلقت از ابتداء تا انتها بقدري كه در اين علم بآن احتياج است
باب دوم - در بعض حكم و اسراري كه لابد از ذكر آنهاست
باب سوم - در بعض شروط و حكمتها در حكم بقيافه
باب چهارم - در بيان بعض احكام قيافه كه ذكر آن ضرري ندارد
- ١٣٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٨ جمادي‌الاولي ١٣٠٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٤٩

 )٧٣٦( رساله - در جواب حاج عبدالحميد شيشه از يكي از مسائل متعلقه بعلم ماسه
- ٢٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير ٢ ماه رمضان ١٢٨٩ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٥٠

 )٧٣٧( رساله - در جواب بعض اهل همدان از مسائل زير :
١ - استخراج اسم در علم رمل چگونه است
٢ - كيفيت تعيين طول و عرض و عمق دفين در علم رمل چگونه است
٣ - مراد از رمل باطن چيست
٤ - قاعده تعمير مربع ذي الاربعه باسم باسط و جاعل و وهاب بقاعده ذي الكتابه چگونه است
- ١٥٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٢ شعبان ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٥ )
* * * * *

صفحه ٧٥١

 فصل دهم - در ذكر كتبي كه در جواب سؤالات متفرقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٧٣٨( رساله - در جواب آقا سيد ابرهيم همداني از مسائل زير :
١ - مرحوم آقا اعلي الله مقامه در مقدمه جامع درباره سيد مرحوم (اع‌) ميفرمايند : ماكان يجوز ان يجعل الواسطة بين حيين ميتا و لايجوز تقليد الميت ابتداء و بقاء علي تقليده الاول ، و در آخر مقدمه ميفرمايند : و ان يجعل كتابي هذا صدقة جارية مدي الدهر و منتهي الايام ، وجه جمع بين اين دو فقره را بيان فرمائيد
٢ - معني فرمايش پيغمبر صلي الله عليه و آله چيست : اذا وقع الولد في جوف امه صار وجهه قبل ظهر امه ان كان ذكرا و ان كان انثي صار وجهه قبل بطن امه
٣ - از شرح حديث جابر كه بعد از آنكه پيغمبر (ص‌) بيان كيفيت خلق ولد را فرمودند عرض ميكند : هذه حالنا فكيف حالك و حال الاوصياء ، الخ
٤ - سؤال از معني اينكه فرموده‌اند قل هو الله احد ثلث قرآن است و اگر كسي آن را سه مرتبه بخواند مثل اين است كه همه قرآن را خوانده
٥ - استفسار از باطن بروج اثني‌عشر و اينكه آيا جميع اسماء معروفه آنها مأثور از صادقين (ع‌) است يا نه و وجه مناسبت بين ظاهر با باطن آنها
٦ - از تفسير آيه كريمه : اولم‌ير الذين كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما ، برميآيد كه قبل از هبوط آدم علي نبينا و آله و عليه السلام چيزي از نباتات و حيوانات نبوده است رتق بودن آسمان و زمين از جهت نقص آن دو بوده يا چيزي ديگر
٧ - در اين آسمان و زمين آيا وقتي بوده است كه چيزي مذكور نباشد
٨ - مراتب شئ كه از آنها به ستة ايام تعبير ميآورند زماني هستند يا نه
٩ - استفسار از ابوين عالم كبير در نشأتين
١٠ - استفسار از طول عمر دنيا كه اول آن كي بوده و آخر آن كي خواهد بود و آيا اندازه‌گيري آن با ليل و نهار است يا بطور ديگر
١١ - استفسار از احوال برزخ
١٢ - كواكبي كه پيش از اين نبوده‌اند ممكن است بعد از اين متكون شوند
١٣ - حكمت طبيعي اين چيست كه عقربه مقناطيس هر طرف آن مايل بجهتي ميشود
- ١٥٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٢٨ رجب ١٢٩٢ لنگر
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٦ ) ، سؤالات ٤ و ٦ و ٧ و ٨ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٥٢

 )٧٣٩( رساله - در جواب ميرزا اسحق خان (ملحق‌) اين رساله بنام اسحقيه نيز معروف است .
از مسائل زير :
١ - سؤال از سرايت وجود و فرق مذهب شيخ مرحوم اعلي الله مقامه و ملا صدرا
٢ - اگر در اين امور نزاع لفظي باشد كه از شأن اهل حكمت نيست
٣ - اگر مدركي از سنخ خداوند در خلق هست كه همان مبدء خلق است و همين اطلاق وجود است و اگر نيست چه اثبات ميشود و چه شايسته پرستش است
٤ - معني : انا لم‌اعبد ربا لم‌اره ، چيست
٥ - اگر كسي بگويد ، خود اوست ليلي و مجنون و وامق و عذرا ، معني اين است كه او اوست و جز او نيست منتهي تعبير بدي آورده
٦ - در عرصه شرع فخر از براي فعليات است و خداوند داراي جميع كمالات است بالفعل پس هر كس بالفعل احكي و اجمع باشد او را بايد پسنديد و اسوه قرار داد
٧ - بدليل عقل اثبات نبوت عامه ميشود ولي اثبات نبوت خاصه چگونه خواهد بود
٨ - زيد كه در اين دنيا متشرع شده و بقول شارع عمل كرده در آن دنيا چگونه جزا مييابد
٩ - معني قيامت صغري و كبري چيست
١٠ - پس از مرگ ، بدن اصلي زيد كه صورت زيد است و زيد بآن قائم است و آن بزيد قائم چيست
١١ - اگر خللي در اخلاط بدن زيد پيدا شود زيد واجد هيچ چيز از آنچه درك كرده بود و درك ميكرد نيست پس چگونه است وقتي كه بنيان اين بدن از هم بپاشد
١٢ - چرا بفساد بدن نباتيت و حيوانيت برطرف ميشود و انسانيت باقي ميماند
١٣ - تالي مشايخ را بچه بايد شناخت بعلم يا تقوي يا چيز ديگر
١٤ - اگر جمعي مدعي اين مقام باشند بين آنها بچه نحو بايد تميز داد و اگر همه در يك عرصه باشند ناطق بايد يكي باشد يا همه
- ٤٦٨١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيقعده ١٢٩٥ كرمان
- چاپ كرمان ١٣٧٨ ، چاپ دوم كرمان
* * * * *

صفحه ٧٥٣

 )٧٤٠( رساله - در جواب سؤالات مبهمه سيد باقر :
١ - كدام ثلثه است كه بدون سبعه ده تا است
٢ - يا من عبده العاصي بعصيانه و ذكره الناسي بنسيانه ، اگر حديث است معني آن را بفرمائيد
٣ - دكة القضاء مكان چيست و بيت طشت كيست
٤ - اسم بلبلي كه در صدرة (كذا) المنتهي دائما مشغول ترنم است چيست و ذكرش چيست
٥ - سبب ثقيل از براي آن چند حركت است سبب خفيف چند حركت دارد
٦ - طمثاثيله اسم كدام سلطان است
٧ - تثليث بچه طريق تربيع است
٨ - سفر از حق الي الخلق كه كليات آن هزارهزار است چگونه بايست طي شود بعض منازل آن را بفرمائيد طوري باشد كه باقي را خود بفهميم
- ٤٣٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ١٤ شعبان ١٣٠٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٥٤

 )٧٤١( رساله - در جواب ميرزا جليل پسر ملاباشي از مسائل زير :
١ - سر وجوب غسل ميت و غسل مس ميت چيست
٢ - معني خلق خداوند اشياء را بر حسب قابليات چيست و قابليات از كجا آمده‌اند
٣ - حقيقت طي الارض را بيان فرمائيد
٤ - پيغمبر (ص‌) كه مبعوث بر جميع خلق است زبانش مخصوص عربي است پس معني : ماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ، چيست
٥ - در حديث است : ان علم النجوم لايعلمه الا نحن و اهل بيت في الهند ، مراد از اهل بيت در هند چيست
- ٥٠٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٥ )
- تاريخ تحرير شعبان ١٣٠٢ لنگر
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٦ ) ، سؤال ٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٥٥

 )٧٤٢( جنگ - مشتمل بر مطالب متنوعه مختلفه
- ٢٤٠٠ بيت تقريبا
- نسخه اصل ( د ٢٩ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٥٦

 )٧٤٣( رساله - در جواب ميرزا حسن اصفهاني از مطالب زير :
١ - ميگويند شما ادعاي تالي بودن مشايخ را داريد اگر راست است چرا اظهار نميفرمائيد و همه را آسوده نميفرمائيد
٢ - سؤال از حقيقت سفينه در قصه خضر و موسي عليهما السلام
٣ - سؤال از حقيقت غلام كه ميفرمايد : كان ابواه مؤمنين
٤ - سؤال از حقيقت جدار در قصه خضر عليه السلام
٥ - سؤال از حقيقت ذوالقرنين و حقيقت سير او و معني مطلع و مغرب شمس و عين حمئه
٦ - سؤال از حقيقت يأجوج و مأجوج
٧ - سؤال از معني حديث رأس‌الجالوت كه خدمت امام عليه السلام عرض ميكند : اخبرني ما الكفر و ما الايمان ، الخ
٨ - سؤال از حقيقت كبد ثور و حوت كه اول طعام اهل جنت است
٩ - سؤال از حقيقت كافور و زنجبيل كه اهل جنت بعد از طعام مي‌نوشند
- ١٢٧١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ١٨ صفر ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٦ ) ، سؤالات ٢ تا ٦ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٥٧

 )٧٤٤( رساله - در جواب سائلي از اصفهان ( ظاهرا ميرزا حسن اصفهاني بوده )
از مسائل زير كه از رسائل ايشان بر او مشكل شده بوده :
١ - آنچه در مقناطيس فرموده‌ايد اهل مقناطيس كه در اين بلده هستند بالاتفاق برخلاف ميگويند
٢ - فرموده‌ايد نسبت دفع بافلاك خطا است آقاي مرحوم اعلي الله مقامه نسبت داده‌اند
٣ - در سوانح فرموده‌ايد واهمه درك نسب ميكند مرحوم آقا فرموده‌اند متفكره درك نسب ميكند
٤ - فرموده‌ايد عقل كلي مدرك جزئيات است و عقل جزئي مدرك كليات و حال آنكه مشايخ فرموده‌اند عقل بذاته درك كليات و معاني ميكند و عقل كلي بواسطه احاطه بچشم هر چيز درك آن چيز ميكند
٥ - لفظ ايناث و اذكار در جائي استعمال فرموده‌ايد معني آن چيست
٦ - فرموده‌ايد تولد كوكب تازه در ملك ممكن است طبيعيين و منجمين برخلاف ميگويند
٧ - در جائي فرموده‌ايد : حتمت علي نفسي ان لاارد سائلا ، اين عبارت با : سلوني قبل ان تفقدوني ، چه فرق دارد
٨ - در بعض رسائل بعد از اظهار سائل سركار فرموده‌ايد : اللهم اجعلني فوق ما يظنون ، ظن آنها كمال است و فوق آن امامت و نبوت
- ٤٦٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٦ ماه رمضان ١٢٩٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٥٨

 )٧٤٥( رساله - در جواب حاج سيد حسين يزدي از مسائل زير :
١ - در حديث فرموده‌اند : فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ، معني تحريف و غلو و انتحال و مبطل و تأويل و جاهل چيست
٢ - در حديث عرض ميكند : و كم تكون الحيرة و الغيبة ، فرمودند : ستة ايام او ستة اشهر او ستة سنين ، مراد از اينها چيست
٣ - در حديث خدمت حضرت باقر عليه السلام عرض ميكند شما قائم آل‌محمد (ص‌) هستيد ميفرمايند : كيف اكون انا و قد بلغت خمسا و اربعين ، الخ معني اين چيست
٤ - معني اين حديث چيست : انا صبر و شيعتنا اصبر
٥ - سؤال از معني حديث مروي در عيون در كيفيت عقد بيعت و فسخ بيعت كه چگونه ميشود از اعلاي خنصر تا اعلاي ابهام عقد باشد و از اعلاي ابهام تا اعلاي خنصر فسخ باشد
٦ - آل مشتق از اول است يا اهل
- ١٢٨٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٠ ذيحجه ١٢٩٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٦ )
* * * * *

صفحه ٧٥٩

 ( رساله جواب آقا سيد حسين در شرح چهل حديث در در ثمين ذكر ميشود )
* * * * *
)٧٤٦( رساله - در جواب آقا سيد حسين كربلائي از مسائل زير :
١ - سؤال از معراج و كيفيت آن و علت آن و اينكه نماز ظهر را چگونه در عرش فرمودند و در حيني كه معراج فرموده بودند اگر كسي در منزل ايشان ميرفت ايشان را ميديد يا نه
٢ - اناسي در عالم نفس بچه قسم بودند و بچه لغت با يكديگر صحبت ميكردند
٣ - اناسي در بهشت باسم و صفت از هم ممتازند مثل اين دنيا يا نه
٤ - در وقت گفتن اياك نعبد خطاب نمازگزار بكيست
٥ - لباس مؤمن در برزخ و رجعت چگونه است
٦ - اين حديث را كه در ارشاد روايت فرموده‌اند در اطاعت بنده تا اينكه ميفرمايد پاي پوياي او ميشوم گويا شيخ مرحوم رد كرده‌اند و فرموده‌اند از طرق عامه است
٧ - اينكه در ارشاد فرموده‌اند هر چه در وجود مقدم است در ظهور مؤخر است لازم ميآيد ركن رابع كه مؤخر است مقدم بر همه اركان باشد جواب از اين چيست
٨ - امت بعد از پيغمبر (ص‌) چند فرقه شده‌اند ناجي كدام است و عقايد آنها چه و علامت هالكين چيست و با آنها چگونه بايد رفتار كرد
- ١٠٩٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ربيع‌الاول ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٦٠

 )٧٤٧( خليه
در جواب يكي از اهالي رشت كه از شرح حديث : لايفتقر اهل بيت عندهم الخل ، سؤال كرده مخصوصا در عالم فلسفه
- ٤٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ٨ شعبان ١٢٩٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٦ )
* * * * *

صفحه ٧٦١

 )٧٤٨( رساله - در جواب ميرزا محمدحسن خان خبيرالملك از مسائل زير :
١ - كافر كيست و معني كفر چيست
٢ - ما ميگوئيم : كل مولود يولد علي الفطرة ، پدر و مادر را در مواليد تأثيري قبل از تربيت نيست و حال آنكه فن و تجربه خلاف اين را نشان ميدهد
٣ - وجه اعتراض حكما و متكلمين مخصوصا شيخيه بر مثل افلاطونيه چيست
٤ - تسلسل را كه حكما محال دانسته‌اند در بيضه و مرغ چه ميگويند و سر اين سلسله بكجا ميكشد
٥ - حكما ميگويند هيولي جوهر و قوه است قوه از اعراض است و با جوهر بودن منافات دارد
٦ - صورت جسميه كه ميگويند جوهر است و از آن طرف نفس اتصال است چه معني دارد
٧ - چرا مقولات را ده شمرده‌اند
٨ - زمان اگر مبدء زماني دارد خلاف فرض است و اگر ندارد چطور اسم حادث و مخلوق بر آن نهاده‌اند
٩ - در كتب شيخيه مي‌نويسند بايد ذات باري را از هر چيزي منزه دانست حتي از وصف تنزيه و تقديس و اين مثل قول زنادقه اروپا است كه ميگويند ذات باري بايد مجهول مطلق يعني معدوم مطلق باشد
- ٢٤٢٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير غره صفر ١٣١٣
- چاپ كرمان ١٣٥١ ش
* * * * *

صفحه ٧٦٢

 )٧٤٩( رساله - در جواب حكيم دانيال همداني از مسائل زير :
١ - از معني : لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين
٢ - در جميع كتب ثبت است كه عزير پسر يوذي كاهن است و كسي معتقد نيست او پسر خداست چطور خداوند فرموده : قالت اليهود عزير ابن الله
٣ - خداوند ميفرمايد : تنزل الملئكة و الروح فيها باذن ربهم من كل امر ، پس هميشه بايد حجتي از خداوند قائم باشد كه همه امور بر او نازل شود و الا شب قدر بي‌ثمر ميشود
- ٤٩٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٦ شوال ١٢٩٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *
١(ر)٧٤٩ (ملحق‌) درر
مجموعه‌اي بطريقه كشكول مشتمل بر مطالب و اشعار
- ٣٠٠ بيت تقريبا
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣٠ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٦٣

 )٧٥٠( در ثمين
در شرح چهل حديث كه مرحوم آقا سيد حسين يزدي سؤال نموده
١ - از معني حديث حضرت موسي بن جعفر عليه السلام : يقول ان الله عز و جل خلق بيتا من نور و جعل قوامه اربعة اركان ، الخ
٢ - از معني عمودي كه در حديث ميفرمايند بين خداوند و امام عليه السلام است
٣ - از معني باب و معني نور كه در حديث ميفرمايند بين علي عليه السلام و بين نور خداوند بابي است كه بخداوند نظر مينمايد و خداوند باو نظر ميفرمايد
٤ - از معني حديث وارد در تفسير عالم الغيب و الشهادة فقال الغيب ما لم‌يكن و الشهادة ما قد كانت
٥ - از شرح مشكلات حديث شريف كه شخصي خدمت حضرت پيغمبر (ص‌) عرض ميكند : ينفعني حب علي في معادي ؟ و پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود : لااعلم اسئل جبرئيل ، تا آخر حديث شريف
٦ - از جمع بين اخبار ميثاق و فرمايش حضرت صادق (ع‌) : ان الله تعالي ينقل العبد من الشقا الي السعادة و لاينقله من السعادة الي الشقا
٧ - از شرح حديث شريف كه پيغمبر (ص‌) فرمودند : اسماء اهل بهشت در دست راست من است و اسماء اهل جهنم در دست چپ من
٨ - از معني حديث شريف : رأي المؤمن و رؤياه في آخر الزمان علي سبعين جزءا من اجزاء النبوة ، و وجه اختصاص اين امر بآخرالزمان چيست
٩ - از معني نظر بچشم هيبت و رشح و نفس در حديث خلقت عالم
١٠ - استفسار از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام و بيان آن حضرت كيفيت دخول اعداء آل‌محمد (ع‌) را در آتش و مخلوط شدن شيعيان ايشان با ايشان
١١ - سؤال از وجه جمع بين اخبار وارده در خلود اهل نار و فرمايش حضرت باقر (ع‌) بجابر : لاتستعن بعدونا في حاجة و لاتستعطه و لاتسأله شربة ماء انه ليمر به المؤمن في النار فيقول يا مؤمن الست فعلت بك كذا و كذا فيستحيي منه فيستنقذه من النار ، الخ
١٢ - سؤال از معني حشر سقط و مناسبت لفظ محبنطئا كه در حديث در صفت سقط ميفرمايند
١٣ - از معني حديث شريف : سئل رسول الله صلي الله عليه و آله عن اسم الله الاعظم فقال كل اسم من اسماء الله اعظم ففرغ قلبك عن كل ما سواه و ادعه بأي اسم شئت ، الخ
١٤ - سؤال از معني حديث وارد در علامات محبين
١٥ - از معني فرمايش حضرت باقر (ع‌) : كان علي عليه السلام يعمل بكتاب الله و سنة رسوله فاذا ورد عليه شئ و الحادث ليس في الكتاب و لا في السنة الهمه الله الحق منه الهاما و ذلك والله من المعضلات ، و معني حديث ابوجعفر عليه السلام : ان عليا اذا ورد عليه امر مانزل به كتاب و لا سنة رجم فاصاب قال عليه السلام و هي من المعضلات ، و معني حديث ابي‌عبدالله عليه السلام : علم القرآن و الحلال و الحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل و النهار
١٦ - سؤال از معني قطب بودن ولايت آل‌محمد (ع‌) از براي قرآن و جميع كتب كه در حديث شريف ميفرمايند
١٧ - سؤال از معني حديث : الجهل صورة ركبت في الدنيا اقبالها ظلمة و ادبارها نور
١٨ - سؤال از معني فرمايش حضرت صادق عليه السلام : الحزن من شعار العارفين لكثرة مواردات الغيب علي سرائرهم ، الخ
١٩ - استفسار از سر اسماء مذكوره در حديث و وجه مناسبت و اختصاص آنها و آن اين است : ان اسم النبي صلي الله عليه و آله في سماء الدنيا المجتبي و في الثانية المرتضي ، الخ
٢٠ - وجه جمع بين اينكه هر چيزي در كتاب ثابت است و فرمايش پيغمبر (ص‌) كه : عشرة اسماء خمسة منها في القرآن و خمسة ليس في القرآن ، الخ چيست
٢١ - از شرح فرمايش پيغمبر (ص‌) : ان الله يكره البخيل في حيوته و الكريم في مماته
٢٢ - از معني حديث : بين المرء و الحكمة نعمة العالم و الجاهل شقي بينهما
٢٣ - از شرح حديث : من عرف الفصل من الوصل و الحركة من السكون فقد بلغ مبلغ القرار في التوحيد
٢٤ - از معني حديث : ان الميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه
٢٥ - از معني حديث : كان كل شئ ماءا و كان عرشه علي الماء فامر الله عز ذكره الماء فاضطرم نارا ، الخ
٢٦ - از معني تخفيف و تشديد كه در حديث فرموده‌اند قبل از چهل سال بنده در فسحه است و بعد از آن خداوند بملئكه ميفرمايد : قد عمرت عبدي عمرا فغلظا و شددا و تحفظا و اكتبا عليه قليل عمله و كثيره و صغيره و كبيره ، و وجه اين اختصاص چيست
٢٧ - سؤال از معني اصبعين در حديث : ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء
٢٨ - استفسار از معني حديث : ان الله تعالي لم‌يجعل للمؤمن اجلا في الموت يبقيه ما احب البقاء ، الخ و ظاهر اين حديث با اخبار آجال منافي است
٢٩ - سؤال از وجه جمع بين : كل شئ احصيناه في كتاب ، و اينكه فرموده‌اند كه هر عملي ثوابش در قرآن است جز نماز شب كه ثواب آن بيان نشده است از جهت بزرگي آن
٣٠ - در حديث است قرآني در دريا افتاد و جز آيه : الا الي الله تصير الامور ، همه‌اش از بين رفت وجه اختصاص اين آيه بعدم محو چيست
٣١ - سؤال از معني اتساع احاديث كه در حديث است : ذاك سلمان المحمدي ان سلمان منا اهل البيت كان يقول للناس هربتم من القرآن الي الاحاديث ، تا اينكه ميفرمايد : و هربتم الي الاحاديث التي اتسعت عليكم
٣٢ - در حديث از پنج نفس مقدس به شمس و قمر و زهره و فرقدان تعبير آورده‌اند وجه اختصاص اين اسماء چيست
٣٣ - سؤال از معني حديثي كه فرموده‌اند درختي است كه اسم هر بنده روي برگي از آن است و وقتي كه اجلش برسد آن برگ در دامن ملك الموت ميافتد و جانش را ميگيرد
٣٤ - در حديث شريف است : الائمة من آل‌محمد عليهم السلام اولياؤه المقربون و امره بين الكاف و النون ، مراد از امر بين كاف و نون چيست
٣٥ - در حديث است كه براي خداوند چهارهزار اسم است و در حديث ديگر فرموده‌اند نود و نه اسم است وجه جمع بين آنها چيست
٣٦ - سؤال از معني و علت اينكه در حديث ميفرمايند : ان الله عز و جل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا الا به عز و جل
٣٧ - اينكه بمقداد فرمودند : لو عرض صبرك علي سلمان لكفر ، با افضليت سلمان نسبت بمقداد منافات دارد
٣٨ - از معني پنج جزء در فرمايش پيغمبر : ليس من امام يمضي الا و اوتي الذي من بعده مثل الاول و زيادة خمسة اجزاء
٣٩ - از معني حديث : القرآن كله ظاهره تقريع و باطنه تقريب
٤٠ - از وجه جمع بين اخبار وارده در اطفال و كساني كه حجت بر ايشان قائم نشده با اينكه فرموده‌اند : اولاد المشركين مع آبائهم في النار و اولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة
- ٦٩٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير روز غدير سنه ١٢٩٣
- چاپ كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٧٦٤

 )٧٥١( رساله - در جواب عباسقلي ميرزا از مسائل زير :
١ - دليل عقلي و شرعي و حكمي بر قرائت سوره روم و عنكبوت در شب بيست و سوم شهر رمضان چيست و وجه مناسبت و اختصاص اين دو سوره چيست
٢ - ملئكه چهارگانه كداميك اشرفند و كداميك اخس
٣ - تكبيرات ثلثه بعد از نوافل و ساير نمازهاي مندوبه جايز است يا نه
- ٧٥٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيحجه ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٦٥

 )٧٥٢( رساله - در جواب ميرزا عبدالحسين اصفهاني از مسائل زير :
١ - سؤال از معني اينكه فرمودند بنا بود ظهور در سنه هفتاد باشد بعد بدا شد
٢ - بيان مراد از خوردن آدم (ع‌) از شجره و عصيان او و اينكه خداوند ميفرمايد خواستم و كردند مراد عصيان شرعي است يا كوني
٣ - سؤال از تعليم دعائي جهت وسعت و عزت
- ٧٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير ٩ ماه رمضان ١٣١٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٦٦

 )٧٥٣( رساله - در جواب حاج عبدالحميد شيشه از دو مسئله زير :
١ - از كيفيت اصلاح نفس و سير سالك بسوي خداوند
٢ - از كيفيت استخراج ملئكه از اسماء موضوعه در الواح
- ٨٦٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٥ صفر ١٢٩٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٦٧

 )٧٥٤( رساله - در جواب ميرزا عبدالعلي هندي از مسائل زير :
١ - جسم ظاهري دنيوي امام عليه السلام متلاشي ميشود يا نه
٢ - در حديث است هر كه چهل جمعه متصل غسل نمايد بدن او از تلاشي محفوظ ميماند پس ميبايست انبياء بدنشان نپوسد چون در اين باب جد دارند
٣ - ملك الموت چه چيز قبض ميفرمايد روح فقط يا روح با جسم اگر با جسم است جسم برزخي است يا اخروي
٤ - ملك نقاله چه چيز ميت را نقل ميكند
٥ - معني اين اخبار را بفرمائيد : شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا ، و : شيعتنا منا كشعاع الشمس من الشمس
٦ - در عيد غدير و نهم ربيع‌الاول كه گناه بر شيعه نمينويسند يعني چه
٧ - زني در اول سال بلوغ در ماه مبارك از روي جهالت آب خورده در اين ايام متذكر شده و از همه جهت ضعيف البنيه است چه بكند
- ١٤٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ربيع‌الاول ١٣٠٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٦٨

 )٧٥٥( رساله - در جواب آقا عبدالله بهبهاني از مسائل زير :
١ - سؤال از وحدت ناطق
٢ - تقليد اعلم واجب است يا نه
٣ - مقصود از قراي ظاهره نوع علما و رواتند يا قطب و مركز
٤ - حكم ظاهري با حكم اولي در موضوع وحدت ناطق فرق دارد يا نه
٥ - جسد انبياء و مؤمنين در قبر ميپوسد يا نه
٦ - سؤال از تأويل آيه : لاتدخلوا من باب واحد
٧ - معرفت كامل واجب است يا نه
٨ - ضروريات اربعه ميزان معرفت كامل ميباشند يا نه
- ٧٣٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الاولي ١٣٠٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ ) ، سؤال ٦ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٦٩

 )٧٥٦( رساله - در جواب آخوند ملا علي اسكوئي (ملحق‌) اين رساله بنام اسكوئيه نيز معروف است .
از مسائل زير :
١ - از شرح فرمايشي از شيخ مرحوم (اع‌) در شرح الزياره در باب معراج
٢ - از بيان وجه تردد در قول خداوند : ماترددت في شئ انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن
٣ - از وجه تعدد عوالم و آدميين كه در اخبار ميفرمايند
٤ - سؤال از تفسير ظاهر و ظاهر ظاهر و باطن آيات وارده در ذي‌القرنين
٥ - معني : انا المرئي و المسمع ، چيست
٦ - علت چه بود كه سليمان ندانست آنچه مورچه دانست و موسي (ع‌) ندانست آنچه خضر (ع‌) دانست
٧ - حواس خمسه باطنه و خواص و افعال و صفت ادراك آنها را مفصلا بيان فرمائيد
٨ - سؤال از وجه تردد در فرمايش امام (ع‌) : صوموا الدهر الا العيدين لان الحسين عليه السلام قتل في يوم الجمعة او الاثنين ، و اشاره باسرار آن هم بفرمائيد
٩ - سؤال از وجه تناقض بين : ثالث الثلث و ثالث اثنين ، در عبارت لوامع الحسينيه
١٠ - سؤال از معني فرمايش امام عليه السلام در باب غدير : يرفع القلم ثلثة ايام من اعمال الناس و افعالهم
١١ - سؤال از عدد كبير و صغير و وسيط و فرق بين آنها
١٢ - سؤال از زبر و بينه و فرق آنها
١٣ - سؤال از معني فرمايش سيد مرحوم (اع‌) در رساله سير و سلوك در ترقي آحاد بسوي عشرات و همچنين بسوي مآت و الوف و وجه ترقي عشرات بسوي آحاد
١٤ - كسي كه حضرت امير عليه السلام در حال ركوع خاتم خود را باو عطا فرمودند سائل بود يا ملك
١٥ - سؤال از معني فرمايش سيد مرحوم (اع‌) : مادة الحمد بيان الشكل المربع و صورته شكل المثلث
١٦ - سؤال از تركيب نحوي : الحمام يوم و يوم لا ، يكثر اللحم
١٧ - سؤال از معني آيه : فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتاعشرة
١٨ - سؤال از آيه : و لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم‌نقصص ، مفهوم ميشود كه بعد از آن حضرت هم انبيائي ميآيند و حال آنكه فرموده است : لا نبي بعدي
١٩ - سؤال از معني فرمايش شيخ (اع‌) در سلسله طوليه در كون و شرع و فرمايش مرحوم آقا (اع‌) در شرع
٢٠ - اگر زيد از عمرو نماز و روزه خريد و عمرو قادر نشد كه بجا بياورد ميتواند بجاي آن نماز و روزه چيزي عوض دهد
٢١ - سؤال از شرح فرمايش مرحوم آقا اعلي الله مقامه در اول جامع : و ان الحاكم لا بد و ان يكون مشهودا محسوسا يقوم مقام الله في خلقه ، الخ
- ٣٨٢٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٤ جمادي‌الاولي ١٢٩١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ ) ، سؤال ٤ و ١٧ و ١٨ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٧٠

 )٧٥٧( رساله - در جواب آقا ميرعلي زنوزي از مسائل زير :
١ - سلسله طوليه در شرع و كون و امكان همه است يا در شرع و كون است يا در شرع تنها
٢ - فرق بين اثر و مؤثر و قطب و دايره چيست
٣ - معني كون و شرع چيست
٤ - حقيقت سلسله طوليه چيست
٥ - چرا مشايخ (اع‌) مشيت را از جمله مراتب ثمانيه نشمرده‌اند
٦ - چرا مراتب هشت است نه كمتر نه بيشتر
٧ - در اين ايام عمل برساله جامع و هداية العوام جايز است ، يا واجب است فحص از كسي كه اهل باشد براي روايت
٨ - حد فحص چه اندازه است
- ١٠٧٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ١٧ شوال ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧١

 )٧٥٨( رساله - در جواب آقا ملا علي طالقاني از مسائل زير :
١ - از اثبات وجود افلاك بدليل عقل و نقل
٢ - از اقامه دليل بر اثبات تعدد افلاك
٣ - استفسار از دليل بر حركت افلاك
٤ - از اثبات سكون ارض
٥ - استفسار از حقيقت كلفي كه در قمر مشاهده ميشود
٦ - از شرح حديث : حق علي الله ان يدخل الضلال الجنة لان الناطق يموت و الصامت لاينطق
- ١٢٤٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير جمادي‌الثانيه ١٢٩٧ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧٢

 )٧٥٩( رساله - در جواب آقا شيخ علي‌اكبر ملايري از دو مسئله زير :
١ - سؤال از حديثي در تسميه امام عليه السلام
٢ - سؤال از معني : تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم يوم القيمة و لو بالسقط
- ١٩٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ٢٨ محرم ١٣٠٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧٣

 )٧٦٠( رساله - در جواب حاج علي‌محمد نراقي از مسائل زير :
١ - از حقيقت يأجوج و مأجوج و ظاهر و باطن و تفسير و تأويل آنها
٢ - از معني ظاهر و باطن و تأويل فرمايش امام عليه السلام : حرمة القرآن علي الله كحرمة الوالد علي ولده
٣ - در سجده عزائم استقبال و طهارت شرطند يا نه
- ٦٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٦ ربيع‌الثاني ١٣٠٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧٤

 )٧٦١( كشكول
در سه مجلد و بطوري كه در اول آن مرقوم فرموده‌اند همه آنچه در آن است از مجربات نيست و مقصود يادداشت بوده و بفارسي يا عربي مرقوم فرموده‌اند
جلد اول - مطالب و اخبار و حكايات
جلد دوم - مسمي به روضه اشعار و احاديث
جلد سوم - در مطالب علميه
- ٩٢٠٠ بيت تقريبا ( حجم هر جلد جداگانه بترتيب ٢٨٠٠ ، ١٤٠٠ و ٥٠٠٠ بيت تقريبا )
- عربي و فارسي
- نسخه اصل سه جلد به ترتيب ( د ٣٥ ، د ٣٧ ، د ٣٣ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٧٥

 )٧٦٢( لؤلؤ منثور
كشكول مانندي است كه در آن اخبار و اشعار فارسي و عربي و حكايات نقل فرموده‌اند
- ١٧٠٠ بيت تقريبا
- نسخه اصل ( د ٣٤ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٧٦

 )٧٦٣( رساله - در جواب آقا محمد همداني از مسائل زير :
١ - سؤال از شرح حقيقت انسان
٢ - سؤال از شرح ثواب و عقاب كه آيا باين بدن عرضي ميرسد يا ببدن اصلي و مشكلاتي كه در اين موضوع داشته
٣ - سؤال از معني فرمايش شيخ مرحوم (اع‌) در تحقيق معراج
٤ - سؤال از معني لفظ معاد
٥ - تقليد مرحوم آقا اعلي الله مقامه را در فروع اذن ميفرمائيد يا نه
٦ - لفظ آغا را چرا با غين مينويسند و حال آنكه مشهور با قاف است
- ٥١٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٣ جمادي‌الاولي ١٢٩٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧٧

 )٧٦٤( رساله - در جواب آقا شيخ محمد طالقاني از مسائل زير :
١ - استفسار از فرمايش سيد مرحوم اعلي الله مقامه كه فرموده‌اند در آيه : فاذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ، واوي كه در كن مستتر است داراي شهادت حضرت حسين عليه السلام است در تكوين و تشريع
٢ - چرا خداوند در آيه : و اذ اخذ ربك من بني آدم ، نفرمود آدم و بني‌آدم فرمود و فرق ظهورهم و ذريتهم در اين آيه چيست
٣ - مراد از شهدنا در آيه فوق چيست
٤ - چرا در سوره قل اعوذ بعد از رب الناس ، اله الناس ذكر شده و حال آنكه الوهيت بر ربوبيت مقدم است
٥ - چرا خداوند در بعض آيات مثل : لا اله الا هو الحي القيوم ، نفي و اثبات فرموده و در آيه : هو الله الخالق ، اختصار فرموده
٦ - اسم الله مقدم است بر جميع اسماء خداوند چرا در سوره توحيد قل بر هو مقدم شده و هو بر الله مقدم شده
٧ - در قرآن يك جا ميفرمايد : شهد الله انه لا اله الا هو ، و جاي ديگر ميفرمايد : الم الله لا اله الا هو ، و سائل چندين آيه ديگر از همين قبيل در توحيد ذكر كرده و سؤال از فرق بين آيات نموده
٨ - تطبيق : الله نور السموات و الارض ، با : في السماء اله و في الارض اله ، و : الله الذي له ما في السموات و ما في الارض ، و : فورب السموات و الارض ، بچه صورت است
٩ - معني تبديل ارض و غير ارض در آيه مباركه چيست : يوم تبدل الارض غير الارض
١٠ - بالاتر از مقام فؤاد چه مقامي است
١١ - سؤال از اينكه امر در دست كيست
١٢ - خواهش اذن بجهة ختمي
- ٤٢٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- تاريخ تحرير ١٣ ربيع‌الاول ١٢٩٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش ، سؤالات ١ تا ٩ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٧٨

 )٧٦٥( رساله - در جواب آقا محمد بنابي از مسائل زير :
١ - كلمه كه امام زمان عجل الله فرجه در وقت ظهور ميفرمايند و اصحاب متحمل نميشوند سركار ميدانيد يا نه
٢ - بين حديث و سنت و روايت و خبر و اثر فرقي هست يا نه و اين كلمات در عالم تكوين با چه تطبيق ميشوند
٣ - اگر كسي با يكي از اصحاب مرحوم آقا (اع‌) مخالفت كند ولي نسبت بعالم رباني اظهار اطاعت كند تكليف در سلوك با او چيست
- ٢٣٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ٨ ذيحجه ١٢٩٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٧ )
* * * * *

صفحه ٧٧٩

 )٧٦٦( رساله - در جواب آقا محمدباقر همداني از مسائل زير :
١ - سؤال از معرفت حق و باطل در اين سلسله
٢ - سؤال از مسئله از جفر كه سيد مرحوم اعلي الله مقامه از لفظ ولي الله اسم و لقب و كنيه حضرت امير عليه السلام را استخراج فرموده‌اند
٣ - در احكام شرعيه تقليد از مرحوم آقا (اع‌) جايز است يا نه
- ٤٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ١٣ محرم ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٨٠

 ( جواب محمدحسن خان خبيرالملك در خبيرالملك گذشت )
* * * * *
)٧٦٧( رساله - در جواب ميرزا محمدحسن همداني از مسائل زير :
١ - سؤال از معني كون و شرع و علت اختلاف احكام آنها
٢ - اينكه فرموده‌اند : فرأيتك ظاهرا في كل شئ ، مختص نظر تكويني است يا در شرع هم جاري است
٣ - سالكين محدودند و قري هم محدود : و كل شئ لايتجاوز ما وراء مبدئه ، چگونه محدود در غير خود سائر شود و از خود خارج نميشود با اينكه فرمود : سيروا فيها ليالي و اياما آمنين
٤ - بفرمائيد اقسام سير در قري چند است و هر كسي اهل كدام سير است
٥ - فرموده‌اند : ماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ، پس بايد مولود كريم بصورت معادن باشد و كاملا موجود باشد قبل التدبير چرا حجر حيواني را افضل گرفته‌اند با اينكه معدني لباسي مناسب است
٦ - نافله رواتب را بطريق صلوة عسر ميتوان خواند يا نه
٧ - كيفيت سهلي در اثبات روح توتيا و كيفيت القاء آن بر زهره كه رتبه شمسيت حاصل شود ان شاء الله بيان فرمائيد
- ٢٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٦ )
- تاريخ تحرير ١٤ شعبان ١٣٠٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٨١

 )٧٦٨( رساله - در جواب محمدحسين خان فرزند محمدابراهيم خان ميرپنج از مسائل زير :
١ - روزي كه حضرت امير عليه السلام فرمودند : سلوني قبل ان تفقدوني ، سعد وقاص سؤال كرد كه چند موي در سر و ريش دارد چرا جواب حضرت با سؤال سعد مطابق نبود
٢ - اوامر تعبدي كه از حضرت رسول صلي الله عليه و آله صادر شده از آنها دليل بايد خواست يا خير
٣ - اگر امام عليه السلام قبل از خلقتش در دنيا امام است نبايد كارهاي ديگران از او سربزند و حال آنكه ميگويند حضرت سيدشهداء عليه السلام موقعي كه طفل بودند در دامن حضرت پيغمبر (ص‌) بول نمودند اگر اقتضاي طفوليت اين است پس امامت هم كسبا و متدرجا حاصل شده
٤ - بول حضرت پاك بوده است يا خير
٥ - حضرت سيدالشهداء (ع‌) در زمان ظهور قائم عجل الله فرجه كه رجعت ميفرمايند مطيعند يا مطاع
- ٤٢٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٢١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٨٢

 )٧٦٩( رساله - در جواب نواب ميرزا محمدصادق يزدي از مسائل زير :
١ - از معني حديث شريف كه اعرابي آمد نزد پيغمبر صلي الله عليه و آله و عرض كرد : طمش طاح فغادر شبلا لمن النشب فقال صلي الله عليه و آله للشبل مميطا ، الخ
٢ - سؤال از شرح فقره دعاي مروي در مهج الدعوات : و بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او اثبته في قلوب الصافين ، الي قوله : مقرة بالعبودية
- ٩٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير ٧ صفر ١٢٩٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٨٣

 )٧٧٠( رساله - در جواب حاج آمير محمدعلي رفسنجاني از مسائل زير :
١ - سؤال از شرح فقره دعاي سحر : و لان ادخلتني النار لاخبرن اهل النار بحبي لك ، و فقره آخر موهم اين است كه امام عليه السلام شكايت خداوند را باهل نار ميكند
٢ - در وقت ذبح ميشود اكتفا باسمي از اسماء خدا بساير لغات نمود
٣ - ائمه عليهم السلام كه اسماء خدايند ميشود نام آنها را در وقت ذبح عوض اسم خداوند برد و جايز است و ذبيحه حلال است يا نه
- ٣٥٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٥ )
- تاريخ تحرير ١٧ شوال ١٢٩١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٨٤

 )٧٧١( رساله ديگر - در جواب حاج آمير محمدعلي رفسنجاني از دو مسئله زير :
١ - سؤال از وجه جمع بين بعض آيات مثل : فسبح باسم ربك العظيم ، كه دلالت ميكند بر اينكه تسبيح خدا را بواسطه اسماء بايد نمود و آيات ديگر مثل : سبح اسم ربك الاعلي ، كه در آنها امر به تسبيح نفس اسم شده است و حال اينكه اسم غير از مسمي است : و قضي ربك الاتعبدوا الا اياه
٢ - علت تسويه حد زنا در زاني و زانيه چيست
- ٥٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٣ )
- تاريخ تحرير غره ربيع‌الاول ١٢٩٠ لنگر
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٨٥

 ( رساله جواب محمدعلي ناظم‌الشريعه در ناظم‌الشريعه ذكر مي‌شود )
* * * * *
)٧٧٢( رساله - در جواب مستشار الوزاره در اختراع خط جديد و حكمتهائي كه بايد در آن ملاحظه شود
- ٢٦٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير شب عيد اضحي ١٢٩٦
- چاپ كرمان ١٣٥٠ ش ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٧ ش
* * * * *

صفحه ٧٨٦

 )٧٧٣( رساله - در علم منطق
- ٨٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٨٥
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٨٧

 )٧٧٤( رساله - در جواب ميرزا محمدعلي نوري ناظم‌الشريعه از مسائل زير :
١ - سؤال از مدرك مفوض بودن امر خلق و حيوة و رزق و موت بملئكه اربعه و انبياء اربعه عليهم السلام كه احياء هستند از اخبار و آيات
٢ - سؤال از بعض مسائل وقف
- ٤٥٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٧ )
- تاريخ تحرير ١٨ جمادي‌الثانيه ١٣٠٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٨٨

 )٧٧٥( رساله - در جواب يكي از اهل همدان
كه بامر مرحوم آقا اعلي الله مقامه نوشته‌اند مشتمل بر چند سؤال :
١ - در حديث است : ان الله اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه ، الخ و خداوند ميفرمايد : فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ، اين حديث و آيه منافي اختيار است
٢ - اگر شخص بسوء اختيار خود مخذول بشود بايد بكلي مأيوس باشد يا راهي براي نجات او هست
٣ - در آيه : و من يضلل الله فلا هادي له ، مراد اين است كه هدايت نميشود يا اينكه هادي جز خداوند نيست
٤ - اذكار و اورادي كه معروف بذكر خفي و جلي است مداومت بر آنها چگونه است و اذن مرشد يا عالم شرط است يا نه
٥ - اهل باطل چطور در اثر رياضات تصرف در خيالات ميكنند و از اخبار آينده خبر ميدهند
٦ - خداوند كه خلق نكرده مگر برحمت و مؤثر جميع خلق است چرا خلق بعضي سعيد شدند بعضي شقي مؤثر يك و اثر دو يعني چه
٧ - چطور بود يزيد عليه اللعنه نتوانست نماز غفيله كه حضرت سجاد عليه السلام باو تعليم فرمودند بجا بياورد
- ٣١٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الاول ١٢٨٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش ، سؤال ١ و ٣ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٨٩

 )٧٧٦( رساله - در جواب سائلي در شرح آيه : يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة ، و خبر فطرس
- ٢٨٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش ، قسمت اول رساله چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٧٩٠

 )٧٧٧( رساله - در جواب بعض اخوان از مسائل زير :
١ - ابوين شرعيين متصلين آيا مراد از اب متصل امام منتظر (ع‌) يا نايب او است و آيا مراد از ام چيست و آيا در اين زمان ما مكلف بمعرفت آن دو و معرفت برادر بزرگتر و اخوان ثقه هستيم
٢ - سؤال از حقيقت ظاهر و ظاهر ظاهر و باطن ظاهر و تأويل آن و باطن باطن و تأويل آن و باطن تأويل
٣ - خواهش ادعيه و اذكاري بجهت اصلاح دين و دنيا و آخرت
- ٦٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير سلخ ذيقعده ١٢٩٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٩١

 )٧٧٨( يادداشت‌هائي در ذكر بعض منامات كه در طول عمر خود ديده بودند
- ٨٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١١ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٩٢

 )٧٧٩( رساله - در جواب يكي از اصدقاء از مسائل زير :
١ - غلام به زني كه صاحب او است محرم است يا نه
٢ - آب مغصوب را غاصب و غير غاصب در وضوء و غسل ميتوانند استعمال بكنند يا نه
٣ - سؤال از احكام زمين مغصوب
٤ و ٥ - حمامهائي كه با آب روان آب ميشود و يحتمل كه صاحب آن يا مستأجر راضي نباشد در غسل و وضوء ميتوان استعمال نمود
٦ - شخصي چشمه جاري كرده صد قصب آن را براي مصرف منازل وقف كرده حال منازل زياده شده و صاحبان چشمه ميگويند بر آنها ضرر دارد و راضي نيستند ، از حوضها كه در اين منازل است و از اين آب پر ميشوند ميتوان در غسل و وضو استعمال كرد يا نه و بعضي از صاحبان منازل از بعض صاحبان آب اذني گرفته‌اند اربابان آب بعد از مردن آن صاحبان آب بسا راضي نباشند استعمال ميتوان نمود يا خير
٧ - براي ابدان بالاتر از بدن ظاهري از حس مشترك تا فؤاد هنگام نماز هر يك را عملي هست كه بايد عمل نمايند يا خير
٨ - نقيب و نجيب در مقام شخصيت ظاهر بايد مطلع بر جزئيات باشند يا نه
٩ - اطلاع نقبا و نجبا بر زيردستان آيا مانند اطلاع اناسي بر حيوانات است يا فوق آن است
١٠ - آيا اين اعتقاد صحيح است كه گاهي ممكن است اركان امر خود را از نقبا و نجبا ظاهر كنند گاهي امام گاهي پيغمبر
١١ - مردم امروز در كدام قريه سير ميكنند و آيا ميشود كه در زمان غيبت نايب امام ظاهر شود و جهاد بشمشير نمايد و بايد اطاعت كرد يا خير
١٢ - از فرمايش حضرت امير عليه السلام كه ميفرمايد ظاهر ميشوم در صور هر طور كه بخواهم ميتوان استدلال بر امامت مطلقه نمود يا خير
١٣ - نقره كه بمقام اكسيريت رسيده از طلائي كه نرسيده اشرف است يا نه و اگر اشرف باشد بر اين قياس ميتوان گفت كه قطب نقبا از نبيي كه بر نفس خود مبعوث است اشرف است
١٤ - در اغلب رسائل ميفرمائيد دعا مستجاب نميشود مگر از راه ، جان‌نثار هنگام دعا بزرگان و انبياء و ائمه عليهم السلام را شفيع قرار ميدهم و باز مستجاب نميشود علت چيست
١٥ - از فرمايشات بزرگان همچو فهميده‌ام كه مقصود از خلقت خلق جز عبادت نيست و عبادت معرفت است و آن شناختن خداوند و پيغمبر و ائمه (ص‌) و شيعيان ايشان است و عبادت حاصل نميشود جز با دوستي دوستان و دشمني دشمنان ايشان
١٦ - از فرمايشات چنين فهميده‌ام كه در جميع عوالم شيعيان واسطگان بين ما و ائمه و پيغمبر (ص‌) هستند و معرفت ايشان بنورانيت معرفت آنهاست و راهي ديگر نيست
١٧ - سؤال از اينكه جميع صفات ائمه و پيغمبر (ص‌) مظهر دارد آيا عصمت هم در جميع عوالم حتي عالم اعراض مظهر دارد يا نه و خطا و سهو منافي با عصمت است يا خير
١٨ - نماز اشرف عبادات است آيا در جميع عوالم بايد رو بصفات الله نمايد و خدا را عبادت نمايد حتي ظاهر عرضي يا خير
١٩ - مطلقات ملك ظهوري جز در مقيدات دارند يا نه
٢٠ - مي‌بينيم بعضي را كه در همه چيز آنها را بر خود مقدم دانسته بودم بعد از پنجاه شصت سال لغزيده‌اند وقتي كه آنها را خداوند حفظ ننموده فدوي جان‌نثار بطريق اولي قابل حفظ نيست الي آخر عبارته
٢١ - گاهي حرارتي دارم و مراقبت اعمال شرعي را ظاهرا و باطنا دارم گاهي هم چنان اعراض دارم كه از هيچ خلاف اكراه ندارم و هر چه عزم بمراقبت مينمايم پس ميروم چاره اين درد چيست آيا باين راضي باشم و بگويم در قبض و بسطم يا اينها گول زدن شيطان است
- ٦٧٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٠ )
- تاريخ تحرير ٦ رجب ١٢٩٣ كرمان
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٩٣

 )٧٨٠( رساله - در جواب بعض اهل همدان از مسائل زير :
١ - وجه تسميه اول و ثاني به ابوالفصيل و حبتر چيست
٢ - سفر براي صيد لهو حرام است يا خير
٣ - سؤال از سر افزودن دو ركعت بر نمازهاي پنجگانه كه چرا در صلوة صبح و مغرب تخلف ميكند
٤ - رمزي كه شيخ مرحوم (اع‌) در شرح شجره مباركه ميفرمايند مراد چيست و اسم آن شجره بفارسي كدام است
٥ - در حديث است زائد الخلقه و ناقص الخلقه قبول ولايت نمي‌نمايند حال اگر اظهار ولايت نمودند تصديقشان بايد كرد يا تكذيب
٦ - سؤال از معني وحدت ناطق و مقصود از آن و برهان آن و اينكه امروز كه ناطق است
٧ - آيا بر علما جايز است كه آنچه از اخبار مي‌فهمند عمل كنند و فتوي دهند يا بايد از يك نفر روايت كنند اگر جايز است پس وحدت ناطق چه معني دارد
- ٤٧٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٩٤

 )٧٨١( رساله - در جواب بعض از دوستان در جمع اخبار رزق و رفع تعارض بين آنها
- ٦٢٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٨ )
- تاريخ تحرير ١٤ جمادي‌الثانيه ١٣١٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٩٥

 )٧٨٢( رساله - در جواب بعض دوستان از مسائل زير :
١ - در اخبار بسيار ما و شيعيان ما فرموده‌اند ، سادات در كدام مندرجند در نحن يا در شيعتنا
٢ - طينت سادات با طينت شيعه فرق دارد يا خير
٣ - سؤال از معني : كفر من هذه الامة عشرة ، تا : و منها ناكح البهيمة
٤ - سؤال از معني حديث : الشيعة ثلاث ، تا آنكه فرمود : من استأكل بنا افتقر ، معني افتقر چيست و هر سه فرقه شيعه باشند تعجب است
٥ - اينكه در يك عصر دو امام نيست مگر اينكه يكي صامت است اين مخصوص باين امت و مقام امامت است يا در امم ديگر و غير معصومين هم جاري است
- ٢٧٧٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٩ )
- تاريخ تحرير رجب ١٣١٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ )
* * * * *

صفحه ٧٩٦

 )٧٨٣( رساله - در جواب بعض اخوان از مسائل زير :
١ - انسان عاقل بعد از شناختن حجت عصر راهي و سبيلي بايد بپيمايد يا بمعرفت او قناعت كند
٢ - خداوند براي هر عملي اثري قرار داده براي طاعت اثري است و براي معصيت اثري چه نوع عمل بايد كرد كه مقرب حضرت سلطان شد
٣ - براي نور مبدء هست براي ظلمت هم مبدء هست يا نه اگر باشد دو مبدء لازم ميآيد و بايد لامحاله يكي بر ديگري مقدم باشد مشروحا بيان فرمائيد
- ٨٦٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٧ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر سنه ١٢٩٢
- خطي ( مجمع الرسائل ١٩ )
* * * * *
١(ر)٧٨٣ (ملحق‌) رساله در آداب و رسوم و حكم و علوم كه فقط مختصري از آن نوشته شده
- ١٢٦ بيت
- فارسي
- ناتمام
- نسخه اصل موجود است
- خطي
* * * * *

صفحه ٧٩٧

 )٧٨٤( رساله - در جواب از شبهه كه وارد آمده بود در باب فرمايش حضرت باقر (ع‌) كه فرمود كشتند جدم را طوري كه رسول خدا صلي الله عليه و آله نهي فرموده بود كه كلاب را اينطور بكشند
- ١٧٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ٩ )
- تاريخ تحرير سنه ١٢٩٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٩٨

 )٧٨٥( رساله - در جواب بعض اخوان شيراز (ملحق‌) در اصل بعض اخوان تبريز فرموده‌اند .
از مسائل زير :
١ - با وجود آنكه جن در حس مشترك مأوي دارد چگونه در اجساد دنيوي تصرف ميكند
٢ - بعضي نقل ميكنند جن سنگ مياندازد يا بشكل گربه ميشود يا آدم را ميبرد صحيح است يا نه
٣ - در ظهور دولت حق در كتب ذكري نشده كه با توپ و تفنگ قتال ميشود آنوقت اين توپ و تفنگها چه ميشود و آيا كارگر نيستند و چگونه چنين چيزي ميشود
- ٧٠٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( د ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٨ شعبان ١٢٩٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٦ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٧٩٩

 )٧٨٦( رساله - در جواب يكي از اجلاء از اهل مراغه از مسائل زير :
١ - مشهور است كه بعد از نماز و در ختم مجالس روضه زيارت صاحب‌الزمان عليه السلام را بر زيارت حضرت رضا عليه السلام مقدم ميداريد و در زمان مشايخ اين عادت نبوده
٢ - ميگويند شيخيه رفع صوت را مختص باذان اعلام ميدانند نه اذان نماز
٣ - ميگويند امر تجويد و قرائت را اين طايفه سهل ميگيرند فتواي سركار چيست
٤ - ميگويند اصول دين را چهار ميشمريد
٥ - در نماز اقتدا به بالاسريه جايز است يا نه
٦ - اگر كسي شما را از نقبا و نجبا بشمرد درباره او چه ميفرمائيد مرحوم آقا (اع‌) كه از چنين كساني تبري فرموده‌اند
٧ - كسي كه در امور شرعيه از شما تقليد نكند مؤمن است يا نه
٨ - چه ميفرمائيد در اين حديث كه فرمود : ان الكعبة لها اربعة اركان ، الخ و علت اربعيت كلماتي كه بناي اسلام بر آن گذاشته شده چيست و معناي آن چيست
٩ - در كلمه توحيد چرا فقط حروف الف و لام و هاء است و چرا ٢١ حرف است و استثناء را براي چه آورده‌اند و فرق بين لا اله الا الله و لا اله الا هو چيست و معني ظاهر كلمه توحيد و ظاهر ظاهر و باطن و باطن باطن و تأويل آن چيست و معني اينكه ميگويند لا اله الا الله منطبق بر جميع مراتب توحيد است چيست
١٠ - بعض اخبار مثل خبر اخراج عظام يوسف (ع‌) دلالت بر بقاء اجساد انبياء دارند و بعضي دلالت دارند كه جثه نبي و وصي بيش از سه روز در زمين نميماند وجه جمع چيست
١١ - معني اين حديث چيست كه شخصي از قبر حضرت موسي (ع‌) سؤال ميكند ميفرمايند : عند الطريق الاعظم عند الكثيب الاحمر
١٢ - دليل افضليت ائمه بر انبياء عليهم السلام از قرآن چيست
١٣ - مؤمن افضل است يا ملئكه
١٤ - چرا اميرالمؤمنين عليه السلام امر بقتل كفار و قطع قرآن و تخريب آن و هتك حرمت آن فرمود با آنكه آن يكي از دو ثقل است و معني فرمايش ايشان : انا كتاب الله الناطق ، چيست
١٥ - در رأس اين مأة مجدد كيست
١٦ - معني اين كلمه چيست كه ذوالجناح در روز عاشوراء گفت : الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها
- ١٠٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( د ١٤ )
- تاريخ تحرير ١٣ ربيع‌الثاني ١٣٠٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٨ ) ، سؤال ٩ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٠٠

 فهرست اجازات مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني اعلي الله مقامه :
( در اين فهرست تنها اجازاتي كه نسخه آنها موجود بوده ثبت شده است )
اجازات علما به آن بزرگوار (اع‌) :
- اجازه مرحوم آقا شيخ علي بحراني ( ٧ شوال ١٢٨٨ )
- اجازه مرحوم آقا شيخ علي بحراني ( ٥ ربيع الاول ١٢٩٨ )
- اجازه مرحوم شيخ محمد بن شيخ عبدالنبي ( ٨ صفر ١٢٩١ )
- اجازه مرحوم شيخ محمدجعفر قزويني ( ١٥ ماه رمضان ١٢٨٨ )
- اجازه مرحوم محمدرضا خان ابن فتح‌الله ( شوال ١٢٩١ )
اجازات آن بزرگوار (اع‌) به ساير علما :
- اجازه به مرحوم آقا سيد محمد قراباغي ( ٧ جمادي‌الثانيه ١٢٩٥ )
- اجازه به مرحوم آقا ميرزا جلال قراباغي شيشي ( ٢٨ شوال ١٣٠٨ )
- اجازه به مرحوم آقا علي‌اصغر ( ٢ ربيع الاول ١٣١١ )
- اجازه به مرحوم آقا سيد حسين يزدي ( ٢٣ رجب ١٣١٧ )
- اجازه به مرحوم شيخ عبدالله بن محمد بهبهاني ( سلخ رجب ١٣١٢ )
* * * * *

صفحه ٨٠١

 باب پنجم
در ذكر كتب عالم رباني و حكيم صمداني مرحوم آقاي حاج زين‌العابدين خان كرماني اعلي الله مقامه كه در ضمن شش فصل بيان ميشود :
* * * * *
فصل اول : در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضايل ( صفحه ٨٠٢ )
فصل دوم : در ذكر كتب عقايد و اجوبه ايرادات ( صفحه ٨٣٥ )
فصل سوم : در ذكر كتب تفسير ( صفحه ٨٨٢ )
فصل چهارم : در ذكر كتب اصول فقه ( صفحه ٨٨٩ )
فصل پنجم : در ذكر كتب فقهيه ( صفحه ٨٩٩ )
فصل ششم : در كتبي كه در جواب سؤالات مختلفه مرقوم فرموده‌اند ( صفحه ٩٢٠ )
* * * * *

صفحه ٨٠٢

 فصل اول - در ذكر كتب و رسائل حكميه و فضائل
* * * * *
)٧٨٧( رساله - در جواب آقا سيد ابراهيم بن آقا سيد عبدالله از مسائل زير :
١ - تفسير آيه : و اذ قال ابرهيم رب ارني كيف تحيي الموتي
٢ - سؤال از حقيقت عود ممازجه و عود مجاوره
- ١٢٠٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٧ محرم ١٣٢٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ )
* * * * *

صفحه ٨٠٣

 )٧٨٨( رساله - در جواب آقا احمد مشكوة از دو مسئله زير :
١ - مراد از سبعة ابحر در آيه مباركه : و لو ان ما في الارض ، الخ چيست
٢ - جهت تقديم فعل بر اسم و حرف چيست
- ١١٢١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ربيع‌الثاني ١٣٤٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٨ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٠٤

 )٧٨٩( رساله مختصره در جواب شاهزاده اسدالله ميرزا از حقيقت عقل و روح و نفس
- ٣٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٠٥

 )٧٩٠( رساله حسنيه
در جواب جناب آقا ميرزا حسن سردرودي از مسائل زير :
١ - سر تركيب كلمه توحيد از الف و لام و هاء چيست
٢ - حكمت در تكرار آن باين عدد چيست
٣ - سر اينكه فرموده‌اند باطن نماز ولايت است و باطن صوم معرفت پيغمبر است صلي الله عليه و آله و باطن زكوة معرفت شيعه است و باطن حج معرفت اعداء و برائت از آنها است چيست
٤ - در معاني الاخبار است كه ملكي ٢٤ رو داشت داخل بر پيغمبر صلي الله عليه و آله شد او را جبرئيل خواندند عرض كرد جبرئيل نيستم نام من محمود است و خداوند مرا فرستاده كه نور را با نور تزويج كنم تا آخر ، سر اين چيست كه او را بغير اسمش خواندند و چرا اسم ملك موكل باين امر محمود بود و مراد از ذكر سالها كه در امثال اين احاديث ميشود چيست
٥ - سر اين چيست كه پيغمبر (ص‌) بملكي كه خداوند در عرش بر صورت اميرالمؤمنين عليه السلام خلق كرده بود فرمود يا علي
٦ - در تفسير علي بن ابرهيم است كه خداوند در معراج فضايلي در شأن اميرالمؤمنين عليه السلام بپيغمبر وحي فرمود كه از عظمت آنها چيزي بخاطر پيغمبر صلي الله عليه و آله خطور كرد و آيه نازل شد : فان كنت في شك ، الخ چطور با آنكه شأن ايشان از اميرالمؤمنين بالاتر بود چيزي بخاطرشان خطور كرد
٧ - مراد از انكار يونس (ع‌) ولايت را كه مستوجب حبس شد چيست
٨ - در حاشيه كتاب المبين فرموده‌اند صلوات بر محمد و آل‌محمد توحيد است و اقرار به نبوت و امامت است و ذكر است و دعاء و استغفار شرح آن را بزبان علمي و حكمي بفرمائيد
- ٣٠٥١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢٨ رجب ١٣٤٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ ) ، سؤال ١ و ٢ و ٦ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٠٦

 )٧٩١( رساله ديگر در جواب جناب آقا شيخ حسن سردرودي از علماي تبريز
از شرح حديث رمز حضرت كاظم عليه السلام با حكيم هندي
- ١٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٦ رجب ١٣٥٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ )
* * * * *

صفحه ٨٠٧

 )٧٩٢( رساله - در جواب جناب آقا شيخ حسن سردرودي در شرح حديثي درباره انهار اربعه بهشت
- ٢٨٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٣٤٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ )
* * * * *

صفحه ٨٠٨

 )٧٩٣( رساله - در جواب مرحوم حاج سيد حسين يزدي در شرح رساله رمزي از سيد مرحوم اعلي الله مقامه
- ٢٠٩٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٠ جمادي‌الاولي ١٣٣١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ )
* * * * *

صفحه ٨٠٩

 ( رساله جواب ميرزا حسين در شرح دعاي شعبان ذكر ميشود )
* * * * *
)٧٩٤( دروس ( ملحق : در شرح كتاب مبارك فطرة السليمه )
در نبوت عامه و نبوت خاصه از جمادي‌الثانيه ١٣٢٦ تا رجب ١٣٢٧ مشتمل بر ١٤٢ درس دروس آن بزرگوار در طول ٣٦ سال خيلي بيش از اينها بوده كه اغلب آنها هم نوشته شده بوده و در دست تلامذه آن بزرگوار بوده و فعلا دسترسي بهيچ‌يك جز آنچه ذكر شد نداشتم .

( ملحق : از اين دروس مقداري ديگر بدست آمده كه شامل ٦٢ خلاصه درس كه طي سال ١٣٢٤ و ١٣٢٥ ايراد شده و آنها را مرحوم آقا جواد معلم به عربي خلاصه كرده و ١١٠ درس كامل كه طي سالهاي ١٣٤٠ و ١٣٤١ بيان شده است )
- ١٠٠٦٨٠ بيت ( ٩٤١١٦ بيت دروس كامل و ٦٥٦٤ بيت خلاصه دروس )
- فارسي
- تاريخ ١٣٢٤ تا حدود ١٣٤١
- ١١ مجلد كه ٦ مجلد آن شامل دروس نبوت عامه و خاصه چاپ شده است
* * * * *
١(ر)٧٩٤ (ملحق‌) دروس در شرح كتاب مبارك طريق النجاة
كه فعلا ٣٩ درس از آن بدست آمده است
- ٦٥٣٦ بيت
- تاريخ حوالي ١٣٤٩ يا قبل از آن تا ذيقعده ١٣٥٥
- يك درس مربوط به سال ١٣٤٩ در همان دوره چاپ شده
* * * * *

صفحه ٨١٠

 ( رساله جواب سپهر در محمدقلي ذكر ميشود )
* * * * *
( رساله جواب سيف‌العلماء در شرح دعاي حجب ذكر ميشود )
* * * * *
)٧٩٥( شرح دعاي حجب
كه بخواهش ميرزا علي‌اصغر آقا سيف‌العلماء بنابي مرقوم فرموده‌اند
- ٧١٦٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٧ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الاولي ١٣٤٠
- چاپ كرمان ١٣٥٨ ش
* * * * *

صفحه ٨١١

 )٧٩٦( شرح دعاي روز سيم شعبان نام اين رساله مناقب الحسينيه است .

كه در جواب حاج ميرزا حسين بن آقا محمدرضا محلاتي مرقوم فرموده‌اند
- ٣١٢٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٣٣٧
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش ، چاپ دوم كرمان همراه با زينبيه
* * * * *

صفحه ٨١٢

 )٧٩٧( شرح حديثي از مدينة المعاجز در ملاحم
كه از حضرت سيدالشهداء عليه السلام روايت شده در جواب بعض دوستان مرقوم فرموده‌اند (ملحق‌) سائل حاج ميرزا محمدعلي خان بوده است .

- ٢٥٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٤ )
- تاريخ تحرير ١٢ جمادي‌الاولي ١٣٣٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨١٣

 )٧٩٨( شرح خطبه شرح قصيده سيد مرحوم اعلي الله مقامه
كه بخواهش آقا شيخ محمدباقر يزدي مرقوم فرموده‌اند
- ٣٣٣٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٩ رجب ١٣٣٦
- چاپ كرمان
* * * * *

صفحه ٨١٤

 )٧٩٩( رساله - در جواب جناب آقا سيد عبدالله بصري از مسائل زير :
١ - شرح حديثي در كتاب المبين از حضرت عسكري عليه السلام در فضائل ائمه عليهم السلام
٢ - تفسير آيه : و لقد كتبنا في الزبور ، الخ
٣ - جمع بين احاديث وارده در اينكه جنت در آسمان است و آيه مباركه : جنة عرضها كعرض السماء و الارض
٤ - مراد از اهل كهف چيست
٥ - شرح حديثي در صله رحم كه باعث طول عمر ميشود
- ٢٣٨٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٣ شعبان ١٣٤٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٨ ) ، سؤالات ٢ تا ٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨١٥

 )٨٠٠( رساله - در جواب حاج علي‌محمد نراقي از همدان از مسائل زير :
١ - در بعض ادعيه بخداوند عرض ميكنيم يا خليفة النبيين مقصود از خليفه چيست
٢ - در حديث است كه جبرئيل خدمت حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله بود و اميرالمؤمنين عليه السلام از آنجا گذشتند و سلام نكردند سر سلام نكردن ايشان چيست و در آن حديث است كه : لايحل ان يسمي بامرة المؤمنين الا ذريتك ، و ظاهرا از مشايخ شنيده شده كه جز آن حضرت كسي صالح براي آن اسم نيست و سر اشتقاق امير را از مير بيان فرمائيد
٣ - در كتاب المبين است درباره امام : ينسي و يسهو ، اين از باب تقيه است يا از احاديث ضعيفه است
٤ - چطور است كه بعض خوابها در بدن ظاهر اثرش ظاهر ميشود و در بعضي نميشود
٥ - سؤال از بعض اخبار رجعت
- ١٨٤٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ١٨ ذيقعده ١٣٤٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨١٦

 )٨٠١( فائده در علم خداوند
- ٨٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل در بياض مؤلف (اع‌) موجود است
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٣١٩
- خطي
* * * * *

صفحه ٨١٧

 )٨٠٢( فائده در اينكه هر كس خودش خودش است بوجودش و ماهيتش
- ٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ )
* * * * *

صفحه ٨١٨

 )٨٠٣( فائده در اينكه خداوند همه خلق را بسؤال خودشان خلق فرموده
- ٣٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ )
* * * * *

صفحه ٨١٩

 )٨٠٤( رساله - در جواب جناب آقا شيخ محمد امانت در معني ركود شمس و قصر روز جمعه
- ٢٤٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير غره ربيع‌الثاني ١٣٥٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٢٠

 )٨٠٥( رساله - در جواب مرحوم ميرزا محمد معين‌الاسلام بهبهاني از مسائل زير :
١ - اگر هر گناهي كه مؤمن توبه از آن كرد از لوح محو ميشود چرا از همه الواح وجود او محو نميشود و باز ياد آن گناهان ميافتد
٢ - شرحي راجع برساله منزله بين منزلتين
٣ - كسي كه در او ديده وحدت‌بين پيدا شد آيا معصيت ميكند
- ١٨١١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٦ شهر رمضان المبارك ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٢١

 )٨٠٦( رساله - در جواب سائل فوق در مبدء غيب‌گوئي و پيش‌گوئي
- ٤١٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٠ صفر ١٣٤٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٢٢

 )٨٠٧( رساله - در جواب جناب آقا شيخ محمد بهبهاني
در شرح حديث مروي در كتاب المبين در جابلقا و جابرسا
- ٨٥٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ٧ رجب ١٣٤٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٢٣

 )٨٠٨( رساله - در جواب حاج سيد محمد آقا قره‌باغي در معني بطؤ فلك و سرعتش در سير
- ٢٥٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٧ شوال ١٣٢٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٢٤

 )٨٠٩( رساله - در جواب آقاي محمدابراهيم خان پسر مرحوم اميراصلان خان
در اينكه چطور است از بعض فرق باطله مثل علي‌اللهي‌ها بعض خوارق عادات ديده ميشود
- ١٨٠٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ٤ ربيع‌الاول ١٣٤١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٢٥

 )٨١٠( رساله - در جواب مرحوم آقا شيخ محمدباقر يزدي
در شرح بعض اخبار متعلق باسم اعظم
- ٧٩٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٣٣٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٢٦

 ( رساله ديگر در جواب سائل فوق در شرح خطبه گذشت )
* * * * *
)٨١١( رساله - در جواب آقا ملا محمدتقي صاين‌قلعه
در شرح اين فقره از دعاي ذخيره كه ميفرمايد : يا لا اله الا انت بلا اله الا انت ، الخ
- ٦٠٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٨ جمادي‌الثانيه ١٣٢٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٨ )
* * * * *

صفحه ٨٢٧

 )٨١٢( رساله - در جواب مرحوم محمدقلي خان سپهر
در شرح حديث مروي در كتاب المبين از حضرت صادق عليه السلام كه فرموده‌اند : الليل اثنتاعشرة ساعة و النهار اثنتاعشرة ساعة و الشهور اثناعشر شهرا و الائمة عليهم السلام اثناعشر اماما و النقباء اثناعشر نقيبا و ان عليا ساعة من اثني‌عشر ساعة ، الخ
- ٣٣٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ١٣ ماه رمضان ١٣٢٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٢٨

 )٨١٣( رساله - در جواب ميرزا محمدصادق خان نائيني از مسائل زير :
١ - در خلقت مشيت
٢ - در جبر و تفويض
٣ - قابليت كه مخلوق است چگونه مستقل بالذات است و چگونه القاء حجت بر صاحبش ميشود
٤ - در خلقت حضرت آدم و حضرت مسيح (ع‌) و كيفيت بلعيدن نقش دو شير روي پرده شخص را باعجاز حضرت رضا عليه السلام
- ٢١١٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ١١ رجب ١٣٤١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٤ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٨٢٩

 ( رسائل جواب معين‌الاسلام در محمد گذشت )
* * * * *
)٨١٤( رساله - در جواب نظام‌الاسلام اصفهاني از بعض اشكالات در كتاب هداية الطالبين بشرح زير :
١ - معني ضم و استنتاج كه فرموده‌اند شيخ مرحوم (اع‌) در علم طب آنها را ابراز داشته‌اند چيست
٢ - علم تطبيق كتب چه علمي است
٣ - معني اينكه شيخ فرموده‌اند من از ائمه خود مشافهة آموخته‌ام چيست
- ١١٠٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ١٣ ذيحجه ١٣٤٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٣٠

 )٨١٥( رساله - در جواب يكي از اخوان سلماس از دو مسئله زير :
١ - در اين حديث كه فرموده‌اند : ليس من امام يمضي الا و اوتي من بعده مثل ما اوتي الاول و زيادة خمسة اجزاء ، مراد از اين خمسة اجزاء چيست
٢ - مراد از قول ابرهيم عليه السلام در آيه : رب ارني كيف تحيي الموتي ، الخ و مراد از طيور و جبال چيست و مراد از اين در عالم كبير و صغير و وسيط چيست
- ٩٦٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٢١ جمادي‌الاولي ١٣٢٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ ) ، سؤال ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٣١

 )٨١٦( رساله - در شرح فقره : و اسألك بالاسم الذي فتقت ، الخ از دعاي حجب
كه بخواهش يكي از اخوان مرقوم فرموده‌اند (ملحق‌) سائل آقا ميرزا ابراهيم چترودي بوده است .

- ٣٨٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٩ )
- تاريخ تحرير غره ربيع‌الثاني ١٣٣٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٢

 )٨١٧( رساله - در جواب بعض اخوان طهران در شرح عبارتي از سيد مرحوم (اع‌)
در اسرار شهادت حضرت سيدشهداء عليه السلام
- ٢٤١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٩ شهر رمضان ١٣٣٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٣

 )٨١٨( رساله - در شرح بعض مطالب حكميه
از قبيل مسئله وجود و وجدان و سلسله طوليه و كيفيت صدور نور از منير و بعض فضايل كه در درس مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه شنيده بودند و مفصل و مشروح آنها را مرقوم فرموده‌اند كه بنظر مبارك ايشان برسانند
- ٥٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٩ جمادي‌الاولي ١٣١١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٤

 )٨١٩( رساله - در مسئله علم خداوند بمعلومات
كه در حيات مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه در وقتي كه درباره علم خداوند درس ميفرموده‌اند و بهمه تلامذه خود امر فرموده بودند كه هر يك هر چه از فرمايشات ايشان فهميده‌اند بنويسند اين رساله را مرقوم فرموده‌اند و بنظر مبارك ايشان رسانيده‌اند و مورد تأييد و تصديق ايشان واقع شده
- ٣٣٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٢٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٥

 فصل دوم - در ذكر كتبي كه در اعتقادات و رد ايرادات و عقايد باطله مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٨٢٠( رساله - جواب آقا ميرزا ابراهيم رشتي ساكن كربلا
از شرح بعض فقرات مراسله كه مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه بمرحوم آقا سيد محمدباقر هندي مرقوم فرموده‌اند كه اول آن فقره اين است : و اما ما سألت من امر الكلمة و مضي اجل الكاف و اللام و الميم و بقاء الهاء و ظهوره ، الخ
- ٢٩١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٣ ربيع‌الثاني ١٣٣٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٦

 )٨٢١( رساله - در جواب آقا سيد ابراهيم بن آقا سيد عبدالله از همدان از مسائل زير :
١ - سر اين چيست كه فرموده‌اند : لكل مؤمن ميتة و قتلة ، و شاهد آن در مولود كريم چيست
٢ - سر قول اميرالمؤمنين عليه السلام كه فرمود : انا الذي اقتل مرتين و احيي مرتين ، چيست
- ١١٤٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٤ محرم ١٣٢٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٣٧

 )٨٢٢( رساله - در جواب آقا ميرزا احمد شيخ‌الاسلام بهبهاني
از اينكه در ارشاد ميفرمايند امر باطن مثل ظاهر است همينطور كه ظاهر سلطاني مشهود و وزيري محسوس است و در تحت وزير مزبور چهار نفر اركان است اگر اين وزير از شيعه است چگونه بر اركان اربعه كه انبياء هستند مقدم است يا مقصود اركان ديگري است
- ١٠١٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٣ رجب ١٣٣٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٩ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٣٨

 )٨٢٣( رساله - در جواب آقا ميرزا احمد شيخ‌الاسلام بهبهاني از مسائل زير :
١ - چرا حجتهاي خدا با اينكه عالم بجميع السنه بوده‌اند بغير از زبان خودشان بزبان ديگران تكلم نكرده‌اند كه حجت بر غير اهل زبان هم تمام شود
٢ - معني اخباري كه در آخرت جمع كثيري از مؤمنين در مثل يك سوراخ سوزن مي‌نشينند چيست
٣ - معني اينكه هر عملي در دنيا شخص بكند يك عضو از بدن اخروي او ساخته ميشود چيست
- ٢٣٠٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٣ جمادي‌الآخر ١٣٣٣
- چاپ دوم كرمان ( سؤالات احمدي ) ١٣٨٣
* * * * *

صفحه ٨٣٩

 )٨٢٤( رساله - در جواب آقا ميرزا احمد شيخ‌الاسلام بهبهاني از مسئله زير :
١ - معني حديث : من مات و لم‌يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ، چيست
- ٥٦٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢١ رجب ١٣٣٣
- چاپ دوم كرمان ( سؤالات احمدي ) ١٣٨٣
* * * * *

صفحه ٨٤٠

 )٨٢٥( رساله - در جواب آقا احمد مشكوة در رد تهمتي كه بشيخيه زده‌اند
كه عقيده آنها اين است كه ائمه عليهم السلام متمثل بصور حيوانات ميشوند نعوذ بالله
- ٥٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٢١ ذيقعده ١٣٥٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٤١

 )٨٢٦( رساله - در جواب امام جمعه گوك
در بيان اسم سماوي و ارضي حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله از كلام سيد اوحد اعلي الله مقامه
- ٢٧٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ١٠ ذيقعده ١٣٤١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٩ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٤٢

 )٨٢٧( ايضاح الاشتباه
كه بعلماي عراق در شكايت از رفتار مردم مرقوم داشته‌اند
- ١١٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير صفر ١٣٣٢
- چاپ قديم ( دو مرتبه )
* * * * *

صفحه ٨٤٣

 )٨٢٨( رساله ديگري كه تتمه رساله فوق است در جواب از بعض ايرادات مثل مسئله ركن رابع و معاد و معراج و اينكه گفته‌اند پيغمبر و اميرالمؤمنين (ص‌) پدر و مادر اين امتند دو رساله فوق را حقير بفارسي ترجمه كرده‌ام .

- ٦٨٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٠ ربيع‌الاول ١٣٣٢ نجف اشرف
- چاپ قديم ( با ايضاح الاشتباه )
* * * * *

صفحه ٨٤٤

 ( رساله جواب بنان‌الشريعه در تنزيه الانبياء ذكر ميشود )
* * * * *
)٨٢٩( رساله - در جواب آقا ميرزا بهاءالدين ابن مرحوم ميرزا سعيد لاهيجي
از مشكلاتي كه از عبارت مرحوم آقا در فطرة السليمه راجع بمعراج براي ايشان دست داده
- ٧٩٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٢ شعبان ١٣٣٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٤٥

 )٨٣٠( رساله - در جواب شبهات زير كه مسيو پاطر هلندي بر دين مبين اسلام وارد آورده
١ - چرا حضرت محمد صلي الله عليه و آله فرموده : مااوذي نبي مثل ما اوذيت ، با اينكه مصائب وارده بر بعض انبياء عظيم‌تر بوده
٢ - اگر آن حضرت مطلع بر ضمائر منافقين بود چرا آنها را رسوا نميكرد
٣ - چرا در مسائل با منافقين شور ميفرمود
٤ - چرا آنها را محرم خود قرار داده بود و عايشه را كه دشمن علي عليه السلام و فاطمه بود طلاق نميداد
٥ - چرا حفصه را بزوجيت نگاه داشت
٦ - چرا بعد از فاش شدن اسرار آنها را طلاق نداد
٧ - چرا در حيات خود علي عليه السلام را در محراب و منبر و در قضايا رسما نصب نكرد كه محتاج بنصوص مرموزه و متشابهه نشود
٨ - چرا در قرآن در شأن علي عليه السلام صريحا آيه نازل نشده
٩ - اگر علي عليه السلام خليفه بلافصل بود و سايرين را بر باطل ميدانست چرا علني با آنها طرف نشد
١٠ - چرا با آن شجاعت شخصي و قدرت بني‌هاشم در خانه نشست
١١ - چرا با معاويه جنگ كرد و با اينكه خبر از شهادت خودش براي طرف شدن با معاويه و خوارج ميداد چرا ملاحظه كشته شدن خود را نفرمود
١٢ - حضرت حسن عليه السلام بعد از شهادت پدر چرا با معاويه از در مسالمت درآمد
١٣ - چرا حضرت حسين عليه السلام با اينكه يقين بشهادت داشت القاء نفس بتهلكه فرمود
- ٢٠٤٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٩ )
- تاريخ تحرير ١١ شعبان ١٣٣٧
- چاپ كرمان ١٣٥٣ ش
* * * * *
١(ر)٨٣٠ (ملحق‌) تبيان الحقائق لغفلة الخلائق
در رد قول بعضي كه گفته‌اند مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) از سيد مرحوم (اع‌) اجازه نداشته‌اند و ايرادي كه بر فرمايشي از ايشان در كتاب مبارك جامع گرفته‌اند
- نسخه‌اي در دست نيست
- اصل اين رساله فارسي بوده كه نسخه‌اي از آن در دست نيست لكن آنرا مرحوم مبرور جناب سيد عبدالله موسوي اعلي الله درجته بعربي ترجمه نموده‌اند و آن ترجمه در سنه ١٣٤٨ در بصره چاپ شده و ١٦٦ بيت ميشود
* * * * *

صفحه ٨٤٦

 )٨٣١( تزييل
در رد ايرادات هاشم شامي بر قرآن
- ٣٢١٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٦ شعبان ١٣٢٤
- چاپ اول تبريز ١٣٢٨ ، چاپ دوم كرمان ١٣٨٥
* * * * *

صفحه ٨٤٧

 )٨٣٢( تمييز الاوصياء
در استدلال از قرآن بر اينكه حضرت حجة (ع‌) بايد از ذريه پيغمبر صلي الله عليه و آله باشند
- ٩٩٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير روز عرفه ١٣٤١
- چاپ دوم كرمان ( رسائل ثلاثه ) ١٣٨٥
* * * * *

صفحه ٨٤٨

 )٨٣٣( تنزيه الانبياء
در جواب حاج بنان‌الشريعه در دليل عصمت انبياء عليهم السلام از ظاهر قرآن
- ٢١٠٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ذيحجه ١٣٣٥
- چاپ دوم كرمان ( رسائل ثلاثه ) ١٣٨٥
* * * * *

صفحه ٨٤٩

 )٨٣٤( رساله - در جواب آقا شيخ حسين بن شيخ علي صحاف در ركن رابع
- ٩٣٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر ١٣٣٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٥٠

 )٨٣٥( رشديه
در جواب آقا ميرزا محمد طبيب اهل فارسينج همدان در طريق شناختن علماي حقه
- ١٥٦٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ذيقعده ١٣٤٦
- چاپ اول تبريز ( رسائل خمسه ) ١٣٤٩ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ١٨ )
* * * * *

صفحه ٨٥١

 ( رساله در جواب سپهر در محمدقلي خان ذكر ميشود )
* * * * *
)٨٣٦( شاهد صدق
در جواب كساني كه ميگفته‌اند مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع‌) از سيد مرحوم اعلي الله مقامه اجازه نداشته‌اند و جواب از ايراد بر فرمايش ايشان كه محمد و علي عليهما السلام پدر و مادر اين امتند
- ٣٨٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٩ رجب ١٣٤٨
- چاپ اول تبريز ( رسائل خمسه ) ١٣٤٩ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٩ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٥٢

 )٨٣٧( شرح حديث فقه رضوي
كه بخواهش مرحوم حاج ميرزا محمدعلي خان وزير سلماسي مرقوم فرموده‌اند و آن اين است : و انو عند افتتاح الصلوة ذكر الله و ذكر رسول الله صلي الله عليه و آله و اجعل واحدا من الائمة نصب عينيك
- ٩٩٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٩ ذيحجه ١٣٢٧
- چاپ اول تبريز ( ضميمه تزييل ) ١٣٢٨ ، چاپ دوم كرمان ( مجمع الرسائل ٩ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٥٣

 ( رسائل جواب شيخ‌الاسلام بهبهاني در احمد گذشت )
* * * * *
)٨٣٨( صاعقه
كه بخواهش آقا ميرزا عبدالكريم خان مخابرالملك مرقوم فرموده‌اند در رد يكي از بابيه كه بر حقانيت باب استدلال ميكرده كه او بالاستقلال از جانب خداوند ادعائي فوق ادعاهاي سابقين داشته و منكر حجج سابقه نبوده و معجزه هم از او ظاهر شده و شريعتي باقتضاي وقت و مناسب حال مردم آورده و استقامت در ادعاي خود و صبر و تحمل بلا را داشته پس برحق است و اطاعت او واجب است
- ٢٣١٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٤ )
- تاريخ تحرير محرم ١٣٣٠
- چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٥٤

 )٨٣٩( صراط المستقيم
در اثبات خلافت بلافصل حضرت امير عليه السلام كه بخواهش بعض دوستان در رد كتاب شخصي بنام علي ابن ابيطالب كه از مذهب تشيع معرض شده و سني شده بوده است بزبان فارسي مرقوم فرموده‌اند
- ٢٧٧٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٥ ربيع‌الثاني ١٣٤٥
- چاپ اول تبريز ( رسائل خمسه ) ١٣٤٩ ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٥٥

 )٨٤٠( صراط المنعمين
كه بخواهش آقاي افتخارالملك افشار در رد بعض علماي كردستان كه در اثبات خلافت خلفاي ثلثه چيزي نوشته بوده بزبان فارسي مرقوم فرموده‌اند
- ٤٧٧٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٢١ رجب ١٣٥٢
- چاپ تبريز ١٣٥٢ همراه با عيشة راضية ، چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش همراه با عيشة راضية
* * * * *

صفحه ٨٥٦

 )٨٤١( صواعق البرهان
كه بامر مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه در رد دلايل العرفان ميرزا ابوالفضل مرقوم فرموده‌اند و چون او مدعي بوده كه از مفاد كتاب و سنت بيرون نميرود ابتداء مقدمه در باب كتاب و سنت و اجماع و دليل عقل در ضمن چهار باب مرقوم فرموده‌اند و بعد شروع برد استدلالاتش فرموده‌اند
- ٢٠٦٧٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٤ )
- تاريخ تحرير عاشوراء ١٣٢١
- چاپ كرمان ١٣٨١
* * * * *

صفحه ٨٥٧

 )٨٤٢( رساله - در جواب مرحوم آقا ميرزا عبدالحي رضوي
فرزند آقا ميرزا ابوالحسن رضوي از مشكلات حديث مروي در كتاب المبين از مقداد : قال قال لي مولاي يوما ائتني بسيفي فجئته به فوضعه علي ركبتيه ثم ارتفع في السماء و انا انظر اليه حتي غاب عن عيني فلما قرب الظهر نزل و سيفه يقطر دما ، الخ
- ٤٨١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٣ رجب ١٣٢٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٥٨

 ( جواب ميرزا عبدالكريم خان مخابرالملك در صاعقه گذشت )
* * * * *
)٨٤٣( رساله - در جواب مرحوم حاج علي‌محمد نراقي از همدان
از وجه جمع بين حديث : ان حملة العرش اربعة املاك ، الخ و حديثي كه مضمونش اين است : ان حملة العرش اربعة علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام
- ١٠٤٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٣ شوال ١٣٢٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٥٩

 )٨٤٤( رساله - در جواب مرحوم حاج علي‌محمد نراقي
در معني حديث : من سأل عن التوحيد فهو جاهل و من اجاب عنه فهو مشرك و من عرف التوحيد فهو ملحد و من لم‌يعرفه فهو كافر
- ١٦٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٨٦٠

 ( جواب آقا ميرزا محمد طبيب در رشديه گذشت )
* * * * *
)٨٤٥( رساله - در جواب جناب آقا شيخ محمد بهبهاني
از اينكه در حواشي قرآن مرحوم آقا روايتي است كه پيغمبر صلي الله عليه و آله بعض علوم را بانبياء تعليم نفرموده بودند ببعض شيعيان تعليم فرمودند آيا ممكن است كه فرض شود باين واسطه بعض شيعه از انبياء اولوا العزم بالاترند
- ٦١٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٦ جمادي‌الآخر ١٣٤٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٦١

 )٨٤٦( رساله - در جواب مرحوم نواب آقا ميرزا سيد محمد رضوي كه از مقام حضرت زينب (ع‌) سؤال كرده (ملحق‌) در نسخه اصل نام اين رساله را زينبيه فرموده‌اند .

- ١٦٠٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٧ جمادي‌الاولي ١٣٢٦
- چاپ اول ( ضميمه هفتاد مسئله ) كرمان ١٣٧٩ ، چاپ دوم كرمان ( ضميمه مناقب الحسينيه )
* * * * *

صفحه ٨٦٢

 )٨٤٧( رساله - در جواب جناب آقا شيخ محمدباقر يزدي
از اينكه چرا با اينكه بلا جزاي گناهكاران است خداوند آن را نازل ميكند و ثواب‌كاران هم گرفتار ميشوند چرا طوري نيست كه فقط بهمان گناهكاران برسد
- ١٣٦٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيقعده ١٣٣٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٦٣

 )٨٤٨( رساله - جواب شاهزاده محمدحسن ميرزا سرتيپ در عبادات انفس
- ١٥٦١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١ )
- تاريخ تحرير ٩ رجب ١٣١٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٦٤

 )٨٤٩( رساله - در جواب مرحوم محمدحسن خان فرزند ابوالقاسم خان از مسائل زير :
١ - هر كه ترقي كند و نفس در او بالفعل شود نجيب ميشود يا نه
٢ - چطور است كه با اينكه اغلب مردم بمقام نباتيت عالم نفس هم نرسيده‌اند گفته ميشود در عود بعالم نفس برميگردند
٣ - معني نفس كونيه و نفس كليه شيطانيه چيست كه در رجوم الشياطين فرموده‌اند
- ١٦٤٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير ٨ شعبان ١٣٤٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٦٥

 )٨٥٠( رساله - در جواب سائل فوق از اينكه كيفيت تشخص انسان بعد از ترك اعراض بموت واقعي بچه نحو است
- ٢٠٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير سلخ شعبان ١٣٤٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٦٦

 )٨٥١( رساله - در جواب شيخ محمدعلي بن شيخ محمدنبي دواني از مسائل زير :
١ - در دعاي روز دوشنبه است : الحمد لله الذي لم‌يشهد احدا حين فطر الارض و السموات ، الي آخر با اين فرمايش كه : قد اشهدهم ( يعني آل‌محمد ) عند خلق السموات و الارض ، چگونه جمع ميفرمائيد
٢ - در دعاي مشلول است : يا من لايطأ عرشه قدم ، چرا در اينجا پيغمبر صلي الله عليه و آله را استثناء نفرموده و در آخر همين دعا وجه تقديم رحيم بر رحمن چيست
٣ - لفظ منتقم از اسماء حسناي نود و نه گانه است يا نه
- ٦٦٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٧ ربيع‌الاول ١٣٢٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٧٩ )
* * * * *

صفحه ٨٦٧

 )٨٥٢( رساله - در جواب مرحوم محمدقلي خان سپهر از تهران از مسائل زير :
١ - در ذات خدا داخل و خارجي نيست پس چگونه مخلوقات را خلق كرده
٢ - دوازده مهدي كه بعد از قائمند كيانند
٣ - حديث : ظاهري امامة و وصية و باطني غيب ممتنع لايدرك ، را شرح فرمائيد
٤ - چطور است دوره محمديه از دوره احمديه افضل است
٥ - فرق ميانه انبياء و نقبا چيست
- ٢١٠٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ١١ شعبان ١٣٢٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ )
* * * * *

صفحه ٨٦٨

 )٨٥٣( رساله - در جواب مرحوم آقا سيد محمدكاظم سبط جليل سيد مرحوم اعلي الله مقامه از شرح عبارت عريضه مرحوم آقاي اول بجناب سيد مرحوم (اع‌) كه در ضمن آن عرض ميكنند : و كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ، و بعد ميفرمايند : رب مضاف بكاف است و مضاف فرع مضاف اليه است
- ٢٢٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ربيع‌الثاني ١٣٣٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٦٩

 )٨٥٤( محمديه
در تسديد امر مشايخ اعلي الله مقامهم كه ابتداء تصنيف فرموده‌اند
- ١٢٥٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١ )
- تاريخ تحرير ١٢ ربيع‌الثاني ١٢٩٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ )
* * * * *

صفحه ٨٧٠

 )٨٥٥( رساله - جواب ميرزا سيد محمود خان شيباني تلگرافچي از مسائل زير :
١ - علم امام حضوري است يا حصولي
٢ - الصلوة عمود الدين يعني چه و علما ميگويند در گفتن اياك نعبد و اياك نستعين بايد صادق بود مقصود چيست
٣ - بعد از رسيدن براه اهدنا الصراط المستقيم چه حاصل دارد
- ١٢٩٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٢ رجب ١٣٣٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٧١

 )٨٥٦( معراج السعاده
در جواب مرحوم ميرزا عليرضا خان وكيل‌الدوله از بهبهان در جواب از شبهاتي كه بعض بابيه وارد آورده‌اند
- ٦٣٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ١٦ ذيقعده ١٣٤٨
- چاپ دوم كرمان ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٧٢

 )٨٥٧( مقاله مختصره در جواب جريده حبل المتين
كه درباره زبان عربي نوشته بوده كه زبان عربي اختصاصي باسلام ندارد و تحصيل آن لازم نيست و نماز را هم ميشود بفارسي خواند
- ١٣٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير سنه ١٣٣٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٠ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *
١(ر)٨٥٧ (ملحق‌) مقاله ديگر در جواب مقاله جريده حبل المتين
كه درباره حجاب زن نوشته بوده كه آيات قرآن بر آن دلالتي ندارد
- ١٩١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٨ )
* * * * *

صفحه ٨٧٣

 )٨٥٨( مواعظ (ملحق‌) هفتگي در شرح آيه مباركه : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ، الآية شامل ٨ مجلس
- ٣٩٢٦ بيت
- فارسي
- تاريخ سال ١٣٢٥ غير از ماه رمضان
- خطي
* * * * *
١(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ، الآية شامل ١١٥ مجلس
- ٥٨٤١٠ بيت
- فارسي
- تاريخ از ماه رمضان ١٣٢٥ تا سال ١٣٣١ غير از سال ١٣٢٩
- ٨ مجلد كه ٥ مجلد آن چاپ شده
* * * * *
٢(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : قل انما انا بشر مثلكم ، الآية شامل ٤ مجلس
- ٢٠١٥ بيت
- فارسي
- تاريخ ماه شعبان و ماه رمضان ١٣٢٩
- خطي
* * * * *
٣(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : و لتكن منكم امة ، الآية شامل ١١٧ مجلس
- ٥٣٥٠٩ بيت
- فارسي
- تاريخ از محرم ١٣٣٣ تا ماه رمضان ١٣٣٩
- ٨ مجلد كه يكي از آنها چاپ شده
* * * * *
٤(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : يوم تبيض وجوه ، الآية شامل ١١٥ مجلس
- ٤٥٤٢٠ بيت
- فارسي
- تاريخ از محرم ١٣٤٠ تا سال ١٣٤٣
- ٧ مجلد كه ٣ مجلد آن چاپ شده
* * * * *
٥(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : لن‌يضروكم الا اذي ، الآية شامل ١٠ مجلس
- ٣٦٩٩ بيت
- فارسي
- تاريخ ماه رمضان ١٣٤٤
- خطي
* * * * *
٦(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : وعد الله الذين آمنوا ، الآية شامل ٢٤ مجلس
- فارسي
- تاريخ ٢٠ مجلس آن در سال ١٣٤٧ است
- نسخه اين مواعظ فعلا در دسترس نبود و شرح فوق از چاپ دوم فهرست نقل شد
* * * * *
٧(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : انما وليكم الله ، الآية شامل ٧ مجلس
- ٢٠١٦ بيت
- فارسي
- تاريخ از ماه رمضان ١٣٤٩ تا سال ١٣٥١
- خطي
* * * * *
٨(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در شرح آيه مباركه : يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ، الآية شامل ١١ مجلس كه نسخه آن تندنويسي ناقصي از مواعظ است و از جهت ثبت عنوان آيه نوشته شد
- فارسي
- تاريخ ماه رمضان ١٣٥٢
- خطي
* * * * *
٩(ر)٨٥٨ (ملحق‌) مواعظ در در اسرار شهادت حضرت سيدالشهدا (ع‌) كه آيه آنها نوشته نشده يا آيه‌اي براي آنها عنوان نشده شامل ٧ مجلس
- ١٦٢٢ بيت
- فارسي
- تاريخ محرم ١٣٥٤ در تهران
- خطي
( ملحق : در چاپ اول فهرست از مواعظ مرحوم آقاي ثالث (اع‌) فقط اين مواعظ كه شامل ٧ موعظه است نوشته شده و باقي ظاهرا در دسترس نبوده است و در حال حاضر ٣٨٣ موعظه كه حجم آنها ١٦٨٦٠٢ بيت ميشود در دست است مواعظ آن بزرگوار خيلي بيش از اينها بوده و شايد در حدود دوهزار موعظه بوده كه در ايام سال و ماه مبارك رمضان ميفرمودند و نوشته ميشد و متأسفانه هيچيك از آنها جز همين كه ضبط شد فعلا در دست نيست .
)
* * * * *

صفحه ٨٧٤

 )٨٥٩( رساله - در جواب آقاي مهدي‌قلي خان صقري از مسائل زير :
١ - باطن فرمايش شيخ مرحوم اعلي الله مقامه كه فرموده‌اند بر هر مؤمن يك كشته شدن است و يك مردن چيست
٢ - چطور ملئكه با اينكه خادم امامند بايد بر ايشان نازل شوند و ايشان را خبر دهند
٣ - صحيح است كه مرحوم آقاي اول (اع‌) فرموده‌اند شهداي كربلا يا نقيب بوده‌اند يا نجيب يا نه
٤ - حضرت عبدالعظيم (ع‌) چه مقامي داشته‌اند
٥ - توسل بمؤمنين گذشته ثمر دارد يا بايد متوسل بكسي شويم كه حيوة دارد
٦ - معني اوعيه علم كه در حديث فرموده‌اند چيست
- ١٣٤٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- تاريخ تحرير سيم ذيقعده ١٣٤٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *
١(ر)٨٥٩ (ملحق‌) رساله مختصره در وحدت ناطق
كه احتمالا آنرا در جواب مرحوم آقا سيد مرتضي وزيري مرقوم فرموده‌اند
- ١١٩ بيت قسمت موجود
- فارسي
- نسخه اصل در دست نيست
- تاريخ تحرير پنجم رجب ١٣٤٦
- خطي
* * * * *

صفحه ٨٧٥

 )٨٦٠( رساله - در جواب مرحوم وكيل‌التوليه آقا ميرزا سيد محمد رضوي
از اينكه در تطبيق عالم كبير و صغير كه مينمايند در زمان بعثت پيغمبر صلي الله عليه و آله عالم استعداد و قابليت ظهور چه مقاماتي را بالاتر از نجابت و نقابت كليه داشته
- ٤٨٥ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٦ جمادي‌الاولي ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٧٦

 ( جواب وكيل‌الدوله در معراج السعاده گذشت )
* * * * *
)٨٦١( رساله - در جواب جناب آقا شيخ يوسف بصري از دو مسئله زير :
١ - تفسير آيه : فاتقوا نارا وقودها الناس و الحجارة اعدت للكافرين
٢ - شرح حديث مروي در كتاب المبين : اللهم ان كنت كتبتني في ام‌الكتاب شقيا ، الخ
- ٧٧٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر ١٣٤٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ ) ، سؤال ١ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٧٧

 )٨٦٢( رساله - در جواب سائلي كه شبهات ذيل اروپائيان را معروض داشته (ملحق‌) در نسخه اصل نام رساله را شبهات نصرانيه فرموده‌اند و سائل آن مرحوم آقا مير محمد دواني بوده است .
:
١ - پيغمبر خاتم (ص‌) همه زبانها را نميدانست و اگر ميدانست اخبار از او بزبانهاي ديگر هم نقل ميشد
٢ - پيغمبر و ائمه عليهم السلام صنايع جديده را نميدانستند چرا كه اگر ميدانستند تعليم ميفرمودند
٣ - فرنگيان منكر وجود جن شده‌اند و يكيشان گفته اگر جن را نشان او دهند مسلمان خواهد شد
( ملحق : تتميم - در اينكه آيا ميشود روح انساني را حاضر كرد يا نه )
- ١٠٩٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٨ شوال ١٣٢٧
- چاپ اول تتميم رساله تبريز ( رسائل خمسه ) ١٣٤٩ ، چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٧٨

 )٨٦٣( رساله - در خصوص علم و عدل و منزله بين منزلتين
كه ابتداء تصنيف فرموده‌اند ، مشتمل بر مقدمه و دو باب :
مقدمه - در بيان اوعيه ثلاثه و ما يمكن العبارة عنه من الازل
باب اول - در بيان علم
باب دوم - در بيان جبر و تفويض
- ٢٨١٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ٢٧ ذيقعده ١٣٢١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ )
* * * * *

صفحه ٨٧٩

 )٨٦٤( رساله - در جواب ايرادات شخصي (ملحق‌) اين شخص آقا سيد علي پسر آقا سيد عباس مجتهد بوده است .
بر مرحوم آقا (اع‌) در ارشاد كه علماي سلف خود را تجهيل كرده‌اند و همچنين گفته‌اند كه اميرالمؤمنين عليه السلام مادر امت بوده‌اند
- ٣٨٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٢٢ جمادي‌الاولي ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٨٠

 )٨٦٥( رساله - در جواب يكي از علماي تهران از مسائل زير :
١ - در زمان غيبت رياست مسلمين با كيست
٢ - معراج جسماني با بدن عنصري است يا نه
٣ - استدلال عقلي و نقلي در جواب شبهه آكل و مأكول بفرمائيد
٤ - معاد جسماني با بدن عنصري است يا نه
- ٢٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢ رجب ١٣٣٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٨٨١

 )٨٦٦( رساله - در جواب سائلي درباره عقل طبيعي و عقل شرعي
و اينكه چرا با اينكه روز بروز ظهور امام عليه السلام نزديك ميشود و ميبايست آن بآن روشنتر بشود آن بآن تاريكتر ميشود
- ١٧٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش
* * * * *

صفحه ٨٨٢

 فصل سوم - در ذكر كتبي كه در تفسير مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٨٦٧( فائده در جواب آقاي ابوالحسن خان آقازاده در شرح آيه : ان الله ليس بظلام للعبيد
- ٦٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ٢١ ماه رمضان ١٣٤٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٨٣

 )٨٦٨( رساله - جواب آقا احمد مشكوة
در معني عبارت مرحوم آقا اعلي الله مقامه در كتاب مبارك ارشاد العوام درباره سوره كوثر و تفسير آن سوره
- ٦٥٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٢٤ ربيع‌الثاني ١٣٥٢
- چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٨٤

 )٨٦٩( تفسير سوره جمعه
كه بر حذو تفسير سوره حجرات كه مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه تفسير فرموده‌اند مرقوم داشته‌اند و بعد از هر آيه اول قرائت بعد لغت بعد ظاهر بعد تأويل و بعد باطن آيه را شرح و تفسير فرموده‌اند
- ٤٠٤٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- تاريخ تحرير ١٠ ربيع‌الثاني ١٣٢٣
- چاپ دوم كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٧٩
* * * * *

صفحه ٨٨٥

 )٨٧٠( تفسير سوره منافقين
كه بهمان ترتيب تفسير سوره جمعه مرقوم فرموده‌اند
- ٢٧٥١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٣ )
- چاپ دوم كرمان ( مجموعه تفسير ) ١٣٧٩
* * * * *

صفحه ٨٨٦

 )٨٧١( رساله - در جواب جناب آقا شيخ حسن سردرودي
در معني و تفسير آيه : ان اول بيت وضع للناس ، و آيه بعد از آن
- ١٠٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ذيحجه ١٣٤٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٠ ) ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٨٧

 )٨٧٢( رساله - در جواب آقا سيد علي خراساني از تفسير آيات زير :
١ - آيه : فخذ اربعة من الطير ، الخ
٢ - آيه : ان الله يبشرك بيحيي مصدقا
٣ - آيه : لآتينهم من بين ايديهم و من خلفهم
٤ - علت قسم خوردن ابليس باسم عزت حق چيست
٥ - آيه : و لقد كرمنا بني آدم ، تا : و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا
٦ - در سوره صافات آيه ١٢٧ در موضوع هلاك اصحاب لوط ميفرمايد : انكم لتمرون عليهم مصبحين و بالليل افلاتعقلون ، مراد از مرور روز و شب چه باشد
- ٢٥٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ١٨ ربيع‌الثاني ١٣٥٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١١ ) ١٣٥٢ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٨٨٨

 )٨٧٣( مرقومه - در جواب ايرادي كه در روزنامه راجع بآيه : لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين ، مرقوم فرموده‌اند و جواب از اينكه در كجاي قرآن است كه دايره ٣٦٠ درجه است
- ١٢١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- خطي ( مجمع الرسائل ١٠ )
* * * * *

صفحه ٨٨٩

 فصل چهارم - در ذكر كتبي كه در اصول مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٨٧٤( رساله - در جواب آقا ميرزا ابراهيم چترودي
در اينكه اصل در اشياء حظر است يا اباحه يا توقف و شرح اختلاف اصوليين و اخباريين و تحقيق حق در مسئله
- ٧٥٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ٨ شعبان ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٠

 )٨٧٥( رساله - در ادله عقليه
و ظاهر اين است كه در حيات مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه مرقوم فرموده‌اند
- ٣٢٧١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٩ )
- تاريخ تحرير ٢٥ شعبان ١٣٠٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩١

 )٨٧٦( رساله - در اصول فقه
كه ظاهرا در سال ١٢٩٦ در سن بيست سالگي مرقوم فرموده‌اند و در همه مسائل بادله ثلثه يعني مجادله و موعظه حسنه و دليل حكمت استدلال فرموده‌اند و مشتمل بر سه باب است :
باب اول - در تصحيح اخبار
باب دوم - در كتاب
باب سوم - در اجماع
- ٢٨١٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- تاريخ تحرير سال ١٢٩٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٢

 )٨٧٧( رساله - در دستور تفقه كه در جواب مرحوم آقاي مجتبي خان برادر خود مرقوم فرموده‌اند
- ١٩٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٣

 )٨٧٨( فائده در بيان معني تعريف
- ٨٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٤

 )٨٧٩( فائده در اثبات بطلان اشتراك معنوي
- ٩٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٥

 )٨٨٠( فائده در اثبات عدم وجود مجاز بين الفاظ
- ١١٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *
١(ر)٨٨٠ (ملحق‌) فائده در اينكه همه چيز در كتاب و سنت هست لكن استدلال بر آن كار هر كس نيست
- ٤٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٦

 )٨٨١( فائده در حرمت عمل برأي و قياس
- ١٧٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٧

 )٨٨٢( فائده در معني دين
- ١٩٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *
١(ر)٨٨٢ (ملحق‌) فائده در اينكه بناي بني‌آدم بر تعاون است
- ١٢١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *
٢(ر)٨٨٢ (ملحق‌) فائده در طريق استدلال عقلي
- ١٦٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *
٣(ر)٨٨٢ (ملحق‌) فائده در نهي از مراء و اينكه سؤال براي طلب هدايت است
- ٤٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٨

 )٨٨٣( فائده در اينكه تأصيل اصل از شأن ما نيست
- ١٠٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٤٤ )
* * * * *

صفحه ٨٩٩

 فصل پنجم - در ذكر كتبي كه در فقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٨٨٤( كتاب اجاره
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٧٠٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *
١(ر)٨٨٤ (ملحق‌) وريقات در اجاره
كه نسخه موجود بخط ديگري است و اسم مؤلف هم ندارد لكن باحتمال قوي از مصنف (اع‌) است
- ٣٤٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *
٢(ر)٨٨٤ (ملحق‌) رساله در حل بعض صور ارث
- ٤٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٩٠٠

 )٨٨٥( كتاب تجارت
بطور استدلالي و در آن اقتصار بر ذكر مسائل مختلف فيها فرموده‌اند
- ١٩٨٩٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٥ ، ١٦ )
- تاريخ تحرير سلخ ربيع‌الثاني ١٣٠٨
- چاپ كرمان در دو مجلد
* * * * *

صفحه ٩٠١

 )٨٨٦( ترجمه فذلكه مناسك مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه و تتميمي كه در آن بعض ادعيه حج را خودشان انتخاب فرموده‌اند و ملحق بترجمه فرموده‌اند
- ٦٦٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش ضميمه مناسك حج ، متن عربي اين رساله همراه با موجز عربي چاپ شده
* * * * *

صفحه ٩٠٢

 )٨٨٧( كتاب ديات
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٥٢٣٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *

صفحه ٩٠٣

 )٨٨٨( رساله - در جواب آقا ميرزا رضا اسكوئي از مسائل زير :
١ - راجع بمشكلاتي در علل احكام خمس
٢ - علت نهي تعليم زنان سوره يوسف را چيست
٣ - خادمه از اهل كتاب را تجويز فرموده‌اند چگونه ميشود مراقب او شد كه كارهائي را كه بايد با رطوبت ملاقات كند نكند و حال آنكه شريعت سمحه سهله است
٤ - لباسشوئي اهل كتاب در آب قليل چگونه است
٥ - چرا مرده روي آب ميآيد و حال آنكه جماديت بر او غالب شده و بايد پائين رود
- ٢٦٥٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٤ )
- تاريخ تحرير ١٢ ماه رمضان ١٣٢٨
- چاپ تبريز ١٣٢٨
* * * * *

صفحه ٩٠٤

 )٨٨٩( كتاب شركت
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ١٥٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *

صفحه ٩٠٥

 )٨٩٠( كتاب صلح
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٣٩٤ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *

صفحه ٩٠٦

 )٨٩١( كتاب طهارت
كه بطور استدلال و مفصل مرقوم فرموده‌اند و تا قسمتي از احكام وضوء رسيده و ناتمام مانده
- ١١٦٠١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٩٠٧

 )٨٩٢( رساله - در جواب جناب آقا سيد عبدالله بصري از مسائل زير :
١ - آيا جايز است كه مرد دختر عيال سابقش را بگيرد
٢ - متعه را با تراضي طرفين ميتوانند بدون عقد جديد تمديد كنند
٣ - دو برادر كه مادرشان كنيز باشد اگر يكي بميرد مادر ارث ميبرد يا نه
- ٢٢٥ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ١٧ ربيع‌الثاني ١٣٤٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *
١(ر)٨٩٢ (ملحق‌) رساله - در جواب شيخ علي بن شيخ حسن اهل مدينه از مسائل زير :
١ - اگر بكارت دختر به زنا يا عقد فاسد زايل شده يا پدر دختر از مخالفين باشد آيا ولايت او بر دختر باقي ميماند
٢ - منجزات مريض از اصل خارج ميشود يا از ثلث
٣ - اگر واقف يا واهب يا بايع ثمر يا منفعت ملك را مادام الحيوة استثنا كند عمل او صحيح است يا نه
٤ - مرد آزادي كه از كنيز شخص ديگري ولدي پيدا كرده در صورتي كه صاحب كنيز شرط كرده بوده كه ولد بنده باشد آيا آن مرد صاحب ولد ميشود
٥ - زن از عين عقارات ارث مي‌برد يا از قيمت آن و زن صاحب اولاد فرقي با غير آن دارد
٦ - بيع وقف يا تقسيم آن در صورتي كه بين صاحبان آن اختلاف بيفتد يا رو بخرابي برود يا موقوف عليه احتياج شديد داشته باشد جايز است يا نه
٧ - آيا شرط صحت ذبيحه اينست كه خرزه بطرف سر بيفتد يا نه و آيا در مترديه شرط است كه يك روز و يك شب زنده بماند
٨ - آيا طلاق ساير ملل بر حسب معتقداتشان صحيح است بطوري كه اگر زن مسلمان شود حاجت به عده بعد از اسلام نداشته باشد
٩ - در احكام فقهيه آيا به هر كتابي از كتب فقها ميتوانيم عمل كنيم
- ٧٧ بيت
- عربي
- نسخه اصل در دست نيست
- خطي
* * * * *

صفحه ٩٠٨

 )٨٩٣( كتاب غصب
كه بطور استدلال مرقوم فرموده‌اند
- ٥٦٨٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١ )
- تاريخ تحرير غره صفر ١٣١٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *
١(ر)٨٩٣ (ملحق‌) وريقات در كفالت
- ٦١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٩ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *

صفحه ٩٠٩

 )٨٩٤( مجمع الفتاوي
كه بامر مرحوم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه فتاوي عربيه و فارسيه مرحوم آقاي اول اعلي الله مقامه را جمع فرموده‌اند
- ٤٧٢٥ بيت
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٣ )
- چاپ كرمان
* * * * *

صفحه ٩١٠

 )٨٩٥( رساله - جواب حاج سيد محمد سويج در حكم اموال و زوجه مفقود
- ٧١٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٢٤ شوال ١٣٣٠
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٥٤ )
* * * * *

صفحه ٩١١

 )٨٩٦( مراسله در جواب آقا محمدباقر رفسنجاني
در وجه تقديم زيارت حضرت حجة (ع‌) بر زيارت سيدالشهداء عليه السلام بعد از نماز و روضه
- ٥٤ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩١٢

 )٨٩٧( رساله - جواب آقا ميرزا محمدرضا تاجر اسكوئي از مسائل زير :
١ - اهل كتاب و مجوس پاكند يا نجس
٢ - فرق بين زنا و متعه چيست
٣ - طريقه ديوان‌خانه روس كه نه سال تمام با مبلغ معلوم نكاح ميكنند صحيح است يا نه
٤ - حكمت و اسرار اعمال نماز و وضوء چيست
- ١٢٦٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ١٨ رجب ١٣٢٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩١٣

 )٨٩٨( مناسك حج
كه همان سفر هفتم موجز است
- ١٨٧٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٣ )
- تاريخ تحرير ٨ شعبان ١٣٣٠
- چاپ دوم كرمان ١٣٥٥ ( موجز عربي )
* * * * *

صفحه ٩١٤

 )٨٩٩( مناسك حج فارسي
كه ترجمه مناسك عربي است
- ٢٤٧٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٣ )
- تاريخ تحرير ٨ شوال ١٣٣٠
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش ، چاپ سوم كرمان
* * * * *

صفحه ٩١٥

 )٩٠٠( موجز
در احكام عبادات مشتمل بر كتاب طهارت ، صلوة ، صوم ، اعتكاف ، خمس و زكوة
- ٥٩٢٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٣ )
- تاريخ تحرير ٢٤ ذيحجه ١٣٢٥
- چاپ دوم كرمان ١٣٥٥ ش
* * * * *

صفحه ٩١٦

 )٩٠١( موجز فارسي
كه ترجمه موجز عربي است
- ٦٩٢٥ بيت
- نسخه اصل ( ه‍ ١٣ )
- تاريخ تحرير ١٧ ربيع‌المولود ١٣٢٦
- چاپ قديم در تبريز ، سه مرتبه هم در كرمان چاپ شده
* * * * *

صفحه ٩١٧

 )٩٠٢( رساله - در جواب يكي از اخوان چترود از مسئله زير :
اگر شوهر كنيزي نصف كنيز را از صاحبش بخرد بر شوهر حرام ميشود يا نه
- ٧٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٤ )
- تاريخ تحرير صفر ١٣٢٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩١٨

 )٩٠٣( رساله - در جواب يكي از اخوان اصفهان از علت حمل جنازه بكربلا
- ٧٠٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٢ جمادي‌الاولي ١٣٢٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩١٩

 )٩٠٤( رساله - در رد قول شخصي كه در فتوي قرائت كما انزل را اختيار كرده
- ٢٣١ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٧ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش ، چاپ دوم كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٢٠

 فصل ششم - در ذكر كتبي كه در جواب مسائل متفرقه مرقوم فرموده‌اند
* * * * *
)٩٠٥( رساله - در جواب آقا ميرزا ابراهيم تاجر اسكوئي از اورگنج بخارا از مسائل زير :
١ - زيارت قبور مطهره معصومين عليهم السلام فيضش بيشتر است يا زيارت شخص كامل
٢ - علاج خيالات بي‌معني كه بي‌اختيار در سر انسان پيدا ميشود چيست
٣ - كسي كه ادعاي شيخي‌گري بكند ولي مال شيخي را بخورد و ظلم بشيخي بكند و كبودچشم و زردمو و سرخ‌رو است تكليف در رفتار با او چيست
٤ - سه سال است كه فيض حضور نماز جماعت و مواعظ را ترك كرده‌ام و به بخارا آمده‌ام براي كسب اگر در اين بين اجل برسد مقصرم يا نه
٥ - لباسي كه نجاست داشته باشد زن روسي بشويد پاك است يا نه
٦ - توفيق معرفت خواسته‌اند
٧ - اظهار اشتياق بملاقات آقا كرده‌اند
- ١١٩٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ١٦ جمادي‌الاولي ١٣٢٩
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٢ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٢١

 )٩٠٦( رساله - در جواب آقا ميرزا احمد شيخ‌الاسلام بهبهاني از مسائل زير :
١ - اگر سيد پريشاني و شيعه پريشاني باشند كداميك در خمس مقدمند
٢ - سيصد و سيزده نفر كه خدمت امام عليه السلام حاضر ميشوند از گذشتگان هم هستند يا همه از احياء هستند
٣ - بعد از ظهور امام عليه السلام همان خلق اول است كه ميآيند يا خلق ثاني است
- ٨٢٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ١٢ جمادي‌الاولي ١٣٣٦
- چاپ دوم كرمان ( سؤالات احمدي ) ١٣٨٣
* * * * *

صفحه ٩٢٢

 ( جواب آقا احمد مشكوة در شمس الجاريه ذكر ميشود )
* * * * *
( جواب ثقة‌العلماء سلماسي در هفتاد مسئله ذكر ميشود )
* * * * *
( جواب آقا سيد حسن نجيب‌الاشراف در نجيب‌الاشراف ذكر ميشود )
* * * * *
)٩٠٧( شمس الجاريه
در جواب آقا احمد مشكوة از دو مسئله زير :
١ - تحقيق و بيان معني گاو و ماهي
٢ - اثبات سكون زمين
- ٤٤١٧ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الثانيه ١٣٤٤
- چاپ كرمان ١٣٤٥
* * * * *

صفحه ٩٢٣

 ( جواب شيخ‌الاسلام در احمد گذشت )
* * * * *
)٩٠٨( رساله - در جواب جناب آقا سيد عبدالله بصري از مسائل زير :
١ - سؤال از شرح مشكلات حديثي در كتاب المبين در خصوص جامعه و مصحف حضرت فاطمه عليها السلام
٢ - علت اينكه مرحوم آقا اعلي الله مقامه با اينكه قائل باستحباب جماعت در نماز جمعه بودند خودشان نماز جمعه نميفرمودند چيست
- ٥٠٢ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٦ ذيحجه ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨١ )
* * * * *

صفحه ٩٢٤

 )٩٠٩( رساله - در جواب جناب آقا سيد عبدالله بصري از دو مسئله زير :
١ - ادله جواز حمل ميت بمشاهد مشرفه را بفرمائيد
٢ - معني حمل ملك نقاله اموات را چيست
- ١٣٧٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٣ رجب ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨١ )
* * * * *

صفحه ٩٢٥

 )٩١٠( رساله - در جواب شيخ علي بن شيخ حسن از اهل مدينه از مسائل زير :
١ - علم خداوند بمعلومات چگونه است و معني ازل چيست
٢ - مراد از محدد الجهات عرش است يا فلك الثوابت
٣ - معني جابلقا و جابلسا و اقليم ثامن چيست
٤ - معني جوزهر چيست
٥ - ضمير در زيد قائم بذات برميگردد يا صفت
٦ - معني حديث : لولاك لماخلقت الافلاك ، چيست
٧ - چگونه در حال دعا يا نماز صورت امام را در نظر ميگيرند
٨ - آيا بحيله شرعيه از ربوا ممكن است خلاص شد
٩ - بيع نجس يا متنجس يا ميته غير ذي نفس مثل ماهي را بكساني كه آن را حلال ميدانند جايز است يا نه
١٠ - چند صورت در رضاع باعث تحريم ميشود و عدد رضعات محرمه چند است
١١ - اگر كسي همه اموالش را بفروشد يا ببخشد و ديوني هم داشته باشد آن ديون در مبيع و موهوب داخلند يا آنكه عقد باطل است
١٢ - عقد جد با بودن پدر جايز است يا نه و اگر در يك آن هر دو عقدي ببندند عقد كدام يك صحيح است
- ٨٢١ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٢١ ربيع‌الثاني ١٣٥٤
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٢ )
* * * * *

صفحه ٩٢٦

 )٩١١( رساله - در جواب آقا شيخ علي بن شيخ عليرضا خوئي كه مسائل زير را از تهران سؤال كرده :
١ - مدرك توريث ابن عم ابويني و محروميت عموي پدري چيست
٢ - در احتجاج حضرت رضا عليه السلام با مأمون كه مأمون ميگويد : لولا نساؤنا ، و امام ميفرمايند : لولا ابناؤنا ، مقصود امام (ع‌) چيست
٣ - جفر و طريق اعمالش و بعض قواعد آن را بيان فرمائيد
- ٤١٦ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٢ صفر ١٣٢٨
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٢ )
* * * * *

صفحه ٩٢٧

 )٩١٢( رساله - در جواب مرحوم حاج ميرزا علي‌اكبر جورابچي (ملحق‌) اين رساله بنام سؤالات اكبري معروف است .
از مسائل زير :
١ - از تفسير و شرح مشكلات آيه : و من اجل ذلك كتبنا علي بني‌اسرائيل انه من قتل نفسا ، الخ
٢ - ظاهر آيه قرآن دلالت دارد كه آزر پدر حضرت ابراهيم (ع‌) بوده و كافر بوده و حال آنكه در شأن آل‌محمد است : انكم كنتم نورا في الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة ، چطور ايشان از اولاد كافر بوده‌اند
٣ - شرح مشكلات آيه شريفه : و لما رجع موسي الي قومه غضبان اسفا
٤ - رفع شبهه بعض از متشبهين بعلما كه آيه : لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ، را دليل بر اين ميدانند كه آل‌محمد عليهم السلام را عالم نميدانند
٥ - چطور در آيه : فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ، نسبت نسيان بموسي عليه السلام داده شده و حال آنكه انبياء (ع‌) نسيان ندارند
٦ - سؤال از معني حقيقت و مراتب علم آن
- ٢٩٥٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٧ )
- تاريخ تحرير ٦ ذيقعده ١٣٣٩
- چاپ كرمان ( رسائل ثلاثه ) ١٣٨٥ ، سؤالات ١ تا ٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٢٨

 )٩١٣( رساله - در جواب سائل فوق (ملحق‌) اين رساله نيز باسم سؤالات اكبري معروف است .
از مسائل زير :
١ - از شرح مشكلات آيه : ماننسخ من آية ، الخ
٢ - از شرح آيه : ماتري في خلق الرحمن من تفاوت
٣ - مقصود از تمني موت كه حضرت امير عليه السلام در مرثيه حضرت فاطمه عليها السلام فرمودند و مقصود حضرت سجاد عليه السلام در اين شعر كه بايشان نسبت ميدهند :
فيا ليت امي لم‌تلدني و لم‌اكن       ** * **      يزيد يراني في دمشق اسيرا
چيست
٤ - شرح مشكلات حديث وارد در ثواب قرائت سوره روم و عنكبوت در شب قدر
٥ - از اينكه علت تصنيف وجيزه و موجز بعد از كتاب مبارك جامع چه بوده
٦ - سؤال راجع بعالم ذر
- ١١٩٨ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٧ )
- تاريخ تحرير ٥ ذيقعده ١٣٣٧
- چاپ كرمان ١٣٥٢ ش ، سؤال ١ و ٢ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٢٩

 )٩١٤( رساله - در جواب مرحوم حاج علي‌محمد نراقي از همدان از مسائل زير :
١ - چطور است كه بعضي اهل باطل اخبار از ضمير شخص ميدهند و در بسياري از اهل حق اين كارها ديده نميشود
٢ - از شرح فقره آخر خطبه طتنجيه : تحصنت بذي الملك و الملكوت
٣ - علت دخول جبرئيل زير كسا چه بوده
٤ - اين حديث صحيح است كه اميرالمؤمنين عليه السلام در صورت شيري حفاظت از كشتگان كربلا ميفرمود
٥ - فرق فضل و عدل خداوند را بفرمائيد
٦ - شرح عبارت كتاب ارشاد العوام را كه فرموده‌اند خداوند خلق را در هم و بر هم و با هم و از هم آفريده بفرمائيد
٧ - جمع بين اخباري كه در خصوص نحوست بعض روزها رسيده و اخبار مخالف آنها
٨ - سؤال از علت عدم جواز تجاوز از سوره حمد بسور ديگر و كليه اسرار نماز
- ٢٣١٩ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٠ )
- تاريخ تحرير ١٤ ربيع‌الثاني ١٣٤٢
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٣٠

 )٩١٥( رساله - در جواب مرحوم حاج علي‌محمد نراقي از مسائل زير :
١ - مأخذ اين حديث كجا است كه در باطن سر حضرت سيدالشهداء عليه السلام دو روز بيشتر بيرون نماند تا آخر و سؤال از مشكلاتي كه از اين حديث پيدا ميشود
٢ - جمع بين احاديثي كه وارد شده كه هر كس نبي يا وصي او را بكشد براي او توبه نيست و حديثي كه مخالف آنها وارد شده
٣ - تيمم بر ديوار گچي جايز است يا نه و اگر كسي از غسل جنابت معذور است و وضو گرفت يا تيمم كرد ازاله نجاست از خود بايد بكند يا از جهت سرما ميتواند تطهير نكند
٤ - جنب اگر با تيمم يا وضو قرآن بخواند كراهت دارد يا نه
- ٨٥٢ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٤ جمادي‌الاولي ١٣٣٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٨ )
* * * * *

صفحه ٩٣١

 )٩١٦( رساله - جواب مرحوم حاج علي‌محمد نراقي از مسائل زير :
١ و ٢ - مأخذ نوشتن بدوح و قطمير سر پاكتها از اخبار چيست
٣ - هفت تكبير كه در موقع افتتاح نماز مستحب است با تكبيرة الافتتاح هفت ميشود يا بدون آن
٤ - تأويل و باطن اينكه شيخ (اع‌) نقل فرموده‌اند كه يكي از شياطين خاتم حضرت سليمان (ع‌) را بدست كرد و مالك سلطنت شد بفرمائيد
٥ - معني كلمه رويبضه چيست
- ١٢٩٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٤ )
- تاريخ تحرير ٢٨ صفر ١٣٢٧
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٣٢

 )٩١٧( رساله - جواب مرحوم ميرزا محمدحسين عمادالعلماء از يزد از مسائل زير :
١ - كيفيت خلقت جن و بعض متعلقات آن
٢ - كيفيت تجسم ملئكه
٣ - چرا قرآن را ثقل اكبر و عترت را ثقل اصغر شمرده‌اند
٤ - سؤال از مسئله از جنابت
٥ - فرق بين لفظ واجب و فريضه چيست
٦ - تدبير حليت صرف برات كه معمول است چيست
- ١٩٠٠ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ٥ )
- تاريخ تحرير ٩ شعبان ١٣٥١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٣٣

 )٩١٨( رساله - در جواب آقا ملا فرج‌الله ممقاني ( فخرالعلماء ) از مسائل زير :
١ - سؤال از مسئله از توحيد
٢ - علت رد نكردن پيغمبر صلي الله عليه و آله سلام حسنين (ع‌) را در حديث كسا چيست
- ٦٠٨ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٦ )
- تاريخ تحرير ٧ جمادي‌الآخر ١٣٣١
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٢ )
* * * * *

صفحه ٩٣٤

 )٩١٩( كشكول
مشتمل بر مطالب مختلفه علمي
- ١٥٠٠ بيت تقريبا
- نسخه اصل ( ه‍ ٢٤ )
- خطي
* * * * *

صفحه ٩٣٥

 )٩٢٠( رساله - در جواب مرحوم آقا ميرزا محمد معين‌الاسلام بهبهاني از مسائل زير :
١ - در دستوري كه شيخ مرحوم اعلي الله مقامه براي استجابت دعاء فرموده‌اند كه از اسماء حسني يك يا چند اسم كه عددشان با اسم شخص مطابق باشد انتخاب كنند اگر چند اسم باشد چطور بخوانند
٢ - سيركنندگان در قراي ظاهره فقط مستبصرين هستند يا عامه ناس هم سير ميكنند
- ١٢٣٠ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٩ )
- تاريخ تحرير ٢٩ رجب ١٣٣٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٢ )
* * * * *

صفحه ٩٣٦

 )٩٢١( رساله - در جواب مرحوم آقا ميرزا محمد معين‌الاسلام بهبهاني
كه در خصوص مطالبي كه در مراسله‌اش نوشته بوده مرقوم فرموده‌اند :
١ - تسليم براي آل‌محمد عليهم السلام
٢ - عالم كامل تمام حروف كتاب تدوين و تكوين را مطابقه ميفرمايد
٣ - بطؤ حركت زحل
٤ - عدم تناهي عالم اجسام
- ٦٦٦ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- تاريخ تحرير ١٦ شوال ١٣٤٥
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٣٧

 )٩٢٢( مرقومه - در جواب جناب آقا شيخ محمد بهبهاني
در شرح حديث منذر خوارزمي در فضايل كاملين شيعه
- ٦٣ بيت
- فارسي
- نسخه اصل ( ه‍ ١٢ )
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ١٣ ) ١٣٥٣ ش
* * * * *

صفحه ٩٣٨

 )٩٢٣( رساله - در جواب جناب آقا شيخ محمد امانت سائل فوق و آقا ابوالحسن بن مرحوم آقا محمد از مسائل زير :
١ - شرح حديثي در كافي : لو ان رجلا احب رجلا لله لأثابه الله علي حبه اياه و ان كان المحبوب في علم الله من اهل النار ، الخ
٢ - شرح معني عبارتي از شيخ مرحوم اعلي الله مقامه در معني كافر
٣ - شرح عبارت مرحوم آقا اعلي الله مقامه در حاشيه فصل الخطاب كه انه لا دليل علي نجاسة غير المكلف
٤ - بعد از معرفت عالم كامل براي عارف جايز است كه عمل باستنباط خودش در فروع نمايد
٥ - شرح حديث وارده در تفسير آيه : و شاركهم في الاموال و الاولاد
- ٨٦٩ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ١١ )
- تاريخ تحرير ٢٦ شعبان ١٣٣٣
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٢ ) ، سؤال ٥ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٣٩

 )٩٢٤( رساله - در جواب آقا ميرزا محمداسمعيل سلماسي از مسائل زير :
١ - چرا براي مس ميته حيوانات نجس العين غسل واجب نيست و در انسان واجب است
٢ - تقليد ميت جايز است يا نه
٣ - حيوانات براي آنها حشري هست يا نه
٤ - در حديث شريف كسا چرا پيغمبر صلي الله عليه و آله جواب سلام حسنين عليهما السلام را نفرمودند
٥ - تحصيل السنه خارجه جايز است يا نه
٦ - وصيت زيد بر حج بلدي است ، ميقاتي كفايت ميكند يا نه و در صورت عدم وصيت حج ميقاتي لازم است يا بلدي
٧ - وصيتي كه براي صلوة و صوم است از اصل بايستي خارج شود يا از ثلث
٨ - وصيت‌نامه بخط و مهر موصي بدون شاهد ممضي است يا نه
٩ - زيد عمرو را در ملكي وصي و خالد را ناظر قرار داده وقتي كه وصي خائن شد آيا ناظر ميتواند ملك را تصاحب كند و بمحل برساند يا خير
١٠ - طلب علم واجب عيني است يا كفائي
١١ - حديث : رفع عن امتي تسعة ، الخ را شرح بفرمائيد
١٢ - حديث : ان القلب ليكون في الساعة من الليل و النهار ليس فيه ايمان و لا كفر ، الخ را شرح فرمائيد
١٣ - معني حديث نبوي (ص‌) : لم‌يبلغ الرجل كمال الايمان حتي يشهد الف صديق بانه زنديق ، چيست
١٤ - سؤال از معني آيه مباركه : قل اللهم مالك الملك ، الي ، بغير حساب
١٥ - سؤال از معني حديثي كه فرموده‌اند روز قتل فلان تا سه روز قلم از خلق برداشته شده است
١٦ - جايز است متولي مال يتيم از مال او براي خودش اجرت بردارد يا نه
- ٢٣٢٣ بيت
- عربي
- نسخه اصل ( ه‍ ٨ )
- تاريخ تحرير ٢٣ ماه رمضان ١٣٢٦
- چاپ كرمان ( مجمع الرسائل ٨٣ ) ، سؤال ١٤ چاپ كرمان ( مجمع التفاسير )
* * * * *

صفحه ٩٤٠

 )٩٢٥( رساله - در جواب آقا محمداسمعيل سلماسي از مسائل زير :
١ - شرح عبارت زيارت : يا من بدا لله في شأنه ، و شرح باطن حديث لوح مروي در كتاب المبين
٢ - سؤال از شرح حديثي درباره روح‌القدس و ليلة القدر و از اينكه وقتي كه در جائي شب است جائي ديگر روز است لازم ميآيد ليلة القدر دو تا شود رفع اين شبهه چگونه ميشود
٣ - سؤال از معني عبارت حديث مروي در مقتل مرحوم آقا و آن اين است : تراءي لي في احسن صورة و اهيأ هيأة و وضع يده علي رأس الحسين عليه السلام ، و سؤال از بعض اسرار شهادت حضرت سيدالشهداء (ع‌) و كارهائي كه ميفرمودند
٤ - شرح خبر مروي در مجمع البحرين : شهران اعتدلا بنقصان
٥ - سؤال از وجه تسميه دع