دسته: کیمیا-شیمی

نظریات و مطالب مروحوم کرمانی در کیمیا ( شیمی )

آتش ۰

سوختن چگونه است و درد آن از چیست؟

آتش، لطیف نافذ و از جمیع جهات مفرق است و با نفوذ در هر جایی رطوبات آن را میگیرد بطوریکه وقتی در هوا وارد میشود اول رطوباتی که در هوا موجود است را ترقیق کرده...